• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Systémy strany (Verze 2022)

Možná hledáte přehled technických nebo informačních systémů strany.
původce:
Technický odbor
typ:
pravidla
zásadní:
ne

Technický odbor v souladu s § 5 odst. 2 OŘ a s ohledem na § 13 odst. 1 písm. a) OŘ vyhlašuje následující pravidla pro technické a informační systémy strany:

§ 1 Úvodní ustanovení

(1) Pro účely těchto pravidel se rozumí:

 • a) výpočetními prostředky hardware, software a data;
 • b) informačním systémem celek složený z výpočetních prostředků, k němuž patří také lidé, kteří tyto prostředky využívají, a procesy, které přitom vykonávají.

(2) Informační systémy strany se realizují prostřednictvím technických systémů strany.

§ 2 Evidence technických systémů strany

(1) Technický systém je takový soubor výpočetních prostředků využívaných stranou, pro který existují podstatné organizační, finanční, bezpečnostní, technické nebo jiné důvody jej vyčlenit a samostatně evidovat.

(2) Technický odbor vede přehled technických systémů strany za účelem poskytování efektivního servisu ostatním orgánům strany v záležitostech nutných k plnění jejich úkolů a dále za účelem plnění svých povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti.

(3) Pro každý technický systém strany se eviduje:

 • a) volitelně adresa - odkaz pro koncového uživatele;
 • b) fáze životního cyklu - informace o tom, zdali je technický systém vhodný k užívání (může nabývat hodnot testuje se, k užívání, ruší se, zrušený);
 • c) vlastník - původce potřeby technický systém provozovat s pravomocí systém zrušit;
 • d) věcný správce - orgán odpovědný za koncepci a správu obsahu technického systému (zpravidla včetně řízení oprávnění);
 • e) volitelně věcný garant - osoba delegovaná věcným správcem za účelem urychlení komunikace;
 • f) technický správce - orgán odpovědný za provoz technického systému, poskytující součinnost věcnému správci;
 • g) volitelně technický garant - osoba delegovaná technickým správcem za účelem urychlení komunikace;
 • h) volitelně vazby - další technické systémy, se kterými je tento významným způsobem logicky propojen.
§ 3 Provoz technických systémů strany

(1) Za provoz technického systému odpovídá jeho technický správce.

(2) Je-li technickým správcem technického systému Technický odbor, platí že:

 • a) pro testované technické systémy nejsou poskytovány žádné záruky na změny nebo dostupnost;
 • b) pro technické systémy určené k užívání se změny provádí v souladu s rozvojovými požadavky a vědomím věcného správce, technický systém se vypíná pouze v průběhu ohlášených odstávek;
 • c) pro technické systémy, které se ruší, se změny již neprovádí a nejsou poskytovány žádné záruky na dostupnost;
 • d) zrušené technické systémy již neběží.

(3) Záruky uvedené v odst. 2 platí jen do té míry, do jaké má Technický odbor nad technickým systémem kontrolu.

§ 4 Rozvoj technických systémů strany

(1) Rozvojové požadavky na jednotlivé technické systémy strany stanovuje vlastníkem určený orgán či tým ve spolupráci s technickým a věcným správcem.

(2) Za realizaci rozvojových požadavků odpovídá technický správce technického systému.

(3) Rozvojové požadavky se realizují jen do té míry, do jaké má technický správce nad technickým systémem kontrolu a s ohledem na rozpočtové a personální možnosti.

(4) Při sestavování rozpočtu a plánování dlouhodobých úkolů zohledňuje Technický odbor rozvojové požadavky pouze pokud mu byly doručeny do podatelny nejpozději 30. června roku, který předchází roku pro který se sestavuje rozpočet a plán dlouhodobých úkolů.

§ 5 Rozvojové požadavky

Rozvojové požadavky na technický systém strany popisují pro následující rok:

 • a) změny fáze životního cyklu;
 • b) požadované vlastnosti;
 • c) podstatné rozdíly mezi aktuálními a požadovanými vlastnosti;
 • d) orgány, týmy nebo osoby odpovědné za vyhodnocení jejich plnění.
§ 6 Účinnost

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. května 2021.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
to/vyhlasky/systemy.txt · Poslední úprava: 17.04.2023 19:10 autor: andrej.ramaseuski