• @tz has delete permissions
  • @cen_p has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Zastaralý daňový systém

Současné financování státu a veřejných služeb je zastaralé, a proto nefunkční. Téměř všechny příjmy do důchodových a zdravotních fondů jsou stanovovány na základě mezd. Daň ze mzdy, která je významným příjmem státu, je také závislá na mzdových nákladech.

~~READMORE~~

Minulé a bohužel i některé současné úvahy vycházejí z předpokladu, že růst produkce je závislý na rostoucím počtu pracujících. Současná technologická realita však vede k růstu produkce při klesajícím počtu pracujících. Z oficiálních dat ČSÚ vyplývá, že za posledních 8 let vzrostla produkce o 40 % a klesl počet příslušných pracujících o 7 %.

Nahrazování lidské práce stroji je logickým důsledkem světového vývoje. Logickou aproximací lze dospět k závěru, že lidská práce bude stroji nahrazena zcela. Zatím je však lidská práce pro vytváření zdrojů nutná. Ještě nemáme tak dokonalé stroje.

Problém klesajících daňových výnosů při rostoucí produkci však reálně nastává. Některé země tento problém řeší zvyšováním daňových sazeb. Taková řešení však mají své negativní dopady na motivaci i na výběr daní. Navíc je v některých zemích již tak vysoká produktivita, že ani 50 % zdanění nestačí a stačit nebude.

„Jsem přesvědčen, že je nutné zcela změnit způsob zdanění. Je nutné hledat jiný měřitelný parametr než mzdy. Dnešní stav vytváří přímou korelaci mezi mzdovými náklady firem a příjmy rozpočtů. Výdaje státu však na mzdách nezávisí, spíše naopak. Zatímco mzdy a příjmy státu klesají, objem produkce firem roste,“ říká Ivo Vašíček, garant programového bodu Finanční systém.

Z nepřízpůsobení se současné produktivitě vyplývá i tzv. finanční krize. Produkční kapacity firem jsou obrovské a většinou nevyužité, protože na trhu chybí nakupující. Další investice do výroby proto klesají. Kupující získávají své příjmy převážně formou mezd a státního přerozdělení. Jestliže mzdové náklady (v %) klesají při rostoucí produkci, nutně nastává problém s prodejem. Exportní řešení z minulosti jsou v dnešní uzavřené globální ekonomice neproveditelná, na Mars se kolonisté zatím jen chystají.

Většina společnosti zatím uvažuje v intencích válečné nouze. Dnešní realitou je přebytek všech produktů. Čím více budou lidé pracovat a šetřit, tím více se bude krize prohlubovat. Z makroekonomického hlediska by bylo zapotřebí, aby lidé měně pracovali a měli větší příjmy. Současná ekonomika a společnost jsou uspořádány tak, že růst produktivity zvyšuje nezaměstnanost. V důsledku pak pokles kupní síly následovaný příslušným omezováním produkce (už není kam exportovat).

V historii už podobné situace byly. V devatenáctém století také rostla produktivita rychle a výsledkem byly revoluce a sociální bouře. Situace se relativně stabilizovala až po uzákonění osmihodinové pracovní doby a růstu mezd. Obojí však nastalo až po významných společenských změnách, kterým se tehdejší vládnoucí elity tvrdě bránily (včetně střelby do demonstrantů).

Kontakt

PaedDr. Ivo Vašíček, místopředseda Pirátů a garant programového bodu Finanční systém, ivo.vasicek@pirati.cz

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.