• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Postoj Pirátů nejen k exekucím

Exekučně zabavená spravedlnost Pirátská strana se vždy stavěla proti privatizaci funkcí státu, není tedy ani nadšena z existence soudních exekutorů. Nicméně nehodlá následovat nereálné sliby jiných a slibovat jejich okamžité zrušení. Vrácení výkonu rozhodnutí pod křídla soudů není v krátkém časovém horizontu reálné a pokud někdo takové řešení slibuje, měl by předložit i analýzu nákladů personální, prostorové a softwarové náročnosti tohoto kroku.

Nicméně mnohé lze učinit bezodkladně:

1. Zavedení bezpodmínečné teritoriality – příslušnost exekutora dle místa bydliště povinného, stejně jako u každého jiného soudního řízení.

2. Zrušení možnosti oprávněného dohodnout s exekutorem placení jiných, než zákonem předepsaných nákladů řízení. Pokud oprávnění, kteří vlastní mnoho exekučních titulů platí za provedení neúspěšné exekuce méně, než činí skutečné náklady, vede to k jejich nerozvážnému jednání při uzavírání smluv. Dle dlouhodobých statistik je vymoženo pouze 30 % pohledávek. Ukládat oprávněným pouze obecnou odpovědnost zkoumat bonitu klienta, ale neučinit je finančně odpovědným je alibismus.

3. Zároveň je zřejmé, že 70 % exekučních titulů je vydáno marně. To nebývale zatěžuje jak státní správu, tak soudy, které se postupem času namísto orgánu, který má řešit spor o právo, staly jenom zúčtovacím střediskem, což není důstojné jejich místa v systému právního státu. Musí být zajištěna mnohem větší komunikace a prostupnost mezi exekučním a insolvenčním řízením. V nalézacím řízení by pak věřitelé měli být upozorněni na skutečnost, že je vhodné ověřit si situaci dlužníka, aby nebyl veden zbytečný spor. K tomu navrhujeme propojit databáze vlastněné státem (např. Info soud) a Centrální evidenci exekucí spravovanou Exekutorskou komorou.

4. Obdobně je třeba se zamyslet nad efektivitou neustálého zvyšování pokut zejména ve vztahu k občanům, u nichž je zjištěno, že vymahatelnost je nemožná.

Pirátská strana důsledně rozlišuje mezi problémy, které vznikají přímo při neadekvátním provádění exekučního řízení a problémy, které jsou vyvolány jinými skutečnostmi.

Stát fakticky rezignoval na právo každého občana na spravedlivý proces, když „pospíšilovská“ fikce doručování dalece překročila svůj legitimní cíl, tj. zabránit obstrukčnímu chování. Nicméně je třeba připomenout, že neexistuje povinnost soudu vydat platební rozkaz, není-li dluh zcela zjevný a neexistuje ani povinnost vydat rozsudek pro zmeškání.

1. Sjednocení podmínek doručení rozhodnutí a jiných písemností všech státních orgánů.

2. Sjednocení elektronických úředních desek pod jednou adresou. Současný stav , kdy každý orgán má svou vlastní je zcela mimo možnosti i průměrně pečlivého občana a je jasným alibismem ze strany státních orgánů. K tomuto může jednoduše sloužit Czech POINT a taktéž při každé návštěvě jakéhokoliv úřadu by tato služba měla být poskytnuta.

Pirátská strana je zásadně proti tomu, aby likvidační dluhy vznikaly pouze na základě jednostranně výhodného sepsání smlouvy, z nerealistických úroků a smluvních pokut. V tomto směru jsme udiveni, jak malou pozornost těch, kteří slibují blíže nespecifikované „omezení moci exekutorů“ vyvolává Nový občanský zákoník, který v tomto smyslu zavádí např. úrok z úroku a obnovuje zcela nejasné stanovení zákonného úroku z prodlení (§ 1802) a zavádí princip propadné zástavy, i když jej nazývá poněkud eufemisticky Zajišťovacím převodem práva (§ 2040).

Mimo obecně známých argumentů, jako je nesrozumitelnost, archaičnost a rozvrácení právní jistoty na dobu nejméně 20 let Pirátská strana zdůrazňuje zejména způsob, jakým byl Nový občanský zákoník vytvořen a odůvodněn. Není pravdou, že stávající OZ by byl „komunistickým reliktem.“ Obsahuje všechny zásadní a obvyklé právní instituty, které vycházejí, stejně jako NOZ z římského práva. To, že obsah jednotlivých institutů bývá odlišný co do obsahu, resp. je více či méně výhodný pro některou ze stran je naprosto běžné. Ani v sousedních evropských zemích nejsou náplně jednotlivých institutů stejné. OZ byl v průběhu posledních 20 let mnohokrát novelizován a důkazem toho, že je plně funkční je samotný fakt, že velmi náročná transformace společnosti podle něj proběhla.

NOZ byl společnosti vnucen bez toho, že by po něm existovala skutečná poptávka. Tzv. smluvní volnost a rovné postavení stran je v současné době, kdy na jedné straně stojí silné korporace se štáby právníků a na straně druhé občan s existenčními starostmi, pouhou iluzí. Tzv. smluvní volnosti neodpovídá historické tradici, potřebám, znalostem a možnostem většiny občanů. Jestliže má být OZ základem všech běžných a denně se vytvářejících vztahů ve společnosti, nemůže být postaven na zásadě Právníci sobě.

Ani ta nejlepší právní norma (kterou ovšem NOZ není) neobstojí sama o sobě. na její funkčnost má vliv obecné povědomí občanů o tom, co je správné (právní vědomí), úroveň justice, obtížnost přístupu k soudu (jak finanční tak faktická – formalizace řízení). V tomto směru považujeme s ohledem na dosavadní zkušenosti zavedení předpokladu dobré víry při právních za přímou výzvu pro neeticky jednající „podnikatele“ k dalšímu vymýšlení právních kliček a vytváření dluhových pastí.

Za základní problém české justice považujeme doživotní jmenování soudců bez jejich jakékoliv zkušenosti z praktického života. Podle našeho názoru má být soudce osobou vyzrálou a s autoritou získanou jinak, než pouhým oblečením taláru, již v okamžiku svého jmenování. V současnosti je výběr soudců fakticky přímo v rukách předsedů soudů a to v neveřejném výběrovém řízení. Stejně tak je v rukou soudců i vedení kárných řízení, což je jediný způsob odvolání z funkce. Pokud chce být justice vnímána jako skutečná nezávislá moc ve státě, nemůže být založena na feudálních a kastovních principech.

Kontakt

JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., garant programového bodu Právní stát, jiri.janecka@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.