• @predsedajici has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @cen_rv has upload permissions
  • @jednatele has delete permissions
  • @asistent_strany has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Rozdělení členských příspěvků

Předmět:
Čas:
Způsob:
Hlasující:
Usnášeníschopnost:
Předsedající:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Pořad jednání:

RV 17/2012 Rozdělení členských přáspěvků
Od 13. prosince 2012 do 10. února 2013
Jednání na fóru
viz Hlasování níže
Řádným svoláním
Adam Skořepa, Jakub Michálek, Vojtěch Pikal


1. Rozdělení členských příspěvků

Usnesení

Republikový výbor mění Rozpočtová pravidla a Statut administrativního odboru takto:
1. Poslední věta §3(2) RoPr nově zní:
Mezi volné peníze patří i poměrná část členského příspěvku

2. Do tabulky v §3a(1) RoPr se na konec tabulky přidává nový řádek, který zní:

Členský příspěvek _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 %

3. Do statutu administrativního odboru se doplňuje § 2a, který zní:

§ 2a Zákaz podvodného náboru členů
(1) Podvodným náborem je nábor člena, který nepodporuje politické cíle strany (čl. 3 odst. 8 písm. a) St) nebo jinak uvádí stranu při přijímacím řízení v omyl, zejména
a) vůbec politické cíle strany nezná,
b) vstupuje do strany jen kvůli slibu neoprávněné výhody nebo převážně kvůli takovému slibu,
c) vstupuje do strany jen s cílem ovlivnit osobnostní hlasování nebo převážně s takovým cílem,
d) uvádí při vstupu nepravdivé skutečnosti nebo podstatné skutečnosti zamlčuje.[/list]

(2) Podvodný nábor členů se zakazuje a považuje se za závažné porušení předpisů. Pokud má administrativní odbor před zařazením zájemce o členství do seznamu členů důvodné podezření z podvodného náboru, například jde o přijetí vyššího počtu nových zájemců o členství v daném sdružení, navrhne kontrolní komisi přezkoumání toho, zda zájemce o členství opravdu splňuje podmínky podle stanov. Do pravomocného rozhodnutí kontrolní komise nebo rozhodčí komise, kterým bude podezření z podvodného náboru členů vyvráceno, jej administrativní odbor nezapíše do seznamu členů.

(3) Podvodný nábor je také důvodem k pozastavení činnosti sdružení (§ 29 odst. 1 písm. f) StRK), pokud ho sdružení nebo jeho orgány zaviní.


4. Toto usnesení účinkuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo usnesení vyhlášeno.

Zápis

Jednání svolal Adam Skořepa 13.12. na základě úkolu uloženého celostátním fórem a žádosti vedoucího finančního odboru.

Jakub Michálek navrhl odročení jednání dokud nebude schválen program ohledně daní.

Dle představeného záměru Petra Vilety, předložil 14.12. Vojtěch Pikal základní podobu návrhu, kterou 15.12. přijal Petr Vileta za svou.

Následně Vojtěch Pikal předložil dva pozměňující návrhy.

16.12. seznámil místopředseda Jakub Michálek svolaný výbor s tím, že předsednictvo schválilo snížení příspěvku jako jednu ze svých priorit. Následoval diskuze o tomto tématu, a jestli to má být součástí tohoto jednání, do níž se zapojili Vojtěch Pikal, Petr Vileta, Jakub Michálek, Ondrej Kotas, Petr Vyhnal, Róbert Čuma.

16.1. 2013 Jakub Michálek převzal předsedání a vyhlásil termín hlasování na 28.1. v 9:00, s tím že pozměňovací návrhy musí být předloženy do 24.1. a o případných pozměňovacích návrzích se bude hlasovat 25.1. od 14:00.

24.1. byl předložen pozměňující návrh republikového předsednictva. Následně požádal pověřený vedoucí administrativního odboru Vojtěch Pikal o čas na prozkoumání předpisu. Následně byl termín hlasování posunut na 4.2.

Předsedání bylo 25.1. následně předsednictvem předáno opět administrativnímu odboru.

27.1. předložil Tomáš Vymazal alternativní znění pozměňujícího návrhu k návrhu předsednictva. (O snížení příspěvku.)

1.2. Odmítl předsedající Vojtěch Pikal pozměňující návrhy předsednictva a Tomáše Vymazala pro jejich nesouvyslost s původním obsahem jednání. A navrhl na pořad jednání doplnit bod „Volitelná výše příspěvku a ochrana proti podvodnému náboru“.

2.2. předložil navrhovatel Petr Vileta nový návrh usnesení, který částečně začlenil návrhy předsednictva. Následně předložil Michal Havránek tři pozměňující návrhy (2x změna poměru dělení členského příspěvků, vypuštění snížení příspěvku). Poté předložil Marcel Kolaja 98 pozměňujících návrhů (vše změna poměru dělení), dále pozměňující návrh k výši příspěvku.

2.2. stáhl Michal Havránek své návrhy na změnu poměru dělení příspěvku. Poté navrhl předsedající proceduru výboru proceduru jíž hlasovat návrhy k změně poměru dělení a zároveň se otázal, jestli se chce fórum těmito návrhy vůbec zabývat. Nikdo se zabývat nechtěl.

Hlasování

Hlasování bylo zahájeno 4.2. 2013. Původní návrh

Republikový výbor mění Rozpočtová pravidla, Pravidla pro příspěvky a Statut administrativního odboru takto:
1. Poslední věta §3(2) RoPr nově zní:
Mezi volné peníze patří i poměrná část členského příspěvku

2. Do tabulky v §3a(1) RoPr se na konec tabulky přidává nový řádek, který zní:

Členský příspěvek _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 %

3. §1 pravidel pro příspěvek zní následovně:

§1 Výše příspěvku
Člen platí členský příspěvek v jedné roční splátce ve výši přiměřené jeho finančním možnostem, kterou si podle vlastní vůle stanoví v rozmezí 200 Kč až 5000 Kč.

4. Do statutu administrativního odboru se doplňuje § 2a, který zní:

§ 2a Zákaz podvodného náboru členů
(1) Podvodným náborem je nábor člena, který nepodporuje politické cíle strany (čl. 3 odst. 8 písm. a) St) nebo jinak uvádí stranu při přijímacím řízení v omyl, zejména
a) vůbec politické cíle strany nezná,
b) vstupuje do strany jen kvůli slibu neoprávněné výhody nebo převážně kvůli takovému slibu,
c) vstupuje do strany jen s cílem ovlivnit osobnostní hlasování nebo převážně s takovým cílem,
d) uvádí při vstupu nepravdivé skutečnosti nebo podstatné skutečnosti zamlčuje.[/list]

(2) Podvodný nábor členů se zakazuje a považuje se za závažné porušení předpisů. Pokud má administrativní odbor před zařazením zájemce o členství do seznamu členů důvodné podezření z podvodného náboru, například jde o přijetí vyššího počtu nových zájemců o členství v daném sdružení, navrhne kontrolní komisi přezkoumání toho, zda zájemce o členství opravdu splňuje podmínky podle stanov. Do pravomocného rozhodnutí kontrolní komise nebo rozhodčí komise, kterým bude podezření z podvodného náboru členů vyvráceno, jej administrativní odbor nezapíše do seznamu členů.

(3) Podvodný nábor je také důvodem k pozastavení činnosti sdružení (§ 29 odst. 1 písm. f) StRK), pokud ho sdružení nebo jeho orgány zaviní.


5. Toto usnesení účinkuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo usnesení vyhlášeno.

Pozměňující návrh

Pozměňující návrh předložený Marcelem Kolajou byl hlasován 14.2. od 14:08. Pozměňující návrh

Bod 3 návrhu se mění a zní následovně:
§1 pravidel pro příspěvek zní následovně:
§1 Výše příspěvku
Členský příspěvek za rok činí:
a) 200 Kč pro studenty do 26 let, osoby na mateřské dovolené a důchodce,
b) 1000 Kč pro ostatní; předsednictvo příslušného oblastního sdružení ho však může snížit až na 200 Kč. O této skutečnosti předsednictvo oblastního sdružení informuje administrativní odbor.

Hlasování
PRO pozměňující návrh: 2 (Ondřej Kotas, ondřej Profant)
PROTI pozměňujícímu návrhu: 16 (Ondřej Kallasch, Petr Stehlík, Petr Kopečný, Lukáš Černohorský, Michal Havránek, Libor Špaček, Petr Kopač, Lenka Matoušková, Róbert Čuma, Lukaš Findeis, Radovan Trojančík, Jiří Kadeřávek starší, Jan Podhajský, Petr Vileta, Zdeněk Štěpánek, Jakub Michálek)
zdrželo se: 1 (Lukáš Nový)

Návrh byl zamítnut většinou 16 PROTI ku 2 PRO.

Vypuštění části návrhu

Návrh na vypuštění bodu (3) návrhu podaná Michalem Havránkem byl hlasován 5.2. v 14:50.

PRO vypuštění: 11 (Petr Stehlík, Lukáš Černohorský, Petr Kopečný, Jiří Kadeřávek starší, Ondřej Kallasch, Adam Šoukal, Libor Špaček, Petr Bajgar, Zdeněk Špaček, Petr Vileta, Michael Havránek) PROTI vypuštění: 5 (Ondřej Kotas, Petr Kopač, Jakub Michálek, Lenka Matoušková, Ivan Bartoš) zdrželo se: 3 (Lukáš Nový, Ondřej Profant, Jan Podhajský)

Návrh na vypuštěná byl schválen 11 PRO ku 5 PROTI.

Schválení usnesení

Hlasování o schválení usnesení jako celku započalo 6.2. v 16:40 a trvalo 48 hodin. Schvalovaná podoba

Republikový výbor mění Rozpočtová pravidla a Statut administrativního odboru takto:
1. Poslední věta §3(2) RoPr nově zní:
Mezi volné peníze patří i poměrná část členského příspěvku

2. Do tabulky v §3a(1) RoPr se na konec tabulky přidává nový řádek, který zní:

Členský příspěvek _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50 %

3. Do statutu administrativního odboru se doplňuje § 2a, který zní:

§ 2a Zákaz podvodného náboru členů
(1) Podvodným náborem je nábor člena, který nepodporuje politické cíle strany (čl. 3 odst. 8 písm. a) St) nebo jinak uvádí stranu při přijímacím řízení v omyl, zejména
a) vůbec politické cíle strany nezná,
b) vstupuje do strany jen kvůli slibu neoprávněné výhody nebo převážně kvůli takovému slibu,
c) vstupuje do strany jen s cílem ovlivnit osobnostní hlasování nebo převážně s takovým cílem,
d) uvádí při vstupu nepravdivé skutečnosti nebo podstatné skutečnosti zamlčuje.[/list]

(2) Podvodný nábor členů se zakazuje a považuje se za závažné porušení předpisů. Pokud má administrativní odbor před zařazením zájemce o členství do seznamu členů důvodné podezření z podvodného náboru, například jde o přijetí vyššího počtu nových zájemců o členství v daném sdružení, navrhne kontrolní komisi přezkoumání toho, zda zájemce o členství opravdu splňuje podmínky podle stanov. Do pravomocného rozhodnutí kontrolní komise nebo rozhodčí komise, kterým bude podezření z podvodného náboru členů vyvráceno, jej administrativní odbor nezapíše do seznamu členů.

(3) Podvodný nábor je také důvodem k pozastavení činnosti sdružení (§ 29 odst. 1 písm. f) StRK), pokud ho sdružení nebo jeho orgány zaviní.


4. Toto usnesení účinkuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo usnesení vyhlášeno.

Hlasování
PRO: 11 (Petr Stehlík, Ondřej Profant, Petr Vileta, Michal Havránek, Petr Vyhnal, Jakub Michálek, Zdeněk Štěpánek, Lukáš Findeis, Petr Kopač, Ondřej Kallasch, Mikuláš Ferjenčík)
PROTI: 1 (Jiří Kadeřávek starší)
zdrželo se: 5 (Ondřej Kotas, Libor Špaček, Adam Šoukal, Lukáš Nový, Radovan Trojančík)

Než stihlo být hlasování vyhlášeno, bylo jednání přerušeno z důvodu probíhajícího zasedání. 10. února byly vyhlášeny výsledky.

Usnesení bylo schváleno absolutní většinou 11 PRO z 17 přítomných. Jednání bylo následně ukončeno.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.