• @predsedajici has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @cen_rv has upload permissions
  • @jednatele has delete permissions
  • @asistent_strany has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Novelizace statutu finančního odboru

Předmět:
Čas:
Způsob:
Hlasující:
Usnášeníschopnost:
Předsedající:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Skrutátor:
Pořad jednání:

RV 16/2012 Novelizace statutu finančního odboru
Od 4. prosince 2013 do 8. února 2013
Jednání na internetovém fóru
32 členů výboru
Oznámením dle §5(1)a)
Adam Skořepa, Michal Wagner
Miroslav Kmínek, Vojtěch Pikal
Lenka Matoušková
Michal Wagner
1. Novelizace statutu finančního odboru

Usnesení

Republikový výbor se usnesl na přijetí této novely statutu finančního odboru a statutu technického odboru:

hmac: : rv:16_2012


Čl. I
Statut finančního odboru se mění takto:

1. V §1 odst.1 nově zní:

"(1) Finanční odbor je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti financí České pirátské strany, zejména
a) všech účtů, plateb, rozpočtů a hospodaření, včetně podepisování příslušných smluv,
b) účetnictví a dohledu nad krajskými finančními odbory,
c) jednání s úřady a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky."


2. V §2 se slovo "PayPal" nahrazuje slovem "Účty" a slova "Finanční odbor pravidelně převádí peníze z účtu PayPal (§3(4)a StTO) na účty strany." se zrušují.

3. V §2 se vkládá nový odst.1, který zní:

"(1) Finanční odbor pravidelně převádí peníze z účtů PayPal a Flattr (§3(4)a StTO) na účty strany."
Čl. II
Statut technického odboru se mění takto:

1. V §3 odst.4 písm. a) nově zní:

"a) PayPal a Flattr, jejichž stav pravidelně zveřejňuje,"Čl. III
Účinnost

Tato novela nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Zápis

Jednání svolal 4.12. pověřený předsedající Adam Skořepa na základě žádosti vedoucího finančního odboru Petra Vilety.

17.12. předložil Vojtěch Pikal první návrh usnesení republikového výboru k dané věci. Po připomínkách Jakuba Michálka a Petra Vilety postupně předložil návrh druhý, upravený druhý a třetí.

3.2. pak také Vojtěch Pikal, jako pověřený vedoucí administrativního odboru pověřil předsedáním jednání člena Michala Wagnera.

Následně přijal Petr Vileta jako původní navrhovatel předložený návrh za svůj.

4. února pak předsedající řádně zahájil jednání, předložil návrh usnesení v parafovaném znění a vyhlásil termín hlasování na 6.2. v 0:30.

Hlasování

Bylo zahájeno 6.2. v 14:00.

Při hlasování byla v předloze objevena Jakubem Michálkem tisková chyba. Vojtěch Pikal přislíbil její odstranění ve finálním znění. Někteří členové podmínili svůj hlas odstraněním této chyby (Petr Stehlík, Petr Vileta, Lukáš Findeis).

Výsledky:
PRO: 8 (Petr Kopač, Libor Špaček, Petr Stehlík, Petr Vileta, Michal Havránek, Lukáš Findeis, Lukáš Nový, Zdeněk Špěpánek)
PROTI: 0
zdrželo se: 5 (Ondřej Kotas, Jan Podhajský, Jakub Michálek, Petr Kopečný, Ondřej Kallasch)

Návrh byl přijat většinou 8 mi z 13 ti přítomných.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.