• @ALL has read permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Zakládací listina společnosti

původce:
Republikový výbor
typ:
ideový dokument
zásadní:
ne

Zakladatelská listina 1. Pirátská s.r.o.

Práva a povinnosti vyplývající z této listiny se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

1. Společník

Společníkem obchodní společnosti je:
Česká pirátská strana, politická strana se sídlem Řehořova 943/19, Praha 3, 130 00, IČ 71339698.

2. Základní náležitosti

 • 2.1. Název společnosti zní: 1. Pirátská s.r.o.
 • 2.2. Zkratka společnosti zní: 1P
 • 2.3. Internetové stránky jsou na adrese: http://1p.pirati.cz
 • 2.4. Sídlo korporace je v obci: Praha

3. Předmět podnikání

 • 3.1. Provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo televizního vysílání
 • 3.2. Publikační a propagační činnost
 • 3.3. Pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí
 • 3.4. Výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost České pirátské strany

4. Doba trvání

Společnost je založena na dobu neurčitou.

5. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí: 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých).

6. Vklady a podíly společníků

 • 6.1. Vklady společníků společnosti činí:
  • Česká pirátská strana, Řehořova 943/19, Praha 3, 130 00, IČ 71339698 - vklad ve výši 50.000,- Kč
 • 6.3. Společníci mají pouze základní podíl. Se základním podílem nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti
 • 6.4. Výše podílů jednotlivých společníků:
  • Česká pirátská strana, Řehořova 943/19, Praha 3, 130 00, IČ 71339698 - na její vklad ve výši 50.000,- Kč připadá základní podíl označený č. 1 ve výši 100%.

7. Orgány společnosti

 • 8. Orgány společnosti jsou:
  • 8.1. valná hromada
  • 8.2. jednatelé

9. Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady zejména patří:

 • 9.1. schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle § 127 občanského zákoníku,
 • 9.2. rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností,
 • 9.3. rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
 • 9.4. volba, odvolání a odměňování jednatelů,
 • 9.5. udělení a odvolání prokury,
 • 9.6. schvalování smlouvy o výkonu funkce,
 • 9.7. schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,
 • 9.8. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 • 9.9. schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 • 9.10. schválení smlouvy o tichém společenství,
 • 9.11. schválení finanční asistence,
 • 9.12. rozhodnutí o naložení se vkladovým ážiem,
 • 9.13. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 • 9.14. při zrušení společnosti s likvidací volba a odvolání likvidátora
 • 9.15. rozhodnutí, která jí do její působnosti svěřuje zákon či toto zakladatelské právní jednání,
 • 9.16. další rozhodnutí, která si valná hromada vyhradila, a to i když dle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti jiného orgánu.

10. Konání valné hromady

 • 10.1. Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
 • 10.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, dále pak podle potřeby. Valnou hromadu svolává jednatel, a to způsobem dle zákona, nebo následovně: termín a program valné hromady je nutno oznámit společníkům nejméně pět dnů přede dnem jejího konání, a to elektronickou pozvánkou zaslanou společníkům prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.
 • 10.3. Jednatel je povinen svolat kdykoli valnou hromadu:
  • 10.3.1. požádají-li o to společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 30% základního kapitálu nebo mají alespoň 30% podíl na hlasovacích právech,
  • 10.3.2. zjistí-li, že společnosti hrozí úpadek podle jiného právního předpisu, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností.
 • 10.4. V případě, že valná hromada nemá jednatele, nebo ten neplní dlouhodobě své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník.
 • 10.5. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1 Kč svého vkladu.
 • 10.6. K účasti společníka a hlasování na valné hromadě je možné využít technické prostředky. Podmínky využití technických prostředků určí statutární orgán.
 • 10.7. Společníci mohou vykonat své hlasovací právo korespondenčním hlasováním, kdy písemně odevzdají své hlasy před konáním valné hromady.
 • 10.8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, není-li dále stanoveno jinak.
 • 10.9. K přijetí usnesení o:
  • 10.9.1. změně obsahu společenské smlouvy,
  • 10.9.2. rozhodnutí, jehož důsledkem je změna společenské smlouvy,
  • 10.9.3. k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
  • 10.9.4. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací

je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků.

 • 10.10. Prezenci přítomných na valné hromadě zajišťuje jednatel. Společník může být na valné hromadě zastoupen zmocněncem na základě písemné plné moci.
 • 10.11. Společník nepřítomný na valné hromadě může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a to nejdéle do sedmi dnů ode dne konání valné hromady.
 • 10.12. Společníci mohou hlasovat pomocí technických prostředků i při rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu). Osoba oprávněná svolat valnou hromadu doručí návrh rozhodnutí stejným způsobem, jakým svolává valnou hromadu.
 • 10.13. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel.
 • 10.14. Pokud má společnost jediného společníka, působnost valné hromady vykonává tento jediný společník a podíl jediného společníka je převoditelný bez omezení.

11. Jednatelé, počet jednatelů a způsob jednání za společnost

 • 11.1. Statutárním orgánem společnosti je 1 jednatel.
 • 11.2. Jednatele jmenuje valná hromada.
 • 11.3. Každý jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
 • 11.4. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Jednatel je zejména povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.
 • 11.5. Vztah mezi jednatelem a společností se řídí přiměřeně ustanoveními o příkazní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Smlouva o výkonu funkce jednatele musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou.

12. Práva a povinnosti společníků

 • 12.1. Společníci mají nárok na podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů.
 • 12.2. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká.
 • 12.3. Valná hromada je oprávněna uložit společníkům povinnost přispět na zvýšení vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál peněžitým plněním nad výši vkladu až do poloviny základního kapitálu podle výše svých vkladů.
 • 12.4. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti především na valné hromadě. Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech a další práva na informace určená společenskou smlouvou; to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží.
 • 12.5. Společníci souhlasí se zapsáním do příslušného veřejného rejstříku.

13. Zákaz konkurence

Zákaz konkurence v rozsahu dle ustanovení § 199 zákona o obchodních korporacích platí pouze pro jednatele společnosti.

14. Podíl

 • 14.1. Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.
 • 14.2. Každý společník může mít více podílů.
 • 14.3. Společník může převést svůj podíl na jiného společníka bez souhlasu valné hromady.
 • 14.4. Společník může převést svůj podíl na třetí osobu bez souhlasu valné hromady.
 • 14.5. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy musí být úředně ověřeny. Převodce ručí za závazky, které přešly převodem podílu. Účinky převodu podílu nastávají vůči společnosti dnem, kdy jí je doručena účinná smlouva o převodu podílu.
 • 14.6. Rozdělit podíl je možné při zachování výše vkladu společníka alespoň 1 Kč.

15. Opatření k transparentnosti

 • 15.1. Osoby jednající jménem společnosti jsou povinny si počínat s péčí řádného hospodáře.
 • 15.2. Společnost je povinna dodržovat protikorupční opatření, na kterých se usnesla valná hromada.

16. Závěrečná ustanovení

 • 16.1. Vkladová povinnost zakladatelů: Česká pirátská strana, Řehořova 943/19, Praha 3, 130 00, IČ 71339698 má vkladovou povinnost ve výši 50.000,- Kč, již se zavazuje splnit před podáním návrhu na zápis místně příslušnému rejstříkovému soudu, nejpozději však do 4 týdnů ode dne podpisu této zakladatelské listiny.
 • 16.2. Správcem vkladů se určuje Firma POINT s.r.o., IČ: 29124140.
 • 16.3. Prvním jednatelem společnosti byl zakladatelkou určen: PhDr. Ivan Bartoš PhD., Na Švihance 1548/6, Praha, 120 00, narozen 20. 3. 1980
 • 16.4. Zakladatel souhlasí se zápisem svých údajů do obchodního rejstříku jako společníka této společnosti.

Související

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/sro.txt · Poslední úprava: 08.02.2022 16:42 autor: vojtech.pikal