• @ALL has read permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rules:or_zatys [17.02.2017 12:17]
Tobias.Esner [Zásady týmové spolupráce]
rules:or_zatys [18.02.2017 11:51] (aktuální)
Martin.Kucera [7. Jednání korespondenční formou]
Řádek 3: Řádek 3:
 ---- dataentry predpis ---- ---- dataentry predpis ----
 původce_page : rv:start #adresa organizační složky, která předpis vydala původce_page : rv:start #adresa organizační složky, která předpis vydala
-typ          : OŘ - Příloha 1 #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut+typ          : jednací ​řád #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut
 zkratka ​     : OŘ-ZaTyS #zkratka, pod kterou se předpis cituje zkratka ​     : OŘ-ZaTyS #zkratka, pod kterou se předpis cituje
 zásadní ​     : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh zásadní ​     : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh
 ---- ----
 +
 +<WRAP center round info 50%>
 +//Tyto zásady platí jako vzorový jednací řád pro oblastní fóra a jiné týmy, pokud neschválí
 +něco jiného. Budou vyvěšeny ve všech stálých zasedacích místnostech.//​
 +</​WRAP>​
  
 == 1. Poslání týmu == == 1. Poslání týmu ==
-Posláním týmu je, aby plnil úkol, kvůli kterému vznikl a který je společným zájmem týmu. + 
-Získává pro to potřebné dobrovolníky a spolupracuje s ostatními týmy a zbytkem strany. +Posláním týmu je, aby plnil úkol, kvůli kterému vznikl a který je společným zájmem týmu. Získává pro to potřebné dobrovolníky a spolupracuje s ostatními týmy a zbytkem strany. 
-2. Zveřejňování základních údajů + 
-Tým o sobě zveřejňuje aspoň následující údaje: Název týmu, jméno vedoucího týmu a jeho +==2. Zveřejňování základních údajů== 
-zástupce, internetové stránky týmu, úkoly a nadřízené týmy, místo, den a čas pravidelných + 
-jednání, kontakt na vedení týmu, odkaz na používanou komunikační platformu, informace o +Tým o sobě zveřejňuje aspoň následující údaje: Název týmu, jméno vedoucího týmu a jeho zástupce, internetové stránky týmu, úkoly a nadřízené týmy, místo, den a čas pravidelných jednání, kontakt na vedení týmu, odkaz na používanou komunikační platformu, informace o tom, jak se zapojit, spolupracující týmy a úkolující tým. 
-tom, jak se zapojit, spolupracující týmy a úkolující tým. + 
-3. Fungování týmu +==3. Fungování týmu== 
-1. Tým se při práci pokud možno samostatně koordinuje, motivuje, spravuje, kontroluje, + 
-přizpůsobuje,​ zlepšuje a naplňuje společný zájem svých členů. Týmová spolupráce +  -  ​Tým se při práci pokud možno samostatně koordinuje, motivuje, spravuje, kontroluje, přizpůsobuje,​ zlepšuje a naplňuje společný zájem svých členů. Týmová spolupráce není na místě, pokud tutéž práci zvládne lépe jeden člověk. 
-není na místě, pokud tutéž práci zvládne lépe jeden člověk. +  ​-  ​Úkol se vždy ukládá jednomu konkrétnímu člověku, který zodpovídá za jeho včasné provedení. Dobrovolníkovi lze úkol přiřadit, jen pokud s tím souhlasí. 
-2. Úkol se vždy ukládá jednomu konkrétnímu člověku, který zodpovídá za jeho včasné +  ​-  ​Tým pracuje pokud možno neformálně a ve vzájemné shodě. Hlasování o rozhodnutích týmu se vyžaduje, pouze pokud tak stanoví vnitřní předpis. 
-provedení. Dobrovolníkovi lze úkol přiřadit, jen pokud s tím souhlasí. +  ​-  ​Konflikt se řeší věcně, osobně a přímo mezi jeho aktéry, případně s vedoucím. 
-3. Tým pracuje pokud možno neformálně a ve vzájemné shodě. Hlasování o + 
-rozhodnutích týmu se vyžaduje, pouze pokud tak stanoví vnitřní předpis. +==4. Vedení týmu== 
-4. Konflikt se řeší věcně, osobně a přímo mezi jeho aktéry, případně s vedoucím. +
-4. Vedení týmu+
 Vedoucí týmu (např. předseda apod.) Vedoucí týmu (např. předseda apod.)
-1. tým vede, jde jeho členům příkladem a zodpovídá za jeho fungování,​ +  -  ​tým vede, jde jeho členům příkladem a zodpovídá za jeho fungování,​ 
-2. zodpovídá za aktuálnost plánu a výsledky týmové práce vůči ostatním týmům, +  ​-  ​zodpovídá za aktuálnost plánu a výsledky týmové práce vůči ostatním týmům, 
-3. rozhoduje o všech záležitostech týmu, kde to je efektivnější,​ kde je v týmu konflikt či +  ​-  ​rozhoduje o všech záležitostech týmu, kde to je efektivnější,​ kde je v týmu konflikt či časová tíseň, není-li stanoveno jinak (např. se vyžaduje hlasování),​ 
-časová tíseň, není-li stanoveno jinak (např. se vyžaduje hlasování),​ +  ​-  ​určuje svého zástupce, případně vymezí rozsah zastoupení. 
-4. určuje svého zástupce, případně vymezí rozsah zastoupení. + 
-5. Členství v týmu+==5. Členství v týmu== 
 Člen týmu Člen týmu
-1. má plnou zodpovědnost za splnění úkolu, který přijal, a je v rámci strany oprávněn +  -  ​má plnou zodpovědnost za splnění úkolu, který přijal, a je v rámci strany oprávněn činit vše potřebné pro jeho splnění; pokud nezvládá úkol splnit, musí dát dostatečnou dobu předem vědět tomu, kdo mu úkol uložil nebo kdo na něj spoléhá,​ 
-činit vše potřebné pro jeho splnění; pokud nezvládá úkol splnit, musí dát dostatečnou +  ​-  ​podílí se na týmové spolupráci podle svých schopností a možností,​ 
-dobu předem vědět tomu, kdo mu úkol uložil nebo kdo na něj spoléhá,​ +  ​-  ​chrání důvěrné informace, se kterými se seznámil při týmové spolupráci;​ za tímto účelem může být sepsána smlouva, 
-2. podílí se na týmové spolupráci podle svých schopností a možností,​ +  ​-  ​před ukončením členství v týmu předá majetek strany, zkušenosti a kontakty náležející týmu svému nástupci či vedoucímu a vyrovná další závazky. 
-3. chrání důvěrné informace, se kterými se seznámil při týmové spolupráci;​ za tímto + 
-účelem může být sepsána smlouva, +==6. Jednání týmu== 
-4. před ukončením členství v týmu předá majetek strany, zkušenosti a kontakty + 
-náležející týmu svému nástupci či vedoucímu a vyrovná další závazky. +  -  ​Jednání týmu zpravidla svolává, vede, přerušuje a ukončuje vedoucí týmu. Cílem jednání je přispívat poslání týmu týmovou spoluprací a rozhodnutími. 
-6. Jednání týmu +  ​-  ​Členy týmu svolá vedoucí týmu tak, že jim řádně oznámí kdy a kde jednání bude a co se na něm má řešit. Od členů týmu se očekává, že se zúčastní a přijdou včas. 
-1. Jednání týmu zpravidla svolává, vede, přerušuje a ukončuje vedoucí týmu. Cílem +  ​-  ​Není-li stanoveno jinak, hlasuje se o všech návrzích v dané věci najednou. V prvnímkole ​lze hlasovat pro libovolný počet návrhů a do druhého kola postupují návrhy s většinovou podporou. Je-li takový návrh jediný, je vybrán v prvním kole. Ve druhém kole má každý jeden hlas a rozhoduje relativní většina hlasů. 
-jednání je přispívat poslání týmu týmovou spoluprací a rozhodnutími. +  ​-  ​Týmové závěry, rozhodnutí,​ upozornění a jiné zprávy se neprodleně rozesílají členům a spolupracovníkům týmu, kterých se týkají. Každý člen může trvat na uvedení stanoviska v zápise. 
-2. Členy týmu svolá vedoucí týmu tak, že jim řádně oznámí kdy a kde jednání bude a + 
-co se na něm má řešit. Od členů týmu se očekává, že se zúčastní a přijdou včas. +==7. Jednání korespondenční formou== 
-3. Není-li stanoveno jinak, hlasuje se o všech návrzích v dané věci najednou. V prvním + 
-kole lze hlasovat pro libovolný počet návrhů a do druhého kola postupují návrhy s +  -  ​Jednání korespondenční formou probíhá pouze o věci, k níž bylo svoláno. 
-většinovou podporou. Je-li takový návrh jediný, je vybrán v prvním kole. Ve druhém +  ​-  ​Po zahájení jednání se vede rozprava nejméně 5 dnů. Pokud se na jednání hlasuje o dokumentu připraveném jiným týmem (např. schválení záměru), pokud rozprava proběhla již dříve či jiným způsobem nebo pokud je málo času, může vedoucí týmu rozpravu přiměřeně zkrátit či vyhlásit hlasování bez rozpravy. 
-kole má každý jeden hlas a rozhoduje relativní většina hlasů. +  ​-  ​Hlasování je řádně oznámeno, pokud bylo rozesláno členům obvyklým způsobem (e-mailem) a pokud doba pro hlasování činila aspoň 48 hodin po oznámení. Pod časovým tlakem může hlasování skončit i dříve, je-li zřejmý jeho výsledek. Pokud netrvala rozprava aspoň 5 dnů, hlasuje se též o návrhu pokračovat v rozpravě. 
-4. Týmové závěry, rozhodnutí,​ upozornění a jiné zprávy se neprodleně rozesílají + 
-členům a spolupracovníkům týmu, kterých se týkají. Každý člen může trvat na +==8. Jednání na zasedání== 
-uvedení stanoviska v zápise. + 
-7. Jednání korespondenční formou +  -  ​Zasedání týmu jsou pokud možno pravidelná. Vedoucí týmu oznámí změnu místa a času zasedání dostatečnou dobu předem. 
-1. Jednání korespondenční formou probíhá pouze o věci, k níž bylo svoláno. +  ​-  ​Stálým bodem zasedání je určení zapisovatele a pořadu jednání, kontrola splněných úkolů vyplývajících z rozhodnutí týmu, pokud již nebyla vykonána, ocenění zásluh za splněné úkoly a aktualizace plánu na další období. 
-2. Po zahájení jednání se vede rozprava ​rozprava nejméně 5 dnů. Pokud se na jednání +  ​-  ​Zasedání je řádně oznámeno, pokud se koná na oznámeném místě, a zároveň v pravidelném termínu či termínu oznámeném aspoň 7 dní předem. 
-hlasuje o dokumentu připraveném jiným týmem (např. schválení záměru), pokud +  ​-  ​Zápis se píše již během jednání, obsahuje schválená rozhodnutí a jména jejich navrhovatelů,​ výsledky hlasování a stanoviska, na jejichž zapsání člen týmu trval. 
-rozprava proběhla již dříve či jiným způsobem nebo pokud je málo času, může + 
-vedoucí týmu rozpravu přiměřeně zkrátit či vyhlásit hlasování bez rozpravy. +==9. Iniciativa členů== 
-3. Hlasování je řádně oznámeno, pokud bylo rozesláno členům obvyklým způsobem + 
-(e-mailem) a pokud doba pro hlasování činila aspoň 48 hodin po oznámení. Pod +Vedoucí týmu je povinen zahájit jednání či dát hlasovat o návrhu či námitce, pokud takový návrh postupu podá skupina členů, která má aspoň počet členů podle jednacího řádu celostátního fóra. Tým je povinen danou věc skutečně projednat.
-časovým tlakem může hlasování skončit i dříve, je-li zřejmý jeho výsledek. Pokud +
-netrvala rozprava aspoň 5 dnů, hlasuje se též o návrhu pokračovat v rozpravě. +
-8. Jednání na zasedání +
-1. Zasedání týmu jsou pokud možno pravidelná. Vedoucí týmu oznámí změnu místa a +
-času zasedání dostatečnou dobu předem. +
-2. Stálým bodem zasedání je určení zapisovatele a pořadu jednání, kontrola splněných +
-úkolů vyplývajících z rozhodnutí týmu, pokud již nebyla vykonána, ocenění zásluh za +
-splněné úkoly a aktualizace plánu na další období. +
-3. Zasedání je řádně oznámeno, pokud se koná na oznámeném místě, a zároveň v +
-pravidelném termínu či termínu oznámeném aspoň 7 dní předem. +
-4. Zápis se píše již během jednání, obsahuje schválená rozhodnutí a jména jejich +
-navrhovatelů,​ výsledky hlasování a stanoviska, na jejichž zapsání člen týmu trval. +
-9. Iniciativa členů +
-Vedoucí týmu je povinen zahájit jednání či dát hlasovat o návrhu či námitce, pokud takový +
-návrh postupu podá skupina členů, která má aspoň počet členů podle jednacího řádu +
-celostátního fóra. Tým je povinen danou věc skutečně projednat+
-Tyto zásady platí jako vzorový jednací řád pro oblastní fóra a jiné týmy, pokud neschválí +
-něco jiného. Budou vyvěšeny ve všech stálých zasedacích místnostech.+
  
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/or_zatys.1487333867.txt.gz · Poslední úprava: 17.02.2017 12:17 autor: Tobias.Esner