• @cen_predsedove_ks has upload permissions
 • @cen_predsedove_ms has upload permissions
 • @cen_koord has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla pro přijímání členů Moravskoslezského krajského sdružení

původce:
Krajské fórum Moravskoslezský kraj
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
MSK-PPČ
zásadní:
ne

Předpis byl krajským fórem schválen 3.10. 2020.

Pravidla pro přijímání členů

Čl. 1 Řízení o přijetí člena

(1) Zařízení o přijetí člena (dále jen „řízení“) se považuje proces, který vede k hlasování o přijetí zájemce (dále jen „zájemce“) do České pirátské strany (dále jen „strana“). Cílem tohot řízení je, aby mohlo krajské nebo místní předsednictvo rozhodnouto přijetí zájemce v souladu s demokratickým minimem.

(2) Řízení je vedeno v souladu s těmito pravidly krajským předsednictvem, nebo, chce-li se stát zájemce členem některého místní hosdružení, příslušným místním předsednictvem (dále jen „příslušné předsednictvo“).

(3) Na členství ve straně není právní nárok.

Čl. 2 Průběh řízení

(1) Řízení je zahájeno tím, že zájemce projeví zájem o vstup do strany.

(2) Koordinátor dobrovolníků, případně kterýkoliv jiný člen, který zahájení řízení zaznamená, z jistí od zájemce místo jeho pobytu, a následně o zahájení řízení bez zbytečného odkladu informuje příslušné předsednictvo.

(3) Příslušné předsednictvo:

 • a) naváže se zájemcem kontakt (online, telefonický, osobní)
 • b) zjistí, zda zájemce splňuje podmínky členství dle Stanov
 • c) seznámí zájemce s procesem vzniku členství
 • d) provede vstupní rozhovor, jehož účelem je zejména ověřit znalost a soulad s programovými cíli strany (doporučený obsah rozhovoru je uveden v Přílozeč.1),z tohoto rozhovoru pořídí stručný zápis,který ad hoc zveřejní na internetovém fóru ve vlákně s představením zájemce.

(4) Na základě úspěšného vstupního rozhovoru příslušné předsednictvo pomůže zájemci registrovat se do technických systému strany, zaregistrovat se jako Registrovaný příznivec (RegP) a provede ověření jeho identity. V odůvodněných případech lze výjimečně přijmouti zájemce, který není RegP.

(5) Po registraci přidělí příslušné předsednictvo zájemci průvodce. Průvodcem může být kterýkoliv člen příslušného oblastního sdružení nebo koordinátor dobrovolníků.

(6) Úkolem průvodce je zejména:

 • a) průběžně informovat zájemce o průběhu řízení a pomáhat mu se splněním podmínek pro jeho přijetí
 • b) přiměřeně seznámit zájemce s technickými systémy strany a způsobem jejich užívání
 • c) přiměřeně seznámit zájemce s předpisy strany
 • d) informovat zájemce o činnosti krajských expertních týmů (případně jiných týmů strany) a případně zájemci pomoct zapojit se do této činnosti.

Čl. 3 Hlasování o přijetí zájemce

(1) O přijetí zájemce za člena strany rozhodu je příslušné předsednictvo prostřednictvím technického systému strany.

(2) Před hlasováním o přijetí si příslušné předsednictvo vyžádá vyjádření průvodce.

(3) Před hlasováním o přijetí je nutné, aby:

 • a) zájemce doručil příslušnému předsednictvu vyplněnou členskou přihlášku,
 • b) se zájemce představil na internetovém fóru a umožnil členům strany klást mu otázky,
 • c) se zájemce zúčastnil alespoň jedné schůze krajského sdružení a jedné schůze místního sdružení, pod které zájemce spadá (v případě, že zájemce nespadá pod MS, je podmínkou účast na dvou schůzích KS),
 • d) se zájemce zúčastnil alespoň dvou pirátských akcí nebo projektů,
 • e) zájemce byl přiměřeně proškolen k užívání internetového fóra.

(4) Před hlasováním o přijetí zájemce krajským předsednictvem je nutné, aby:

 • a) zájemce odevzdal krajskému předsednictvu vyplněnou členskou přihlášku,
 • b) se zájemce zúčastnil aspoň dvou zasedání krajského fóra,
 • c) se zájemce zúčastnil aspoň jednoho zasedání krajského fóra, na kterém byl vyhrazen čas pro členy krajského sdružení pro kladení dotazů zájemci,
 • d) zájemce vytvořil příspěvek na technickém systému strany, kde se představí a umožní členům krajského sdružení klást mu dotazy (dále jen „představení zájemce“) po dobu nejméně 7 dnů,
 • e) zájemce vyplnil dotazník (čl. 2 odst. 3) a zveřejnil ho na technickém systému strany.

(5) O přijetí zájemce nelze rozhodnout dříve než 3 měsíce od jeho představení na fóru. Tato lhůta slouží zejména členům KF k seznámení se se zájemcem. V odůvodněných případech lze výjimečně tuto lhůtu zkrátit.

Čl. 4 Ukončení řízení

(1) Řízení končí hlasováním o přijetí člena příslušným předsednictvem. Nepřijetí musí být zdůvodněno.

(2) Řízení může být příslušným předsednictvem ukončeno též předčasně, pokud je přijetí zájemce do strany v rozporu s vnitřními předpisy, nebo na žádost zájemce.

Čl. 5 Poučení nového člena

(1) Příslušné předsednictvo nově přijatého člena poučí o povinnosti zaplatit členský příspěvek.

(2) Příslušné předsednictvo zajistí, aby nový člen byl seznámen s předpisy strany a s technickými systémy strany, a to v rozsahu nutném pro obvyklý výkon práva povinností člena strany. Toto seznámení může proběhnout formou workshopu nebo prostřednictvím koordinátora dobrovolníků, průvodce, či jiného pověřeného člena strany.

Příloha č. I. - Doporučení průběhu vstupního rozhovoru

Na samotném začátku vstupního rozhovoru by mělo příslušné předsednictvo ověřit Vstupní požadavky. Pro ověření Čl.II odst. 3 bodu (d) Vstupních požadavků doporučujeme využít níže uvedené otázky.

 • 1. Jaký máš názor na členství ČR v EU a NATO?
 • 2. Co si myslíš o legalizaci, toleranci a zákazu drog?
 • 3. Kde si myslíš, že je hranice mezi svobodou projevu a rozumným omezením kvůli hanobení rasy a vyzývání k násilí?
 • 4. Kde vidíš největší nebezpečí pro ochranu soukromí?
 • 5. Co je podle tebe největším nebezpečím pro svobodu projevu?
 • 6. Co si myslíš o zrovnoprávnění homosexuálních manželských svazků?
 • 7. Co si myslíš o migraci?
 • 8. Které věci by měly být rozhodovány referendem a které nikoliv?
 • 9. Co si myslíš o státních dotacích? V zemědělství? V průmyslu? V ohledu na rozvoj podnikání?
 • 10. Proč my a ne někdo jiný? - Popiš strany, na kterými (bys) uvažoval/a, a proč jsi je zavrhl/a.
 • 11. Co si myslíš o OSA, Intergramu a autorském zákonu?
 • 12. Co nejvíc pálí Českou republiku?

Neexistují ​správné​ odpovědi, ale existují​ špatné​odpovědi. Cílem vstupního pohovoru je zjistit, zdali je přesvědčení zájemce v souladu s ústavním pořádkem ČR a pirátskými stanovami, zdali zájemce není např. konzumentem dezinformací, zdali je zájemce liberálního založení a zdali chápe, že jsou otázky komplexní a neexistuje na ně jednoduchá odpověď. Rozhovor není jednostranný a připouští diskuzi. Pakliže se budou názory předsednictv a a zájemce radikálně rozcházet v podstatné mmnožství témat, je toto považováno za nesplnění dílčí části Vstupních požadavků. V opačném případě se postupuje dle Článku II. odst. 4.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/krajske/msk-prijimani-clenu.txt · Poslední úprava: 13.12.2021 13:41 autor: jakub.dedek