• @ALL has read permissions
  • @jednatele has upload permissions
  • @predsedajici has upload permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rules:jdr [05.06.2020 19:40]
vojtech.pikal comment fix
rules:jdr [07.06.2020 15:38] (aktuální)
vojtech.pikal
Řádek 11: Řádek 11:
  
 Cílem jednání celostátního fóra je rozhodovat v jeho působnosti ​ Cílem jednání celostátního fóra je rozhodovat v jeho působnosti ​
-  * a) usnesením,​((Např. čl. 8 odst. 5 písm. a), b), c), d) stanov o odvolání, písm. e), f), g), h), odst. 6 stanov)které vybírá z předložených návrhů usnesení, nebo +  * a) usnesením,[(p:>Např. čl. 8 odst. 5 písm. a), b), c), d) stanov o odvolání, písm. e), f), g), h), odst. 6 stanov)které vybírá z předložených návrhů usnesení, nebo 
-  * b) volbou,((Např. čl. 8 odst. 5 písm. a), b), d) stanov o volbě.)ve které vybírá z navržených kandidátů.+  * b) volbou,[(p:>Např. čl. 8 odst. 5 písm. a), b), d) stanov o volbě.)ve které vybírá z navržených kandidátů.
  
 [{{rozhodnuti_new.png?​400|Ilustrační schéma druhů rozhodnutí přijímaných celostátním fórem}}] [{{rozhodnuti_new.png?​400|Ilustrační schéma druhů rozhodnutí přijímaných celostátním fórem}}]
Řádek 19: Řádek 19:
 (1) **Předsedající** řídí s přihlédnutím ke všeobecné shodě přítomných jednání celostátního fóra, a pokud to řádné jednání vyžaduje, může pořádkovým opatřením odebrat řečníkovi slovo nebo osobu z jednání vykázat. (1) **Předsedající** řídí s přihlédnutím ke všeobecné shodě přítomných jednání celostátního fóra, a pokud to řádné jednání vyžaduje, může pořádkovým opatřením odebrat řečníkovi slovo nebo osobu z jednání vykázat.
  
-(2) Předsedajícím je předseda nebo pověřený místopředseda strany.((Čl. 10 stanov.)Jiný přítomný člen nebo registrovaný příznivec může jednání celostátního fóra předsedat, jen pokud tak stanoví jednací řád nebo je schválen takový návrh postupu.+(2) Předsedajícím je předseda nebo pověřený místopředseda strany.[(p:>Čl. 10 stanov.)Jiný přítomný člen nebo registrovaný příznivec může jednání celostátního fóra předsedat, jen pokud tak stanoví jednací řád nebo je schválen takový návrh postupu. 
 == § 3 Práva a povinnosti == == § 3 Práva a povinnosti ==
 Členové mají právo za podmínek předpisu podat návrh skupiny členů, účastnit se rozpravy a hlasovat. Registrovaní příznivci mají právo účastnit se rozpravy s hlasem poradním. Všichni mají povinnost se chovat tak, aby mohlo jednání řádně probíhat, a dbát pořádkových pokynů předsedajícího. Svá práva na jednání vykonává každý přímo a osobně. Členové mají právo za podmínek předpisu podat návrh skupiny členů, účastnit se rozpravy a hlasovat. Registrovaní příznivci mají právo účastnit se rozpravy s hlasem poradním. Všichni mají povinnost se chovat tak, aby mohlo jednání řádně probíhat, a dbát pořádkových pokynů předsedajícího. Svá práva na jednání vykonává každý přímo a osobně.
Řádek 47: Řádek 48:
  
 == § 7 Zahájení jednání== == § 7 Zahájení jednání==
-Předsedající zahájí jednání jen z předepsaného důvodu.((Viz § [[#​zahajeni_jednani1|15]] (usnášení),​ [[#​zahajeni_jednani2|§ 19]] (volby) a [[#​zahajeni_jednani3|§ 27]] (referendum) a dále [[#​ostatni_postupy|§ 30 až 33]] (ostatní postupy).)Při zahájení jednání ​+Předsedající zahájí jednání jen z předepsaného důvodu.[(p:>Viz § [[#​zahajeni_jednani1|15]] (usnášení),​ [[#​zahajeni_jednani2|§ 19]] (volby) a [[#​zahajeni_jednani3|§ 27]] (referendum) a dále [[#​ostatni_postupy|§ 30 až 33]] (ostatní postupy).)Při zahájení jednání ​
   * a) oznámí důvod zahájení jednání, zveřejní projednávané rozhodnutí a vyhlásí lhůtu pro návrhy rozhodnutí,​ pokud jsou další návrhy rozhodnutí přijatelné,​   * a) oznámí důvod zahájení jednání, zveřejní projednávané rozhodnutí a vyhlásí lhůtu pro návrhy rozhodnutí,​ pokud jsou další návrhy rozhodnutí přijatelné,​
   * b) vyhlásí datum, čas, místo, způsob jednání a rozhodujícího hlasování,​   * b) vyhlásí datum, čas, místo, způsob jednání a rozhodujícího hlasování,​
Řádek 81: Řádek 82:
 (1) Předsedající upozorní bezprostředně před hlasováním všechny přítomné členy na zahájení hlasování. Hlasovací právo náleží členovi, který je při hlasování zapsán v seznamu členů. Přítomným je při hlasování ten, kdo skutečně hlasoval. (1) Předsedající upozorní bezprostředně před hlasováním všechny přítomné členy na zahájení hlasování. Hlasovací právo náleží členovi, který je při hlasování zapsán v seznamu členů. Přítomným je při hlasování ten, kdo skutečně hlasoval.
  
-(2) Hlasováním se vybírá jedna nebo více možností. Výběr možností se provádí podle hlasovacího systému, na němž se celostátní fórum usnese s ohledem na technické možnosti. Vybraná možnost však vždy musí v hlasování získat podporu nadpoloviční většiny((Čl. 6 odst. 4 stanov.)), případně více než třípětinové většiny, jde-li o zásadní návrh.((Čl. 6 odst. 5 stanov.)K možnostem, které potřebnou většinu v hlasování nezískaly, se dále nepřihlíží.+(2) Hlasováním se vybírá jedna nebo více možností. Výběr možností se provádí podle hlasovacího systému, na němž se celostátní fórum usnese s ohledem na technické možnosti. Vybraná možnost však vždy musí v hlasování získat podporu nadpoloviční většiny[(p:>Čl. 6 odst. 4 stanov.)], případně více než třípětinové většiny, jde-li o zásadní návrh.[(p:>Čl. 6 odst. 5 stanov.)K možnostem, které potřebnou většinu v hlasování nezískaly, se dále nepřihlíží.
  
 (3) Pokud se celostátní fórum neusnese na jiném hlasovacím systému, hlasuje se takto: (3) Pokud se celostátní fórum neusnese na jiném hlasovacím systému, hlasuje se takto:
Řádek 132: Řádek 133:
 == § 19 Zahájení jednání == == § 19 Zahájení jednání ==
 Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud  Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud 
-  * a) je třeba zvolit členy orgánu strany voleného celostátním fórem, aby byl řádně obsazen,((Např. čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 stanov.)nebo lze-li takovou potřebu v následujícím měsíci očekávat,+  * a) je třeba zvolit členy orgánu strany voleného celostátním fórem, aby byl řádně obsazen,[(p:>Např. čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 stanov.)nebo lze-li takovou potřebu v následujícím měsíci očekávat,
   * b) orgán strany volený celostátním fórem požádá o doplňující volbu ke zvolení dalších členů tohoto orgánu, pokud je to možné,   * b) orgán strany volený celostátním fórem požádá o doplňující volbu ke zvolení dalších členů tohoto orgánu, pokud je to možné,
   * c) skupina členů požádá o doplňující volbu ke zvolení dalších členů některého orgánu strany, pokud je to možné,   * c) skupina členů požádá o doplňující volbu ke zvolení dalších členů některého orgánu strany, pokud je to možné,
Řádek 161: Řádek 162:
  
 (3) Z republikového předsednictva se volí samostatně jen předseda. Ve vztahu k republikovému předsednictvu se ustanovení o náhradnictví nepoužijí. (3) Z republikového předsednictva se volí samostatně jen předseda. Ve vztahu k republikovému předsednictvu se ustanovení o náhradnictví nepoužijí.
 +
 ==§ 23 Rozhodující hlasování== ==§ 23 Rozhodující hlasování==
 V rozhodujícím hlasování celostátní fórum vybere z navržených kandidátů takový počet kandidátů,​ který může být nejvýše zvolen. V rozhodujícím hlasování celostátní fórum vybere z navržených kandidátů takový počet kandidátů,​ který může být nejvýše zvolen.
  
 ==§ 24 Výsledek volby== ==§ 24 Výsledek volby==
-(1) Výsledkem volby je seznam vybraných kandidátů,​ kteří jsou zvoleni. Pokud by tak bylo zvoleno více členů orgánu strany, než dovolují stanovy,((Např. čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 stanov.)jsou kandidáti zvoleni podle pořadí na seznamu tak, aby počet zvolených nepřesáhl počet podle stanov. Pokud je pro obsazení orgánu strany předepsán určitý počet členů strany, je zvolen přednostně potřebný počet členů strany. ​+(1) Výsledkem volby je seznam vybraných kandidátů,​ kteří jsou zvoleni. Pokud by tak bylo zvoleno více členů orgánu strany, než dovolují stanovy,[(p:>Např. čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 stanov.)jsou kandidáti zvoleni podle pořadí na seznamu tak, aby počet zvolených nepřesáhl počet podle stanov. Pokud je pro obsazení orgánu strany předepsán určitý počet členů strany, je zvolen přednostně potřebný počet členů strany. ​
    
 (2) Pokud není nikdo zvolen, je třeba vykonat novou volbu orgánu strany. Pokud již sice někdo byl zvolen, ale orgán strany stále není řádně obsazen, je třeba vykonat doplňující volbu orgánu strany. Usnášeníschopnost orgánu tím není dotčena. Na doplňující volbu se přiměřeně použijí ustanovení o volbě. ​ (2) Pokud není nikdo zvolen, je třeba vykonat novou volbu orgánu strany. Pokud již sice někdo byl zvolen, ale orgán strany stále není řádně obsazen, je třeba vykonat doplňující volbu orgánu strany. Usnášeníschopnost orgánu tím není dotčena. Na doplňující volbu se přiměřeně použijí ustanovení o volbě. ​
Řádek 173: Řádek 175:
  
 ==§ 26 Začátek volebního období == ==§ 26 Začátek volebního období ==
-(1) Volební období orgánů strany volených alespoň zčásti celostátním fórem začíná podle volby vykonané celostátním fórem.((Čl. 6 odst. 8 stanov.))+(1) Volební období orgánů strany volených alespoň zčásti celostátním fórem začíná podle volby vykonané celostátním fórem.[(p:>Čl. 6 odst. 8 stanov.)]
  
 (2) Volební období všech funkcí volených celostátním fórem v těchto orgánech trvá dle volebního období orgánu. Povolaný náhradník a člen orgánu strany zvolený v doplňující volbě vstupují do funkce jen na zbývající část volebního období. Volební období členů těchto orgánů volených krajskými fóry začíná a končí dle volby krajského fóra. (2) Volební období všech funkcí volených celostátním fórem v těchto orgánech trvá dle volebního období orgánu. Povolaný náhradník a člen orgánu strany zvolený v doplňující volbě vstupují do funkce jen na zbývající část volebního období. Volební období členů těchto orgánů volených krajskými fóry začíná a končí dle volby krajského fóra.
Řádek 200: Řádek 202:
  
 == § 30 Postup při mimořádném přezkumu == == § 30 Postup při mimořádném přezkumu ==
-(1) Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud je předsedovi předložen návrh skupiny členů splňující podmínky podle stanov.((Čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov.) ​[(koment:>​Jednání o mimořádném přezkumu se pojmově nemůže překrývat s jinými rozhodnutími celostátního fóra. Předsedající tedy jednání svolá bez ohledu na to, zda je na jiném probíhajícím jednání diskutováno příbuzné téma, neboť v mimořádném přezkumu se ruší zpravidla rozhodnutí některého jiného orgánu než celostátní fórum, tedy velmi zřídka může vzniknout konflikt, že by probíhal mimořádný přezkum a jednání o usnesení v téže věci.)]+(1) Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud je předsedovi předložen návrh skupiny členů splňující podmínky podle stanov.[(p:>Čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov.) ​[(koment:>​Jednání o mimořádném přezkumu se pojmově nemůže překrývat s jinými rozhodnutími celostátního fóra. Předsedající tedy jednání svolá bez ohledu na to, zda je na jiném probíhajícím jednání diskutováno příbuzné téma, neboť v mimořádném přezkumu se ruší zpravidla rozhodnutí některého jiného orgánu než celostátní fórum, tedy velmi zřídka může vzniknout konflikt, že by probíhal mimořádný přezkum a jednání o usnesení v téže věci.)]
  
 (2) Dále se postupuje přiměřeně jako u referenda. /* Návrh na mimořádný přezkum nelze odkázat republikovému výboru ani odročit. */ Schválením návrhu na mimořádný přezkum se napadené rozhodnutí s okamžitou účinností ruší. (2) Dále se postupuje přiměřeně jako u referenda. /* Návrh na mimořádný přezkum nelze odkázat republikovému výboru ani odročit. */ Schválením návrhu na mimořádný přezkum se napadené rozhodnutí s okamžitou účinností ruší.
Řádek 229: Řádek 231:
  
  
-Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud je mu předložen návrh skupiny členů na změnu stanov. Po uplynutí doby na rozmyšlenou předsedající jednání odročí na zasedání. O změně stanov se hlasuje až v rozhodujícím hlasování na zasedání, na jehož pořad byl návrh zařazen. Účinnost změny stanov se řídí zákonem.(([[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-424#​p11-2|§ 11 odst. 2]] zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.))+Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud je mu předložen návrh skupiny členů na změnu stanov. Po uplynutí doby na rozmyšlenou předsedající jednání odročí na zasedání. O změně stanov se hlasuje až v rozhodujícím hlasování na zasedání, na jehož pořad byl návrh zařazen. Účinnost změny stanov se řídí zákonem.[(p:>[[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-424#​p11-2|§ 11 odst. 2]] zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.)]
  
  
Řádek 290: Řádek 292:
 ==§ 37 Svolání zasedání== ==§ 37 Svolání zasedání==
  
-Zasedání předseda strany svolá tím, že členům řádně oznámí datum, dobu, místo konání zasedání a jeho organizátora,​ a to nejméně 40 dnů předem. Místo a čas zasedání určí tak, aby co nejméně omezil možnost členů se ho účastnit.((§ 249 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.)Nejméně 10 dní před začátkem zasedání předsedající řádně oznámí pořad zasedání ([[#​postup_pri_sestavovani_poradu_zasedani|§ 33]]) členům a doplní ho odkazem na podklady.+Zasedání předseda strany svolá tím, že členům řádně oznámí datum, dobu, místo konání zasedání a jeho organizátora,​ a to nejméně 40 dnů předem. Místo a čas zasedání určí tak, aby co nejméně omezil možnost členů se ho účastnit.[(p:>§ 249 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.)Nejméně 10 dní před začátkem zasedání předsedající řádně oznámí pořad zasedání ([[#​postup_pri_sestavovani_poradu_zasedani|§ 33]]) členům a doplní ho odkazem na podklady.
  
 ==§ 38 Přístup na zasedání == ==§ 38 Přístup na zasedání ==
Řádek 354: Řádek 356:
  
 Celostátní fórum si vyhrazuje do své působnosti ​ Celostátní fórum si vyhrazuje do své působnosti ​
-  * a) primární volby k sestavení kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu za podmínek prováděcího vnitřního předpisu,(([[/​rules/​vr#​evropske_volby|§ 23 volebního řádu]].))+  * a) primární volby k sestavení kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu za podmínek prováděcího vnitřního předpisu,[(p:>[[/​rules/​vr#​evropske_volby|§ 23 volebního řádu]].)]
   * b) schválení koaliční smlouvy o účasti České pirátské strany ve vládě České republiky,   * b) schválení koaliční smlouvy o účasti České pirátské strany ve vládě České republiky,
   * c) primární volby k výběru nominovaného člena vlády České republiky,   * c) primární volby k výběru nominovaného člena vlády České republiky,
Řádek 361: Řádek 363:
   * f) volbu celostátního lídra pro volby do Poslanecké sněmovny.   * f) volbu celostátního lídra pro volby do Poslanecké sněmovny.
 ==§ 46 Lhůta pro přezkum == ==§ 46 Lhůta pro přezkum ==
-Stížnost((Čl. 13 odst. 2 písm. a) stanov.)zpochybňující rozhodnutí přijaté podle tohoto předpisu musí být podána do 10 dnů od okamžiku, kdy vyšly najevo skutečnosti,​ z nichž lze usuzovat na porušení předpisů.+Stížnost[(p:>Čl. 13 odst. 2 písm. a) stanov.)zpochybňující rozhodnutí přijaté podle tohoto předpisu musí být podána do 10 dnů od okamžiku, kdy vyšly najevo skutečnosti,​ z nichž lze usuzovat na porušení předpisů.
  
  
 ==§ 47 Užití a výklad řádu== ==§ 47 Užití a výklad řádu==
 Pokud nelze při výkladu jednacího řádu postupovat podle jeho ustanovení nebo podle prováděcích předpisů, postupuje se ve všeobecné shodě nebo podle zvyklostí. ​ Pokud nelze při výkladu jednacího řádu postupovat podle jeho ustanovení nebo podle prováděcích předpisů, postupuje se ve všeobecné shodě nebo podle zvyklostí. ​
 +===== Poznámky pod čarou ===== 
 +//Poznámky pod čarou a obrázky včetně popisků mají povahu výkladové pomůcky a nejsou součástí závazného znění předpisu.//​ 
 +~~REFNOTES p~~
 ===== Komentáře ===== ===== Komentáře =====
 {{page>/​ao/​navody/​koment/​text&​nofooter&​noeditbtn}} {{page>/​ao/​navody/​koment/​text&​nofooter&​noeditbtn}}
-===== Poznámky pod čarou ===== 
-//Poznámky pod čarou a obrázky včetně popisků mají povahu výkladové pomůcky a nejsou součástí závazného znění předpisu.//​ 
  
 ===== BOX:related ===== ===== BOX:related =====
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.