• filip_hajny has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Změna stanov a statutárního orgánu

Dopis v pdf.

Vážená paní Vosecká,

zasíláme vyjádření k vašemu dopisu, kterým odmítáte registraci změny stanov České pirátské strany a změnu obsazení statutárního orgánu.

Za prvé, ve věci změny stanov máme zato, že ministerstvo vnitra jako správní orgán neposoudilo přeloženou změnu stanov v její celistvosti, ale soustředilo se pouze na jeden z institutů, jehož změnu si vyložilo proti smyslu textu, tj. aniž by reflektovalo změny v úvodních článcích.

Máme tím na mysli:

 1. Správní orgán si vyložil změnu názvu článku VII, který se dříve jmenoval Krajská sdružení a nově se jmenuje Oblastní sdružení, jako pouhé přejmenování organizační jednotky. S takovým výkladem nesouhlasíme, protože je v rozporu s úvodním čl. V odst. 2, podle něhož jsou oblastní sdružení jak krajská a místní, která jsou v hierarchické struktuře, a pojem oblastní sdružení a krajské sdružení tak nelze bez dalšího identifikovat, protože by tím byl ignorován systematický výklad normativního právního aktu.
 2. Oblastní sdružení, narozdíl od krajského sdružení v předchozích stanovách, zde vystupuje jako legislativní zkratka, což okamžitě plyne z čl. V odst. 2, kde jsou oblasti definovány taxativním výčtem. Srovnej legislativní zkratku politická strana v zákoně o č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu, kde sousloví politická strana zkracuje výraz politická strana a politické hnutí, které definuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
 3. Postup, který správní orgán použil na výklad stanov, nerespektoval klasickou hierarchii normativního právního aktu, jež nejprve řeší otázky obecné a potom teprve otázky zvláštní. Je patrné, že čl. V patří do obecné části, protože předchází čl. VI nazvanému Obecné zásady a protože následující články VII až XIII upravují zvláštní instituty, k nimž se v obecném čl. V nachází korespondující odrážka.
 4. Nelze se proto divit závěru správního orgánu, který označuje čl. V odst. 2 za nesrozumitelný. Pokud ten, kdo normativní právní akt vykládá, vychází ze zvláštního ustanovení (bez ohledu na systém normativního právního aktu), které si vyloží a priori, mohou mu uniknout základní záměry aktu a může ho vykládat i proti jeho smyslu. Protože věta, kterou správní orgán shledává nesrozumitelnou, je (jak bylo shora vyloženo) legální definicí taxativním výčtem, stává se nesrozumitelným i zbytek textu. A margo nutno poznamenat, že termín oblast se narozdíl v územním členění státu, podle něhož čl. VII odst. 1 působnost organizačních jednotek předvídá, vůbec nevyskytuje, a správní orgán tedy musí přihlížet k legální zkratce zavedené čl. V odst. 2.

Pro úplnost stručně uvádíme význam odkazovaných ustanovení.

 1. Organizační jednotky se nazývají oblastní sdružení (čl. V odst. 2) a vytváří se na územním principu (čl. VII odst. 1), čímž se míní především ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zcela konkrétně pak oblastními sdruženími jsou sdružení krajská a sdružení místní (čl. V odst. 2 za středníkem). Každé sdružení místní musí působit uvnitř sdružení místního a je mu podřízeno (čl. V odst. 2 věta druhá).
 3. Takový výklad neobsahuje žádné rozpory s žádnou částí textu a protože při přijímání změny stanov v České pirátské stanov nebylo o tomto výkladu sporu; domníváme se proto, že takový výklad je adekvátní a odpovídá významu textu jak z hlediska jazykového, tak z hlediska systematického.

V návaznosti na předložený výklad žádáme, aby správní orgán zahájil řízení o registraci změny stanov, které statutární orgán České pirátské strany na základě usnesení nejvyššího orgánu strany upravilo tak, aby jejich – shora zevrubně popsaný – výklad byl jednoznačný nade vší pochybnost.

Za druhé, protože předchozí návrh neobsahoval požadované informace o členech nově zvoleného republikového předsednictva, statutárního orgánu České pirátské strany, doplňujeme je:

 • předseda strany PhDr. Ivan Bartoš, narozen 20. 3. 1980, U Botiče 1390/3, 140 00 Praha 4-Michle,
 • 1. místopředseda Bc. Kamil Horký, narozen 4. 2. 1979, Hořenice 17, 551 01 Jaroměř,
 • 2. místopředseda Michal Zdražil, narozen 28. 12. 1977, Lazecká 44, 779 00 Olomouc,
 • 3. místopředseda Robert Adámek, narozen 21. 11. 1978, Výstavní 2475/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
 • 4. místopředseda Ing. Jiří Rezek, narozen 23. 1. 1983, Čapkova 117, 353 01 Mariánské Lázně.

S přátelským pozdravem

Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.