• @cen_rk has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jednací řád Rozhodčí komise

původce:
Rozhodčí komise
typ:
jednací řád
zkratka:
JdŘ RK
zásadní:
ne

Část obecná

§ 1 Úvodní a organizační ustanovení

(1) Rozhodčí komise České pirátské strany tímto za účelem efektivní organizace své činnosti přijímá tento Jednací řád.

(2) Rozhodčí komise si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Na volbu se přiměřeně uplatní systém hlasování dle § 12 odst. 3 Jednacího řádu Celostátního fóra České pirátské strany. Volba probíhá veřejně. Kandidát na předsedu či místopředsedu nemůže hlasovat v hlasování o obsazení funkce, do níž sám kandiduje.

(3) Předseda:

 • a) svolává a řídí zasedání Rozhodčí komise,
 • b) zastupuje Rozhodčí komisi v jiných orgánech České pirátské strany a
 • c) může členovi Rozhodčí komise, který nesplňuje podmínku právního vzdělání či praxe dle § 23 odst. 3 Rozhodčího řádu, určit pomocníka z členů Rozhodčí komise, kteří citovanou kvalifikační podmínku splňují.

(4) Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Předseda může na místopředsedu rozhodnutím přenést výkon části konkrétně vymezené působnosti. Toto pověření je možno učinit jako dlouhodobé.

(5) Rozhodčí komise:

 • a) rozhoduje o stížnostech,
 • b) vydává předběžná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu,
 • c) odpovídá na předběžné otázky orgánů strany, členů a registrovaných příznivců týkající se výkladu stanov a vnitřních předpisů,
 • d) shromažďuje a komentuje návrhy na změnu stanov a
 • e) rozhoduje v řízení o zásadním návrhu o zahájení řízení o zrušení předpisu či jeho části.
§ 2 Vyloučení z řízení

(1) Každý člen Rozhodčí komise o němž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti, je vyloučen ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohl výsledek řízení ovlivnit.

(2) V odůvodněných případech může Rozhodčí komise vyloučit člena Rozhodčí komise z řízení pro podjatost. Má se za to, že je člen Rozhodčí komise podjatý, namítne-li sám svou podjatost.

(3) Vyloučením z řízení není dotčeno právo vyloučeného člena Rozhodčí komise účastnit se zasedání a porady.

§ 3 Zpravodaj

(1) Po zahájení řízení před Rozhodčí komisí určí předseda zpravodaje dané věci. Při určování vychází předseda z projevené vůle členů Rozhodčí komise, jakož ze znalostí, kvalit a zatížení jednotlivých členů Rozhodčí komise. Rozhodčí komise může k návrhu kteréhokoliv člena určit většinou všech členů jiného zpravodaje.

(2) Rozhodčí komise v rámci řízení postupuje v zájmu hospodárného a spravedlivého procesu tak, aby vyřizování věci zpravidla nepřesáhlo 30 dní.

(3) Zpravodaj zejména:

 • a) komunikuje s účastníky řízení a shromažďuje jejich vyjádření,
 • b) zajišťuje důkazy,
 • c) svolává jednání na internetovém fóru strany nebo navrhuje předsedovi svolat zasedání,
 • d) navrhuje způsob rozhodnutí ve věci samé a
 • e) udílí pořádková opatření dle § 25 Rozhodčího řádu.

(4) Přesáhne-li doba řízení 30 dní od určení zpravodaje, zjistí předseda od zpravodaje stav vyřizování věci. Je-li z povahy věci zjevné, že prodlení spočívá v činnosti zpravodaje, určí Rozhodčí komise na návrh předsedy nového zpravodaje.

(5) Nesplňuje-li zpravodaj kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání či praxe dle § 23 odst. 3 Rozhodčího řádu, rozhoduje o udělení pořádkového opatření dle § 25 Rozhodčího řádu předseda Rozhodčí komise, není-li pomocník určen.

§ 4 Projednávací zásady

(1) Rozhodčí komise projednává rozhodnutí na zasedáních, nebo na jednáních na internetovém fóru strany.

(2) Zasedání svolává předseda v předstihu nejméně 7 dní. Zasedání je možno konat fyzicky, prostřednictvím online videokonference nebo jiným vzdáleným způsobem.

(3) Jednání na internetovém fóru svolává zpravodaj. O jednání jsou členové Rozhodčí komise upozorněni bezprostředně po jeho zahájení soukromou zprávou na internetovém fóru strany.

(4) Zasedání Rozhodčí komise jsou veřejná, pokud je s ohledem na zájem a k návrhu některého z účastníků neurčí Rozhodčí komise za uzavřená.

(5) Na uzavřeném zasedání smí být přítomni pouze:

 • a) účastníci řízení,
 • b) osoby, které Rozhodčí komise připustila za svědky nebo znalce a
 • c) členové republikového předsednictva (čl. 10 odst. 3 Stanov) a kontrolní komise (§ 28 OŘ).

(6) Průběh zasedání řídí předseda, jeví-li se to pro vyřízení věci účelným, může předseda pověřit řízením zasedání s jeho souhlasem jiného člena Rozhodčí komise. Předsedající uděluje slovo osobám přítomným na zasedání, bez výzvy předsedajícího lze do zasedání zasahovat pouze krátkými procedurálními připomínkami, o nichž předsedající neprodleně rozhodne.

§ 5 Usnášení

(1) Na řádně oznámeném zasedání se Rozhodčí komise usnáší většinou přítomných členů.

(2) Hlasuje-li Rozhodčí komise v prostředí internetového fóra strany, usnáší se Rozhodčí komise většinou hlasujících. Hlasování na internetu trvá nejméně 48 hodin.

(3) Hlasuje-li Rozhodčí komise o přijetí rozhodčího nálezu nebo o souhlasu se smírem, usnáší se vždy většinou všech členů.

(4) Členové Rozhodčí komise vyloučeni z řízení snižují kvorum pro přijetí usnesení dle odst. 1 až 3 tohoto ustanovení.

§ 5a Převzetí řízení projednávaného oblastní rozhodčí komisí

(1) Rozhodčí komise může z moci úřední převzít kterékoliv řízení vedené krajskou rozhodčí komisí dle § 10b odst. 2 Rozhodčího řádu.

(2) Účastník řízení před krajskou rozhodčí komisí smí společně se stížností učinit podnět na převzetí věci Rozhodčí komisí. Rozhodčí komise se vypořádá s podnětem způsobem přiměřeným k řízení dle dílu II. zvláštní části tohoto jednacího řádu. Pokud Rozhodčí komise usnesením do 10 dnů řízení nepřevezme, má se za to, že neshledává důvody k převzetí.

(3) Není-li konkrétní krajská déle než 1 měsíc personálně obsazena tak, že není způsobilá usnášení, a neběží zároveň řízení o doplnění jejích členů, pak platí, že si Rozhodčí komise vyhrazuje všechna řízení, která na danou neusnášeníschopnou krajskou rozhodčí komisi nově napadají či která byla neusnášeníschopnou krajskou rozhodčí komisí vedena a dosud neuzavřena, neusnese-li se Rozhodčí komise jinak.

Část zvláštní

Díl I. Řízení o stížnostech

§ 6 Základní zásady řízení

(1) Řízení se zahajuje doručením návrhu Kontrolní komise (dále jen “KK”) dle § 15 odst. 1 Rozhodčího řádu, či návrhu podaném ve zkráceném řízení dle § 10a odst. 2 Rozhodčího řádu.

(2) Účastníky řízení o stížnosti jsou:

 • a) KK, podala-li stížnost ve veřejném zájmu, nebo se k řízení z důvodu veřejného zájmu připojila,
 • b) účastníci předchozího řízení před KK nebo
 • c) navrhovatel ve zkráceném řízení dle § 10a odst. 2 Rozhodčího řádu a odpůrce, kterým je fyzická osoba, vůči které byla stížnost vznesena, nebo orgán, který stížností napadený vnitřní předpis vydal.

(3) Je-li účastníkem řízení orgán strany nebo tým, zastupuje jej v řízení jeho vedoucí nebo pověřený člen tohoto orgánu nebo týmu.

(4) Účastníci řízení se mohou v řízení před Rozhodčí komisí nechat zastoupit. Zastupovat účastníky řízení smí jen člen nebo registrovaný příznivec, pokud tím nestojí ve střetu zájmů. Kdokoliv jiný smí zastupovat pouze se souhlasem zpravodaje.

(5) Rozhodčí komise smí k řízení přizvat osoby či orgány strany, mají-li bezprostřední zájem na výsledku řízení.

§ 7 Průběh řízení

(1) Zpravodaj po zahájení řízení zahájí neprodleně komunikaci s účastníky řízení a vyžádá si jejich vyjádření k věci.

(2) Zpravodaj si může vyžádat vyjádření od osob či orgánů strany, jsou-li důležité pro vyřešení věci.

(3) Výslech svědků a znalců provádí Rozhodčí komise na zasedání. Je-li nutno provést výslech některého svědka neodkladně, provedou výslech aspoň 2 členové Rozhodčí komise. O takovém výslechu musí být upozorněni účastníci řízení a musí jim být umožněno se výslechu zúčastnit. Rozhodčí komise pořídí z takového výslechu protokol.

(4) Vyžaduje-li to povaha věci, uloží zpravodaj se souhlasem předsedy doplnění důkazů či provedení úkonů dle § 17 odst. 2 Rozhodčího řádu.

(5) Je-li skutkový stav dostatečně objasněn, může Rozhodčí komise rozhodnout o stížnosti v jednání na internetovém fóru strany, dle § 4 odst. 3 tohoto jednacího řádu. K žádosti kteréhokoliv účastníka musí Rozhodčí komise věc projednat na zasedání, k němuž budou přizváni všichni účastníci.

(6) Zpravodaj předloží Rozhodčí komise návrh rozhodnutí ve věci samé, má-li pomocníka, pak po předchozím projednání návrhu s ním.. Vrátí-li Rozhodčí komise návrh zpravodaji k přepracování, určí zároveň ve věci nového zpravodaje, jeví-li se to účelným.

(7) O návrhu rozhodčího nálezu se diskutuje a hlasuje na poradě Rozhodčí komise dle § 4 odst. 6 tohoto jednacího řádu. Hlasuje-li se o rozhodčím nálezu na internetu, je hlasování viditelné pro ty, kdo mají přístup na poradu.

(8) Výkon rozhodčího nálezu sleduje zpravodaj. Zpravodaj také o rozhodčím nálezu informuje všechny dotčené osoby a orgány. Případ smí být uzavřen až po úplném vykonání rozhodčího nálezu.

(9) Není-li vykonatelný rozhodčí nález plněn, zpravodaj může iniciovat přijetí doplňujícího rozhodčího nálezu dle §20a Rozhodčího řádu.

§ 7a Odvolací řízení

(1) Rozhodčí komise rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí krajské rozhodčí komise dle § 20aa Rozhodčího řádu.

(2) Účastníky odvolacího řízení jsou účastníci původního řízení před krajskou rozhodčí komisí.

(3) Na odvolací řízení se přiměřeně uplatní procesní ustanovení tohoto dílu zvláštní části jednacího řádu. Zasedání ve věci se nařídí pouze, jeví-li se to nutným k objasnění skutkového stavu věci.

§ 7b Řízení o stížnosti proti rozhodnutí o pořádkovém opatření

(1) Rozhodčí komise rozhoduje o stížnostech proti pořádkovým opatřením uděleným v rámci řízení vedeném před Rozhodčí komisí.

(2) Řízení se zahajuje doručením stížnosti proti pořádkovému opatření Rozhodčí komisi dle § 10a odst. 2 písm. b) Rozhodčího řádu. Stížnost je nutné podat písemně nejpozději do 15 dní po doručení pořádkového opatření.

(3) Účastníky řízení o stížnosti proti pořádkovému opatření je stěžovatel a odpůrce, kterým je příslušný člen Rozhodčí komise, který pořádkové opatření udělil.

Díl II. Řízení o předběžných opatřeních

§ 8 Základní zásady řízení

(1) Řízení se zahajuje doručením návrhu KK dle § 12 odst. 2 Rozhodčího řádu.

(2) Zpravodaj se pro řízení o předběžném opatření neurčuje. Předseda je v rámci řízení o předběžném opatření v postavení zpravodaje.

(3) Řízení o předběžném opatření se koná bez účasti účastníků řízení před KK.

§ 9 Průběh řízení

(1) Předseda bez zbytečného odkladu uvědomí všechny členy o podání návrhu na učinění předběžného opatření a zároveň stanoví, zda se bude o návrhu rozhodovat na jednání v prostředí internetového fóra strany, nebo na zasedání.

(2) Nařídí-li předseda rozhodování o věci na jednání na internetovém fóru strany, stanoví zároveň v oznámení členům Rozhodčí komise nepřekročitelnou lhůtu pro vyjádření se k návrhu a hlasování ve věci, která nesmí být kratší než 48 hodin, ani delší než 7 kalendářních dní.

(3) Nařídí-li předseda rozhodování o věci na zasedání, svolá zároveň v oznámení Rozhodčí komise k zasedání, které se musí konat nejdříve po uplynutí 48 hodin, nejpozději ale do 7 kalendářních dní. Takové zasedání musí být vykonáno prostřednictvím videokonference.

(4) Předseda musí neprodleně za obdobných podmínek dle odst. 3 tohoto ustanovení nařídit ve věci zasedání, navrhnou-li to aspoň 2 členové Rozhodčí komise. Takový návrh je možno učinit do 24 hodin po nařízení písemného jednání ve věci.

Díl III. Řízení o předběžných otázkách

§ 10 Základní zásady řízení

(1) Řízení se zahajuje doručením návrhu na podání výkladu konkrétního ustanovení stanov nebo jiných vnitřních předpisů.

(2) Návrh dle odst. 1 tohoto ustanovení může podat orgán strany, člen, nebo registrovaný příznivec.

(3) Účastníkem řízení o předběžné otázce je osoba dle odst. 2 tohoto ustanovení, která podala návrh dle odst. 1 tohoto ustanovení.

§ 11 Průběh řízení

(1) Zpravodaj si neprodleně po svém určení vyžádá stanovisko k předmětné otázce od příslušného orgánu strany, který příslušný vnitřní předpis vydal, nebo s ním jinak přišel do styku, považuje-li toto vyjádření za nezbytné pro posouzení otázky.

(2) Zpravodaj po seznámení se s věcí a dostupnými vyjádřeními svolá jednání na internetovém fóru strany, nebo navrhne předsedovi svolání zasedání. Rozhodnutí na zasedání se nařídí pouze, je-li interpretace předmětného předpisu mimořádně složitá.

(3) Rozhodčí komise může na návrh zpravodaje rozhodnout o odložení předběžné otázky. Zpravodaj navrhne odložit předběžnou otázku zejména nesleduje-li otázka výklad předpisu, je-li výklad předpisu jednoznačný, případně má-li výklad předpisu vliv na posouzení jiného řízení před kontrolní komisí či Rozhodčí komisí. Je-li otázka odložena, uvědomí zpravodaj podatele dle § 10 odst. 2 tohoto jednacího řádu o důvodu odložení otázky.

Díl IV. Shromažďování změn stanov

§ 12

(1) Rozhodčí komise shromažďuje návrhy na změny stanov tak, aby mohly být řádně projednány na zasedání celostátního fóra.

(2) Na žádost navrhovatele změny stanov nebo některého člena Rozhodčí komise vydá Rozhodčí komise k navrhované změně nezávazné stanovisko. Při tvorbě stanoviska se postupuje obdobně jako při řízení o předběžných otázkách. Ve stanovisku se Rozhodčí komise vyjádří zejména k případným právním či systémovým problémům a nebezpečím předloženého návrhu a upozorní navrhovatele na případný nesoulad změny stanov s vnitřními předpisy.

Závěrečná ustanovení

§ 13

(1) Jednací a hlasovací řád rozhodčí komise se zrušuje.

(2) Tento jednací řád byl schválen usnesením Rozhodčí komise ze dne 23.10.2019 a pozměněn usneseními Rozhodčí komise ze dne 26. 11. 2020 a dne 21. 2. 2023.

(3) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení a aplikuje se i na již probíhající řízení.

(4) Rozhodčí komise přebírá veškerá řízení vedená Krajskou rozhodčí komisí Praha, která nebyla uzavřena k 24. červnu 2022.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/jdr.txt · Poslední úprava: 07.03.2023 15:55 autor: vojtech.pikal