• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jednací řád Rozhodčí komise

původce:
Rozhodčí komise
typ:
jednací řád
zkratka:
JdŘ RK
zásadní:
ne

Část obecná

§ 1 Úvodní a organizační ustanovení

(1) Rozhodčí komise České pirátské strany (dále jen „RK“) tímto za účelem efektivní organizace své činnosti přijímá tento Jednací řád.

(2) RK si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Na volbu se přiměřeně uplatní systém hlasování dle § 12 odst. 3 Jednacího řádu Celostátního fóra České pirátské strany. Volba probíhá veřejně. Kandidát na předsedu či místopředsedu nemůže hlasovat v hlasování o obsazení funkce, do níž sám kandiduje.

(3) Předseda:
a) svolává a řídí zasedání RK,
b) zastupuje RK v jiných orgánech České pirátské strany.

(4) Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Předseda může na místopředsedu rozhodnutím přenést výkon části konkrétně vymezené působnosti. Toto pověření je možno učinit jako dlouhodobé.

(5) RK:
a) rozhoduje o stížnostech,
b) vydává předběžná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu,
c) odpovídá na předběžné otázky orgánů strany, členů a registrovaných příznivců týkající se výkladu stanov a vnitřních předpisů a
d) shromažďuje a komentuje návrhy na změnu stanov.

§ 2 Vyloučení z řízení

(1) Každý člen RK o němž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti, je vyloučen ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohl výsledek řízení ovlivnit.

(2) V odůvodněných případech může RK vyloučit člena RK z řízení pro podjatost. Má se za to, že je člen RK podjatý, namítne-li sám svou podjatost.

(3) Vyloučením z řízení není dotčeno právo vyloučeného člena RK účastnit se zasedání a porady.

§ 3 Zpravodaj

(1) Po zahájení řízení před RK určí předseda zpravodaje dané věci. Při určování vychází předseda z projevené vůle členů RK, jakož ze znalostí, kvalit a zatížení jednotlivých členů RK. RK může k návrhu kteréhokoliv člena určit většinou všech členů jiného zpravodaje.

(2) RK v rámci řízení postupuje v zájmu hospodárného a spravedlivého procesu tak, aby vyřizování věci zpravidla nepřesáhlo 30 dní.

(3) Zpravodaj zejména:
a) komunikuje s účastníky řízení a shromažďuje jejich vyjádření,
b) zajišťuje důkazy,
c) svolává jednání na internetovém fóru strany nebo navrhuje předsedovi svolat zasedání a
d) navrhuje způsob rozhodnutí ve věci samé.

(4) Přesáhne-li doba řízení 30 dní od určení zpravodaje, zjistí předseda od zpravodaje stav vyřizování věci. Je-li z povahy věci zjevné, že prodlení spočívá v činnosti zpravodaje, určí RK na návrh předsedy nového zpravodaje.

§ 4 Projednávací zásady

(1) RK projednává rozhodnutí na zasedáních, nebo na jednáních na internetovém fóru strany.

(2) Zasedání svolává předseda v předstihu nejméně 7 dní. Zasedání je možno konat fyzicky, prostřednictvím online videokonference nebo jiným vzdáleným způsobem.

(3) Jednání na internetovém fóru svolává zpravodaj. O jednání jsou členové RK upozorněni bezprostředně po jeho zahájení soukromou zprávou na internetovém fóru strany.

(4) Zasedání RK jsou veřejná, pokud je s ohledem na zájem a k návrhu některého z účastníků neurčí RK za uzavřená.

(5) Na uzavřeném zasedání smí být přítomni pouze:
a) účastníci řízení,
b) osoby, které RK připustila za svědky nebo znalce a
c) členové republikového předsednictva (čl. 10 odst. 3 Stanov) a kontrolní komise (§ 28 OŘ).

(6) Průběh zasedání řídí předseda, jeví-li se to pro vyřízení věci účelným, může předseda pověřit řízením zasedání s jeho souhlasem jiného člena RK. Předsedající uděluje slovo osobám přítomným na zasedání, bez výzvy předsedajícího lze do zasedání zasahovat pouze krátkými procedurálními připomínkami, o nichž předsedající neprodleně rozhodne.

(7) Porady členů RK k rozhodnutí ve věci samé, se mohou účastnit pouze osoby, které RK k poradě přizve.

§ 5 Usnášení

(1) Na řádně oznámeném zasedání se RK usnáší většinou přítomných členů.

(2) Hlasuje-li RK v prostředí internetového fóra strany, usnáší se RK většinou hlasujících. Hlasování na internetu trvá nejméně 48 hodin.

(3) Hlasuje-li RK o přijetí rozhodčího nálezu nebo o souhlasu se smírem, usnáší se vždy většinou všech členů.

(4) Členové RK vyloučeni z řízení snižují kvorum pro přijetí usnesení dle odst. 1 až 3 tohoto ustanovení.

§ 5a Převzetí řízení projednávaného oblastní rozhodčí komisí

(1) RK může z moci úřední převzít kterékoliv řízení vedené oblastní rozhodčí komisí.

(2) Účastník řízení před oblastní rozhodčí komisí smí společně se stížností učinit podnět na převzetí věci RK. RK se vypořádá s podnětem způsobem přiměřeným k řízení dle dílu II. zvláštní části tohoto jednacího řádu. Pokud RK usnesením do 10 dnů řízení nepřevezme, má se za to, že neshledává důvody k převzetí.

(3) Do doby, než RK převezme usnesením probíhající řízení, je věcně příslušnou k vedení řízení oblastní rozhodčí komise.

Část zvláštní

Díl I. Řízení o stížnostech

§ 6 Základní zásady řízení

(1) Řízení se zahajuje doručením návrhu Kontrolní komise (dále jen “KK”) dle § 15 odst. 1 Rozhodčího řádu.

(2) Účastníky řízení o stížnosti jsou:
a) KK, podala-li stížnost ve veřejném zájmu, nebo se k řízení z důvodu veřejného zájmu připojila,
b) účastníci předchozího řízení před KK.

(3) Je-li účastníkem řízení orgán strany nebo tým, zastupuje jej v řízení jeho vedoucí nebo pověřený člen tohoto orgánu nebo týmu.

(4) Účastníci řízení se mohou v řízení před RK nechat zastoupit. Zastupovat účastníky řízení smí jen člen nebo registrovaný příznivec, pokud tím nestojí ve střetu zájmů. Kdokoliv jiný smí zastupovat pouze se souhlasem zpravodaje.

(5) RK smí k řízení přizvat osoby či orgány strany, mají-li bezprostřední zájem na výsledku řízení.

§ 7 Průběh řízení

(1) Zpravodaj po zahájení řízení zahájí neprodleně komunikaci s účastníky řízení a vyžádá si jejich vyjádření k věci.

(2) Zpravodaj si může vyžádat vyjádření od osob či orgánů strany, jsou-li důležité pro vyřešení věci.

(3) Výslech svědků a znalců provádí RK na zasedání. Je-li nutno provést výslech některého svědka neodkladně, provedou výslech aspoň 2 členové RK. O takovém výslechu musí být upozorněni účastníci řízení a musí jim být umožněno se výslechu zúčastnit. RK pořídí z takového výslechu protokol.

(4) Vyžaduje-li to povaha věci, uloží zpravodaj se souhlasem předsedy doplnění důkazů či provedení úkonů dle § 17 odst. 2 Rozhodčího řádu.

(5) Je-li skutkový stav dostatečně objasněn, může RK rozhodnout o stížnosti v jednání na internetovém fóru strany, dle § 4 odst. 3 tohoto jednacího řádu. K žádosti kteréhokoliv účastníka musí RK věc projednat na zasedání, k němuž budou přizváni všichni účastníci.

(6) Zpravodaj předloží RK návrh rozhodnutí ve věci samé. Vrátí-li RK návrh zpravodaji k přepracování, určí zároveň ve věci nového zpravodaje, jeví-li se to účelným.

(7) O návrhu rozhodčího nálezu se diskutuje a hlasuje na poradě RK dle § 4 odst. 6 tohoto jednacího řádu. Hlasuje-li se o rozhodčím nálezu na internetu, je hlasování viditelné pro ty, kdo mají přístup na poradu.

(8) Výkon rozhodčího nálezu sleduje zpravodaj. Zpravodaj také o rozhodčím nálezu informuje všechny dotčené osoby a orgány. Případ smí být uzavřen až po úplném vykonání rozhodčího nálezu.

(9) Není-li vykonatelný rozhodčí nález plněn, zpravodaj může iniciovat přijetí doplňujícího rozhodčího nálezu dle §20a Rozhodčího řádu.

§ 7a Odvolací řízení

(1) RK rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím bezprostředně podřízených oblastních rozhodčích komisí. Odvolání má odkladný účinek.

(2) Účastník řízení před oblastní rozhodčí komisí může podat odvolání do 15 dnů ode dne následujícího po doručení rozhodnutí oblastní rozhodčí komise. Odvolání se podává u oblastní rozhodčí komise, jejíž rozhodnutí účastník napadá. Odvolání třetích osob se nepřipouští.

(3) Účastníky odvolacího řízení jsou účastníci původního řízení před oblastní rozhodčí komisí.

(4) Účastníci mohou uvést nové rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání pouze v prvním úkonu, a to pouze, pokud je nemohl daný účastník uplatnit již v řízení před oblastní rozhodčí komisí.

(5) Na odvolací řízení se přiměřeně uplatní procesní ustanovení tohoto dílu zvláštní části jednacího řádu. Zasedání ve věci se nařídí pouze, jeví-li se to nutným k objasnění skutkového stavu věci.

(6) RK v odvolacím řízení rozhodne tak, že:
a) potvrdí napadené rozhodnutí oblastní rozhodčí komise,
b) zruší rozhodnutí oblastní rozhodčí komise a vrátí jí věc k dalšímu řízení, nebo
c) změní rozhodnutí oblastní rozhodčí komise.

(7) Zruší-li RK rozhodnutí oblastní rozhodčí komise a vrátí jí věc k dalšímu řízení, bude při případném opakovaném odvolání zkoumat, zda daná oblastní rozhodčí komise při řešení daného případu respektovala nebo se vypořádala s právním názorem RK.

Díl II. Řízení o předběžných opatřeních

§ 8 Základní zásady řízení

(1) Řízení se zahajuje doručením návrhu KK dle § 12 odst. 2 Rozhodčího řádu.

(2) Zpravodaj se pro řízení o předběžném opatření neurčuje. Předseda je v rámci řízení o předběžném opatření v postavení zpravodaje.

(3) Řízení o předběžném opatření se koná bez účasti účastníků řízení před KK.

§ 9 Průběh řízení

(1) Předseda bez zbytečného odkladu uvědomí všechny členy o podání návrhu na učinění předběžného opatření a zároveň stanoví, zda se bude o návrhu rozhodovat na jednání v prostředí internetového fóra strany, nebo na zasedání.

(2) Nařídí-li předseda rozhodování o věci na jednání na internetovém fóru strany, stanoví zároveň v oznámení členům RK nepřekročitelnou lhůtu pro vyjádření se k návrhu a hlasování ve věci, která nesmí být kratší než 48 hodin, ani delší než 7 kalendářních dní.

(3) Nařídí-li předseda rozhodování o věci na zasedání, svolá zároveň v oznámení RK k zasedání, které se musí konat nejdříve po uplynutí 48 hodin, nejpozději ale do 7 kalendářních dní. Takové zasedání musí být vykonáno prostřednictvím videokonference.

(4) Předseda musí neprodleně za obdobných podmínek dle odst. 3 tohoto ustanovení nařídit ve věci zasedání, navrhnou-li to aspoň 2 členové RK. Takový návrh je možno učinit do 24 hodin po nařízení písemného jednání ve věci.

Díl III. Řízení o předběžných otázkách

§ 10 Základní zásady řízení

(1) Řízení se zahajuje doručením návrhu na podání výkladu konkrétního ustanovení stanov nebo jiných vnitřních předpisů.

(2) Návrh dle odst. 1 tohoto ustanovení může podat orgán strany, člen, nebo registrovaný příznivec.

(3) Účastníkem řízení o předběžné otázce je osoba dle odst. 2 tohoto ustanovení, která podala návrh dle odst. 1 tohoto ustanovení.

§ 11 Průběh řízení

(1) Zpravodaj si neprodleně po svém určení vyžádá stanovisko k předmětné otázce od příslušného orgánu strany, který příslušný vnitřní předpis vydal, nebo s ním jinak přišel do styku, považuje-li toto vyjádření za nezbytné pro posouzení otázky.

(2) Zpravodaj po seznámení se s věcí a dostupnými vyjádřeními svolá jednání na internetovém fóru strany, nebo navrhne předsedovi svolání zasedání. Rozhodnutí na zasedání se nařídí pouze, je-li interpretace předmětného předpisu mimořádně složitá.

(3) RK může na návrh zpravodaje rozhodnout o odložení předběžné otázky. Zpravodaj navrhne odložit předběžnou otázku zejména nesleduje-li otázka výklad předpisu, je-li výklad předpisu jednoznačný, případně má-li výklad předpisu vliv na posouzení jiného řízení před KK či RK. Je-li otázka odložena, uvědomí zpravodaj podatele dle § 10 odst. 2 tohoto jednacího řádu o důvodu odložení otázky.

Díl IV. Shromažďování změn stanov

§ 12

(1) RK shromažďuje návrhy na změny stanov tak, aby mohly být řádně projednány na zasedání celostátního fóra.

(2) Na žádost navrhovatele změny stanov nebo některého člena RK vydá RK k navrhované změně nezávazné stanovisko. Při tvorbě stanoviska se postupuje obdobně jako při řízení o předběžných otázkách. Ve stanovisku se RK vyjádří zejména k případným právním či systémovým problémům a nebezpečím předloženého návrhu a upozorní navrhovatele na případný nesoulad změny stanov s vnitřními předpisy.

Závěrečná ustanovení

§ 13

(1) Jednací a hlasovací řád rozhodčí komise se zrušuje.

(2) Tento jednací řád byl schválen usnesením RK ze dne 23.10.2019 a pozměněn usnesením RK ze dne 26. 11. 2020.

(3) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení a aplikuje se i na již probíhající řízení.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/jdr.txt · Poslední úprava: 22.12.2020 09:40 autor: petr.springinsfeld