• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Odpověď na předběžnou otázku ohledně výkladu §12 StZO

Rozhodčí komise ve složení Jiří Kadeřávek, Zdeněk Pech, Martin Švadlenka se dne 14. 6. 2010 usnesla na následující odpovědi na předběžnou otázku na výklad předpisů tazatele Jakuba Michálka:

Může vedoucí zahraničního odboru navrhnout republikovému výboru usnesení bez ohledu na to, o jakou otázku se jedná, nebo jsou oprávnění v legislativním procesu vázána na působnost zahraničního odboru (§2 StZO)? Pokud jsou oprávnění vázána, kdo rozhoduje o tom, zda se návrh připustí k projednání?

§12 StZO uvádí:

Vedoucí zahraničního odboru nebo jeho pověřený člen má právo navrhovat usnesení republikovému výboru a právo účastnit se rozpravy. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.

Rozhodčí komise konstatuje, že §12 StZO nestanovuje vedoucímu ZO nebo jím pověřenému členovi ČPS žádná omezení návrhových oprávnění ve vztahu k jednáním RV. O slovo však musí bez zdůvodnění požádat předsedajícího jednání RV, který mu slovo, resp. právo účasti na rozpravě udělí.

Jakkoliv by bylo možné argumentovat omezeným oborem působnosti odboru, je RK toho názoru, že předpisy přijaté a schvalované RV by měly působnost orgánů a členů ve vztahu k RV stanovovat jasně bez potřeby širšího výkladu a dotazování se na výklad RK.

Členové RV mají vždy možnost procedurálním návrhem a hlasováním omezit učast jiných orgánů a členů, i přesto, že předchozím předpisem udělili takovému orgánu či členovi možnost účastnit se jednání a rozprav. Je-li většinovým názorem RV, že takto udělená oprávnění jsou příliš široká, vyzývá RK RV, aby úpravou předpisů rozsah oprávnění upřesnil.

Tento výklad RK se analogicky vztahuje i na ostatní odbory ČPS, není-li statutem odboru rozsah oprávnění stanoven jinak.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.