• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Podezření na poškození dobrého jména strany

Spisová značka 21/2012

Řízení má charakter stížnost na člena (§32 StRK) a jeho účastníky jsou KK České pirátské strany(navrhovatel) a Bohdan Svorník(člen na kterého je stížnost).

Stížnost

  • porušení §10 StKK Možnost vyžadovat spolupráci po členech a orgánech strany (neposkytnutý výpis z RT)
Členové a ostatní orgány strany jsou povinni poskytnout kontrolní komisi součinnost ve věcech patřících do jejich působnosti. Zejména jsou povinni poskytnout písemně bez zbytečného odkladu na požádání kontrolní komise odůvodněné stanovisko ke kontrolované záležitosti nebo odpovědi na otázky kontrolní komise týkající se kontrolované záležitosti.
  • závažné porušení předpisů, konkrétně Stanov, Čl. 3, bod 2:
Do přihlášky člen uvede
  • osobní údaje, které jsou předmětem evidence,
  • zda se v minulosti ucházel o členství v České pirátské straně a zda byl jejím členem,
  • zda byl v minulosti členem jiné politické strany nebo politického hnutí včetně časovéh upřesnění členství v jiné politické straně nebo politickém hnutí,
  • zda byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
  • zda je trestně stíhán.

neboť Bohdanu Svorníkovi vzniklo členství na základě mylně vyplněného čestného prohlášení. KK dává rozhodčí komisi na zváženou, jakou váhu má členství, vzniklé za výše uvedených skutečností.

Rozhodnutí RK

dne 29.9.2013 se RK (ve složení Janek Wagner, Roman Kučera, Michal Ketner(zpravodaj)rozhodla v poměru hlasu 3:0 pro tento verdikt: první bod obžaloby se vzhledem k § 100 Právo odepřít výpověď(2)

Svědek je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

SE ZAMÍTÁ

v druhém bodu obžaloby se RK usnesla takto:
Stížnost byla zamítnuta pro nedostatek předložených důkazů, které by jasně prokázaly členství Bohdana Svorníka ve VV. Ve věci nepravdivých údajů na přihlášce nebylo poskytnuto dostatek důkazů, že údaje jsou nepravdivé. Komise se dále shodla, že potenciální přijetí je platné, za předpokladu, že předsednictvo, které člena přijímá, má plné a pravdivé informace o přijímaném. Údaje na formuláři mají tak až nižší prioritu a jejich neúplnost nebo mylnost není důvodem ke zrušení členství, pokud přijímací předsednictvo o těchto skutečnostech vědělo.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/21_2012.txt · Poslední úprava: 29.09.2013 09:02 autor: Michal Ketner