• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Vrácení daru

Právní věta: Politické orgány musí díky své veřejné funkci snášet omezenou ochranu osobnosti. Rozhodčí komise však není politický orgán, ale orgán postupující z úřední povinnosti, a k ochraně její nezávislosti umožňuje statut uložit trest těm, kteří její nezávislost narušují nebo snižují důstojnost její funkce. Členové České pirátské strany mají právo důvěřovat rozhodčí komisi. <markdown> Výrok


Rozhodčí komise rozhodla dne 20. 1. 2010 ve složení Jiří Kadeřávek, Zdeněk Pech v řízení zahájeném žalobou Petra Bajgara na vrácení peněz od Michala Zdražila takto:

Řízení se zastavuje, protože důvod řízení odpadl. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů.

Rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením a vykoná se po marném uplynutí lhůty, během níž smí celostátní fórum rozhodnutí mimořádně přezkoumat.

Odůvodnění


Rozhodčí komise rozdělila podání na několik samostatných řízení, která posoudí samostatně, protože na každé dopadá jiný předpis.

1. Spor dvou členů o plnění (posouzen v tomto usnesení) 2. Stížnost na člena pro zpronevěru

### Skutkové okolnosti

#### Podání kontrolní komise

Ve vyšetřené stížnosti v uvedené věci doručené rozhodčí komise 28. prosince 2009 dospěla kontrolní komise k závěru, že „nakládání s financemi v tomto kraji je nezvyklé, že s největší pravděpodobností došlo k porušení předpisů k nakládání s penězi a že není správné, že došlo k tak dlouhému prodlení s vrácením peněz.“

#### Účastníci řízení

Účastníky řízení jsou žalobce Petr Bajgar a žalovaný Michal Zdražil.

#### Nesporné okolnosti

Na úrovni KS OlK došlo ze strany žalobce k předání 3000 Kč do rukou žalovaného předsedy KS Michala Zdražila, které měli sloužit k předvolební propagaci ČPS. Transakce není písemně zaznamenána, avšak ani žalující, ani žalovaný, ani očití svědkové její existenci nepopírají.

S ohledem na zrušení termínu předčasných parlamentních voleb a zrušení kampaně bylo následně žalobcem požadováno po žalovaném vrácení prostředků.

Žalovaný Zdražil vrácení prostředků přislíbil, avšak ke skutečnému vrácení došlo až po zbytečných odkladech a nutných intervencích ze strany autorit ČPS. To mělo za následek eskalaci sporu a jeho nemístnou medializaci.

#### Sporné okolnosti

Nebyly zjištěny.

### Právní posouzení

S ohledem na skutečnost, že svěřené prostředky byly darem ČPS na předvolební propagaci, nelze prodlení v navrácení peněz posuzovat jako jejich bezdůvodné zadržování, neboť na jejich navrácení neexistuje právní nárok, dle kterého by se mohl žalující vrácení daru domáhat (paragraf 630 občanského zákoníku nelze v tomto případě aplikovat s ohledem na neexistenci skutkové podstaty). Navrácením prostředků tak byl spor o plnění urovnán.

Rozhodčí komise ve složení předseda RK Jiří Kadeřávek člen RK Zdeněk Pech </markdown>

Usnesení o napomenutí

1. Výrok

Rozhodčí komise rozhodla dne 6. 1. 2010 ve složení Jiří Kadeřávek a Zdeněk Pech během řízení RK 1/2010 takto:

Petr Bajgar urazil při jednání rozhodčí komisi, a proto se napomíná a ukládá mu, aby se urážlivého jednání zdržel. Pokud nebude napomenutí stačit, uloží se mu trest.

2. Odůvodnění

Ve zprávě adresované členům rozhodčí komise a administrativnímu odboru 05 led 2010 16:13 uvedl mj.

alibisti posraný, běžte do prdele se svejma papírama
Je my z vás opravdu zle jste naprostí ubožáci. Nahoru šplhat dolu kopat. Je to fakt pořád dokola jako v jiných stranách. Jen to teď zažívám v reálu a stydím se i za vás.
Kadeřávku ty nafoukaný kokote.
Měl jsem se na ČPS vysrat … kráceno

Tím Petr Bajgar rozhodčí komisi urazil a ta mu uložila v řízení RK 1/2010 napomenutí za urážlivé a dehonestující vyjadřování vůči členům rozhodčí komise (§17 StRK). Politické orgány musí díky své veřejné funkci snášet omezenou ochranu osobnosti. Rozhodčí komise však není politický orgán, ale orgán postupující z úřední povinnosti, a k ochraně její nezávislosti umožňuje statut uložit trest těm, kteří její nezávislost narušují nebo snižují důstojnost její funkce. Členové České pirátské strany mají právo důvěřovat rozhodčí komisi.

Tímto rozhodnutím není nijak dotčeno moderování vnitrostranické diskuse a celostátního fóra v rozumné míře jako doposud.

3. Poučení

Proti usnesení nebo proti skutečnosti, že komise neprávem nepřijala usnesení, lze podat odpor nejpozději do dne následujícího po tom, kdy se o rozhodující skutečnosti účastník dozvěděl, ne však později než 15 dnů od vydání usnesení. Při odporu se komise vysloví k uvedeným důvodům odporu a předchozí usnesení buď potvrdí, nebo zruší (§28 StRK).

4. Odkazované předpisy

StRK Statut rozhodčí komise

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.