• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Statut kontrolní komise

Nález a rozhodnutí RK v kauze hlasování RV o statutu KK.

Na žádost KK

Rohodčí komise při svém rozhodování neuplatňuje zcela striktní výklad JdŘ a stanov, ale přihlíží též k objektivním skutečnostem, které jejich naplnění podmiňují. Mezi objektivní skutečnosti považujeme nejen technická omezení, ale i omezení způsobená nedostatkem lidských, finančních a časových zdrojů ČPS nemající zásadní vliv na demokratičnost rozhodování orgánů ČPS.

1. Hlasování RV o statutu KK - nález a rozhodnutí

RK považuje na základě podkladů dodaných KK hlasování za zmatečné a neplatné a ač by zřejmě bylo možné odvodit z něj demokratickou vůli RV, která by splňovala podmínky stanov (kvórum, většinovost), bylo by možné takto postupovat jen v případě nezbytném. Konstatujeme, že nebyly vyčerpány všechny objektivní a s ohledem na zdroje ČPS dostupné možnosti pro uvedení evidence RV do souladu se skutečným stavem mandátů udělených CF ČPS nebo vyplývajících z členství nebo nečlenství v jiných orgánech ČPS, které jsou součástí RV. Také s ohledem na náklady hlasování a s ohledem na kredibilitu budoucího statutu kontrolní komise nařizujeme hlasování o statutu KK v RV zopakovat.

Důvody zmatečnosti (jeden každý důvod by sám o sobě dle RK nemusel být důvodem pro zneplatnění hlasování):

a) Čl. VI odst 2. účinných stanov ČPS stanovuje obecné zásady pro rozhodování orgánů ČPS. Mezi jinými též kvórum nutné pro usnášeníschopnost orgánů. Z důvodu nejasnosti okolo pana Tomáše Vávry nebylo možné zcela bezpečně určit usnášeníschopnou většinu RV. Nejasnost kvóra je také dána přítomností členů bez mandátu a naopak nepřítomností členů s mandátem pro výkon funkce v RV.

b) Čl. III, odst. 7/e stanovuje právo člena podílet se na hlasování v příslušných orgánech strany. Toto právo bylo upřeno členovi republikového výboru Janě Syrovátkové.

c) Nečlenům RV Jiří Demel, Michal xChaos Polák, Mikuláš Ferjenčik bylo neoprávněně přiznáno právo podílet se a účastnit rozhodování v RV. RK nezkoumá otázku, jak a v jaké míře toto právo použili nebo nepoužili. V případě člena Michal xChaos Poláka bylo KK prokázáno, že hlasovacího práva využil.

2. Krajské předsednictvo KS Ústecký kraj - rozhodnutí

Rozhodčí komise dále požaduje po AO, aby si bezodkladně vyžádal dostupné doklady ohledně voleb do předsednictví KS Ústeckého kraje. Nebudou-li podklady (zápis nebo svědectví o volbě) do setkání RP s vedoucími odborů a předsedy komisí, tj. do 13.12. k dispozici, pak se má za to, že KS Ústecký kraj nebylo ustanoveno a RK vyzve RP, aby dle stanov vyhlásilo novou volbu předsednictva KS Ústecký kraj.

3. Účinnost

Rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením a vykonatelnosti marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem.

Rozhodčí komise ČPS ve složení Jiří Kadeřávek, Zdeněk Pech (Pavel Černý, člen RK se v kauze zdržel projednávání).

2.12.2009

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.