• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Usnášeníschopnost a svolání RV

Usnesení

Rozhodčí komise v řízení RK 14/2010 rozhodla takto:

Rozhodčí komise považuje hlasovaní Republikového výboru ve dnech 13. - 15. Srpna 2010 (https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=248&t=5143) za platné.

Odůvodnění

Termín usnášeníschopnosti byl, právě z důvodu zamezení paralyzování chodu orgánů, ze stanov na zasedání Celostátního fóra v Albrechticích 24.-25. 10. 2009 vypuštěn, a proto na toto řízení nedopadá. Orgán strany nemůže přijímat právní akty pouze v případě kolektivní rezignace, např. způsobené rezignací více než poloviny původně zvolených členů podle §29(5) JdŘ. Právní akt přijatý Republikovým výborem může Celostátní fórum v případě jakýchkoli pochybností podle §8(5) stanov přezkoumat.

Doporučení

Vinou nečinnosti Celostátního fóra a jeho předsedajících došlo k rozporu skutečného stavu počtu členů Republikového výboru a počtu požadovaném podle §9(2) stanov. Tento stav nemá vliv na platnost právních aktů přijatých Republikovým výborem v době jeho trvání, nicméně je to stav nežádoucí. Rozhodčí komise důrazně doporučuje Celostátnímu fóru a Administrativnímu odboru přijmout taková opatření, aby doplňující volby do orgánů strany proběhly vždy v souladu s §26 JdŘ, tedy do 30 dnů od okamžiku, kdy se předpisy předvídaná funkce volená celostátním fórem uvolnila.

Účinnost

Rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením a vykonatelnosti marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem.


Rozhodčí komise Pirátské strany ve složení Roman Kučera (zpravodaj), Filip Krška, Martin Švadlenka (Robert Adámek, člen Rozhodčí komise, se v kauze z důvodu možné podjatosti zdržel projednávání).

Dne 11. 7. 2011

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.