• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Poškozování dobrého jména strany

Byla přidělena spisová značka 11/2014.
Rozhodčí komise se sešla dne 8.12.2014 v Praze ve složení:

Adam Skořepa (zpravodaj)
Roman Kučera
Michal Ketner
Karel Světnička (poradní hlas)
Roman Šemík (poradní hlas)

KK neshledala důvod pro podání stížnosti ve veřejném zájmu. RK se však rozhodla stížností zabývat vzhledem k závažnosti činu, který ohrozil dobré vztahy mezi Českou pirátskou stranou a jejím zvoleným senátorem.

Usnesení:

RK schvaluje rozhodčí nález v následujícím znění:

1. Vandalizací webu libormichalek.cz provedenou v rozmezí 8. až 10. 9. 2014 poškodil Martin Brož dobré jméno České pirátské strany a neoprávněně zneužil jméno jejího senátora Libora Michálka.

2. Orgánům České pirátské strany se zakazuje s Martinem Brožem uzavírat jakékoliv smlouvy či obchodní nebo jiné dohody na dobu 3 let. Tento zákaz se nevztahuje na převody a ujednání související s převodem domén, pokud jsou neoprávněně drženy Martinem Brožem, a nápravou jeho jiných dřívějších porušení předpisů.

3. Porušení stanov České pirátské strany bylo natolik závažné, že by vedlo k vyloučení Martina Brože, pokud by byl členem.

4. Martin Brož je povinen nahradit náklady řízení stěžovateli ve výši 300 Kč převodem na jeho bankovní účet 2700468658/2010 do 10 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.

Doporučení pro RP:

1. Udělat inventuru nehmotného majetku (jako jsou domény) a při předávání agendy na tyto věci dávat zvláštní zřetel. U stranických domén smí být majitelem pouze strana, popřípadě fyzická osoba, s jejímž jménem je konkrétní doména spojena (libormichalek.cz, romankucera.info).

2. Kontaktovat Libora Michálka a doporučit mu, aby si u domény změnil administrativní kontakt na jiného člověka než Martina Brože.

Doplnění:

V bodě 4. rozhodčího nálezu si je RK vědoma, že nemá zákonné možnosti tuto částku po Martinu Brožovi vymáhat.

Odůvodnění:

Martin Brož svým počínáním dlouhodobě poškozuje dobré jméno České pirátské strany (Stanovy, článek 3, odstavec 5, písmeno c), RK se proto rozhodla dát najevo, že jeho osoba není jakkoliv spojena s Českou pirátskou stranou a jejími funkcionáři. Protože Martin Brož coby odpůrce již není členem strany a vztahují se vůči němu jen předpisy související s registrovanými příznivci (Stanovy, článek 4), nevyhověla RK původní stížnosti od stěžovatele Jakuba Michálka. Výrok RK je omezen na deklarování odmítavého postoje vůči jednání Martina Brože a na preventivní ustanovení, jehož účelem je předejít podobným aktivitám směřujícím k poškozování České pirátské strany (což je kupříkladu zásah do webové prezentace pirátského senátora).

Hlasování:

Adam Skořepa (zpravodaj) PRO
Roman Kučera PRO
Michal Ketner ZDRŽEL SE
Karel Světnička (poradní hlas) PRO
Roman Šemík (poradní hlas) PRO

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.