• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Předběžná otázka: Dovolba KK a aktuální činnost dle stanov

Odpověď na předběžnou otázku https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=283&t=10176

Evidenční číslo RK 9/2011

Předběžná otázka:

V kontrolní komisi je pouze jediný člověk (Jiří Rezek) který může hlasovat a může být volen a to na základě svého jediného hlasu.

1) Odpovídá tento stav demokratickým principům?

Odpověď RK:

Tento stav není v souladu se stanovami a je přípustný pouze po nezbytně krátkou dobu do jeho napravení uskutečněním doplňující volby. Příčina tohoto stavu nicméně není dána mocenským bojem, ale nedostatečným zájmem členské základny o práci v KK. Vzhledem k existenci opravných prostředků, zejména možnosti odvolání k RK či přezkumu celostátním fórem není akutně ohrožen demokratický princip dělby moci.

2) Je KK v tomto případě usnášeníschopná?

Odpověď RK:

Termín usnášeníschopnost byl usnesením na zasedání CF v Albrechticích, konaného 24.-25. 10. 2009, vypuštěn z předpisů právě z důvodu snížení rizika paralyzování orgánů z důvodu nízkého počtu členů.

3) Nařídí RK kroky k nápravě (např. urychlená dovolba do KK)?

Odpověď RK:

RK doporučuje AO svolat jednání k doplňující volbě bez zbytečného odkladu a doprovodit jej interní informační a motivační kampaní.

4) Je správné konstatování vedoucího AO „Tím není nijak dotčena pravomoc již zvolené komise.“ (https://forum.pirati.cz /viewtopic.php?f=424&t=10129#p119415)?

Odpověď RK:

RK se ztotožňuje s tímto konstatováním.

Rozhodčí komise ve složení: Filip Krška (zpravodaj), Roman Kučera, Martin Švadlenka. Robert Adámek, člen RK, se z důvodu možné podjatosti zdržel projednávání.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.