• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Platnost volby do kontrolní komise

Nález

Rozhodčí komise v řízení RK 8/2011 rozhodla takto:

  • Tím, že nedošlo ke kolektivní rezignaci KK, byl porušen JdŘ
  • Doplňující volba KK je právoplatná

Odůvodnění

Podle § 29 odst. 5 JdŘ se rezignace více než poloviny původně zvolených členů orgánu považuje za kolektivní rezignaci orgánu.

Podle čl. 6 odst. 11 St může na funkci v orgánu fyzická osoba rezignovat řádným oznámením předsednictvu daného orgánu, v odůvodněných případech nadřízenému orgánu. Ten bere rezignaci na vědomí a informuje o ní orgán oprávněný zvolit náhradníka. Podobně se orgán může usnést na kolektivní rezignaci. Na zánik funkce se přiměřeně aplikují ustanovení o zániku členství.

Podle čl. 3 odst. 6 St zánik členství bere na vědomí předsednictvo příslušného sdružení, nestane-li se tak, republikové předsednictvo. Členství zaniká dnem vzetí na vědomí u právních úkonů člena. Předpis tedy stanovuje nevyvratitelnou právní domněnku kolektivní rezignace. Podle čl. 6 odst. 11 je rezignace právním úkonem, který směřuje k zániku funkce a aplikují se na ni stejná pravidla jako na zánik členství. U členství platí, že u právních úkonů zaniká členství vzetím na vědomí.

Vzhledem k tomu, že doplňující volba nebyla napadena a fikce kolektivní rezignace nebyla vzata na vědomí, neboť o ní nebyl žádný z oprávněných orgánů řádně informován, ke kolektivní rezignaci nedošlo a volba je tedy právoplatná.

Doporučení

RK doporučuje orgánům nastavit procesy a zodpovědnosti a využít dostupné informační technologie (automatické upozornění SZ/e-mail při vypršení lhůt…) tak, aby nedocházelo k bezděčnému porušování příslušných předpisů.

Účinnost

Rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením a vykonatelnosti marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem.

Poučení

Rozhodnutí

§25 Náležitosti rozhodnutí (1) Rozhodnutím rozhodčí komise a) upravuje řádný průběh řízení, b) zjišťuje a vyslovuje právní stav, c) ukládá účastníkům chovat se v souladu s právem nebo strpět trest za bezprávný čin. (2) Rozhodnutí se vydává písemně a obsahuje náležitosti: a) datum a složení rozhodčí komise a výrok, b) odůvodnění výroku včetně výtahu z vyjádření všech účastníků řízení, skutkových okolností a právního posouzení, c) poučení o opravných prostředcích. (3) Pokud není uvedena právní moc pozdější, má se za to, že rozhodnutí rozhodčí komise nabývá právní moci vyhlášením a rozhodnutí jiného rozhodčího orgánu uplynutím 15 dnů od vyhlášení. Pokud není uvedena pozdější vykonatelnost, má se za to, že se rozhodnutí stává vykonatelným marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem. (4) Pokud komise v průběhu řízení nalezla obecný právní poznatek, vyhlašuje ho spolu s rozhodnutím jako právní větu.

§26 Předběžné opatření Předběžné opatření označuje usnesení, kterým komise rozhodne pro dobu do vydání nálezu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Za předběžné opatření se skládá jistota.

§27 Nález (1) Nálezem rozhoduje rozhodčí komise ve věci samé. (2) Stížnosti se buď vyhoví, nebo se jí částečně vyhoví, nebo se zamítne; komise nesmí odepřít rozhodnutí. (3) Nález smí obsahovat i odlišná stanoviska členů rozhodčí komise. Odlišnými stanovisky se rozumí a) konkurence neboli souhlas s výrokem, ale nesouhlas s odůvodněním, b) disent neboli nesouhlas s výrokem i s odůvodněním. (4) Nález doprovází i usnesení o nákladech řízení, které platí neúspěšná strana na účet České pirátské strany v její prospěch. Pokud není žádná strana zcela úspěšná, dělí se náklady poměrně. Hradí se úměrné a skutečné vynaložené náklady v podobě pracovního času komise, znalců, provedení důkazů, doručování a vůbec všech nákladů řízení. (5) Nejpozději s vydáním nálezu nebo zastavením řízení se vrací jistoty, které nepropadly.

§28 Usnesení Usnesením rozhoduje rozhodčí komise v ostatních případech. Proti usnesení nebo proti skutečnosti, že komise neprávem nepřijala usnesení, lze podat odpor nejpozději do dne následujícího po tom, kdy se o rozhodující skutečnosti účastník dozvěděl, ne však později než 15 dnů od vydání usnesení. Při odporu se komise vysloví k uvedeným důvodům odporu a předchozí usnesení buď potvrdí, nebo zruší. Při zrušení se ruší i všechna rozhodnutí navazující.

Použité předpisy

StRK http://www.pirati.cz/wiki/rules/strk


Rozhodčí komise Pirátské strany ve složení Martin Švadlenka (zpravodaj), Robert Adámek, Filip Krška. Roman Kučera, člen RK, se z důvodu možné podjatosti řízení neúčastní. Dne 16.7.2012

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.