• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Neoprávněné zadržování prostředků strany

Nález

Rozhodčí komise v řízení RK 1/2011 rozhodla takto:

  • Jiří Vontroba v rozporu s předpisy od 15.7. 2010 do 16.11. 2010 zadržoval 1500Kč náležejících straně
  • FO se dopustil pochybení, protože v tématu o rušení krajských pokladen nereagoval na žádost Jiřího Vontroby o založení krajského účtu

Rozhodčí komise v tomto řízení nestanovuje žádné sankce ani vůči Jiřímu Vontrobovi ani vůči tehdejšímu vedoucímu FO, neboť nebyl prokázán úmysl poškodit Pirátskou stranu žádnou ze stran sporu a k nápravě stavu do souladu s předpisy došlo ještě před zahájením řízení.

Odůvodnění

Ani Jiří Vontroba, ani žádný ze členů FO nepopřel skutečnosti zjištěné KK a předané RK, RK je tedy považuje za věrohodné. RK vlastním šetřením v historii fóra nenašla rozpor se skutečnostmi zjištěnými KK.

Účinnost

Rozhodnutí nabývá právní moci vyhlášením a vykonatelnosti marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem.

Poučení

Rozhodnutí

§25 Náležitosti rozhodnutí

(1) Rozhodnutím rozhodčí komise

a) upravuje řádný průběh řízení, b) zjišťuje a vyslovuje právní stav, c) ukládá účastníkům chovat se v souladu s právem nebo strpět trest za bezprávný čin.

(2) Rozhodnutí se vydává písemně a obsahuje náležitosti:

a) datum a složení rozhodčí komise a výrok,

b) odůvodnění výroku včetně výtahu z vyjádření všech účastníků řízení, skutkových okolností a právního posouzení,

c) poučení o opravných prostředcích.

(3) Pokud není uvedena právní moc pozdější, má se za to, že rozhodnutí rozhodčí komise nabývá právní moci vyhlášením a rozhodnutí jiného rozhodčího orgánu uplynutím 15 dnů od vyhlášení. Pokud není uvedena pozdější vykonatelnost, má se za to, že se rozhodnutí stává vykonatelným marným uplynutím lhůty pro mimořádný přezkum celostátním fórem.

(4) Pokud komise v průběhu řízení nalezla obecný právní poznatek, vyhlašuje ho spolu s rozhodnutím jako právní větu.

§26 Předběžné opatření

Předběžné opatření označuje usnesení, kterým komise rozhodne pro dobu do vydání nálezu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Za předběžné opatření se skládá jistota.

§27 Nález

(1) Nálezem rozhoduje rozhodčí komise ve věci samé.

(2) Stížnosti se buď vyhoví, nebo se jí částečně vyhoví, nebo se zamítne; komise nesmí odepřít rozhodnutí.

(3) Nález smí obsahovat i odlišná stanoviska členů rozhodčí komise. Odlišnými stanovisky se rozumí

a) konkurence neboli souhlas s výrokem, ale nesouhlas s odůvodněním, b) disent neboli nesouhlas s výrokem i s odůvodněním.

(4) Nález doprovází i usnesení o nákladech řízení, které platí neúspěšná strana na účet České pirátské strany v její prospěch. Pokud není žádná strana zcela úspěšná, dělí se náklady poměrně. Hradí se úměrné a skutečné vynaložené náklady v podobě pracovního času komise, znalců, provedení důkazů, doručování a vůbec všech nákladů řízení.

(5) Nejpozději s vydáním nálezu nebo zastavením řízení se vrací jistoty, které nepropadly.

§28 Usnesení

Usnesením rozhoduje rozhodčí komise v ostatních případech. Proti usnesení nebo proti skutečnosti, že komise neprávem nepřijala usnesení, lze podat odpor nejpozději do dne následujícího po tom, kdy se o rozhodující skutečnosti účastník dozvěděl, ne však později než 15 dnů od vydání usnesení. Při odporu se komise vysloví k uvedeným důvodům odporu a předchozí usnesení buď potvrdí, nebo zruší. Při zrušení se ruší i všechna rozhodnutí navazující.

Použité předpisy

StRK http://www.pirati.cz/wiki/rules/strk


Rozhodčí komise ve složení Roman Kučera (zpravodaj), Martin Švadlenka, Filip Krška dne 20.7.2012 Robert Adámek, člen RK, se z důvodu možné podjatosti zdržel projednavání.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.