• adam_cernoch has delete permissions
  • @plk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Projekty

Piráti se rozhodli peníze získané z voleb vrátit občanům zpět formou financování veřejně prospěšných projektů. Na republikové úrovni lze podávat projekty v rámci paticipativního rozpočtování a získat tak na svůj veřejně prospěšný projekt slušnou finanční částku.

Piráti Plzeňského kraje pak vytvořili systém podávání projektů na projekty s krajským charakterem. Nejen že se samotní Piráti tímto novým systémem řídí, ale umožnili podávání projektů nejen členům strany. Piráti tak mohou financovat i veřejně prospěšné akce, které nesouvisejí s Pirátskou stranou.
Jak Plzeňský kraj hospodaří se svěřenými penězi a jaké projekty byly odsouhlasené se můžete dozvědět z přehledu hospodaření kraje.

Pravidla pro udělení projektu Plzeňského kraje:
1, O projekt může žádat člen Pirátské strany PLK i registrovaný příznivec PLK.
2, Registrovaný příznivec PLK může žádat pouze o veřejné prostředky, která se týká Pirátských témat.
3, Projekt nesmí obsahovat mzdové náklady pro řešitele projektu a veškeré náklady musí být doložené účtenkou/fakturou.
4, Na projekt není žádné nárokovatelné právo, jedná se pouze dobrou vůli Pirátů PLK.
5, Za projekt nese veškerou odpovědnost a pravomoci řešitel.

Průběh podání a realizace projektu. (návod pro každého):
1, Na https://forum.pirati.cz se založí v Obsah fóra ‹ Pirátská strana ‹ Oblastní sdružení ‹ Plzeňský kraj pracovní vlákno, kde se projekt popíše a nechá se k diskusi, popřípadě se seženou další spoluřešitelé projektu a doladí podrobnosti.
2. Ve vláknu jsou uvedeny veškeré potřebné údaje jako: identifikace řešitele, seznam spoluřešitelů, záměr projektu.
3. Po obecné rozpravě se napíše soukromá zpráva (SZ) předsednictvu PLK s odkazem na pracovní vlákno a žádostí o schválení.
4. Předseda, nebo v jeho zastoupení pověřený místopředseda, (dále jen „hospodář“) zkontroluje veškeré formální náležitosti, případně požádá o doplnění údajů. K projektu připojí informaci o tom, jestli projekt žádá o veřejné peníze nebo volné peníze a doplní i aktuální stav zdrojů, ze kterých se žádá. V případě nedostatku finančních zdrojů, nebo pokud je projekt v rozporu s pravidly, projekt zastaví nebo vrátí k přepracování.
- V případě projektu do 2 000 Kč včetně vyhlásí hospodář hlasování v Obsah fóra ‹ Pirátská strana ‹ Oblastní sdružení ‹ Plzeňský kraj ‹ Krajské předsednictvo Plzeňský kraj, a předsednictvo kraje hlasuje o jeho schválení.
- V případě projektu nad 2 000 Kč vyhlásí hlasování v Obsah fóra ‹ Pirátská strana ‹ Oblastní sdružení ‹ Plzeňský kraj ‹ Krajské fórum Plzeňský kraj a krajské fórum hlasuje o jeho schválení.
5. Po realizaci projektu řešitel do pracovního vlákna vypíší údaje, které jsou důležité pro zhodnocení úspěšnosti projektu (závěrečná zpráva). Vypíší se skutečné náklady na realizaci projektu.
6. O výhradách vůči čerpání při realizaci projektu rozhodne hospodář. Metriky projektu, které nešly z nepředpokládaných důvodů splnit, nejsou důvodem k neschválení proplacení nákladů. Vyúčtované náklady musí odpovídat položkám, které byly v projektu řešitelem slíbeny. Částka se může v řádech desítek procent lišit od předpokládané, ale musí být zdůvodněná. Vůči rozhodnutí hospodáře se může řešitel odvolat ke Krajskému fóru.
7. Po vypořádání výhrad jsou veškeré relevantní účtenky / faktury předány předsedovi, nebo v jeho zastoupení místopředsedovi, který vypíše žádanku finančnímu odboru o proplacení. Pouze cestovní příkaz vlastním vozidlem může být proplacen bez účtenky.

Údaje o projektu
1. Údaje o řešiteli projetu, jeho identifikace, seznam spoluřešitelů.
2. Čeho se projekt týká, co si klade za cíl. Navržení metriky úspěšnosti projektu.
3. Celková cena projektu a rozepsání jednotlivých položek. Případně se uvede, pokud je projekt spolufinancován i z jiných zdrojů. U výdajů, které lze snadno předpokládat, rozepsání počtu kusů, ceny za kus a místo nákupu.
4. Předpokládané místo a čas realizace projektu.

Řešiteli se doporučuje ve vlastním zájmu reagovat na připomínky v pracovním vlákně a pokud možno co nejvíce vyhovět požadavkům těch, kteří budou o projektu hlasovat (předsednictvo kraje/ fórum kraje).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.