• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2 - SLOVANY

§ 1 Úvodní ustanovení

 1. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (ZMO P2) spravuje Městský obvod Plzeň 2 - Slovany (MO P2).
 2. Zastupitelstvo MO P2 je složeno z členů zastupitelstva městského obvodu. Počet členů ZMO P2 je stanoven na 27.
 3. Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Výbor kontrolní a výbor finanční musí být ze zákona zřízen povinně.

§ 2 Základní úkoly Zastupitelstva MO P2

 1. ZMO P2 rozhoduje podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích a podle Statutu města Plzně ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon o obcích, nebo zvláštní zákon.
 2. Statutární město Plzeň přenáší na své obvody vymezené části své samostatné působnosti Statutem města Plzně.
 3. ZMO P2 si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené Radě MO P2.

§ 3 Příprava zasedání ZMO P2

 1. Řádné zasedání ZMO P2 svolává starosta (v jeho nepřítomnosti místostarosta) ve stanovených termínech. Požádá-li o svolání ZMO P2 alespoň 1/3 členů zastupitelstva, bude svoláno zastupitelstvo k mimořádnému zasedání. V tomto případě se zasedání uskuteční nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena na MO P2.
 2. Podkladem pro jednání ZMO P2 jsou písemné zprávy, rozbory a návrhy, které předkládají obvykle členové rady, starosta, místostarosta.
 3. Přípravu programu jednání zastupitelstva koordinuje starosta s tajemníkem a vedoucími odborů ÚMO P2.
 4. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Kancelář tajemníka (KT) zveřejní navržený program spolu s informací o době a místě připravovaného zasedání zastupitelstva na úřední desce úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva.
 5. Pro jednání zastupitelstva jsou obvykle předkládány tyto dokumenty:
  • a) Návrh usnesení ZMO P2, který obsahuje:
   • co je předmětem návrhu usnesení
   • co a jak má zastupitelstvo rozhodnout (i alternativně), či vzít na vědomí
   • co a komu zastupitelstvo ukládá
   • důvodovou zprávu, v níž je uveden
    • název problému a jeho charakteristika
    • popis současného stavu a jeho analýza
    • předpokládaný cílový stav
    • varianty řešení
    • doporučená varianta řešení
    • finanční nároky na řešení a finanční krytí
    • návrh termínů a určení zodpovědných pracovníků
   • kdo je autorem návrhu, kdo návrh usnesení předkládá a s kým byl návrh projednán, vč. jejich podpisů
  • b) Aktuální informace z ÚMO P2 a MO P2 bez návrhu usnesení, která obsahuje různé (vyžádané i nevyžádané) informace o činnosti ÚMO a MO P2 a dalších subjektů.
 6. Je-li usnesení ZMO P2 nahrazeno novým usnesením, je třeba předložit v rámci nového usnesení návrh na zrušení původního usnesení zastupitelstva.
 7. Do každého řádného zasedání ZMO P2 připravuje předseda Kontrolního výboru ZMO P2 ve spolupráci se sekretariátem tajemníka návrh usnesení – ”Kontrola plnění usnesení ZMO P2”. Návrh zařazuje nebo ponechává ve sledování dosud nesplněná a dlouhodobě sledovaná usnesení ZMO P2.
 8. Každý předkladatel návrhu usnesení plně zodpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu se zákony ČR a  obecně závaznými předpisy státní správy a samosprávy a se schváleným plánem práce a rozpočtem, pokud navrhuje jeho změnu.
 9. Výbory zastupitelstva sledují a kontrolují přípravu materiálů, týkajících se úseku jejich činnosti a zapojují své členy do kontrol a průzkumů, prováděných v souvislosti s přípravou materiálů, dále projednávají připravené materiály, posuzují návrhy na usnesení a přijímají k nim svá doporučení nebo připomínky a stanoviska.
 10. Iniciativní návrhy výborů zastupitelstva, rady nebo členů zastupitelstva se předkládají písemně ve stejném termínu jako ostatní návrhy (jednání RMO P2), v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.
 11. Materiály pro jednání zastupitelstva předkládá zodpovědný orgán v počtu 30 výtisků do sekretariátu tajemníka v termínu, určeném organizačním opatřením pro přípravu zasedání zastupitelstva. Členům zastupitelstva jsou zásadní materiály společně s návrhy usnesení odeslány poštou 10 dní před zasedáním. Materiály organizační a informativní povahy jsou předkládány nejpozději před zahájením zasedání členům zastupitelstva na stůl.
 12. Nebudou-li mít návrhy usnesení náležitosti stanovené tímto jednacím řádem, nebudou zařazeny do programu zasedání zastupitelstva.
 13. Pokud je nutné ve výjimečných a odůvodněných případech předložit zastupitelstvu materiál mimo předem stanovený program, požádá předkladatel starostu nebo místostarostu o zařazení návrhu do programu jednání a zároveň předkladatel předloží materiál do sekretariátu tajemníka nejpozději v den zasedání zastupitelstva.
 14. Kompletní materiály pro zasedání zastupitelstva dostávají:
  • všichni členové Zastupitelstva MO P2
  • tajemník ÚMO P2
 15. Návrh usnesení obsahující personální záležitosti je zpracován předkladatelem tak, aby v něm nebyly uvedeny osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Chráněné osobní údaje jsou k takovému bodu jednání předkládány tzv. ”na stůl”.

§ 4 Zasedání ZMO P2

 1. Zasedání ZMO P2 jsou veřejná. Konání zasedání ZMO P2 se oznamuje:
  • všem členům ZMO P2
  • poslancům Parlamentu ČR s trvalým bydlištěm v Plzni
  • senátorům zvoleným za volební obvody Plzeň-město a Plzeň-jih
  • členům zastupitelstva kraje s trvalým bydlištěm v MO Plzeň 2 - Slovany
  • členům Zastupitelstva města Plzně s trvalým bydlištěm v MO Plzeň 2 - Slovany
  • občanům MO vyvěšením na úřední desce ÚMO P2, dle zákona o obcích
 2. Zasedání ZMO P2 řídí zpravidla starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta nebo jiný starostou pověřený člen RMO P2.
 3. Předsedající zahajuje zasedání ve stanovenou hodinu. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva.
  Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání, která svolá starosta k projednání téhož nebo zbývajícího programu.
 4. V zahajovací části jednání předsedající konstatuje počet přítomných členů ZMO P2, předloží ke schválení program jednání a navrhne, zda diskuse bude probíhat a usnesení budou přijímána ke každému bodu zvlášť, dá zvolit návrhovou, příp. mandátovou a volební komisi a podle potřeby jiné pracovní skupiny. Určí dva ověřovatele zápisu ze zasedání.
 5. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo předsedající zástupce a určení ověřovatelé. Zápis musí být pořízen do 10 dnů po skončení zasedání. Do zápisů ze zasedání ZMO P2, usnesení výborů ZMO P2 a usnesení RMO P2, které jsou uloženy k nahlédnutí v sekretariátu tajemníka, může občan nahlížet a pořizovat si z nich výpisy nebo opisy nejdříve od osmého dne po zasedání.

  V zápise se vždy uvede:
  Nečíslovaný seznam
  • počet přítomných členů zastupitelstva
  • schválený program zasedání a jeho průběh
  • výsledek hlasování
  • přijatá usnesení
   Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování členů ZMO P2 o jednotlivých usneseních, tj. protokol o hlasování, který je výstupním souborem elektronického hlasovacího zařízení. Výjimku tvoří tajné hlasování, ze kterého se nepořizuje protokol o hlasování prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. V tomto případě se postupuje podle zastupitelstvem schváleného volebního řádu.
 6. Nedohodne-li se ZMO P2 na závěrech při řešení sporných otázek, následuje jednání klubů zastupitelů, případně předsedů klubů.
 7. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo hlasováním.
 8. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo uděleno slovo, při jeho projevu. Nemluví-li však řečník k věci, bude na tuto skutečnost předsedajícím upozorněn.
  Nereaguje-li řečník na upozornění, omezí mu předsedající vystoupení časovým limitem nebo mu odebere slovo.
 9. Ruší-li někdo z přítomných občanů, kteří nejsou členy ZMO P2, zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací síně.
 10. Předsedovi klubu či jím pověřenému zástupci musí být uděleno slovo kdykoli. O přestávku na poradu klubu žádá předseda či jím pověřený člen klubu. Předsedající v tom případě bezprostředně přeruší jednání ZMO P2.
 11. Pokud jsou k projednávané problematice předložena samostatná stanoviska (např. výbory ZMO P2), musí je mít členové ZMO P2 k dispozici, pokud některý člen ZMO P2 bude chtít vyslechnout příslušný orgán, udělí předsedající zástupci tohoto orgánu slovo ještě před zahájením rozpravy.
 12. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání prostřednictvím elektronického zařízení v průběhu jednání. Účastníci zasedání, kteří nemají k dispozici elektronické zařízení, podávají přihlášky do rozpravy u vedoucího KT. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který má technickou poznámku.
 13. V průběhu zasedání předsedající udělí slovo členům ZMO P2, případně zástupcům ÚMO P2 nebo pozvaným účastníkům zasedání, aby se mohli vyjádřit k projednávané problematice. Požádá-li o slovo člen (zástupce) vlády ČR, poslanec či senátor Parlamentu ČR, člen Zastupitelstva města Plzně nebo kraje, musí mu být uděleno slovo bez časového omezení.
 14. Osobě odlišné od člena ZMO P2, jedná-li se o občana s trvalým pobytem na území MO P2 nebo fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území MO Plzeň 2 – Slovany nemovitost, musí být umožněno vyjadřovat na zasedání ZMO P2 v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Předsedající odejme přihlášenému slovo, jestliže se jeho příspěvek odchýlí od tématu.
 15. Omezující opatření průběhu jednání jsou:
  • Nikdo nemůže mluvit k projednávanému bodu vícekrát než třikrát, a to včetně ústních dotazů a interpelací
  • doba diskusního vystoupení se omezuje (maximálně však na 3 minuty a u předkladatele na 5 minut)
  • technické a faktické poznámky nesmí překročit dobu 1 minuty
   ZMO P2 může rozhodnout hlasováním o výjimkách z těchto opatření.
 16. Tajemník úřadu má ze zákona právo vystoupit v rozpravě na zasedání ZMO P2 ke každému bodu programu s hlasem poradním. Zazní-li v diskusi po jeho vystoupení další pozměňovací návrhy, musí mít tajemník možnost se vyjádřit i k těmto návrhům.
 17. Ten, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout. Každý člen ZMO P2 však má právo se k věci vyjádřit. Slovo bude uděleno v pořadí, jak se o něj zastupitelé přihlásili. Mimo pořadí udělí přesedající slovo, pokud otázka směřovala na zastupitele, tajemníka nebo pozvaného hosta.
 18. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo po předchozím upozornění zvukovým signálem elektronického zařízení. Proti odejmutí slova může řečník vznést námitku, o níž rozhodne ZMO P2 hlasováním bez rozpravy.
 19. Předkladatel má právo stáhnout jím předkládaný materiál z projednávání v ZMO P2 bez hlasování, pokud k tomuto bodu nebyla zahájena rozprava. Byla-li zahájena rozprava k projednávanému materiálu, musí ZMO P2 o stáhnutí materiálu z jednání ZMO P2 hlasovat.
 20. Předkladatel má právo vystoupit v závěru rozpravy se závěrečným slovem.
 21. Zasedání ZMO P2 je oprávněno vyžádat si k projednávané problematice nebo k jednotlivým otázkám, obsaženým v materiálu nebo vyskytnuvším se v průběhu jednání, vyjádření kteréhokoliv člena ZMO P2, popřípadě zaměstnance ÚMO P2.
  Dotázaný je povinen své vyjádření přednést na vyzvání předsedajícího, pokud tomuto vyjádření nebrání zvláštní zákon.
 22. Usnesení RMO P2, týkající se otázek samostatné působnosti MO P2, jehož výkon byl starostou pozastaven, musí být předloženo k rozhodnutí nejbližšímu zasedání ZMO P2.
 23. Rozpravu po vyčerpání všech připomínek končí předsedající. Návrh na předčasné ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen ZMO P2. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy. Diskusní příspěvek mohou přednést ještě ti, kdo se v průběhu přednesení návrhu hlásili o slovo.
 24. Na návrh ZMO P2 musí být uspořádán výjezdní seminář ZMO P2 nebo orgánů ZMO P2.
 25. Člen ZMO P2 může navrhnout v průběhu zasedání přestávku s časovým omezením. O tomto návrhu se hlasuje bez rozpravy.
 26. Hlasování se provádí veřejně kromě voleb členů RMO a uvolněných členů ZMO, pokud se zastupitelstvo neusnese jinak, či pokud jiný způsob hlasování o určitém návrhu nestanoví zákon. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky a stisknutím příslušného tlačítka elektronického zařízení pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Hlasování nesmí být přerušeno.
 27. Zjistí-li člen zastupitelstva střet zájmů k projednávaným bodům, musí to sdělit před jednáním zastupitelstva předsedajícímu, zjistí-li střet zájmů až při projednávání, musí toto sdělit ihned po zjištění.
  O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

§ 5 Přijímání usnesení a hlasování

 1. Návrh usnesení, předkládaný zasedání zastupitelstva ke schválení, vychází ze zpráv, rozborů a návrhů, projednávaných zasedáním a z diskuse. Návrhy na usnesení se připravují v časové i věcné souvislosti s přípravou zpráv, ekonomických rozborů a jiných materiálů. Podklady pro návrh na usnesení připravují předkladateli ÚMO P2 nebo příslušné výbory ZMO P2.
 2. Usnesením zasedání zastupitelstva se zpravidla ukládají úkoly radě, výborům, členům zastupitelstva MO a ve věcech stanovených zvláštními předpisy i ostatním organizacím. Usnesení nemá obsahovat obecně formulované zásady nebo úkoly stanovené jinými dokumenty, např. platnými nařízeními, plánem, rozpočtem ap. Usnesení naopak musí určit

zodpovědné osoby (orgány a instituce) a termíny splnění úkolů.

 1. K jednotlivým bodům jednání ZMO P2 předkládají návrhy usnesení zpravidla:
  • ÚMO P2 prostřednictvím vedoucích odborů
  • Rada MO Plzeň 2 - Slovany
  • Výbory ZMO P2
  • tajemník úřadu
  • starosta a místostarosta
  • návrhová komise členů ZMO P2
 2. Pokud povaha usnesení nebo jiné skutečnosti vyžadují, aby ZMO P2 hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví předsedající jejich pořadí pro postupné hlasování. O námitce proti tomuto postupu rozhodne ZMO P2. O hlasování po bodech rozhodne ZMO P2 hlasováním.
 3. Pokud byly navrženy pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto pozměňujících návrzích, a to v opačném pořadí, než byly předloženy a poté o původních částech návrhu.
 4. Nepřijme-li ZMO P2 usnesení, které má navrženo k projednávanému bodu, může předsedající ustavit konzultační skupinu členů ZMO P2, která vypracuje návrh usnesení.
  (dohadovací řízení).
 5. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Návrhy usnesení, o nichž je hlasováno, jsou přijaty, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech členů ZMO P2.
  Procedurální záležitosti (návrhy na ukončení rozpravy, přestávku, způsob hlasování apod.) jsou přijaty, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva.
 6. Neúčast na zasedání ZMO P2 omlouvají členové ZMO P2 zpravidla písemně předem u starosty MO P2 nebo v sekretariátu tajemníka. Předčasný odchod z jednání ZMO P2 omlouvají předsedajícímu.
 7. Členové ZMO P2 potvrzují svoji účast na zasedání ZMO P2 podpisem do prezenční listiny a prezencí v elektronickém systému hlasovacího zařízení (vložením čipové karty).

§ 6 Usnesení ZMO P2 a kontrola jeho plnění

 1. Usnesení ZMO P2 se vyhotovuje písemně nejpozději do sedmi dnů po zasedání zastupitelstva. Usnesení zastupitelstva v elektronické podobě jsou umístěna na veřejně přístupných stránkách sítě Internet, kde jsou dostupná všem občanům.
  Kopie usnesení obdrží:
  • všichni členové Zastupitelstva MO P2
  • další subjekty, k jejichž činnosti se usnesení vztahuje
  • tajemník ÚMO P2
  • vedoucí odborů ÚMO P2
 2. Odpovědnost za plnění usnesení zastupitelstva včetně termínů je vždy uvedena v ukládací části usnesení.
 3. Sekretariát tajemníka ÚMO P2 vede evidenci usnesení a zápisů zastupitelstva.

§ 7 Dotazy členů ZMO P2

 1. Členové ZMO 2 mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na RMO P2 a její jednotlivé členy a na další orgány MO P2. Odpověď na ně jim musí být dána buď ihned ústně, nebo písemně nejpozději do 30 dnů.
 2. Dotazy mohou být podány písemně před zasedáním nebo ústně během zasedání a obvykle je pro ně vyhrazen samostatný bod programu („Různé”).
 3. Dotazy členů ZMO P2 přednesené na zasedání se zaznamenávají v zápisu a rovněž o jejich vyřízení je vedena evidence v sekretariátu vedení.
 4. Členové zastupitelstva nemohou požadovat údaje chráněné zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

§ 8 Organizačně - technické zabezpečení zasedání ZMO P2

 1. Přípravu organizačního a technického zabezpečení zasedání zastupitelstva zajišťuje RMO P2.
 2. Sekretariát tajemníka koordinuje příslušné úkoly, které plní odbory ÚMO a výbory zastupitelstva.
 3. Zápisy i záznamy ze zasedání zastupitelstva a všechny související písemné materiály archivuje sekretariát tajemníka ÚMO, kde členové zastupitelstva mohou do těchto zápisů a materiálů nahlížet. Zápisy z jednání rady a usnesení o personálních záležitostech, jsou k nahlédnutí pro členy zastupitelstva rovněž v sekretariátu ÚMO.
 4. Starosta nebo místostarosta poskytují základní informace o usneseních zastupitelstva v „Informačním zpravodaji Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany”, případně v jiných sdělovacích prostředcích.

§ 9 Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád byl schválen usnesením ZMO P2 č. 64/2014 dne 4. listopadu 2014 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Tímto dnem zároveň pozbývá své platnosti a účinnosti původní Jednací řád ZMO P2-Slovany schválený usnesením č. 32/2011 dne 20. září 2011.

Ing. Lumír Aschenbrenner                         Roman Andrlík 
   starosta                              místostarosta
Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany                Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.