• adam_cernoch has delete permissions
  • @plk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Program České pirátské strany pro volby do statutárního města Plzeň v roce 2010

Finance

Česká pirátská strana má v programu zavedení transparentního chování do všech částí státního aparátu, města a obce z toho nevyjímaje. Vycházíme ze studie Transparency International, která říká, že 20-25 % veřejných rozpočtů je neúčelně vynakládáno na nadbytečné výdaje a korupci. Tedy i v našem městě je velmi pravděpodobně prostor k nezanedbatelným úsporám.

1. Transparentní účetnictví

Občané dnes nemají šanci zjistit kolik peněz, komu a za co byly zaplaceny. Jednoduše dosažitelná je jen nic neříkající výroční zpráva hospodaření města. Chceme, aby město Plzeň přešlo k využívání transparentních bankovních účtů. Budete si moci zkontrolovat, za co konkrétně se Vaše peníze utratily.

2. Změna přístupu města k financím

Úředníci jsou v dnešním systému přidělování městských či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz jde zpět. Tento systém je podle nás špatný a měl by být přesně opačný. Příslušný odbor města by měl dostat finance na určitý projekt, ale nevyčerpané peníze by měly zůstat na odboru jako rezerva. Úředník by měl být za ušetření peněz odměněn formou prémií.

3. Městské zakázky na internetu

Všechna výběrová řízení na zakázky od 30 tisíc Kč výše musí být vystavena dostatečně dlouhou dobu na stránkách města Plzně a nesmí obsahovat tajné dodatky. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že by se do záměrně utajovaného řízení přihlásila jen firma, které příslušný úředník či představitel magistrátu dá o zakázce vědět. Z výběrových řízení města by měly být na 5 let vyřazeny dodavatelé, kteří měli v minulosti problém s plněním záruky na provedené dílo, nebo předražili své dílo o více než 20 % (s ohledem na inflaci a dodatečné neočekávané práce) oproti ceně se kterou výběrové řízení vyhráli . Dodavatelé tak budou nuceni nabídnout přiměřenou cenu a zároveň budou vystaveni konkurenčnímu prostředí. Už se nebude stávat, že vítězná firma vyhraje zakázku, protože nabídne nejnižší cenu, ale v průběhu plnění se cena bez závažného důvodu nehorázně zvedne. Výběrových řízení na obecní zakázky by se neměly účastnit společnosti, jejichž majoritní vlastník nebo skupina vlastníků není dohledatelná. Tímto se zabrání případnému střetu zájmů u firem vlastněných či spoluvlastněných členy magistrátu a jednotlivých městských obvodů. Výběrová řízení by měla probíhat formou internetové aukce, kde město stanoví maximální cenu a dodavatelé, po splnění dalších podmínek, budou moci nabízet cenu nižší. Kdo nabídne nejnižší cenu a nejlepší nadstandardní podmínky získá zakázku. Dojde k urychlení městských výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem.

4. Všechny smlouvy na internetu

Všechny obchodní smlouvy, uzavřené městem, musí být do tří dnů od uzavření vystaveny na internetových stránkách města v plném znění. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s městem nastaveny. Také bude znemožněno vytváření tajných dodatků ke smlouvám.

5. Městské firmy pod dohledem občanů

Pro všechny firmy, ve kterých je majoritním vlastníkem město Plzeň, musejí platit stejné povinnosti v bodech 1 - 4 programu ČPS jako, pro Plzeň samotnou.

6. Svobodný software na úřadech

Pro úsporu Vašeho času zajistíme, aby veškeré dokumenty, nutné pro styk s úřadem, byly dostupné a snadno dohledatelné na webu statutárního města Plzně a to ve formátech, zpracovatelných zdarma dostupným software. Pro Vaši snazší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky statutárního města Plzeň v e-mailové podobě. Pro dlouhodobou úsporu nákladů na licence se zavazujeme používat software, který je zdarma, všude tam, kde je to možné.

7. Rozpočet pod kontrolou

Budeme vždy prosazovat vyrovnaný rozpočet. Statutární město Plzeň by si mělo tvořit rezervu, pro nenadálé situace, nebo plánování větších investic, důležitých pro další rozvoj města. Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize, nebo přírodní katastrofy). Město Plzeň však tento schodek musí být vždy schopno splatit v horizontu několika málo let. Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivézt obec do vleklých finančních problémů.

Doprava

Doprava je závažným problémem stávající Plzně. Centrum města se pravidelně ve špičkách ucpává a v celé Plzni není dostatek parkovacích míst. Chceme, aby bylo pro lidi výhodnější jet MHD či na kole do práce, nebo za zábavou. Pokud lidé budou více využívat tohoto druhu dopravy, ubudou městu problémy s parkovacími místy v centru a nemalé investice do výstavby parkovacích domů.

1. Restrukturalizace PMDP

Ve fungování Plzeňských městských dopravních podniků a.s. vidíme velký problém a také možnost, jak uspořit velké množství prostředků z kapes občanů. Město Plzeň každoročně dotuje PMDP bezmála 690 miliony, což dělá skoro 60% všech příjmů. Na jízdném se vybere 300 milionů ročně. Dopravní podniky mají řadu smluv, které podle nás nejsou výhodné. Chceme, aby se změnila struktura řízení a snížili odměny vedení této městem vlastněné akciové společnosti. Tento krok by snížil náklady o 35 milionů korun. Dále chceme zamezit plýtvání prostředky v městských zakázkách a osvětlit nestandardní smlouvy PMDP pomocí transparentních výběrových řízení. Toto opatření uspoří desítky milionů Kč. Ušetřené peníze chceme vložit do snížení cen jízdného, tak aby cestování MHD bylo více přitažlivé. Městská hromadná doprava je pro nás prioritou číslo 1. Chceme komplexní rozvoj dopravní sítě, který bude odrážet potřeby občanů města Plzně. Vystavění tramvajové linky okolo Západočeské univerzity na Borská pole, či větší diverzifikace připojení Skvrňan, jež jsou nedostatečně dopravně propojeny se zbylými částmi města, by měly být hlavními úkoly v blízké budoucnosti. Zasadíme se o přezkoumání rentability výběru jízdného. Z našich výpočtů vyplývá, že náklady na prodejní místa, tisknutí jízdenek, revizorskou činnost, prodejní terminály a úředníky či právní služby spojené s vymáháním pohledávek mohou pokrýt nemalou část prostředků, která by dopravním podnikům chyběly zrušením jízdného, což je v budoucnu reálná alternativa k zajištění čistého a moderního města. S ohledem na výsledky jiných měst v celé Evropě jsme přesvědčeni, že by došlo k nárůstu v přepravě řádově o desítky procent, což by se odrazilo na ceně reklamních smluv s firmami a celkové konsolidaci dopravního systému v Plzni.

2. Vytvoření parkovišť na okrajích města

Nezanedbatelná část občanů dojíždí za prací do Plzně z okolních měst a obcí a zatěžují již tak napnutou automobilovou dopravu. Systém bezplatných parkovacích míst na okrajích města ve spojení s užíváním hromadné dopravy by nejen zefektivnilo přepravu, ale také ovzduší v centru Plzně. Nejednalo by se o nákladnou výstavbu, jelikož nyní prázdnotou zející stávající parkovací plochy u obchodních center na okrajích města by tímto získali opět na účelnosti a lidé by mohli po práci jednoduše nakoupit před cestou k domovu.

3. Podpora cyklistické dopravy

Cyklistická doprava je u nás ve srovnání s vyspělými státy, stále ještě v plenkách. Jízdu na kole mnozí chápou jen jako zábavu a turistiku. Je to, jako kdyby se auty jezdilo jen na výlety, ale místo po dálnicích byste jeli po okreskách z minulého století. Je proto třeba v Plzni situaci změnit a vrátit se ke koncepci dopravy z počátku devadesátých let. Její zásady byly tehdy schváleny zastupitelstvem a jsou stále platné. V praxi to znamená napodobit běžné a osvědčené způsoby ze zahraničí, včetně jízdních pruhů pro cyklisty v úrovni vozovky na jejím okraji a to po celém městě, zejména v centru, kde nelze vytvořit samostatný pruh pouze pro cyklisty oddělený od vozovky i chodníku. Malování čar po chodnících toho mnoho nevyřeší. Co jde jinde, musí jít i u nás. S bezpečnou infrastrukturou pro kola vzroste i počet cyklistů a město ožije. Cyklistická doprava a její rozšiřování pomůže zlepšit ovzduší. Zpříjemní cestování turistům a pro místní občany bude znamenat doporučovaný každodenní zdravý pohyb. Po městě chybí odstavné plochy pro cyklisty. Vybudujeme velké množství kvalitních stojanů u úřadů i kulturních center. Lidé se nesmějí bát jet do města na kole, protože nebudou mít kam kolo zaparkovat. Příkladem může být zbudování stojanů před Plzeňskou radnicí. Dnes je zde hlídané parkoviště radnice, tak zde může být i část vyhrazena cyklistům.

4. Přehodnocení budoucích dopravních staveb

Všechny naše kroky směřují ke snížení vnitřní automobilové dopravy v Plzni. To sníží nutnost některých dopravních projektů. Tyto projekty se musí přehodnotit tak, aby nevratně nezničily krajinu Plzně. Město by tak mohlo uspořit stovky milionů z městské kasy.

5. Americká třída pro pěší a MHD

Od počátku rekonstrukce Americké třídy na začátku 90. let bylo lidem Plzně slibováno, že se po dokončení Americká stane pěší zónou s vjezdem MHD, zásobování a tamějších obyvatel. Byl to i jeden z důvodů vybudování ulice U trati. Při rekonstrukci bylo na Americké vytvořeno mnoho laviček a dvě malé fontány. Tyto místa jsou kvůli vysoké úrovni dopravy skoro nepoužívaná. Chceme tedy dostát závazků z minulých let a Americkou třídu změnit na slibovanou pěší zónu. Tato změna přispěje i k lepšímu dodržování jízdního řádu většiny trolejbusů v dopravních špičkách.

Kultura

1. Multikulturní centrum na Světovaru

Město nyní staví multikulturní středisko na Světovaru v rámci projektů spojených s nominací na Evropské hlavní město kultury 2015. Tento kulturní projekt podporujeme, ale obáváme se, že pokud Plzeň tento titul nezíská, dojde ke stavebním průtahům kvůli nedostatku peněz v důsledku jiných priorit vedení města. Plzeň za posledních několik let kulturu krom projektů spojených s kandidaturou dost omezovala viz. Struny na ulici či jiné kulturní akce, které byli nuceny zkrátit svou časovou rozlohu. Požadujeme dokončení stavby multikulturního centra i přes neúspěšnou kandidaturu na Evropské hlavní město kultury 2015. Pokud město nezíská finanční prostředky lze omezit výstavbu případných kancelářských prostor, které jsou součástí v tomto projektu, ale kulturní prostory musejí být dokončeny dle původního návrhu. Plzeň dnes pro takovéto prostory nemá alternativu a jsou tedy nutné pro další kulturní rozvoj města.

2. Plzeňský amfiteátr

V současné době je plzeňský amfiteátr v havarijním stavu a je velmi málo využívaný i přes malou cenu pronájmu. V době koncertů hluk obtěžuje nejen občany z okolních Vinic či Lochotína, ale především zvířata v sousední ZOO, kteří musejí být stěhováni do vzdálenějších části zahrady. Proto je podle nás plzeňský amfiteátr neudržitelný projekt a další rekonstrukce by byla jen plýtváním veřejnými prostředky. Pozemek dnešního amfiteátru poskytneme Zoologické zahradě, která potřebuje prostor na plánovaný výběh pro slony. Hudební akce se mohou přesunout na rekonstruovaný atletický stadion ve Štruncových sadech (viz sport).

3. Hřbitov na Mikulášském náměstí

Tento hřbitov poslední roky postupně chátrá a dnes je ve velmi špatném stavu. Jde prakticky o kulturní památku, protože je zde pohřbeno velké množství známých osobností, kteří udělali mnoho nejen pro Plzeň i pro Českou Republiku jako takovou. Příkladem může být Josef Kajetán Tyl či Emil Škoda. Chceme opravit hřbitovní zeď, která se dnes na jedné straně rozpadlá, celkově zrekonstruovat náhrobky nejslavnějších obyvatel města a zajistit lepší údržbu tohoto velice cenného hřbitova.

4. Rozhodování občanů o plánovaných stavbách města

Po posledních zkušenostech s novými kašnami na náměstí Republiky, které rozdělují Plzeňany, se má stavět další pochybný projekt Západočeské galerie na místě budovy U zvonu. Na rozdíl od kašen, kde město občanům alespoň ukázalo ostatní návrhy, u tohoto projektu se s ničím takovým nepočítá. Požadujeme zveřejňování všech návrhů na projekty města na internetových stránkách města ještě před rozhodováním odborné komise. Po rozhodnutí této komise se bude moci každý občan svobodně rozhodnout, zda se mu stavba i její alternativy líbí či ne.

Starší generace a menšiny

1. Starší generace

Lidé starší generace se nesmí cítit opuštění a nepotřební, je nutné se k nim chovat s úctou a vděkem a co nejvíce jim umožnit zapojení do běžného života. Chceme podpořit zavedení internetu do domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou a podobných zařízení, když ne do každého pokoje, tak alespoň do „společenské místnosti”. Zároveň chceme podpořit vzdělávací projekty, které starším lidem přiblíží „svět počítačů a internetu” a naučí je tyto nové technologie používat. Také chceme podporovat projekty, zaměřené na sportovní a společenské vyžití starší generace. Hodláme podporovat i podnikatelské projekty, zaměřené na zaměstnávání lidí vyššího věku, například formou úlev na daních a poplatcích placených městu, nebo zvýhodněným pronájmem pozemků města a podobně.

2. Menšiny

Při přidělování sociálních a jiných dávek z prostředků města je třeba důsledně kontrolovat, zda nejsou zneužívány, nebo nárokovány neoprávněně. Je nutné důsledně zpětně kontrolovat účelnost a efektivitu využití dotací, poskytnutých zejména soukromým osobám a společnostem bez majetkové spoluúčasti města a neziskovým organizacím. Chceme více podporovat ty organizace, které přispějí ke snížení nezaměstnanosti nebo kriminality, zvýšení vzdělanosti a integrace menšin do společnosti. Naopak méně podporovat organizace, které vykazují činnost „jen na papíru”. Zaměříme se na zapojování jednotlivých členů menšin do společnosti, místo prostého přidělování dávek.

Pracovní místa a cizinci

1. Sníženi nezaměstnanosti v regionu a konec novodobému otrokářství

Motivace zaměstnavatelů pro vytváření nových pracovních míst nesmí být v rozporu Listinou základních lidských práv a svobod.

Z důvodu motivace některých firem se postupně ubírá na právech zaměstnanců a to do míry hraničící s otrokářstvím. Ze zákona dává pracovním agenturám možnost ne jen zaměstnání zprostředkovávat, ale i zaměstnávat, což má negativní vliv na konkurenceschopnost trhu práce a snížení nabízené mzdy, ale i na větší příliv zahraničních pracovních sil, kteří na rozdíl od tuzemských zaměstnanců dobrovolně vykonávají práci v otrokářském prostředí. Továrny dnes fakticky zaměstnávají zprostředkovatelskou agenturu a nenesou žádnou zodpovědnost vůči cizím zaměstnancům, kterým je znemožněno hájit svá práva pomocí odborové organizace. Trh práce je zcela v rukou agentur, u kterých je vztah zaměstnavatel a zaměstnanec jen papírový a nekontrolovatelný. Navíc dnešní trh práce je omezen jen na několika zprostředkovatelských agentur.

Město má ze zákona právo požádat ministerstvo práce o zákaz zaměstnávat agenturám v oblasti výroby a ve firmách nad určitý počet zaměstnanců. Chceme tohoto práva využít a zakázat tak zprostředkovatelským agenturám zaměstnávat ve firmách nad 100 zaměstnanců. To by vyčistilo trh práce v továrnách zejména na Borských polích a umožnilo to opět přímo zaměstnávat tuzemské pracovníky. Snížilo by příliv cizinců do Plzně a zároveň omezilo otrokářské postavení cizinců, kteří mají pracovní povolení v České republice.

Svoboda slova a přístup k informacím

1. Občané přímo ovlivňující veřejné dění

Česká pirátská strana prosazuje zavedení závazného referenda na základě petice občanů po vzoru Švýcarska na úrovni samosprávných celků. Dnešní situace je podle nás tristní, protože magistrát se peticemi ani nemusí zabývat a vyvolání obecního referenda je znemožněno příliš vysokou hranicí podpisů na příslušné petici. Proto se zavazujeme, že všichni naši zástupci na magistrátu se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit.

Sport

1. Přestavba fotbalového stadionu na mezinárodní úroveň

Stávající stav atletického stadionu je velmi špatný a reálně hrozí, že v horizontu několika let zde fotbalový svaz zakáže hrát naší nejvyšší fotbalovou ligu. Zrekonstruujeme atletický stadion ve Štruncových sadech s využitím části ušetřených financí transparentním systémem městského rozpočtu se spoluúčastí komerčního sektoru. Přestavba stadionu by měla spočívat v rekonstrukci stávající tribuny a postavení nových ochozů. Část nákladů chceme vybrat zpětně jako část zisku z pořádání sportovních a kulturních akcí. Celou stavbu musí doprovázet transparentní výběrové řízení pomocí internetu jako jedna se záruk udržení kvality a rozumné ceny bez korupce. Spolu s výstavbou stadionu dokončíme úpravy Štruncových sadů a tím zajistíme pohodlí a bezpečnost všech návštěvníků. Chceme, aby město podporovalo co největší využití nového stadionu podporou atletických závodů či přesunutím velkých festivalů a koncertů na stadion.

2. Podpora sportovišť pro širokou veřejnost

Chceme umožnit každému občanu provozovat sport na amatérské úrovni výstavbou neziskových sportovišť či lepším využitím těch stávajících. Do výstavby či rekonstrukci stávajících sportovišť chceme zapojit soukromý sektor formou sponzoringu. Část financí na provoz a údržbu budeme získávat z minimálního vstupného a zapojení podnikatelů v oblasti služeb. Město tato sportoviště musí podporovat formou reklamy a informačního portálu.

3. Pobídka pro investici do aquaparku v Plzni

V Plzni a jejím blízkém okolí chybí skutečný aquapark. Myslíme si, že takovéto zařízení by přitáhlo do města nové turisty a vyhovělo to potřebám mnohých Plzeňanům. Proto chceme vytvořit takové podmínky, abychom do města přivedli privátního investora pro stavbu aquaparku.

4. Tvorba rekreačních ploch a parků

I ostatní sporty jako pétanque, frisbee a podobně mají podle nás v Plzni místo. Proto chceme vytvořit nové či upravit stávající travnaté plochy a parky ve městě, kde občané budou moci libovolně trávit svůj volný čas.

5. Vyšší regulace hazardu

Rozšíření sportbarů, hospod a heren s hracími automaty a videoloterijními terminály v Plzni je na neúnosné míře. Okolo takovýchto podniků se poté množí drobná kriminalita, praní špinavých peněz a další protizákonná činnost. Chceme omezit možnost provozování hracích automatů tak, aby jej mohli provozovat pouze kasína registrovaná u ministerstva financí. Budeme požadovat, aby ministerstvo financí dalo pravomoci omezování videoloterijních terminálů městům a obcím, abychom i tato zařízení mohli přesunout do kasín.

Životní prostředí

Kvalita životního prostředí v Plzni se hodně odvíjí od množství vnitřní automobilové dopravy. V přístupu města k dopravě chceme udělat mnohé změny, které zvýší kvalitu Plzeňského ovzduší. Více najdete v části programu o dopravě.

1. Rozšíření kontejnerů na tříděný odpad

V Plzni jsou místa s kontejnery na tříděný odpad od sebe velice vzdáleny a na místech, kde nejsou kontejnery na odpad komunální. To způsobuje, že mnoho občanů netřídí odpad jen z důvodu velké vzdálenosti ke kontejneru. Chceme, aby město využilo nyní probíhajícího výběrového řízení na centrální odvoz odpadů a vytvořilo takové smlouvy, které zajistí, že ve městě bude u kontejneru s komunálním odpadem minimálně trojice kontejnerů či nádob pro odpad tříděný. Tento krok způsobí, že se v Plzni bude více třídit odpad.

2. Spalovna Chotíkov

Dnes na skládce se komunálního odpadu v Chotíkově hromadí velké množství odpadu, které by se dalo recyklovat, pokud by byl Plzeňany správně tříděn. Kdyby se v Plzni třídil odpad na stejné úrovni jako Německu, nebyla by spalovna minimálně na desítky let vůbec nutná. Projekt spalovny v Chotíkově má dva velké problémy, které je nutné vyřešit. V moderních spalovnách v Západní Evropě je do areálu přivedena železniční doprava a nestojí několik kilometrů od nejhustěji obydlených míst regionu. Tato specifika způsobí, že do spalovny bude odpad proudit kamiony přes Plzeňské silnice nejen z Plzeňského kraje. Dále se zhorší ovzduší na území Plzně, především v Severního předměstí. Požadujeme, aby byla přezkoumána účelnost celého projektu nezávislou komisí. Nechceme, aby se Plzeň stala spalovnou komunálního odpadu z České republiky, jen pro zisk Plzeňské teplárenské.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/plzensko/komunalni_volby_2010.txt · Poslední úprava: 30.04.2012 16:03 autor: Petr Kopac