• @lbk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Program Pirátů Libereckého kraje do voleb 2012

Krajský program vychází v mnoha směrech z celostátního programu: https://www.pirati.cz/volby2012/program

1. Otevřené hospodaření

Transparentní účetnictví

Zasadíme se o využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Každý občan tak bude moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky kraje utrácí. Občané dnes mají jen pramalou šanci zjistit kolik peněz, komu a za co bylo krajem vyplaceno. Ten sice pravidelně zveřejňuje záverečné účty kraje, nicméně podrobnost těchto zpráv je přinejmenším nedostatečná. Kraj z principu hospodaří s prostředky nás všech, a proto máme plné právo být přehledně a jasně informováni o jeho hospodaření.

O příjmech a výdajích kraje budeme přehledně informovat pomocí stromově strukturovaného detailního přehledu hospodaření. Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace hospodaření je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat za použití moderních interaktivních metod a otevřených formátů.

Krajské zakázky na Internetu

Všechna výběrová řízení na zakázky od cca 50 tisíc Kč výše musí být vystavena dostatečně dlouhou dobu na stránkách Libereckého kraje a nesmí obsahovat tajné dodatky. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že by se do záměrně utajovaného řízení přihlásila jen firma, které příslušný úředník či představitel dá o zakázce vědět.

Z výběrových řízení pro Liberecký kraj chceme vyřadit na 5 let dodavatele, kteří měli v minulosti problém s plněním záruky na předmět dodávky, nebo ji předražili o více než 20 % (s ohledem na inflaci a dodatečné nezávisle obhajitelné práce) oproti ceně, se kterou výběrové řízení vyhráli. Dodavatelé tak budou nuceni nabídnout přiměřenou cenu a zároveň budou vystaveni konkurenčnímu prostředí. Už se nebude stávat, že vítězná firma vyhraje zakázku, protože nabídne nejnižší cenu, ale v průběhu plnění se cena bez závažného důvodu nehorázně zvedne.

Při hodnocení výběrových řízení požadujeme, aby jedním z významných kritérií byla i jasná vlastnická struktura uchazečů. Výběrová řízení chceme realizovat formou veřejné internetové aukce, kde kraj stanoví maximální cenu a dodavatelé, po splnění dalších podmínek, budou moci nabízet cenu nižší. Kdo nabídne nejnižší cenu a nejlepší nadstandardní podmínky získá zakázku. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem.

Všechny smlouvy na internetu

Požadujeme, aby všechny obchodní smlouvy jež se kraj chystá podepsat byly ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách kraje v plném znění. Podle Transparency International se až 25 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně na nadbytečné výdaje a korupci. Všichni občané si budou moci zkontrolovat jak jsou smlouvy s krajem sjednány. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám.

Budeme hospodařit efektivně

Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu. Krajské úřady rozdělují značnou část evropských dotací. Evropské dotace však často nejsou plně využity, protože se pro ně nenajdou vhodné projekty nebo spolufinancování. Kraj by měl vystupovat proaktivně a informovat o možnostech získání dotací všechny projekty ve svém kraji.

Snížíme byrokracii a optimalizujeme stavy úředníků

Odstraníme přebujelou byrokracii v krajských orgánech a na krajských úřadech, při úřadování chceme naopak lépe využívat nové technologie. Část úředníků bychom chtěli přeškolit pro podporu zpracovávání a získávání dotací z programů EU. Část úředníků si bude muset najít uplatnění v soukromém sektoru. Udržování umělé zaměstnanosti nabíráním dalších úředníků nepovažujeme za efektivní. Dáváme přednost investicím do rekvalifikace.

Vyrovnáme rozpočty

Prosazujeme vyrovnaný krajský rozpočet. Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést kraj do vleklých finančních problémů. Kraj by si měl tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obcí a kraje. Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize nebo přírodní katastrofy). Kraj však musí být vždy schopen tento schodek splatit během několika málo let.

Povedeme úřady k úspornému hospodaření. Úředníci jsou v dnešním systému přidělování krajských či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací. Tento systém je podle nás špatný. Příslušné odbory kraje by měly dostat finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do rezervního fondu na další období. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě.

Efektivní čerpání dotací EU

Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu. Krajské úřady rozdělují značnou část evropských dotací. Evropské dotace však často nejsou plně využity, protože se pro ně nenajdou vhodné projekty nebo spolufinancování. Kraj by měl vystupovat proaktivně a informovat o možnostech získání dotací všechny projekty ve svém kraji.

Dotace z EU jsou i našimi penězmi a kraj se musí postarat o jejich účelné využití pro společnosti prospěšné projekty. Samozřejmostí je transparentní přidělování takových dotací, aby nedocházelo k jejich zneužívání na soukromé projekty vlivných podnikatelů.

2. Zapojení občanů

Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy. Umožníme každému se takovým občanem stát a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou.

Zavedeme elektronické systémy zajištující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě Libereckého kraje a budeme podporovat obdobný vývoj i na obecní úrovni. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají.

Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji. O termínu zasedání a programu zasedání musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Na zasedání rady a dalších orgánů by měl mít přístup každý občan. Zároveň má občan mít právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný tyto informace dohledat a obsah těchto záznamů následně pochopit. Podporujeme skutečné krajské referendum a občanskou iniciativu. Současný zákon o krajském referendu považujeme za bezzubý paskvil, který reálnému zapojení občanů spíše brání. Jednak zakazuje občanům rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech (rozpočtu, obecně závazných vyhláškách, odvolání) a jednak stanovuje příliš přísné podmínky pro jeho vyhlášení. Piráti chtějí skutečnou demokracii, a proto jsou pro nás taková omezení nepřijatelná. Budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci.

Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi. Současný model zpětné vazby, kde se volič setkává se svým zastupitelem v jeho kanceláři, považujeme za zastaralý. Není schopen čelit přebujelé byrokracii, která je základním problém veřejné správy. Chceme spolupracovat s ostatními kraji a státními orgány, abychom společně vytvořili elektronický systém, kde budou podněty občanů řešeny a zkušenosti krajů sdíleny. Vedle toho zde bude umožněna veřejná neanonymní diskuse o návrzích, které jsou předloženy krajským orgánům.

3. Digitální kraj

Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné. Svobodný software bude rozšířen i do škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných krajem. V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Přesto řada úřadů utrácí obrovské peníze za komerční programy. Kromě toho, že je svobodný software dostupný zdarma, lze také studovat jeho zdrojový kód, takže do programu nelze schovat zlomyslné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace („losovačka“ u veřejných zakázek). Svobodný software má také výhody při vyučování, a proto podporujeme jeho rozšíření do škol. Pro dlouhodobou úsporu nákladů se zavazujeme používat svobodný software všude tam, kde je to možné. Zpřístupníme úřady občanům. Chceme zavést bezplatný elektronický podpis pro všechny občany. Elektronický podpis je prostředek pro ověřování totožnosti účastníků elektronické komunikace a její bezpečnosti. Umožníme občanům komunikovat efektivně, pohodlně, snadno a bezpečně s úřady; ti si tak budou moci velkou část byrokracie odbýt elektronicky. Elektronický podpis společně s dalšími navrhovanými opatřeními umožní občanům se aktivně a účinně zapojit do státní správy.

Kraj musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie. Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na krajském webu, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem. Pro lepší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky kraje v e-mailové podobě a RSS. Zaměříme se na to, aby byly formuláře a smlouvy připraveny na bezproblémové použití; nutnou podmínkou je použití srozumitelné češtiny, nikoliv právní hantýrky.

4. Doprava

Transparentní doprava

Financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury se musí dostat pod veřejnou kontrolu. Všechny dopravní organizace spadající pod kraj musí fungovat transparentně. Jsme proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, naopak podporujeme soutěž mezi poskytovateli. Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce firem. Veškeré smlouvy a dokumentace musí být ke kontrole na Internetu.

V celkové koncepci se chceme zaměřit především na účinné a transparentní využívání zdrojů na údržbu a rozvoj silniční sítě a zamezit zbytečnému plýtvání jako např. „rekonstrukce“ povrchu silnice I/65 na Jablonec nad Nisou, či nesmyslné dopravní stavby stavěné s odůvodněním „že je EU norma vyžaduje“ ale které jsou v podstatě neužitečné a dopravu v podstatě jenom komplikují, jako některé nedávno postavené kruhové objezdy či světelná značení atd. Zároveň nechceme aby byly na úkor krajských silnic přehlíženy silnice nižších tříd, které jsou mnohdy léta v žalostném stavu a na jejich údržbu nejsou prostředky.

Fungující doprava

Fungující doprava je odpradávna základem prosperující a svobodné společnosti a ekonomiky, proto je jedním z důležitých bodů Pirátského volebního programu. Z pohledu mezinárodní dopravy je pro nás důležité dobudování propojení sítě rychlostních komunikací s okolními státy. V libereckém kraji pak především dostavba silnice I/35 směrem na Žitavu.

Odmítáme současnou praxi, kdy jsou nepromyšleně rušeny železniční tratě bez vyčíslování úspor, kterých tím dosáhneme, bez plánů, jak se zrušenou tratí naložit, a bez propočtu nákladů na možnou výstavbu tratě v budoucnosti. V České republice existuje hustá železniční síť. V posledních letech se tato síť postupně odstraňuje, zatímco výstavba silnic roste. Piráti se zasazují o průhledné a odůvodněné plánování a výstavbu dopravní infrastruktury. Jako logická první možnost se nabízí využití již existujících dopravních sítí. Na železnici je však potřeba větší soutěž mezi dopravci a využití pro přepravu zboží.

Spojení s okolím

Pro Liberecký kraj je důležité funkční dopravní napojení na okolní kraje. Proto hodláme podporovat zefektivnění dopravy především do Královehradeckého a Ústeckého kraje, se kterými v současnosti není efektivní spojení ani po silnici ani po železnici. Pro silniční dopravu je důležitou prioritou rychlostní komunikace R35 mezi Turnovem a Hradcem Králové. V současné době má nejnižší prioritu úsek Turnov – Jičín, který ovšem považujeme za nejvíc problematický, jelikož prochází nejvíce zastavěným územím. Jsme pro urychlené řešení vybudováním silnice první třídy a nutných obchvatů na plánované trase rychlostní komunikace s územní rezervou pro budoucí rozšíření na rychlostní komunikaci. Další prioritou je příprava projektu zjednodušení a zprůjezdnění silničního tahu mezi Libercem a Děčínem ve spolupráci z Ústeckým krajem.

V oblasti železniční dopravy bychom chtěli dosáhnout stavu kdy osobní doprava po železnici z Liberce do Hradce Králové či Ústí nad Labem nebude trvat déle než cesta osobním automobilem a zároveň bude cenově dostupná a pohodlná. Současně chceme podporovat rozvoj železniční infrastruktury v kontextu přesunu kamionové dopravy na železnici.

Nové dopravní stavby s rozmyslem

Piráti se zaměřují na problematiku silniční dopravy jak na úrovni krajských komunikací, tak na úrovni komunikací nižších tříd se snahou o maximální koncepčnost a efektivitu plánovaných rozhodnutí.

Za neefektivní považujeme např. plánovaný přesun dopravy na trase Turnov – Tanvald ze současné trasy I/10 do trasy R/35, I/65 a I/14. Toto plánované řešení je naprosto nevhodné jak z důvodu klimatických a terénních, kdy již v současnosti dochází v paceřickém a rychnovském kopci k pravidelným dopravním kolapsům kvůli nesjízdnosti vozovky, tak z důvodu finanční nepřiměřenosti celé stavby ve smyslu plánovaných tunelů kolem Jablonce nad Nisou.

Podporujeme úplný zákaz tranzitní jízdy kamionů na silnici I/10 mezi Tanvaldem a Harrachovským přechodem minimálně v zimních měsících a přesun této dopravy na silnici I/13 na Zhořelec případně I/35 na Žitavu.

Veřejná hromadná doprava

Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a městské hromadné. To jak na úrovni logistické, tedy návaznosti spojů, využití kapacitně odpovídajících vozidel atd., tak na úrovni uživatelské, kdy lze využít jednu jízdenku pro celou plánovanou trasu nezávisle na zvolených dopravních prostředcích. Chceme dosáhnout stavu, kdy si člověk při nástupu do místního autobusu bude moci koupit lístek, který mu vydrží až do centra velkého města, a to i v případě, že během cesty využije vlak či tramvaj. To vše při zachování co možná nejvyšší četnosti spojů odpovídající poptávce.

Zároveň je potřeba zpřístupnit veřejnou dopravu občasným uživatelům a lidem využívajícím převážně individuální dopravu. Toho lze docílit jednoduchým plánováním trasy a pořízením jízdenky např. aplikací pro mobilní telefon s přímou platbou přes SMS. Automobilistům je třeba nabídnout dostatek bezpečných a dobře přístupných míst v okolí terminálů veřejné dopravy.

Propojování dopravních systémů není rozumné zavádět pomocí velikášských projektů typu Opencard. Lepší je nabídnout jednotlivým přepravcům otevřený systém, ke kterému se mohou přidat. Celý systém veřejné dopravy chceme tvořit na základě dialogu se zástupci měst a obcí kraje, nikoliv centralizovaně z krajského centra bez zpětné vazby na skutečné potřeby občanů. Cílem je dosáhnout efektivního a pro občany co nejjednodušeji využívatelného systému přepravy.

5. Školství

Podporujeme zachování škol

Chceme se zasadit o maximální možné zachování především středních odborných škol a středních odborných učilišť v Libereckém kraji. Byť je v současné době jedním z problémů nízký počet studentů, v horizontu několika let by opět mělo dojít ke zplepšení, jelikož do středních škol zamíří silnější ročníky. Znovuotevření uzavřené školy by pak mohlo znamenat pro kraj značnou finanční zátěž. Budeme se snažit i o zachování základních a mateřských škol a to aktivním vyjednáváním se zřizovateli - místními samosprávami.

Celoživotní vzdělávání

Pro zvýšení příjmů především odborných škol bychom chtěli podporovat projekty celoživotního vzdělávání, případně rekvalifikační kurzy. Tyto projekty by mohly školám pomoci překlenout současné období slabších ročníků a zajistit tak jejich přetrvání.

Vzdělání musí držet krok

Budeme usilovat o lepší popularizaci středního oborného školství. Školy musí pružněji reagovat na potřeby komerčního sektoru v regionu a tomu přizpůsobovat nabídku oborů a předmětů. Chtěli bychom více zapojit firmy jakožto budoucí zaměstnavatele do udávání směru vývoje středních škol a učilišť.

Citlivé slučování

Slučování škol by mělo být až krajním řešením. Rozhodně by nemělo docházet ke slučování oborově nepříbuzných škol. V případě, kdy by bylo zvažováno sloučení, je nezbytné přihlížet i k dalším faktorům, jako je dostačující dopravní obslužnost pro studenty nebo rozvrstvení škol v oblasti.

Efektivní řízení škol

Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.

Budování a podpora mateřských školek

Školky, ať už soukromé, státní či krajské, jsou základním předpokladem podpory rodin a zaměstnanosti v Libereckém kraji. Kraj by se měl v maximální možné míře snažit zajistit jejich dostatečné kapacity.

6. Kultura a volný čas

Rozvoj kultury je pro Piráty jedním z hlavních témat. Chceme navrátit kulturu na přední pozice zájmu kraje a zvýšit turismus v Libereckém kraji. Podporujeme aktivní a smysluplné volno-časové aktivity ať už kulturní či sportovní. Především u mládeže je důležité, aby si již v raném věku každý našel prostředky k seberealizaci.

Podpora lokálních kulturních akcí a festivalů

Podporujeme místní komunity v sebe-organizaci vlastních kulturních projektů s přesahem do dalších odvětví, jako je cestovní ruch, sociální politika a ekonomika (městské slavnosti, farmářské trhy, benefiční koncerty). Chceme podporovat lokální akce menšího rozměru a akcí, jejichž prvotním cílem není „vydělat“. K tomu využijeme cílené granty, místní zdroje a vazby, včetně sdílení „know-how“, namísto masivních dotací z veřejných financí na velké komerční události. Cílem je podpořit stmelování místních komunit dnes rozdělené společnosti. Budeme prosazovat transparentní dotace a rovný přístup. O podporu z krajského rozpočtu se pořadatelé akcí budou ucházet v průhledných výběrových řízeních za účasti obyvatel. Cílem je zamezit utrácení veřejných prostředků za kulturní akce a projekty, které nepotřebují veřejnou podporu a slouží k obohacení úzké skupiny, která nemá zájem o skutečný rozvoj kulturního vyžití obyvatel kraje. Nejen v našem krajském městě můžeme pozorovat ústup kultury a aktivit místních komunit za současného rozmachu mnohdy zbytečných obchodních center a předražených sportovních arén. Kultura ustupuje do pozadí, zatímco zájmy investorů a prominentů jsou dnes prioritou. Piráti budou usilovat o navrácení kultury na její právoplatné místo v centru měst.

„Creative Commons“

Respektujeme různorodé druhy kulturních děl, akcí a projevů, tzv. oficiální i alternativní, komerční i nekomerční projekty lokálního, regionálního i globálního charakteru. Různé skupiny lidí mají nárok na různé druhy kultury, pokud tím neomezují osobní práva ostatních. Podporujeme funkční distribuční systémy kulturních obsahů zohledňující svobodu jejich tvůrců i příjemců a svobodný licenční systém Creative Commons.

Dětská hřiště

Podporujeme výstavbu a obnovu stávajících dětských hřišť. Řada dětských hřišť a plácků zanikla, nebo se nachází v neuspokojivém stavu, přitom si v kraji za peníze občanů pěstujeme vyhřívané fotbalové trávníky a golfová hřiště. Piráti se zasadí o to, aby v okolí bydliště nebyl problém najít pískoviště, prolézačky a různé jiné kratochvíle pro nejmenší děti v kvalitě odpovídající současným trendům.

Turistický ruch

Budeme podporovat lokální turismus, tedy cestování po Libereckém kraji. Toho docílíme větší podporou místních akcí v menších městech a obcích. Cílem je rozšířit možnosti a povědomí občanů v rámci aktivit dostupných i v okresních městech, menších obcích a na venkově. Podporou lokálních akcí chceme tedy dosáhnout toho, aby i lidé z krajských či okresních měst cestovali na venkov a ne jen naopak. Piráti budou prosazovat účinnou podporu místních událostí a jejich náležitou propagaci.

Ochrana památek

Naše úsilí v této oblasti bude směřovat zejm. do oprav historicky cenných staveb, technických památek a jejich ochrany před nenasytnými developery a nekulturními živly. Příkladem nestydatého přístupu ke kulturnímu dědictví je zámeček Schlaraffie v Jablonci nad Nisou, který je v současné době majetkem firmy Malina Safety, která podala žádost jeho o demolici. Za další lze zmínit kostel sv. Máří Magdaleny v Liberci, železniční depo v Kořenově, klášter s kostelem sv. Františka Serafinského v Zákupech na Českolipsku, nebo bývalá vzorkovna vitráží v Okrouhlé. Jedním z prostředků, jak chceme informovat o ohrožených ale i zpřístupněných památkách, přírodních a jiných zajímavostech, je centrální krajský web, který bude spolupracovat s Wikipedií a kde se občan dozví všechny potřebné informace a bude si tak moci snadno vyhledat místo svého zájmu, třeba v rámci rodinného výletu.

Podpora místního zemědělství a unikátní lidové tvořivosti

Podpoříme farmářské trhy zřízením krajských tržnic. Kromě plodinových trhů usilujeme rovněž o navrácení místních výrobků do oběhu. Dále budeme usilovat o zřízení krajského webu sloužícího k prezentaci sortimentu prodávajících – místních farmářů, živnostníků a podnikatelů – s možností objednání zboží přes Internet. Tyto tržnice a krajský web by pak byly zárukou kvality a původu zboží. Trhy s lokálními produkty a prodejci z Libereckého kraje v duchu stánkového prodeje pod širým nebem doplní atmosféru našich měst a nabídnou občanům kvalitní zboží od místních výrobců. „Farmářský trh“ v betonovém nákupním centru nepovažujeme za správnou cestu.

Informovanost na školách

Chceme podpořit povědomí dětí a mladých lidí o Libereckém kraji formou cílené prezentace v rámci výuky, exkurzí a soutěží na téma znalostí o místním kraji. Cílem je zvýšit povědomí o historii, památkách a přírodě Libereckého kraje mezi mladými lidmi.

7. Sociální politika

Podpora výstavby a otevření hospice pro Liberecký kraj - využití jedné z vhodných lokalit v Jablonci nad Nisou (budova bývalé dětské nemocnice nebo bývalé porodnice) nebo v Liberci (budova bývalého dětského domova) - zajistit financování provozu z 20% z rozpočtu kraje – zbylých 80% jde z veřejného zdravotního pojištění, grantů, darů a od sponzorů - o záměru vybudování hospice se politici v Libereckém kraji baví již přes 10 let, rádi bychom tuto liknavost proměnili v realitu

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/liberecko/programkraj2012.txt · Poslední úprava: 12.09.2012 09:05 autor: Petr Vyhnal