• @lbk_f has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla přijímání členů Libereckého krajského sdružení

původce:
Krajské fórum Liberecký kraj
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
LbK-PPČ
zásadní:
ne
složka:
Krajské sdružení Liberecký kraj
adresát:
krajské předsednictvo a místní předsednictva v krajském sdružení Libereckého kraje
Nadřazené předpisy:
Stanovy (především čl. 3 a čl. 4), Prováděcí vyhláška k zařazování členů (AO-Prih)
Další relevantní dokumenty:
manuál k členství, návod k prováděcí vyhlášce k zařazování členů

Pravidla pro přijímání členů

Čl. 1 Řízení o přijetí člena

(1) Za řízení o přijetí člena (dále jen „řízení“) se považuje proces, který vede k hlasování o přijetí zájemce (dále jen „zájemce“) do České pirátské strany (dále jen „strana“). Cílem tohoto řízení je, aby mohlo krajské nebo místní předsednictvo rozhodnout o přijetí zájemce v souladu s​ ​demokratickým minimem​.

(2) Řízení je vedeno v souladu s těmito pravidly příslušným místním předsednictvem (dále jen „příslušné předsednictvo“). Příslušnost se odvíjí od toho, kterému sdružení byla zájemcem doručena přihláška, případně zájemce projevil vůli se o vstup do vybraného sdružení.

(3) Na členství ve straně není právní nárok.

Čl. 2 Průběh řízení

(1) Řízení je zahájeno tím, že zájemce projeví zájem o vstup do strany např prostřednictvím systému nalodění nebo doručením přihlášky krajskému či místnímu předsednictvu či KoKS nebo založením představovacího vlákna na fóru.

(2) Koordinátor krajského sdružení (dále jen “KoKS”), případně kterýkoliv jiný člen, který zahájení řízení zaznamená, zjistí od zájemce místo jeho pobytu, a následně ve spolupráci s KoKS informuje příslušné předsednictvo. Zároveň pořádá zájemce o jeho představení v sekci krajského fóra pro zájemce o členství.

(3) Příslušné předsednictvo:

 • a. naváže se zájemcem kontakt (online, telefonický, osobní),
 • b. zjistí, zda zájemce splňuje podmínky členství dle Stanov,
 • c. seznámí zájemce s procesem vzniku členství,
 • d. přidělí zájemci průvodce, který mu pomůže seznámit se s chodem a systémy strany,
 • e. zajistí ověření totožnosti v příslušném systému strany,
 • f. zahájí vstupní “grilování” na fóru ve vlákně s představením zájemce, jehož účelem je zejména ověřit znalost a soulad s programovými cíli strany (modelové otázky jsou v Příloze č. 1),
 • g. v případě, že věc projednává místní předsednictvo, informuje krajské předsednictvo o zahájeném jednání o přijetí nového člena.

(4) Průvodce:

 • a. pomůže zájemci registrovat se do technických systému strany,
 • b. pomůže zájemci zaregistrovat se jako Registrovaný příznivec (RegP),
 • c. bude dle svých možností pomáhat zájemci se splněním podmínek pro jeho přijetí,
 • d. pomůže seznámit zájemce s technickými systémy strany a způsobem jejich užívání,
 • e. pomůže přiměřeně seznámit zájemce s předpisy strany.

Čl. 3 Hlasování o přijetí zájemce

(1) O přijetí zájemce za člena strany rozhoduje příslušné předsednictvo v rámci jednání na fóru.

(2) Před hlasováním o přijetí si příslušné předsednictvo vyžádá vyjádření průvodce.

(3) Před hlasováním o přijetí je nutné, aby:

 • a. zájemce doručil příslušnému předsednictvu vyplněnou členskou přihlášku,
 • b. se zájemce představil na internetovém fóru a umožnil členům strany klást mu otázky,
 • c. se zájemce osobně zúčastnil a představil na jednání alespoň jednoho krajského fóra a jednoho jednání místního fóra, do kterého se zájemce hlásí (v případě, že zájemce nespadá pod MS, je podmínkou účast na dvou jednáních KF),
 • d. se zájemce aktivně zúčastnil alespoň dvou pirátských akcí nebo projektů,
 • e. zájemce byl přiměřeně proškolen k užívání internetového fóra.

(4) O přijetí zájemce nelze rozhodnout dříve než 3 měsíce od jeho představení na fóru. Tato lhůta slouží zejména členům KS popř. MS k seznámení se se zájemcem. V odůvodněných případech (např. předchozí spolupráce s Piráty před formální žádostí o vstup) lze výjimečně tuto lhůtu zkrátit.

(5) Hlasování o přijetí zájemce by mělo být uskutečněno nejdéle do 6 měsíců po jeho žádosti. Lhůtu může v odůvodněných případech příslušné předsednictvo svým rozhodnutím prodloužit maximálně jednou a to maximálně o dalších 6 měsíců.

Čl. 4 Ukončení řízení

(1) Řízení končí hlasováním o přijetí člena příslušným předsednictvem. Nepřijetí musí být zdůvodněno.

(2) Řízení může být příslušným předsednictvem ukončeno též předčasně, pokud je přijetí zájemce do strany v rozporu s vnitřními předpisy, nebo na žádost zájemce.

Čl. 5 Poučení nového člena

(1) Příslušné předsednictvo nově přijatého člena poučí o povinnosti zaplatit členský příspěvek.

Příloha č. I - Doporučení průběhu vstupního rozhovoru

Na samotném začátku vstupního rozhovoru by mělo příslušné předsednictvo ověřit Vstupní požadavky. Pro ověření Čl. II odst. 3 bodu (f) Vstupních požadavků doporučujeme využít například následující otázky:

 1. Jaký máš názor na členství ČR v EU a NATO?
 2. Co si myslíš o legalizaci, toleranci a zákazu drog?
 3. Jak vnímáš integraci Romů?
 4. Kde vidíš největší nebezpečí pro ochranu soukromí?
 5. Co je podle tebe největším nebezpečím pro svobodu projevu?
 6. Co si myslíš o zrovnoprávnění homosexuálních manželských svazků?
 7. Co si myslíš o migraci?
 8. Jaký máš názor na svobodu Internetu? Co Ti říkají pojmy jako např. síťová neutralita, šifrování?
 9. Které věci by měly být rozhodovány referendem a které nikoliv?
 10. Co konkrétně tě zajímá na celostátní / krajské / místní úrovni, čemu by ses rád/a věnoval/a?
 11. Čím můžeš Pirátům pomoci (odbornost, psaní článků, organizace…)?
 12. Myslíš, že existuje něco z tvé minulosti či současnosti nebo z tvého okolí, co by mohlo po tvém případném přijetí poškodit dobré jméno Pirátské strany?

Neexistují ​správné ​odpovědi, ale existují ​špatné ​odpovědi. Cílem vstupního pohovoru je zjistit, zda-li je přesvědčení zájemce v souladu s ústavním pořádkem ČR a pirátskými stanovami, zda-li zájemce není např. konzumentem dezinformací, zda-li je zájemce liberálního založení a zdali chápe, že jsou otázky komplexní a neexistuje na ně jednoduchá odpověď. Rozhovor není jednostranný a připouští diskuzi. Pakliže se budou názory předsednictva a zájemce radikálně rozcházet v podstatném množství témat, je toto považováno za nesplnění dílčí části Vstupních požadavků. V opačném případě se postupuje dle Článku II. odst. 4.

Příloha č. II - Zjednodušený grafický přehled přijímacího řízení

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/liberecko/prijimani-clenu-lbk.txt · Poslední úprava: 17.08.2021 16:12 autor: petr.vyhnal