• @lbk_f has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Obsah

Jednací řád Krajského fóra Libereckého kraje

původce:
Krajské fórum Liberecký kraj
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
LbK-JdŘ
zásadní:
ne
§ 1 Cíl jednání krajského fóra

Cílem jednání krajského fóra (dále KF) je rozhodovat v jeho působnosti

 • a) usnesením,1) které vybírá z předložených návrhů usnesení, nebo
 • b) volbou,2) ve které vybírá z navržených kandidátů.
§ 2 Předsedající
 • 1) Předsedající řídí s přihlédnutím ke všeobecné shodě přítomných jednání krajského fóra, a pokud to řádné jednání vyžaduje, může pořádkovým opatřením odebrat řečníkovi slovo nebo osobu z jednání vykázat.
 • 2) Předsedajícím je předseda nebo pověřený místopředseda krajského sdružení, případně pověřený vedoucí administrativního odboru krajského sdružení, případně koordinátor(ka) krajského sdružení (pokud je zároveň členem strany).3) Jiný přítomný člen nebo registrovaný příznivec může jednání krajského fóra předsedat, jen pokud tak stanoví jednací řád nebo je schválen takový návrh postupu.

 

§ 3 Práva a povinnosti

Členové mají právo za podmínek předpisu podat návrh skupiny členů, účastnit se rozpravy a hlasovat. Registrovaní příznivci mají právo účastnit se rozpravy s hlasem poradním. Všichni mají povinnost se chovat tak, aby mohlo jednání řádně probíhat, a dbát pořádkových pokynů předsedajícího. Svá práva na jednání vykonává každý přímo a osobně.

Postupy při jednání

Základní postup

Základní postup jednání krajského fóra začíná návrhem rozhodnutí (resp. usnesení), pokračuje rozpravou a končí hlasováním a vyhlášením přijatého rozhodnutí.

 • (1) Návrh usnesení, kandidáta, postupu nebo bodu zasedání se podává předsedajícímu. Návrh předkládá oprávněný orgán strany nebo skupina členů. Návrh je přijatelný, pokud
  • a) má jednoznačný význam,
  • b) je v souladu s jednacím řádem a již schválenými rozhodnutími krajského fóra, případně je odpovídajícím způsobem výslovně mění nebo ruší,
  • c) bezprostředně souvisí s projednávaným rozhodnutím, jde-li o návrh na již probíhajícím jednání,
  • d) není projednáván na žádném jiném jednání krajského fóra,
  • e) je podán včas, je-li pro jeho podání stanovena lhůta.
 • (2) Přijatelný návrh předsedající zaznamená, případně požádá o jeho podání v písemné podobě, je-li to třeba. Pokud je návrh nepřijatelný, předsedající pomůže navrhovateli vadu návrhu odstranit, pokud je to možné. Jinak předsedající návrh prohlásí za nepřijatelný a dál k němu nepřihlíží.
§ 5 Skupina členů

Skupinou členů se rozumí jen taková skupina, která čítá aspoň stanovený počet členů krajského sdružení, kteří podpořili určitý návrh. Počet členů se stanoví u návrhu na zahájení jednání jako druhá odmocnina z počtu přítomných členů, v již probíhajícím jednání snížená o polovinu (zaokrouhleno nahoru). Nejmenší skupina členů může být o počtu dvou. Pro volbu členů Krajského předsednictva se skupinou členů myslí desetina počtu členů zaokrouhlená nahoru.

§ 6 Přístup na jednání
 • (1) Na jednání má přístup člen strany a dále registrovaný příznivec vykonávající funkci volenou krajským fórem, nebo předsednictvem krajského sdružení. Jako host má na jednání přístup i kdokoliv jiný, pokud není jednání uzavřené a není to vyloučeno kapacitními důvody. Přístup na jednání lze omezit na základě pořádkového opatření a rozhodnutí předsednictva krajského sdružení.
 • (2) Na uzavřené jednání má host přístup jen se souhlasem předsedajícího. Jednání je uzavřené od schválení takového návrhu postupu. Pokud však bylo na žádost svoláno jako uzavřené, je uzavřené již od počátku. Po zahájení jednání a úvodním slovu navrhovatele je však třeba schválit návrh postupu, aby bylo jednání uzavřené.
§ 7 Zahájení jednání

Předsedající zahájí jednání jen z předepsaného důvodu.4) Při zahájení jednání

 • a) oznámí důvod zahájení jednání, zveřejní projednávané rozhodnutí a vyhlásí lhůtu pro návrhy rozhodnutí, pokud jsou další návrhy rozhodnutí přijatelné,
 • b) vyhlásí datum, čas, místo, způsob jednání a rozhodujícího hlasování,
 • c) případně oznámí, že jednání je zahájeno jako uzavřené,
 • d) jmenuje další činovníky jednání z řad přítomných, pokud to jednání vyžaduje.
§ 8 Činovníci jednání

Činovníkem jednání je předsedající, a pokud to jednání vyžaduje, také člen volební komise, tlumočník, zapisovatel a ověřovatel. Činovník jednání

 • a) smí zastávat nejvýše jednu funkci činovníka jednání,
 • b) zastoupí jiného činovníka jednání se stejnou funkcí, pokud je to třeba,
 • c) požádá o vystřídání, pokud chce vystoupit v rozpravě nebo z jiného důvodu nemůže plnit svůj úkol,
 • d) předá všechny nezbytné záležitosti svému nástupci, pokud je během jednání vystřídán.
§ 9 Rozprava
 • (1) Po zahájení jednání se koná k projednávaným návrhům rozprava. Cílem rozpravy je dosáhnout pokud možno všeobecné shody na přijímaném rozhodnutí, případně jeho zlepšení. V rozpravě může se svým projevem vystoupit každý přítomný člen a registrovaný příznivec. V rozpravě se uvádějí důvody pro a proti přijetí určitého rozhodnutí v projednávané věci a jeho předpokládané důsledky.
 • (2) Rozprava se člení do dvou částí:
  • a) Doba pro navrhování (od zahájení jednání do lhůty pro návrhy rozhodnutí), během které lze předkládat návrhy jiných rozhodnutí a navrhovatelé mohou tyto své návrhy v mezích přijatelnosti měnit,
  • b) Doba na rozmyšlenou (od lhůty pro návrhy rozhodnutí do termínu ukončení rozpravy (vyhlášeného na začátku jednání, pokud tento termín nebyl návrhem změněn), během které lze již předkládat pouze návrhy postupu a předložené návrhy rozhodnutí lze měnit pouze jazykovými nebo jinými redakčními úpravami, které nemají vliv na jejich význam.
 • (1) Návrhem postupu krajské fórum upravuje v mezích jednacího řádu chod jednání. Návrh postupu se schvaluje všeobecnou shodou. Nelze-li návrh postupu schválit všeobecnou shodou, musí být předložen jako návrh skupiny členů
 • (2) O návrhu postupu, který předložila skupina členů, se hlasuje jako o další možnosti v rozhodujícím hlasování. Pokud byl však předložen dostatečnou dobu před rozhodujícím hlasováním a bylo by proti jeho smyslu o něm hlasovat až v rozhodujícím hlasování, předsedající dá o návrhu postupu hlasovat bezodkladně po tom, co ho zaznamená.
§ 11 Námitka
 • (1) Námitka je návrh postupu, kterým krajské fórum zvažuje návrat k předchozímu stavu při zpochybnění správnosti jeho postupu. Všechny námitky je třeba podat bezprostředně (nejpozději však 36 hodin) po tom, co nastala namítaná skutečnost.
 • (2) Pokud krajské fórum námitce vyhoví, obnovuje se stav před namítanou skutečností a k namítané skutečnosti a následujícímu postupu se nepřihlíží. Jinak krajské fórum v postupu pokračuje a k další stejné námitce nepřihlíží.
§ 12 Hlasování
 • (1) Předsedající, nebo jím pověřená osoba, upozorní (nejméně soukromou zprávou na oficiálním pirátském fóru) bezprostředně před hlasováním všechny přítomné členy na zahájení hlasování. Hlasovací právo náleží členovi, který je při hlasování zapsán v seznamu členů. Přítomným je při hlasování ten, kdo skutečně hlasoval.
 • (2) Hlasováním se vybírá jedna nebo více možností. Výběr možností se provádí podle hlasovacího systému, na němž se krajské fórum usnese s ohledem na technické možnosti. Vybraná možnost však vždy musí v hlasování získat podporu nadpoloviční většiny.5) K možnostem, které potřebnou většinu v hlasování nezískaly, se dále nepřihlíží.
 • (3) Pokud se krajské fórum neusnese na jiném hlasovacím systému, hlasuje se takto:
  • a) V prvním kole se hlasuje o podpoře každé možnosti. Hlasující může svým hlasem podpořit libovolný počet možností. Pokud není třeba možnosti seřadit a získá podporu nadpolovičního počtu hlasujících nejvýše takový počet možností, který má krajské fórum vybrat, jde o výsledek hlasování a hlasování končí. Jinak se koná druhé kolo.
  • b) V druhém kole se hlasuje o tom, který z podporovaných návrhů má být upřednostněn. Hlasující může dát přednostní hlas tolika možnostem, kolik má krajské fórum vybrat. Vybrány jsou možnosti v pořadí podle počtu přednostních hlasů, v případě rovnosti podle počtu hlasů v prvním kole a pak podle losu.
 • (4) Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající nebo jím pověřená osoba jeho výsledek.
§ 13 Rozhodující hlasování

Rozhodující hlasování zahájí předsedající či jím pověřená osoba v oznámený čas. Rozhodující hlasování se konají pokud možno ve stejnou dobu. Zahrnují i případné námitky proti předchozímu postupu nebo návrhy jiného postupu, není-li stanoveno jinak. Rozhodující hlasování je vždy sčítané a probíhá korespondenčně, nestanoví-li předsedající ze závažných důvodů jinak.

§ 14 Ukončení jednání

Předsedající jednání ukončí, pokud byla projednána všechna rozhodnutí, kvůli nimž bylo jednání zahájeno. Předsedající zveřejní přijatá rozhodnutí na elektronickém systému strany a učiní jiné potřebné úkony pro jeho provedení.

Postup při usnášení

§ 15 Zahájení jednání
 • (1) Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud mu přijatelný návrh usnesení předloží
  • a) předsednictvo krajského sdružení nebo
  • b) skupina členů
 • (2) Návrh usnesení se předkládá písemně včetně odůvodnění, odhadu dopadu na rozpočet strany nebo jiných předpokládaných důsledků.
 • (3) Návrhy týkající se složení některého orgánu krajského sdružení, návrhy vzájemně neslučitelných usnesení a další rozhodnutí v téže záležitosti lze projednat jen společně na jediném jednání.
§ 16 Rozprava
 • (1) Úvodní slovo v rozpravě přednáší navrhovatel. Závěrečné slovo má navrhovatel každého návrhu v rozhodujícím hlasování, úkolovaný a odvolávaný.
  • a) Závěrečné slovo může mít i odpůrce návrhu, za předpokladu, že je členem krajského sdružení, a za předpokladu, že požádal předsedajícího o slovo největšího odpůrce v dané rozpravě. Žádost musí být ve vlastním příspěvku. V žádosti se povoluje pouze formulace: „Žádám o slovo odpůrce návrhu“. V případě dvou a více žadatelů o slovo odpůrce návrhu získá slovo ten, který získal největší podporu přítomných.
 • (2)  Lhůta pro jiné návrhy usnesení činí 5 dní od zahájení jednání, nevyhlásí-li předsedající na žádost navrhovatele usnesení lhůtu delší.
 • (3) Doba na rozmyšlenou činí aspoň 2 dny.
§ 17 Rozhodující hlasování

V rozhodujícím hlasování krajské fórum vybere jednu z následujících možností:

 • a) schválení některého návrhu usnesení ve znění po skončení rozpravy,
 • b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez schválení usnesení, i když předsedající takový návrh postupu nezaznamenal,
 • c) schválení některého návrhu usnesení ve znění, ve kterém předsedající návrh poprvé zaznamenal, pokud o to kdokoliv do ukončení rozpravy požádá (např. rozpravě někdo navrhne usnesení a to se poté převede do hlasování jako jeden z možných výstupů),
 • d) odročení na jiný čas, odkázání předsednictvu krajského sdružení, nebo jiný návrh postupu, který předsedající zaznamenal.

Pokud krajské fórum v rozhodujícím hlasování nevybere žádnou možnost, je projednávání návrhů ukončeno bez schválení usnesení.

§ 18 Účinnost usnesení

Schválené usnesení nabývá účinnosti okamžikem, který je v něm uveden, nejdříve však vyhlášením. Není-li okamžik účinnosti ve schváleném usnesení určen, nabývá účinnosti vyhlášením (§ 14).

Postup při volbě

§ 19 Zahájení jednání

Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud

 • a) je třeba zvolit členy republikového výboru, případně orgánu krajského sdružení voleného krajským fórem, aby byl řádně obsazen,6) nebo lze-li takovou potřebu v následujícím měsíci očekávat,
 • b) orgán krajského sdružení volený krajským fórem požádá o doplňující volbu ke zvolení dalších členů tohoto orgánu, pokud je to možné,
 • c) skupina členů požádá o doplňující volbu ke zvolení dalších členů některého orgánu krajského sdružení, pokud je to možné,
 • d) je třeba v primárních volbách zvolit kandidáty krajského sdružení do komunálních voleb, krajských voleb, senátních voleb a  a voleb do poslanecké sněmovny, kde si krajské fórum volbu vyhradilo (§ 44).
§ 20 Rozprava
 • (1) Úvodní slovo v rozpravě přednáší předsedající, který představí úkoly voleného orgánu krajského sdružení. Každý kandidát na funkci popíše v rozpravě způsob, jakým bude funkci vykonávat, a jakou má k výkonu funkce způsobilost. Právo na závěrečné slovo má každý kandidát.
 • (2) Lhůta pro navrhování kandidátů činí 5 dní od zahájení jednání, pokud předsedající lhůtu neprodlouží v úvodním slovu nebo během rozpravy. Pokud se v této lhůtě nepřihlásí aspoň takový počet přijatelných kandidátů (viz § 4(1)c) JdŘ, § 21 JdŘ a také např. § 10 VŘ, či jiné podmínky zařazení návrhu kandidáta do hlasování), aby mohl být orgán řádně obsazen, prodlouží předsedající lhůtu o další 3 dny, a to i opakovaně.
 • (3) Při opakovaném prodloužení předsedající vyhlásí v oznámeném termínu rozhodující hlasování s kandidáty, které do prodloužení zaznamenal. Po hlasování se v jednání pokračuje jako při doplňující volbě.
 • (4) Doba na rozmyšlenou činí aspoň 2 dny.
§ 21 Nominace a navrhovaní kandidátů
 • (1) Postup u komunálních, krajských, sněmovních, senátních, prezidentských voleb a eurovoleb upravuje Volební řád7) (ve vztahu k tomuto předpisu pak zejm. jeho § 8 Primární volby). Navrhovaný kandidát musí získat nominaci (viz odst. (a, b, c, d, e) tohoto paragrafu), dále musí mít aktuální a pravdivou osobní prezentaci na webu se svým úplným jménem, podobenkou a životopisem, splňovat předpoklady pro výkon funkce a získat řádnou nominaci, přičemž
  • a) Nominovaný na kandidáta do republikového výboru, republikového předsednictva, kontrolní komise, rozhodčí komise, předsednictva krajského sdružení navrhuje svým usnesením skupina členů.
  • b) Nominovaný na vedoucího některého z krajských odborů a krajského lídra navrhuje předsednictvo krajského sdružení nebo skupina členů.
  • c) Nominovaný na celostátního lídra strany navrhuje krajské fórum svým usnesením.
  • d) Nominovaný do volby Senátora Parlamentu České republiky, jehož senátní obvod zasahuje do území Libereckého kraje (tj. volební obvody: 34 (Liberec), 35 (Jablonec), 35 (Česká Lípa) a 38 (Mladá Boleslav)) navrhuje předsednictvo krajského sdružení nebo skupina členů.
  • e) Nominanta na pozici v kandidátní listině do voleb (viz §19 odst. (d) resp. §21 (d)) navrhuje předsednictvo krajského sdružení nebo skupina členů.
  • f) Nominanty na pozici v kandidátní listině do komunálních voleb navrhují členové krajského fóra. Pokud je daná obec součástí oblasti vymezené místním sdružením, které je součástí daného krajského sdružení, nominanty na pozici v kandidátní listině do komunálních voleb navrhují členové tohoto místního sdružení, kteří zároveň v hlasování rozhodnou o pořadí jednotlivých kandidátů. Místním sdružením předloženou kandidátní listinu schvalují v hlasování členové krajského fóra.
  • (2) Kandidáti, kteří prošli hlasováním, musí zveřejnit svůj profil na oficiálním webu strany nejpozději do 1 týdne od vyhlášení výsledku příslušného hlasování.
§ 22 Volba předsednictva krajského sdružení
 • (1) Pokud není zvolen předseda krajského sdružení nebo většina členů předsednictva krajského sdružení, je třeba volbu naléhavě provést. Svolá se k tomu jednání krajského fóra. Potřebný čas na volbu určí předsedající.
 • (2) Pokud po rozhodujícím hlasování trvá stav, kdy je volbu třeba naléhavě provést, bezprostředně se pokračuje dalším rozhodujícím hlasováním, není-li schválen jiný návrhu postup.
 • (3) Z předsednictva krajského sdružení se volí samostatně jen předseda. Ve vztahu k předsednictvu krajského sdružení se ustanovení o náhradnictví nepoužijí.
 • (4) Členy krajského předsednictva lze volit samostatně v případě dovolby. Výjimku tvoří odstoupení nebo odvolání předsedy krajského sdružení před ukončením mandátu. V takovém případě bude neprodleně (nejpozději do 1 týdne) vyhlášeno jednání o volbě nového krajského předsednictva.
§ 23 Rozhodující hlasování

V rozhodujícím hlasování krajské fórum vybere z navržených kandidátů takový počet kandidátů, který může být nejvýše zvolen.

§ 24 Výsledek volby
 • (1) Výsledkem volby je seznam vybraných kandidátů, kteří jsou zvoleni. Pokud by tak bylo zvoleno více členů orgánu krajského sdružení, než dovolují stanovy,8) jsou kandidáti zvoleni podle pořadí na seznamu tak, aby počet zvolených nepřesáhl počet podle stanov. V případě shodného pořadí u kandidátů rozhodne o konečném pořadí los dle pravidel pro CF9).Pokud je pro obsazení orgánu krajského sdružení předepsán určitý počet členů krajského sdružení, je zvolen přednostně potřebný počet členů krajského sdružení.
 • (2) Pokud není nikdo zvolen, je třeba vykonat novou volbu orgánu krajského sdružení. Pokud již sice někdo byl zvolen, ale orgán krajského sdružení stále není řádně obsazen, je třeba vykonat doplňující volbu orgánu krajského sdružení. Usnášeníschopnost orgánu tím není dotčena. Na doplňující volbu se přiměřeně použijí ustanovení o volbě.
§ 25 Doplňovací volba

Pokud se některá funkce uvolní, předsedající zahájí jednání o doplňovací volbě v souladu s § 22. Mandát zvoleného člena zaniká skončením volebního období odpovídajícího orgánu krajského sdružení. V případě doplňovací volby člena krajského předsednictva se posune pořadí stávajících členů předsednictva s ohledem na uprázdněné místo tak, aby volné zůstalo poslední místo. Doplňovací volba probíhá vždy na místo posledního místopředsedy. Pokud probíhá doplňovací volba současně několika místopředsedů, postupuje se analogicky s tím, že pořadí nových členů předsednictva se určuje hlasováním.

§ 26 Začátek volebního období

Volební období všech funkcí v orgánu krajského sdružení voleném aspoň zčásti krajským fórem začíná v jediný okamžik, a to podle volby vykonané krajským fórem.10) Povolaný náhradník a člen orgánu krajského sdružení zvolený v doplňující volbě vstupují do funkce jen na zbývající část volebního období.

Postup při referendu

Referendum je zrychlený postup, ve kterém se projednávají určitá usnesení.

§ 27 Zahájení jednání

Jednání zahájí předsedající jen na žádost, pokud mu přijatelný návrh usnesení předloží

 • a) skupina členů, která podpořila členský podnět (§ 33), u něhož bylo od počátku získávání podpory upozornění, že může být projednán v referendu,
 • b) republikový výbor, pokud požádal krajské fórum o projednání v referendu, nebo
 • c) předsednictvo krajského sdružení, pokud se má navrženým usnesením schválit dokument, který byl vyjednán s třetími stranami.
§ 28 Rozprava

Po zahájení jednání předsedající bezodkladně zjistí, zda nejsou jiné návrhy usnesení v téže záležitosti a následně vyhlásí, že již nelze předkládat jiné návrhy. Doba pro navrhování se vypouští. Doba na rozmyšlenou začíná zaznamenáním všech návrhů usnesení. Právo na závěrečné slovo má také odpůrce návrhu, který získal největší podporu přítomných.

§ 29 Rozhodující hlasování

V rozhodujícím hlasování krajské fórum vybere jednu z následujících možností:

 • a) schválení některého návrhu usnesení, který předsedající zaznamenal,
 • b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení,
 • c) odkázání projednávaného rozhodnutí předsednictvu krajského sdružení,
 • d) odročení projednávaného rozhodnutí na jednání krajského fóra.

Ostatní postupy

§ 30 Postup při mimořádném přezkumu
 • (1) Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud je předsedovi předložen návrh skupiny členů splňující podmínky podle stanov.11)
 • (2) Dále se postupuje přiměřeně jako u referenda. Schválením návrhu na mimořádný přezkum se napadené rozhodnutí s okamžitou účinností ruší.
§ 31 Postup při odvolání
 • (1) Jednání zahájí předsedající tehdy, pokud je mu předložen návrh na odvolání krajským fórem zvoleného člena orgánu strany nebo všech takových členů v orgánu krajského fóra.12) Předsedající jednání dále zahájí tehdy, je-li mu předložen návrh na odvolání osoby nebo skupiny osob z jmenované funkce na krajské úrovni.
 • (2) Návrh na odvolání jsou oprávněni předložit jen
  • a) skupina členů, nebo
  • b) předsednictvo krajského fóra, jde-li o funkci, do které navrhují kandidáta (§ 21 písm. b)).
 • (3) Dále se postupuje přiměřeně jako u referenda. Schválením návrhu na odvolání z funkce pozbývá odvolávaný s okamžitou účinností funkce.
§ 31a Postup při převolení
 • (1) Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud
  • a) orgán krajského sdružení volený krajským fórem požádá o převolení svých členů,
  • b) skupina členů požádá o převolení některého orgánu krajského sdružení voleného krajským fórem nebo jen některých jeho členů.
 • (2) Do převolby jsou jako kandidáti zařazeni také všichni převolování členové orgánu, pokud to výslovně neodmítnou.
 • (3) Do případného druhého kola hlasování je také zařazeno tolik z převolovaných členů orgánu dle počtu hlasů v prvním kole, aby v druhém kole byl aspoň takový počet kandidátů, kolik je převolovaných členů orgánu. V případě rovnosti hlasů v 2. kole má přednost převolovaný člen orgánu. Krajské fórum se může usnést na jiném hlasovacím systému.
 • (4) Jinak se při převolbě postupuje přiměřeně, jako by šlo o doplňující volbu, ovšem s ohledem na § 22 odst. (4).; U vedoucích odborů se však volební období počítá, jako by šlo o volbu.
§ 32 Postup při sestavování pořadu zasedání
 • (1) Jednání zahájí předsedající jen tehdy, pokud bylo svoláno zasedání (§ 36). Na jednání krajské fórum rozvrhuje vyhrazenou dobu konání zasedání, aby mohl být sestaven pořad jednání.
 • (2) Návrhem bodu zasedání, ve kterém má být přijato rozhodnutí, je jen návrh rozhodnutí, který byl na zasedání odročen. Návrh jiného bodu zasedání, ve kterém nemá být přijato rozhodnutí, může předložit předsednictvo krajského sdružení nebo skupina členů. Navrhovatel vždy uvede předpokládanou dobu, aby mohla proběhnout rozprava. Lhůta pro návrhy bodů zasedání činí 14 dnů od zahájení jednání.
 • (3) Lze-li všechny navržené body zasedání rozvrhnout do pořadu zasedání, je sestaven pořad zasedání s těmito body. Jinak se o navržených bodech zasedání koná rozhodující hlasování. V něm lze mezi ně rozvrhnout čas jen tak, aby nepřesáhl vyhrazenou dobu, která má být rozvržena. Doba na rozmyšlenou činí 2 dny.
 • (4) Sestavený pořad zasedání vyhlásí předsedající. Pokud se na pořadu zasedání krajské fórum neusneslo tak, aby mohl být řádně oznámen, určí ho předsednictvo krajského sdružení.

Způsoby jednání

Jednání na Internetu

§ 33 Členský podnět
 • (1) Dokud nemá skupinový návrh předepsanou podporu, nazývá se členským podnětem. Navrhuje-li skupina členů zahájení jednání, musí být členům při získávání podpory dána též možnost projevit nesouhlas. Pokud s návrhem skupiny členů více členů nesouhlasí, než souhlasí, k návrhu na zahájení jednání se nepřihlíží.
 • (2) Není-li stanoveno jinak, lhůta pro předložení návrhu skupiny členů činí 6 týdnů od zahájení sběru podpory pro podnět. Tato lhůta počíná běžet znova od okamžiku, kdy byl podnět poprvé řádně oznámen členům. Pokud by lhůta měla skončit během doby pro navrhování v neukončeném souvisejícím jednání, končí lhůta až uplynutím doby pro navrhování.
§ 34 Průběh jednání

Za přítomného se před zahájením jednání a během rozpravy považuje každý člen krajského sdružení. Předsedající je definován dle § 2.

§ 35 Hlasování na Internetu

Průběh jednání zajišťuje informační systém strany ve správě administrativního odboru strany. U hlasování se uvede odkaz na každé závěrečné slovo. Volební komise má při hlasování na Internetu právo požadovat přístup k hlasovacímu stroji a k informacím o nastavení a může ověřovat z vlastní iniciativy nebo na základě stížnosti jejich správnost. Doba trvání hlasování se stanoví následovně:

Typ hlasování doba
Všeobecná shoda na návrhu postupu 24 hodin
Hlasování o návrhu postupu 
(mimo rozhodující hlasování)
24 hodin
Rozhodující hlasování od pátku 10 hodin 
do pondělí 22 hodin

Zasedání

§ 36 Svolání zasedání

Zasedání svolá předseda krajského sdružení nebo jím pověřený člen krajského sdružení tím, že členům řádně oznámí datum, dobu, místo konání zasedání a jeho organizátora, a to nejméně 21 dní předem. Místo a čas zasedání určí tak, aby co nejméně omezil možnost členů se ho účastnit.13) Nejméně 4 dny před začátkem zasedání předsedající řádně oznámí pořad zasedání (§ 32) členům a doplní ho odkazem na podklady.

§ 37 Přístup na zasedání
 • (1) Pro přístup na místo zasedání se musí osoba podepsat do listiny přítomných. Za přítomného se považuje každý, kdo je fyzicky přítomen, je-li zapsán v listině přítomných.
 • (2) Na zasedání organizátor nevpustí nebezpečné osoby a v případě nedostatku kapacity také hosty, kteří předem neohlásili svou účast, s výjimkou hostů přizvaných předsednictvem krajského sdružení a novinářů.
§ 38 Postup při zasedání
 • (1) Body zasedání se projednávají v pořadí podle vyhlášeného pořadu zasedání. S výjimkou nutných úprav, pokud neodporují stanovenému pořadí v JdŘ KF LiK. Nejvyšší přípustnou dobu příspěvku stanoví předsedající tak, aby mohly být předneseny názory co nejvíce lidí a aby délka projednávání bodu nepřekročila vyhrazený čas podle pořadu zasedání.
 • (2) Pokud zbude na zasedání čas, může krajské fórum projednat také body, které nebyly zařazeny na pořad zasedání jen pro nedostatek času, případně dále také jiné navržené body. V takových případech však nelze konat rozhodující hlasování.
§ 39 Hlasování na zasedání
 • (1) Na zasedáních se hlasuje v rozhodujících hlasováních jen tehdy, pokud byl bod zasedání řádně oznámen nebo pokud je přítomna více než polovina všech členů krajského sdružení.
 • (2) Pokud rozhodující hlasování o volbě nesplnilo účel bodu zasedání, lze bezprostředně pokračovat dalším rozhodujícím hlasováním. Postupuje se tak jen tehdy, je-li schválen odpovídající návrh postupu nebo stanoví-li tak jednací řád (§ 22 odst. 3).
 • (3) Pokud je to technicky možné, probíhá rozhodující hlasování korespondenčně během zasedání obdobným způsobem jako při jednání na Internetu. Každému, kdo na zasedání nemá přístup k Internetu, volební komise umožní hlasovat na svém zařízení. Hlasování trvá aspoň 20 minut.
 • (4) Nejde-li o korespondenční hlasování, volební komise sčítá hlasy a při tajném hlasování také parafuje hlasovací lístky, vede evidenci hlasujících, zapečeťuje hlasovací lístky do obálky, kterou archivuje. Pečeť na obálce smí porušit jen rozhodčí komise při přezkumu.
 • (5) Podporu návrhu skupiny členů může předsedající zjistit dotazem mezi přítomné. Výsledek hlasování o návrhu postupu může předsedající na zasedání rovněž vyhodnotit optickou většinou, je-li zcela zřejmý a není třeba zjišťovat přesné počty hlasů. Pokud se proti tomuto způsobu ozvou aspoň tři členové, je třeba hlasy sečíst.
§ 40 Zápis ze zasedání

Zapisovatel odpovídá za vyhotovení zápisu ze zasedání. Pro tento účel může jednání též nahrávat na zvukový záznam. Zápis podepisuje zapisovatel a ověřovatel. Ze zápisu nebo jeho příloh musí být patrné následující údaje:

 • a) datum a čas jednání, případně jeho řádné oznámení,
 • b) listina přítomných a jména činovníků jednání,
 • c) pořad zasedání,
 • d) plné znění všech předložených návrhů a jména jejich navrhovatelů,
 • e) přijatá rozhodnutí, případně
 • f) výhrady k zápisu.
§ 41 Ukončení a přerušení zasedání
 • (1) Předsedající všechny neprojednané body odročí na jiná jednání v budoucnu nebo zasedání přeruší, pokud je schválen odpovídající návrh postupu, uplynula vyhrazená doba nebo zasedání nemůže pokračovat.
 • (2) Zasedání lze také ukončit nebo přerušit na návrh skupiny členů, který musí být schválen nadpoloviční většinou přítomných členů krajského sdružení. V takovémto případě se nejedná o korespondenční volbu a postupuje se podle § 39 odst. 4 a odst. 5. Odstavec 5 bude upřednostněn.

Závěrečná ustanovení

§ 42 Řádné oznámení

Pokud je to vzhledem k okolnostem možné, předsedající má povinnost rozhodující hlasování řádně oznámit. Rozhodující hlasování, zasedání nebo jiná skutečnost je řádně oznámena, jen pokud

 • a) bylo oznámení každému adresátovi doručeno obvyklým způsobem a případně
 • b) byla zachována doba stanovená k tomu, aby se adresát mohl podle oznámení odpovídajícím způsobem zachovat.
§ 43 Dočasný výkon funkce
 • (1) Orgán krajského sdružení oznámí uvolnění funkce volené krajským fórem předsedajícímu, který zánik funkce v případě potřeby bere za krajské fórum na vědomí. Pokud je to možné, předsedající povolá do funkce náhradníka.
 • (2) Pokud není funkce vedoucího odboru obsazena a není možné povolat náhradníka, předseda krajského sdružení pověří dočasným výkonem funkce do nové volby krajským fórem člena strany, který je způsobilý být do ní zvolen.
 • (3) Uplyne-li volební období předsednictva krajského sdružení, aniž by ve stejný okamžik začalo volební období nové, pokračuje do začátku nového volebního období příslušného orgánu dočasně ve výkonu funkce každý jeho dosavadní člen, který je způsobilý být do příslušného orgánu zvolen.
§ 44 Vyhrazená rozhodnutí

Krajské fórum si vyhrazuje do své působnosti

 • a) schválení koaliční smlouvy o účasti České pirátské strany v radě Libereckého kraje,
 • b) primární volby k výběru krajského lídra a dalších kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny a do krajských zastupitelstev,
 • c) schválení koaliční smlouvy pro krajské volby,
 • d) primární volby k výběru kandidáta navrženého do volby senátora Parlamentu České republiky, pro senátní obvody zasahující na území Libereckého kraje (tj. volební obvody: 34 (Liberec), 35 (Jablonec), 36 (Česká Lípa) a 38 (Mladá Boleslav),
 • e) sestavování participativního rozpočtu za podmínek prováděcího vnitřního předpisu.
§ 45 Lhůta pro přezkum

Stížnost14) zpochybňující rozhodnutí přijaté podle tohoto předpisu musí být podána do 10 dnů od okamžiku, kdy vyšly najevo skutečnosti, z nichž lze usuzovat na porušení předpisů.

§ 46 Užití a výklad řádu

Pokud nelze při výkladu jednacího řádu postupovat podle jeho ustanovení nebo podle prováděcích předpisů, postupuje se ve všeobecné shodě nebo podle zvyklostí.  


tento Jednací řád byl schválen dne 31.3.2020

Poznámky pod čarou a obrázky včetně popisků mají povahu výkladové pomůcky a nejsou součástí závazného znění předpisu.


1) Např. čl. 8 odst. 5 písm. a), b), c), d) stanov o odvolání, písm. e), f), g), h), odst. 6 stanov
2) Např. čl. 8 odst. 5 písm. a), b), d) stanov o volbě.
3) Čl. 10 stanov.
4) Viz § 15 (usnášení), § 19 (volby) a § 27 (referendum) a dále § 30 až 32 (ostatní postupy).
5) Čl. 6 odst. 4 stanov.
6) Např. čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 stanov.
7) Např. čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 stanov.
8) Čl. 6 odst. 8 stanov.
9) Čl. 8 odst. 5 písm. h) stanov.
10) Lze krajským fórem odvolat jen volené členy republikového výboru. Takovým odvoláním nekončí funkční období republikového výboru, nýbrž se koná doplňující volba do republikového výboru na zbytek volebního období. Jakmile uplyne volební období, uplyne takto jak členům zvoleným celostátním fórem v doplňující volbě, tak členům voleným krajskými fóry.
11) § 11 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
12) § 249 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
13) § 23 volebního řádu.
14) Čl. 13 odst. 2 písm. a) stanov.
*) viz § 4(1)c) JdŘ, § 21 JdŘ a také např. § 10 VŘ, či jiné podmínky zařazení návrhu kandidáta do hlasování.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/liberecko/jdr.txt · Poslední úprava: 19.04.2021 16:27 autor: vojtech.pikal