• @kvk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Obsah

Pirátský program pro volby do Zastupitelstva města Cheb

KOMPLETNÍ PROGRAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEB

A. Průhledné financování

1. Rozklikávací rozpočet

O příjmech a výdajích kraje budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu. Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu.

2. Transparentní účetnictví

Občané dnes nemají šanci zjistit kolik peněz, komu a za co byly zaplaceny. Chceme, aby kraj přešel k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky kraje utrácí.

3. Krajské zakázky na internetu

Všechna výběrová řízení na zakázky od cca 30 tisíc Kč výše musí být vystavena dostatečně dlouhou dobu na stránkách Karlovarského kraje a nesmí obsahovat tajné dodatky. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že by se do záměrně utajovaného řízení přihlásila jen firma, které příslušný úředník či představitel dá o zakázce vědět. Z výběrových řízení pro Karlovarský kraj, by měli být na 5 let vyřazeni dodavatelé, kteří měli v minulosti problém s plněním záruky na provedené dílo, nebo předražili své dílo o více než 20 % (s ohledem na inflaci a dodatečné neočekávané práce) oproti ceně, se kterou výběrové řízení vyhráli. Dodavatelé tak budou nuceni nabídnout přiměřenou cenu a zároveň budou vystaveni konkurenčnímu prostředí. Už se nebude stávat, že vítězná firma vyhraje zakázku, protože nabídne nejnižší cenu, ale v průběhu plnění se cena bez závažného důvodu nehorázně zvedne. Výběrových řízení na zakázky by se neměly účastnit společnosti, jejichž majoritní vlastník nebo skupina vlastníků není dohledatelná.

4. Internetové aukce

Výběrová řízení by měla probíhat formou internetové aukce, kde kraj stanoví maximální cenu a dodavatelé, po splnění dalších podmínek, budou moci nabízet cenu nižší. Kdo nabídne nejnižší cenu a nejlepší nadstandardní podmínky získá zakázku. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem.

5. Všechny smlouvy na internetu

Podpoříme návrh zákona, že všechny obchodní smlouvy, uzavřené krajem, vstoupí v platnost až po zveřejnění na internetových stránkách kraje v plném znění. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy nastaveny. Také bude znemožněno vytváření tajných dodatků ke smlouvám.

B. Efektivní využití veřejných prostředků

1. Hromadné nákupy

V případech, kde je možné nakupovat hromadně za nižších ceny je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými odděleními krajského úřadu a mezi jednotlivými kraji navzájem. Portál veřejných zakázek by měl umožňovat automatické sdružování podobných poptávek.

2. Veřejné instituce pod dohledem občanů

Pro všechny úřady, orgány, nemocnice a další zařízení pod správou kraje a společnosti, ve kterých je majoritním vlastníkem Karlovarský kraj nebo jeho obce musejí platit stejné povinnosti ve všech bodech otevřeného hospodaření, jako pro kraj samotný.

3. Evropské dotace

Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu. Krajské úřady rozdělují značnou část evropských dotací. Evropské dotace však často nejsou plně využity, protože se pro ně nenajdou vhodné projekty nebo spolufinancování. Kraj by měl vystupovat proaktivně a informovat o možnostech získání dotací všechny projekty ve svém kraji.

4. Přebujelá byrokracie

Restruktulizace krajských orgánů a úřadů je nezbytná. Ne všichni úředníci budou automaticky nezaměstnaní, jak je vždy předkládáno občanům v momentě, kdy se hovoří o propouštění. Řada úředníků najde uplatnění v soukromém sektoru. Udržování zaměstnanosti na úkor přebujelé byrokracie je neefektivní a finančně náročné. Dáváme přednost investicím do rekvalifikace a malému ale efektivnímu krajskému aparátu.

C - Vyrovnané hospodaření

1. Rozpočet pod kontrolou

Budeme vždy prosazovat vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Kraj by si měl tvořit rezervu, pro nenadálé situace a plánování větších investic, důležitých pro další rozvoj obcí a kraje. Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize, nebo přírodní katastrofy). Kraj však tento schodek musí být vždy schopen splatit v horizontu několika málo let. Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivézt kraj do vleklých finančních problémů.

2. Změna náhledu kraje na finance

Úředníci jsou v dnešním systému přidělování krajských či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací státu. Tento systém je podle nás špatný a měl by být přesně opačný. Příslušné odbory kraje by měly dostat finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do rezervního fondu na další období. Úředník by měl být za ušetření peněz odměněn formou prémií.

II. Zapojení občanů

A. Přímá demokracie

1. Volba

Systém rozdělení moci mezi staré struktury důsledně nahradíme demokracií. Demokracie vyžaduje přímou volbu a možnost odvolání vedoucích představitelů, zákonodárnou iniciativu, referenda a zapojení občanů do všech fází přípravy a schvalování legislativy.

2. Občané přímo ovlivňující veřejné dění

Piráti prosazují zavedení závazného referenda na základě petice občanů po vzoru Švýcarska na úrovni samosprávných celků. Dnešní situace je podle nás tristní, protože zastupitelstvo se peticemi ani nemusí zabývat a vyvolání obecního referenda je znemožněno příliš vysokou hranicí podpisů na příslušné petici. Proto se zavazujeme, že všichni naši zástupci v krajském zastupitelstvu se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit.

3. Otevřenost

Piráti budou jednat ve všech orgánech co nejotevřeněji. O termínu zasedání a jeho programu musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Na zasedání krajské rady a dalších orgánů by měl mít přístup každý občan, pokud to zákon výslovně nezakazuje. Zároveň má mít právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo, a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný tyto informace vyhledat a obsah těchto záznamů následně pochopit.

4. Připomínky a zastoupení

Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace. Souhlasíme s tím, aby občané a občanská sdružení měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy na zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva, rady a dalších krajských orgánů.

B. Přístup k informacím

1. Poučení z historie

Přístup občanů k informacím, které by mělo být základním lidským právem, jsou v dnešní české demokracii spíše prázdným pojmem. Pro Piráty je přístup k informacím zcela zásadním pojmem, který budeme prosazovat v zastupitelstvu i u všech krajem ovládaných organizací. Zakázané šíření informací mělo v naší historii klíčový význam, protože narušovalo informační monopol totalitních režimů. V exilu vydával díla Komenský, samizdatem šířili spisy disidenti a pirátsky vysílal okupovaný rozhlas. V informační společnosti 21. století je svoboda informací ještě důležitější. Piráti zastupují další generaci, která si musí vydobýt svoji svobodu!

2. Zavedeme automatické zveřejňování informací kraje a závislých organizací

Podle platného zákona o svobodném přístupu má kraj povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není důvod k utajení. Odmítáme, aby se kraj vymlouval na obchodní tajemství. Informace je potřeba vhodně třídit a značkovat, aby nedošlo k přehlcení. Přitom uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů apod., které zákon obsahuje. Stejná pravidla se musí vztahovat na krajem zřizované organizace, krajské příspěvkové organizace a obchodní organizace, které kraj ovládá. Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří zákon o svobodném přístupu porušují a občanům přístup k informacím znemožňují.

3. Svoboda informací

Co si pod tímto pojmem představit? Znamená to právo člověka využívat veřejně dostupné informace a požívat výhody vyplývající z jejich užití. Pod svobodu informací spadá: svoboda studovat informace a uplatňovat znalosti z nich získané, svoboda šířit informace a svoboda zpracovávat informace a zpracované informace dále šířit. Cenzura je nepřípustná. Omezení svobody informací považujeme za legitimní pouze v obdobných případech jako omezení svobody projevu.

4. Informace veřejného sektoru

Pro zveřejňování informací prosazuje Pirátská strana model transparentní organizace, podle něhož mají všechny veřejné instituce pod správou kraje povinnost automaticky zpřístupňovat informace ve svobodných formátech na internetu. Posílíme vymahatelnost práva na informace, aby bylo zajištěno efektivní zhodnocení investovaných veřejných prostředků.

5. Právo na vzdělání

Z dlouhodobého hlediska považujeme svobodnou tvorbu za klíčovou pro sdílení a tvůrčí rozvíjení našeho kulturního a duševního bohatství. Podporujeme vzdělávání žáků všech typů vzdělávacích institucí a občanů tak, aby získali základní přehled o tom, co je to právo na informace, co jsou svobodné formáty a svobodný software. Dále prosazujeme digitalizaci a veřejné zpřístupnění dokumentů uchovávaných ve veřejných knihovnách a archivech. Dříve nepřicházelo automatické zveřejňování informací z veřejných institucí v úvahu a informace mohli rozšiřovat jen vydavatelé za pomoci drahých tiskařských strojů. Dnes může díky technologiím tvořit, publikovat a sdílet informace každý člověk. Jsme přesvědčeni, že náš systém je svobodnější a demokratičtější.

C. Svoboda projevu

1. Liberální společnost

Piráti se zasazují o liberální společnost, kde má každý člověk právo projevit svůj názor. Stávající občanská práva jako právo petiční chceme aktualizovat pro digitální věk. Usilujeme o liberální úpravu shromažďovacího práva, aby měl člověk na ulici nepáchající trestnou činnost stejnou anonymitu jako na internetu.

2. Objektivita

Názor je základem výměny informací a sám o sobě nikomu neškodí. Kraj ani obce by neměly svobodu projevu potlačovat. Média placená z veřejných prostředků obcí a kraje by měla informovat ze všech úhlů pohledu a neměla by záviset na politické příslušnosti momentálně „vládnoucích“ politiků.

3. Zpětná vazba

Zákony, které zaručují svobodu projevu, se musí aktualizovat a rozšířit na moderní technologie. Veřejná shromáždění a petice zapojují veřejnost do rozhodování a poskytují politikům důležitou zpětnou vazbu. Proto se zasazujeme o právo na demonstraci i v digitálním prostředí a možnost elektronických petic s digitální identitou.

4. Právo projevit názor

Liberální úprava shromáždění musí respektovat právo lidí pokojně projevit názor. Dokud shromáždění nevyvolávají strach a probíhají pokojně, policie by zásadně neměla používat represi, ale jen oddělit dvě shromáždění, mezi nimiž hrozí konflikt. Piráti požadují zachování anonymity pokojně shromážděných lidí. Protestujeme proti nahrávání pokojně demonstrujících policií a proti změně shromažďovacího zákona, která zakázala setkání v maskách ve všech případech, nikoliv jen na výzvu policie.

5. Whistleblowing

Pirátská strana požaduje právní ochranu pro občany, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor a upozorní na korupci (whistleblowing). To samé samozřejmě platí i pro úředníky a zaměstnance veřejných institucí pod dohledem kraje.

Digitální kraj

E-government

1. Svobodný software na úřadech

Pro úsporu Vašeho času zajistíme, aby veškeré dokumenty, nutné pro styk s úřadem, byly dostupné a snadno dohledatelné na webu krajského úřadu Karlovarského kraje a to ve formátech, zpracovatelných zdarma dostupným software. Pro Vaši snazší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky krajského úřadu Karlovarského kraje v e-mailové podobě. Zavádění svobodných řešení není jen otázkou úřadů, ale je to problém i školství a dalších státních institucí. Pro dlouhodobou úsporu nákladů na licence se zavazujeme používat software, který je zdarma, všude tam, kde je to možné.

2. Zavádění software s otevřenou licencí na úřadech

Kancelářské balíky jsou dnes prakticky základ jakékoliv programové výbavy počítače. Využívání komerčního řešení má hned několik slabin. Jednou z nich je cena. Kdy i při významném snížení pořizovací ceny jdou nákupy licencí pro státní správu do milionů korun (pravidelné nákupy). Další slabinou je pak svázanost s uzavřeným řešením, kdy státní správa není schopná přijímat například dokumenty právě ze svobodných aplikací. Opačný problém ovšem nehrozí. Svobodné programy dovedou pracovat i s dokumenty v uzavřeném formátu. Grafické programy, patří mezi nejdražší programové vybavení. Přesto, že často není potřeba, využívají státní úředníci drahé aplikace, jejichž licence se pohybují v cenách tisíců až desetitisíců. Přitom ve většině případů postačí svobodné řešení jehož cena i náklady na provoz jsou prakticky nulové. Webový prohlížeč, je jeden z nejčastěji používaných kousků programového vybavení. Přesto státní správa, využívá ve Windows předinstalovaný Internet Explorer. Ten je nechvalně známý množstvím bezpečnostních děr a dalších problémů. Jeho nahrazením za svobodnou variantu prohlížeče lze nejen zvýšit bezpečnost, ale díky lepšímu využití technických prostředků i dosáhnout úspory při nákupu nové počítačové techniky. Operační systém (OS) je jádrem celého počítače. V případě využívání starších verzí OS je kvůli bezpečnosti nutné udržovat větší počet správců. Ani přesto nelze zaručit stoprocentní efektivitu. Při využití otevřených řešení (například Linux) lze snadno udržovat aktualizovaný OS bez dalších nákladů. Není nutné kupovat pravidelně licence. Lze tak ušetřit na úrovni krajů stovky tisíc korun.

3. Používání takových formátů aby bylo možné užívat otevřený a tedy zdarma dostupný software

Formáty svobodných kancelářských balíků, jsou v současnosti pro státní správu překvapivým oříškem. Stejně tak pro státní školy a další instituce. Přesto, že aplikace, které tyto formáty používají paradoxně dokáží otevřít i nesvobodné formáty. Zastaralý model používání programového vybavení znemožňuje šetřit miliony korun a přímo vyžaduje použít uzavřená řešení.

4. Svobodná řešení

Využijeme zkušenosti z jiných zemí kde zavedli svobodná řešení. Zkušenosti se zaváděním svobodného operačního systému (například v Německu) vedou k přesvědčení, že tak lze ročně snížit náklady na provoz IT nejprve o polovinu a později až o dvě třetiny. Při částkách v desítkách milionů se jedná o úsporu skutečně značnou. Je třeba si uvědomit, že se nejedná jen o cenu za nové programové vybavení, ale i za jeho správu. Pokud by státní správa (školství, úřady a další instituce) využívala otevřená svobodná řešení, pak by nebyl občan nucen využít uzavřenou aplikaci a tím nebude nucen utrácet za takovou aplikaci peníze, a také nebude za nepoužívání uzavřeného řešení kriminalizován. Pro výrobce uzavřených řešení je pochopitelně výhodné, nutit občany komunikovat jejich způsobem. Je známým faktem, že svobodná řešení jsou nejen bezpečnější, ale jejich autoři rychleji reagují na vzniklé problémy. Díky tomu jsou svobodná řešení nejbezpečnější. Navíc díky otevřenosti lze případnou opravu v případě potřeby vytvořit vlastní silou a není třeba přímého zásahu dodavatele. Svobodná řešení umožňují snadno přejít od jednoho dodavatele k druhému bez obavy z uzavřenosti formátu nebo komunikace. Pokud nelze změnit dodavatele, pak tento může připravit stát díky předchozí špatné politice o obrovské sumy. Spoutanost s jedním řešením se nikdy nevyplácí. Svobodná řešení jsou díky vyšší spolehlivosti a bezpečnost méně náročná na správu a údržbu. Stejně tak lze snadněji vyškolit personál v porovnání s řešením, kde je třeba sledovat bezpečnost každého jednoho počítače.

Soukromí

1. Anonymita

Pirátská strana prosazuje respekt pro anonymitu a lepší ochranu lidského soukromí. Plošné sledování, bezdůvodné policejní prohlídky a odposlouchávání veškeré telekomunikace jsou prostředky, jejichž nasazení odmítáme. Kde to je možné, musí být u přístrojů, které umožňují sledování lidí, zaručena anonymita; režim sledování by měl být dobrovolný.

2. Soukromí

Pojem soukromí obrátily vládnoucí struktury naruby. „Soukromí“ se dovolávají, když potřebují utajit smlouvy, sponzory politiků, korupční skandály nebo jiné veřejné záležitosti. Se sledováním občanů ve veřejném prostoru souhlasíme pouze v jasně odůvodněných případech a v nezbytné míře (zlatnictví, úřady, parkoviště atd.). Lidé musí být informováni o pravidlech pro použití získaných osobních údajů, maximální době uchovávání a způsobu likvidace. Odmítáme, aby byla data získaná ze sledování dále automaticky propojována.

3. Zabezpečení a pojistky proti zneužití

Centralizované databáze v rukou státu (např. zdravotní registry) představují riziko úniku a zneužití citlivých údajů. Prosazujeme, aby občané měli nad svými údaji kontrolu a aby byly tyto údaje náležitě zabezpečeny. Navíc by se každý měl po stanovené době dozvědět, že byl individuálně sledován nebo že státní orgán přistupoval k jeho osobním údajům. Převažující mánie každého sledovat a kontrolovat vytváří klima nedůvěry a strachu, které ohrožuje naši společnost daleko více než mezinárodní terorismus. Svobodná společnost byla v minulosti vybojována s nasazením nesčetných lidských životů. Jen ve 20. století zažilo Československo dva totalitní režimy, které byly postaveny na atmosféře strachu a neustálém sledování lidí.

4. Zákaz plošného sledování komunikace

Dnešní technologie umožňují shromažďovat mnohem více osobních údajů o tom, kde se lidé pohybují (mýtné, mobilní telefony, MHD, čipové karty) a co dělají (kamery, sledování na internetu, platební karty, sčítání lidu). Kde to připadá v úvahu, tyto prostředky by vůbec nemělo být možné zneužít ke sledování. Ačkoliv každý krok k policejnímu dohledu může být přesvědčivě zdůvodněn, my Evropané z vlastní zkušenosti víme, kam tato cesta vede, a tam v žádném případě nechceme. Evropská směrnice o uchovávání údajů přikazuje sledovat a uchovávat údaje o všech telekomunikačních spojeních i o pohybu všech mobilních telefonů. Ve spolupráci s ostatními Pirátskými stranami usilujeme o zrušení této směrnice.

5. Vymýcení bezdůvodného prověřování občanů nebo údajů o nich

Lidé mají právo na osobní bezpečnost a soukromí. Proto nelze připustit „preventivní“ prohlídky, při kterých jsou občané kontrolováni bez zjevného důvodu. Prohlídky jsou přípustné pouze při důvodném podezření z porušení zákona.

6. Stop plošnému sledování kamerovými systémy

Veřejná prostranství jsou plná kamer, které umožňují sledování pohybu, identifikaci obličejů a propojení s údaji o přepravě, aniž by k takovému zásahu do soukromí existoval vážný důvod. Analýzy navíc ukazují, že přítomnost kamer má na kriminalitu minimální efekt, případně ji jen přesouvá. Proto v příslušných případech upřednostníme přesunutí policistů od monitorů kamer do terénu.

7. Konec elektronického a biologického slídění

Rutinní prohlídky nesmí nepřiměřeně zasahovat do lidského soukromí, proto odmítáme „svlékání“ pomocí elektronických skenerů, prohlížení dat na elektronických zařízeních a další podobně invazivní postupy. Nesouhlasíme s plošným sběrem biologického materiálu nevinných občanů a jeho uchováváním v centrálních databázích.

Internet

1. Zastavíme předražené projekty v oblasti informačních technologií

Místo šetření na lidech zastavíme utrácení peněz za předražená technická řešení informační infrastruktury. Poučíme se v zahraničí, především u našich západních sousedů, kde řešení e-governmentu založená na svobodném software šetří ročně miliony eur.

2. Volný přístup k internetu

Internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Budeme směřovat investice do infrastruktury, odstraňování bariér a vhodného územního plánování; vytvoříme tak podmínky pro rychlý a dostupný internet. Budeme zavádět wifi připojení ve veřejných budovách a rozvíjet ho. Chceme též podporovat sdružení poskytující volný přístup k internetu; již dnes existuje mnoho takovýchto sdružení; chceme je propagovat a pomáhat s jejich rozvojem a rozšiřováním i zakládáním nových.

3. Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá

Už nyní si tisíce lidí uvědomují, že internet není pouze Facebook a porno. Budeme se snažit ve spolupráci s firmami v regionu vybudovat informační kiosky s volnou zónou připojení k internetu - v knihovnách, na náměstích i jinde. Technologie také využijeme v krizovém řízení pro propojení hasičů a dobrovolníků, stejně jako pro informování občanů. Ruku v ruce s internetem jde i lepší zaměstnanost a rychlejší hledání práce díky informačním technologiím. Internet je nepřeberná studnice informací a vědění, které má kraj za povinnost svým občanům zpřístupnit v maximální možné míře.

Zdravotní a sociální služby

Rovnoprávnost

Rovnost před zákonem a právo na sebeurčení jsou základem moderní svobodné společnosti. Kromě aktivního boje proti diskriminaci prosazujeme rovný přístup k veřejným službám, rovnoprávnost různých forem životních partnerství a rovnoprávnost rodičů ve výchově dítěte.

1. Slušnost, tolerance, komunikace

Odmítáme „politiku nulové tolerance“. Není důležité, kdo s návrhem přijde, ale jestli je návrh rozumný. Nebudeme odmítat nic jen proto, že to navrhl náš politický konkurent, ale budeme o všech návrzích diskutovat a rozhodovat se na základě argumentů. Chceme vrátit do politiky i občanského života slušnost, toleranci k odlišným názorům, čest a dodržování daného slova a půjdeme v tom vlastním příkladem. Věci nejsou jen černé nebo bílé, když s námi někdo nesouhlasí, neznamená to automaticky, že jeho názor je špatný a zavrženíhodný.

2. Mezigenerační vztahy

Chceme, opět vlastním příkladem, rozvíjet mezigenerační vztahy. Nejlépe to asi vystihuje bonmot „Kdyby mladí věděli a staří mohli.“. Mladí mají zdraví, sílu a elán, staří mají zkušenosti, ale již nejsou tak „akční“. Je důležité podporovat vzájemnou spolupráci a ne rozvracet společnost napříč generacemi.

3. Starší generace

Lidé starší generace se nesmí cítit opuštění a nepotřební, je nutné se k nim chovat s úctou a vděkem a co nejvíce jim umožnit zapojení do běžného života. Chceme podpořit zavedení internetu do domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou a podobných zařízení, když ne do každého pokoje, tak alespoň do „společenské místnosti”. Zároveň chceme podpořit vzdělávací projekty, které starším lidem přiblíží „svět počítačů a internetu” a naučí je tyto nové technologie používat. Také chceme podporovat projekty, zaměřené na sportovní a společenské vyžití starší generace. Hodláme podporovat i podnikatelské projekty, zaměřené na zaměstnávání lidí vyššího věku, například formou úlev na daních a poplatcích placených kraji, nebo zvýhodněným pronájmem pozemků a nemovitostí ve vlastnictví kraje a podobně.

Zdravotnictví

1. Korupce jako problém číslo jedna

Kraje jsou zřizovateli krajských nemocnic. Prosazujeme zavedení modelu transparentní organizace. To znamená, že nemocnice by měly povinnost zveřejňovat všechny smlouvy na internetu a hospodařily by s transparentním bankovním účtem. Zveřejněny nebudou ty informace, které zákon o svobodném přístupu k informacím neumožňuje zveřejnit (soukromí, osobní údaje). Vedle transparentního financování odstraníme závislost na konkrétních dodavatelích a podpoříme rozšíření svobodného software.

2. Regulační poplatky

Regulační poplatky v současné podobě neřeší financování zdravotnictví. Nebudeme je však subvencovat z kraje, protože je to nelegální a finanční problémy zdravotnictví to ještě zhoršuje. Poplatek za pohotovost zůstane zachován. Regulační poplatky byly obhajovány tím, že senioři využívají čekárny zdravotnických zařízení pro diskusi a sociální kontakt. Diskusi a sociální kontakt však lze zajistit i jinými prostředky, naopak by bylo lehkovážné, kdybychom životní zkušenosti seniorů nechali nevyužité a podceňovali častou sociální izolaci a bezradnost seniorů.

3. Zabránění centralizaci zdravotnictví a rušení malých nemocnic

Logicky by se mohlo zdát, že pokud zrušíme malé nemocnice a zvýšíme kapacitu těch velkých, tak ušetříme. Ale není to tak. Léčba v těch velkých je totiž mnohem nákladnější. Navíc se děje to, že malé nemocnice se ruší, ale kapacita velkých se nenavyšuje. Omezuje se tedy dostupnost lékařské péče - a to jediné má logiku, protože když chceme ušetřit, tak jediná možnost je zrušit bez náhrady. My chceme malá lékařská zařízení naopak podporovat.

4. Rozumně vynaložené prostředky

Krajská nemocnice bude muset před nákupem zdravotnické techniky nad 2 mil. korun prokázat, že bude skutečně využita na dostatečném množství pacientů a že mají dostatek erudovaného personálu k její obsluze. Výběrové řízení bude veřejné v duchu otevřeného hospodaření, které vyžadujeme.

5. Alternativa není zlo

Podporujeme medicínu založenou na důkazech, a respektujeme právo pacienta vybrat si i jiné alternativní druhy léčení.

6. Omezení administrativní zátěže pro domovy s pečovatelskou službou

Sestry nebudou povinny vykazovat každý ošetřovatelský úkol zvlášť. Věřili byste tomu, že v domově pro seniory musí sestra psát do dokumentace - V 20:31 podávám pacientovi lék. Podávání léku trvalo 10 minut. Provedena inspekce dutiny ústní. Pacient léky spokl. Podávání se obešlo bez komplikací. Přijde Vám to normální? Nám ne!

Lázeňství

1. Podpora rozvoje Západočeských lázní

Budeme prosazovat, aby byl zajištěn rozvoj lázeňství v Karlovarském kraji, na kterém je tento kraj závislý a představuje nedílnou součást jeho příjmu. Toho by mělo být dosaženo například transparetním využitím evropských a regionálních fondů. Chceme zamezit praktikám z uplynulých let, kdy pouze vybraní hoteliéři úzce napojeni na politické elity požívali nadstandartních výsad - odsávali dotace na rozvoj lázní, případně jim bylo promíjeno placení daní.

2. Odmítnutí současné reformy zdravotnictví

Současná reforma zdravotnictví v oblasti lázeňské péče je velmi diskriminační pro většinu typů diagnóz, kde je nutné lázeňskou péči opakovat, aby léčba byla úspěšná. Nepovažujeme za vhodné předkládané řešení, kdy je pacientovi umožněna léčba v lázních pouze 1x za život a další již musí hradit. Např. u dětských pacientů to může být z finančního hlediska pro rodiče nemožné.

Kultura a volný čas

Kultura

1. Stop uměle vytvořeným monopolům

Jsme proti monopolizaci, omezování a ekonomickému zvýhodňování určitých druhů kultury na úkor jiných prostřednictvím vybírání poplatků a přerozdělování dotací. Podporujeme uplatňování vztahů na principu volného trhu mezi autorem a příjemcem kulturního díla místo prosazování kopírovacího monopolu.

2. Podpora lokálních kulturních akcí a festivalů

Podporujeme místní komunity v sebeorganizaci vlastních kulturních projektů s přesahem do dalších odvětví ekonomie, cestovního ruchu, sociální politiky apod. (městské slavnosti, farmářské trhy, benefiční koncerty), s podporou místních zdrojů místo ekonomických invencí z veřejných financí, za využití sdílení know-how a využití místních vazeb. Více o sebeorganizaci naleznete v článku o připravované knize Swarmwise od Ricka Falkvinge (zakladatele první pirátské strany).

3. Creative Commons

Respektujeme různorodé druhy kulturních děl, akcí a projevů, tzv. oficiální i alternativní, komerční i nekomerční projekty lokálního, regionálního i globálního charakteru. Různé skupiny lidí mají nárok na různé druhy kultury, pokud tím neomezují osobní práva ostatních. Podporujeme funkční distribuční systémy kulturních obsahů zohledňující svobodu jejich tvůrců i příjemců a svobodný licenční systém Creative Commons.

Sport

1. Amatérismus ve sportu

V oblasti sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. Piráti si myslí, že je zbytečné podporovat subjekty, které jsou schopny samy o sobě prosperovat, jako profesionální sportovní kluby. Naopak chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit podmínky pro volnočasové aktivity občanů, kteří se sportem nechtějí živit, ale provozují ho jako součást zdravého životního stylu a pro zábavu.

2. Podpora sportovišť pro širokou veřejnost

Chceme umožnit každému občanu provozovat sport na amatérské úrovni výstavbou neziskových sportovišť či lepším využitím těch stávajících. Do výstavby či rekonstrukcí stávajících sportovišť chceme zapojit soukromý sektor formou sponzoringu. Část financí na provoz a údržbu budeme získávat z minimálního vstupného a zapojení podnikatelů v oblasti služeb. Karlovarský kraj tato sportoviště musí podporovat formou reklamy a informačního portálu.

Volný čas

1. Kulturní centrum ≠ hospoda

Využití volného času pro nás začíná podporou škol, knihoven a sportovišť, aby se lidé chytili vzdělaní, informací a sportu, ne „flašky“. Členové Pirátské strany mimojiné založili veřejnou knihovnu v Průhonicích.

2. Tvorba rekreačních ploch a parků

I ostatní sporty jako pétanque, frisbee a podobně mají podle nás v krajských městech a obcích své místo. Proto chceme vytvořit nové či upravit stávající travnaté plochy a parky ve městech a obcích,kde občané budou moci libovolně trávit svůj volný čas.

3. Podpora

Upřednostňujeme materiální podporu před finanční. Příkladem mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, sportovních oddílů, zájmových útvarů a dalších. Pokud poskytneme subjektu finanční podporu a ten následně zanikne, budou finance nenávratně ztraceny. Naopak veřejné prostory mohou být využity i jinými organizacemi.

Životní prostředí

Odstranění ekologických zátěží

1. Recyklace

Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat. Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení. Doposud z odpadů takto využíváme pouze zlomek z možného potenciálu. V politice kraje chceme snížit poplatky za zpracování odpadů a vytvořit jinou motivaci pro ekologické hospodaření s odpady.

2. Pryč se zátěží

Ekologické zátěže chceme likvidovat přímo v místě vzniku. Budeme proto klást důraz na výběr skutečně efektivních způsobů odstranění ekologických zátěží. Jsme proti převážení odpadů do jiných krajů, kterým se problém odpadového hospodářství neřeší, ale odsouvá. Otevřeme jednání o výběru toho, kdo má odstranit ekologickou zátěž. Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže. Chceme mít možnost sledovat zdroje znečištění po celou dobu odstraňování ekologické zátěže.

3. Odpady

Nechceme zvyšování poplatků za používání popelnic a kontejnerů. Naopak, pokud lidé třídí odpad, měli by za to být odměněni. Doporučíme kontrolu smluv se současnými poskytovateli služeb svozu a likvidace odpadu! Chceme, aby kraj více využil možnosti na centrální odvoz odpadů a vytvořilo takové smlouvy, které zajistí, že ve městech a obcích bude u kontejneru s komunálním odpadem minimálně trojice kontejnerů či nádob pro odpad tříděný. Tento krok způsobí, že se v Karlovarském kraji bude více třídit odpad.

Urbanismus

1. Územní plány

Kraj může připomínkovat územní plány měst a obcí. Chceme toho využít k zastavení některých škodlivých záměrů, především v CHKO Slavkovský les. Plán územního rozvoje dle Pirátů neznamená všechno zastavět! Chceme využít těchto možností a chránit lesy i ornou půdu! Kraj pod vedením Pirátů je připraven v územním plánování a dalších činnostech vyhradit pozemky a jinak pomoci školám, rozvoji lázní, výzkumným ústavům a jiným vědeckým pracovištím.

2. Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu. Stejně přehledně jako u kraje rozklikávací rozpočet chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánu, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí mít možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.

3. Pámátková péče

Nedovolíme, aby byla v Karlovarském kraji upřednostňována „těžba“ minerálních vod před záchranou architektonických památek. Plně podporujeme občanská sdružení (jako např. ASORKD), snažící se o záchranu Lázní Kyselka.

4. Vyčištění městských center

Usilujeme také o vytlačení heren, kasin a vykřičených domů na okraje měst.

Průhledný ekologický rozvoj obcí a měst

1. Projekty

Aby nedocházelo ke konfliktu zájmů mezi schvalovateli a zpracovateli ekologických projektů, zajistíme jejich skutečně nezávislé posouzení. Při schvalování projektů, o kterých rozhodují místně příslušné orgány, které mají podíl ve společnosti zpracovatele nebo dodavatele projektu, se jeví jako nutné pro jejich transparentnost odstranit možnou systémovou předpojatost místně příslušných úřadů a úředníků. V takových případech budou Piráti prosazovat, aby rozhodnutí vykonal jiný kompetentní úřad mimo zájmem dotčené subjekty. Hlavní podmínkou bude nutnost použití nejlepší dostupné technologie ve smyslu žádného či minimálního znečištění.

2. Nebudeme svítit pánu bohu do oken

Našim cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnila svůj účel. Mimo jiné se kvůli špatně navrženému osvětlení (světelný smog) zvyšují finanční náklady, protože takováto světla musí vydat mnohem více energie, aby osvítila cesty a chodníky stejně dobře jako světla s mnohem lepší geometrií. Ve vyspělých Evropských městech se snaží tomuto druhu znečistění bránit nejen kvůli úsporám, ale i současné kvůli nízké viditelnosti noční oblohy v blízkosti aglomerací.

3. Doporučení neziskových organizací

Budeme požadovat včlenění doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a iniciativ místních sdružení k těmto projektům. Jelikož se ukazuje, že mnohdy jednají s náskokem a jejich informace mívají i odborný charakter a mohou poukázat na chyby, ke kterým dochází. Takto můžeme společně vyloučit pochybení způsobené tzv. profesionální slepotou.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/karlovarsko/program2012.txt · Poslední úprava: 04.09.2018 12:19 autor: Ondrej.Topinka