• @jhm_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předpis o zřízení krajských expertních týmů v rámci KS JmK

původce:
Krajské fórum Jihomoravský kraj
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
JmK-ZřKET
zásadní:
ne
§ 1 Zřízení krajských expertních týmu

Krajské fórum Jihomoravský kraj zřizuje tyto Krajské expertní týmy (dále také jen „KETy“):

a) Bezpečnost,
b) Cestovní ruch, obchod a služby,
c) Doprava, infrastruktura, územní rozvoj a plánování,
d) Finance, hospodářství, majetek a investice,
e) IT a smart city,
f) Kontrola, transparentnost a participace,
g) Kultura,
h) Sociální politika a zdravotnictví,
i) Sport,
j) Školství a
k) Životní prostředí a zemědělství.

§ 2 Působnost krajských expertních týmů

(1) KETy se zejména podílí na vytváření programových dokumentů a stanovisek v rámci krajských a lokálních témat.

(2) KETy svou činnost koordinují s resortními týmy, gesčními náměstky a radními a mohou spolupracovat s KETy jiných krajských sdružení.

(3) Nadřízeným orgánem KETů je Předsednictvo krajského sdružení Jihomoravský kraj (dále jen „PKS JmK“).

§ 3 Jednání krajských expertních týmů

(1) KETy jednají na internetovém fóru strany nebo na zasedáních.

(2) Zasedání je vždy svoláno na internetovém fóru strany alespoň 5 dní předem. Ze zasedání je vždy pořízen a zveřejněn zápis.

(3) KET se při jednání řídí Zásadami týmové spolupráce, pokud si neschválí vlastní jednací řád.

§ 4 Garanti

(1) Činnost každého KETu zajišťuje garant. Garant zejména:

a) určuje způsob, kterým se rozhoduje o přijetí členů do KETu a o jejich vyloučení,
b) vede aktuální evidenci členů KETu,
c) svolává a řídí zasedání KETu a
d) informuje krajské předsednictvo a členskou základnu o důležitých výstupech z KETu.

(2) Garanty jmenuje a odvolává PKS JmK.

§ 5 Účinnost

Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení.

Tento předpis byl schválen usnesením zde dne 26.3.2020

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/jiznimorava/zrket.txt · Poslední úprava: 19.04.2021 16:26 autor: vojtech.pikal