• @jhm_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předpis o zřízení krajských expertních týmů v rámci KS JmK

původce:
Krajské fórum Jihomoravský kraj
typ:
předpis oblastního sdružení
zkratka:
JmK-ZřKET
zásadní:
ne
§ 1 Zřízení krajských expertních týmu

Krajské fórum Jihomoravský kraj zřizuje tyto Krajské expertní týmy (dále také jen „KET“):

a) Bezpečnost,
b) Cestovní ruch, obchod a služby,
c) Doprava, infrastruktura, územní rozvoj a plánování,
d) Finance, hospodářství, majetek a investice,
e) IT a smart city,
f) Kontrola, transparentnost a participace,
g) Kultura,
h) Sociální politika a zdravotnictví,
i) Sport,
j) Školství,
k) Životní prostředí a zemědělství a
l) Veřejný prostor a památková péče.

§ 2 Působnost krajských expertních týmů

(1) KET se zejména podílí na vytváření programových dokumentů a stanovisek v rámci krajských a lokálních témat.

(2) KET svou činnost koordinují s resortními týmy, gesčními náměstky a radními a mohou spolupracovat s KET jiných krajských sdružení.

(3) Nadřízeným orgánem KET je Předsednictvo krajského sdružení Jihomoravský kraj (dále jen „PKS JmK“).

§ 3 Jednání krajských expertních týmů

(1) KET jednají na internetovém fóru strany nebo na zasedáních.

(2) Zasedání je vždy svoláno na internetovém fóru strany alespoň 5 dní předem. Ze zasedání je vždy pořízen a zveřejněn zápis.

(3) KET se při jednání řídí Zásadami týmové spolupráce, pokud si neschválí vlastní jednací řád.

(4) Předkládá-li KET jinému týmu působícímu v KS JmK materiál, tým materiál projedná a informuje KET o výsledku jednání bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 1 měsíce.

§ 4 Garanti

(1) Činnost každého KET zajišťuje garant. Garant zejména:

a) určuje způsob, kterým se rozhoduje o přijetí členů do KET a o jejich vyloučení,
b) vede aktuální evidenci členů KET,
c) svolává a řídí zasedání KET a
d) informuje krajské předsednictvo a členskou základnu o důležitých výstupech z KET.

(2) Garanta jmenuje a odvolává PKS JmK. V případě pravidelně se scházejícího KET jmenuje garanta PKS JmK na návrh KET.

§ 5 Účinnost

Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení.

Tento předpis byl schválen usnesením zde dne 12.6.2023

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/jiznimorava/zrket.txt · Poslední úprava: 11.10.2023 21:29 autor: ondrej.kapitancik