• @cen_ao has create permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has edit permissions
  • @cen_rv has edit permissions
  • @cen_f has edit permissions
  • @cen_vedouci_rt has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jak psát dlouhodobý program

původce:
Republikový výbor
typ:
ideový dokument
zkratka:
FPB
zásadní:
ne

Dlouhodobý program je politický program České pirátské strany.

Jde o program, od kterého očekáváme víceletou platnost a relevanci. Nadčasový a ideový rámec pro budoucí programové aktivity strany. Stanovuje základní východiska a strategická směřování, ke kterým se Piráti hlásí na všech úrovních a ve všech krajích. Dlouhodobý program poskytuje věcné programové zásady. Z tohoto důvodů se program věnuje trendům a cílům, které jsou relevantní i v čase přesahujícím jeden volební mandát, s výhledem na minimálně pět let. Jeho cílem je zahrnout všechny zásadní společenské výzvy.

Dlouhodobý program se člení do programových bodů a stanovisek.

Programové body vždy vycházejí z práce našich jednotlivých resortních platforem a definují pirátské plány, postoje a návrhy buď pro konkrétní resort (například zdravotnictví) nebo tam, kde je to vhodné, v jasně ohraničené problematice (například meziresortní problematika návykového chování).
Stanoviska jsou resortní sekcí strany připravené dokumenty, které zachycují pirátský postoj ke konkrétnímu tématu. Stanoviska by měla vznikat pro problematiky, kde existuje reálná stranická poptávka po dlouhodobém RV potvrzeném postoji, o který se můžete opřít (například v problematice konkrétního konfliktu pro zahraniční věci nebo v přístupu k hazardu pro meziresortní tým Návykové chování).

Tato pravidla explicitně neplatí pro volební programy. Přípravu volebních programů vede republikové předsednictvo ve spolupráci s republikovým výborem a resortními platformami dle specifických potřeb každých voleb a naší volební strategie.

Formální pravidla

První odstavec vymezeného programového dokumentu vždy obsahuje základní tezi: výstižný popis stavu, případně popis zásadního problému či problémů a je vhodné držet rozsah dvou vět. V dalších odstavcích jsou pak formulovány naše návrhy činnosti či řešení: co změnit, co ponechat, na co klást důraz. Při psaní programového bodu / stanoviska používáme krátké a srozumitelné věty, zpravidla v činném rodě , které logicky navazují, vyhýbáme se vycpávkám a prázdným frázím.

Každý programový bod by měl mít nejvýše 6000 znaků včetně mezer.

Programový bod slouží jako ideový základ pro vymezení východisek, pro rozpracování širší polemiky slouží jiné formáty. (Resortní týmy či politici mohou například libovolně psát články.)

Stanoviska jsou omezena délkou 6 000 znaků. Stanovisko se věnuje jednomu jasně vymezenému problému,nepřebíhá do širších konstrukcí a principů. Typickým rozdílem pak může být programový bod “Zahraniční politika” a stanovisko k situaci v Izraeli / Palestině.

Jak tvořit programový dokument?

Resortní platforma může buď z vlastní iniciativy nebo na vyzvání republikového výboru zahájit přípravu programového dokumentu. Každý programový dokument by měl být připraven v širší spolupráci resortní platformy s adekvátním časem na přípravu (standardem by měl být jeden měsíc) a měl by být resortní platformou odsouhlasen. Vedoucí platformy poté předloží programový bod programové pracovní skupině republikového výboru, která ho může dále upravovat.
Finální podobu programových bodů schvaluje republikový výbor.

Další poznámky a doporučení

Při tvorbě jednotlivých programových bodů nepoužívejte formátování (kurzíva, tučné), pouze odstavce. Je vhodné rozdělit text do odstavců o 4-7 řádcích kvůli čitelnosti. Odstavce a body nečíslujte, odrážky prosím používejte s rozmyslem. U programového bodu speciálně doporučujeme členit pomocí nadpisů a podnadpisů. U stanovisek jsou pravidla volnější dle odborné potřeby.

Usilujte dle možností a charakteru programového bodu o to, aby zejména naše doporučení a návrhy řešení nebyly příliš obligátní a obecné - takové, ze kterých nelze odvodit, co prosazujeme (například: “usilujeme o kvalitu”, nebo “vyvážený přístup”). Hledejme co nejpřesnější slova pro dané situace (například nahrazujme obligátní slovo “zlepšit” tím, co konkrétně chceme udělat, abychom zlepšení dosáhli).

Jak moc být konkrétní? Nezapomínejme, že jde o dlouhodobý program, který musí přežít zkoušku časem. Kde jsme si však velmi jistí tím co chceme, buďme i velmi konkrétní; nezabíhejte do přílišných detailů, ty lze odkázat v podrobných dokumentech. Nebojte se používat živého jazyka, vyhýbejte se politickému ptydepe.

Kam umístit zdroje?
Do PŘÍLOHY. Podpůrné tabulky, články, citace a podobný aparát umísťujte do přílohy. Příloha není politickým dokumentem schvalovaným RV a umožňuje případně pak zdroje rychleji doplňovat bez schválení celého velkého RV, o změně RT jen uvědomí programovou pracovní skupinu.

Tento dokument byl schválen republikovým výborem.

Související dokumenty

Legislativní informace

Dokument byl poprvé schválen v jednání CF 11/2013. V jednání CF 24/2022 byl předán do působnosti Republikového výboru.
Republikový výbor jej následně v jednání RV 14/2024 zásadně novelizoval.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/o_piratskem_programu.txt · Poslední úprava: 28.04.2024 16:53 autor: vojtech.pikal