• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Smlouva o svobodě Internetu

V jednání RV 22/2024 označil Republikový výbor tento dokument za neplatný.

Usnesení

 • Celostátní fórum schvaluje návrh mezinárodní smlouvy o svobodě Internetu jako základní programový dokument České pirátské strany.
 • Celostátní fórum ukládá republikovému výboru a republikovému předsednictvu, aby tuto smlouvu aktivně propagovali v České republice i ve světě a zasadili se o její mezinárodní přijetí.

Freedom of Internet Treaty

Preamble

The signatories and supporters of this Treaty (hereafter ´we´) acknowledge that free exchange of ideas is of universal benefit to mankind.

In particular, that free exchange of ideas plays the central role in:

 • the advancement and dissemination of human knowledge, understanding and progress
 • the betterment of human governance and society,
 • the fulfillment of the basic human need for creative self expression.

We are aware that the related rights of free speech, free press and free assembly had to be fought for and to this day remain implemented only to partial extent in most of the world.

Whereas the state legislations sometimes enhance these rights, at other times or places they reduce them or take them away.

We hold that the above benefits are too important and self-evident to be overridden for reasons of expediency or for any other reasons.

Whereas the Internet is especially effective means of exchanging ideas, we resolve that its freedom will henceforth be protected by this agreement, world-wide.


We resolve, in particular, that:

§1 Confidentiality of Communications

All private communications over the Internet carry the natural expectation of confidentiality. Their privacy and confidentiality is to be protected in the same way as that of the traditional communications by letter, including the same penalties for any interference with them. In particular, it is not admissible for any third party to examine the communications' content or to use them in any way other than to deliver them to their rightful recipients.

§2 Freedom of Expression

Individuals publishing on the Internet must enjoy the same protection of free speech as when writing books or newspapers, regardless of the length and content of their expressions, or where exactly they were published. Every natural person has the right to publish anonymously, or under pseudonym, in order to avoid historically well justified fears of personal attacks for expressing the truth and other unpopular opinions. (The path of human progress is marked by milestones of 'inappropriate' opinions).

§3 Access to Information

The technology to make all information accessible in a neutral way exists, works well and is laudable. Artificial barriers to information availability, based on its content, will not be tolerated. Anything published under §2 above must be freely and widely available on the whole Internet. Censorship is not acceptable, be it by deliberately blocking, obstructing, interrupting, slowing down, or otherwise interfering with the accessibility of information or with its visibility by the search engines.

§4 The Scope

We will not support or propose any legislation that is contrary to these principles. Whenever contrary legislation is already in force, we will oppose it and abolish it at the earliest opportunity.

Český překlad textu

Smlouva o svobodě Internetu

Preambule

Podepsaní účastníci a zastánci této smlouvy (dále jen „my“) bereme na vědomí, že svobodná výměna informací je všeobecně prospěšná lidstvu. Zejména hraje hlavní roli v

 • rozvoji a šíření znalostí, chápání a pokroku lidstva,
 • zlepšování lidské společnosti a její správy,
 • uspokojení základní lidské potřeby tvůrčího vyjadřování.

Jsme si vědomi, že související práva na svobodné vyjadřování, svobodu tisku a svobodné sdružování musela být vybojována a dodnes jsou ve většině světa zavedena jen částečně.

Zatímco státní zákonodárství občas tato práva rozvíjí, jindy a jinde je zase naopak potlačuje a zavrhuje.

Bereme za své, že výše zmíněné přínosy jsou příliš důležité a zřejmé, než aby byly převálcovány kvůli dočasnému užitku nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.

Jelikož Internet je obvzlášť efektivní pro výměnu myšlenek, ustanovujeme, že jeho svoboda je od nynějška chráněna touto smlouvou po celém světě.


Zejména se zavazujeme k následujícímu:

§1 Ochrana komunikací

Soukromá komunikace přes Internet probíhá za přirozeného předpokladu důvěrnosti. Její soukromí a důvěrnost jsou chráněny stejně, jako je chráněna tradiční komunikace dopisem, včetně stejných postihů za narušování listovního tajemství. Zejména není přípustné, aby třetí strana prohlížela její obsah, anebo ji použila jakýmkoliv jiným způsobem než vyžaduje doručení jejímu oprávněnému příjemci.

§2 Svoboda vyjadřování

Jednotlivci publikující na Internetu musí mít stejnou ochranu svobody projevu, jako mají při psaní knih a novinových článků, bez ohledu na délku a obsah jejich projevu či místo, kde přesně byl publikován. Každá přirozená osoba má právo publikovat anonymně, případně pod pseudonymem, aby se mohla vyhnout historicky dobře doloženým obavám z osobních útoků za to, že vyjádřila pravdu či jiný nepopulární názor. (Cesta lidského pokroku je lemována patníky „nevhodných“ názorů.)

§3 Přístup k informacím

Technologie k zpřístupnění informací neutrálním způsobem existuje, pracuje dobře a je chvályhodná. Umělé bariéry, bránící dostupnosti informací v závislosti na jejich obsahu, nebudeme tolerovat. Cokoliv bylo zveřejněno v souladu s výše uvedeným §2 musí být svobodně a široce dostupné po celém Internetu. Cenzura je nepřípustná, ať už se jedná o záměrné blokování, kladení překážek, přerušování, zpomalování anebo jiné narušování přístupu k informacím či jejich viditelnosti pomocí vyhledávačů.

§4 Platnost a dopad

Nepodpoříme žádnou legislativu, která je v rozporu s těmito principy. V každém případě, kdy taková legislativa již platí, budeme proti ní vystupovat a zrušíme ji při první příležitosti.

Štítek

Štítek

původce:
Celostátní fórum
příslušný:
Informatika
typ:
základní
schváleno:
02-05-2013
zásadní:
ne
stav:
neplatný, archiv
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/mezinarodni_smlouva_internet.txt · Poslední úprava: 22.06.2024 00:27 autor: vojtech.pikal