• @cen_rk has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Výklad stanov České pirátské strany

Tento text slouží ke komentování textu stanov, podílí se na něm všichni členové. Text stanov je tučně zbytek obyčejně.

Zde bude obecnější rozbor principů, na kterých je strana postavena: Dělba moci, veřejné vs. soukromé právo, přímá demokracie, průhlednost hospodaření a rozhodování, atd. Česká pirátská strana je sdružení typu politická strana a má za konečný působit změny v právním řádu vnitrostátním a mezinárodním právu a jejich výkonu. Hned čl. 2 deklaruje cíle, které chce Česká pirátská strana podporovat a prosazovat. Už z toho vyplývá, že kde to lze, musí je prosazovat i ve své vlastní organizaci, protože působnost zde není omezena. Orgány mají být ustaveny tak, aby sloužily spravedlnosti a řádnému projevu vůle sdružených. Pro sdružení, kde již neplatí „zákony“ postavené na přirozeném rodinném prostředí, a za takové sdružení nutno ultimátně považovat i stát, nutno stanovit jasná pravidla, aby se předešlo sporům, které by je zničily. Navíc nutno zajistit, aby nikdo nemohl získat úplnou kontrolu nad sdružením a tím zničit sdružení tím, že ho přetvoří tak, že již nemůže plnit původně vytyčené cíle.

Předpokládejme, že existuje něco jako vůle členů sdružení. Ve sdružení pak platí dva typy zákonů: Zákony původní, které jsou přímým důsledkem vůle členů sdružení, a zákony odvozené, u kterých členové vědí, čeho chtějí dosáhnout, ale představa samotná není součástí vůle sdružení, protože tato vůle nepohlcuje vše, stejně jako život sdružení není život veškerý. Odvozené zákony nabízejí způsob, nikoliv nutně jediný, jak dosáhnout naplnění vůle sdružení, kde prostředky nejsou obecně jasné. V České pirátské straně jsou tyto předpisy psané, aby se s nimi mohli jejich adresáti seznámit podle potřeby.

Mezi základní principy demokratického právního státu patří

 • Rozdělení na soukromí a veřejnou moc. Veřejná moc (zde zastoupená orgány strany) se řídí zásadou, že smí činit jen to, co zákon dovoluje. V soukromí smí jedinec naopak činit vše, co zákon nezakazuje.
 • Dělba moci, která pochází přímo z lidu (celostátní fórum) na zákonodárnou moc (republikový výbor), moc výkonnou (předsednictvo jako její politická část, odbory a komise jako její úřední část), moc soudní (kontrolní komise, rozhodčí komise) zajišťuje úkoly tím, že zabraňuje nějaké skupince v uchopení veškeré moci. Všechny články jsou provázány soustavou brzd a protivah.
 • Právo je konzistentní systém deontické logiky postavený na hierarchických pravidlech: lex superior (zákon vyšší právní síly přebije zákon nižší právní síly), lex specialis (zákon zvláštní přebije zákon obecný) a lex posterior (zákon pozdější přebije zákon starší). Při všech pravidlech však musí mít právní akt takové náležitosti, aby vůbec byl právním aktem ve smyslu stanov a dělby moci. U právního aktu rozlišujeme kategorie vadnosti, což znamená, že má právní akt nedostatky vzhledem k vymezení aktem vyšší právní síly; aktem nejvyšší právní síly v České pirátské straně je právní řád České republiky a stanovy České pirátské strany. Vadnost rozlišujeme odstranitelnou a neodstranitelnou. Neodstranitelná vadnost právního aktu znamená, že u aktu se projevuje absolutní nedostatek pravomoci, působnosti nebo formy (přednosta stanice rozvádí manželství), a neodstranitelně vadné právní akty jsou nicotné, což znamená, že ve světě práva vůbec neexistují. Odstranitelně vadné akty jsou ty, kde nedostatek pravomoci, působnosti nebo formy je pouze relativní a lze ho zhojit upřesněním nebo doplněním (např. chyba v označení předpisu, chybějící náležitost atd.). V České pirátské straně se uplatňuje presumpce správnosti, což znamená, že odstranitelně vadný právní akt nutno považovat za platný, není-li prokázán opak. Odstranitelně vadný akt, u něhož by odstranění vedlo k tomu, že by vůbec nebyl přijat, má však vlastnost takzvané neplatnosti. Neplatnost znamená, že k tomu povolaný orgán (rozhodčí komise) smí vyslovit neplatnost aktu, čímž ho vyloučí do skupiny aktů v právním světě, ke kterým se nepřihlíží.

Základní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Název politické strany je Česká pirátská strana.

(2) Zkratka je Piráti.

(3) Sídlem České pirátské strany je Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6.

(4) Strana je registrována podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPS), a působí v České republice.

Čl. 2 Poslání a programové cíle

(1) Cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního lidského práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století. K dosažení tohoto cíle je nutná revize práv k nehmotným statkům tak, aby se nemohla stát záminkou pro útoky na svobodu Internetu.

(2) Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat

 • a) svobodný přístup jednotlivců k informacím,
 • b) svobodu slova a vyjadřování,
 • c) rovné šance pro svobodný i proprietární software,
 • d) nezávislost soudů a státních zastupitelství na státu,
 • e) transparentní nakládání s příjmy z autorských a podobných poplatků a omezení nebo zrušení takových poplatků,
 • f) demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování,
 • g) transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru,
 • h) podporu vzdělávání a vědeckých institucí.

(3) Česká pirátská strana chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti

 • a) zneužívání zákonů k omezování svobody,
 • b) cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti potlačování lidských práv.

Členové strany a registrovaní příznivci

Čl. 3 Členství

(1) Členem strany může být občan ČR, který

 • a) je starší 18 let,
 • b) je plně způsobilý k právním úkonům,
 • c) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,
 • d) souhlasí s programovými cíli České pirátské strany (Pirátů),
 • e) se zaváže podporovat základní programové cíle uvedené v čl. 2 a
 • f) nestanovil-li republikový výbor jinak, nebyl ze strany v minulosti vyloučen.

(2) Do přihlášky člen uvede

 • a) osobní údaje, které jsou předmětem evidence,
 • b) zda se v minulosti ucházel o členství v Pirátech a zda byl členem Pirátů,
 • c) zda byl v minulosti členem jiné politické strany nebo politického hnutí včetně časového upřesnění členství v jiné politické straně nebo politickém hnutí,
 • d) zda byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,
 • e) zda je trestně stíhán.

(3) Vyplněná a podepsaná přihláška se podá oblastnímu sdružení v místě trvalého pobytu, výjimečně v odůvodněných případech jinému oblastnímu sdružení. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo oblastního sdružení zpravidla za přítomnosti žadatele; zamítnutí přihlášky nutno zdůvodnit. Členství vzniká po zaplacení členského příspěvku.

(4) Člen sdružení může v odůvodněných případech hostovat v nejvýše jednom jiném sdružení, které k tomu svolí. Pokud to lze, má hostující člen stejná práva jako řádný člen, vyjma práva hlasovat v personálních věcech.

(5) Členství zaniká

 • a) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě,
 • b) řádným oznámením předsednictvu sdružení s uvedeným dnem ukončení členství; členství nelze ukončit se zpětnou platností,
 • c) vyloučením v případě závažného porušení stanov či opakovaného poškození dobrého jména strany,
 • d) pozbytím způsobilosti ke členství podle čl. 3(1).

(6) Zánik členství bere na vědomí předsednictvo příslušného sdružení, nestane-li se tak, republikové předsednictvo. Členství zaniká dnem vzetí na vědomí u právních úkonů člena, dnem právní moci příslušného rozhodnutí u právních jednání dalších osob a právních událostí.

(7) Člen strany má právo

 • a) být informován o činnosti strany, zejména všech věcných usnesení orgánů, které se ho přímo týkají, a obsazení orgánů strany,
 • b) svobodně vyjadřovat své názory a obhajovat je, podílet se na projednávání vnitřních záležitostí strany,
 • c) podílet se na utváření politiky strany,
 • d) obracet se na jiné členy a orgány strany se svými návrhy, iniciativami, otázkami a připomínkami,
 • e) účastnit se s hlasovacím právem rozhodování orgánů, jichž je členem,
 • f) být volen a případně být delegován do stranických orgánů a funkcí,
 • g) být navržen za kandidáta pro volby do veřejných funkcí; kandidatura může vyžadovat splnění dalších kritérií, jako například získání podpory stanoveného počtu členů České pirátské strany.

(8) Člen je povinen

 • a) podporovat politické cíle strany, zejména základní programové cíle uvedené v čl.2,
 • b) dodržovat ustanovení jednacích řádů a dalších vnitřních předpisů, zejména strpět omezení svých práv, které uloží rozhodčí komise za porušení povinností člena.

(9) Na členství ve straně není právní nárok.

Čl. 4 Registrovaní příznivci strany

(1) Jako příznivec strany se může zaregistrovat každý, kdo podporuje ideové cíle strany, na základě vyplnění a podpisu registračního formuláře a zaplacení stanoveného příspěvku.

(2) Registrovaní příznivci strany nejsou členy strany ve smyslu ZPS.

(3) Registrovaní příznivci strany mohou podávat návrhy orgánům strany, mohou se účastnit diskusních setkání, mohou být voleni do komisí a odborů, mohou se podílet na výběru kandidátů pro volby do veřejných funkcí. Při všech hlasováních mají pouze poradní hlas a nemohou být zvoleni do vedení žádného orgánu strany. Další ustanovení o členech se použijí na registrované příznivce přiměřeně.

Organizační jednotky a orgány

Čl. 5 Orgány a organizační jednotky

(1) Orgány strany jsou

 • a) celostátní fórum,
 • b) republikový výbor,
 • c) republikové předsednictvo,
 • d) komise a odbory.

(2) Organizační jednotky strany jsou oblastní sdružení vytvořená na územním principu: oblastní sdružení jsou krajská sdružení a místní sdružení. Místní sdružení vyvíjí činnost v rámci příslušného krajského sdružení a je mu podřízeno. Člen podřízeného oblastního sdružení je tak též členem nadřízeného oblastního sdružení.

(3) V oblastních sdruženích jsou orgány strany

 • a) oblastní fórum a
 • b) oblastní předsednictvo.
Čl. 6 Obecné zásady

(1) Orgány strany si schvalují jednací a případně volební řády, které vydávají v souladu s obvyklými demokratickými zásadami, zejména s ohledem na rovnost hlasů. V jednání orgánů strany se uplatňuje presumpce správnosti.

(2) Při posuzování platnosti předpisů vydaných různými kompetentními orgány se uplatní zásada hierarchie. Organizační jednotky strany se v mezích vnitřních předpisů spravují samy; mohou vydávat předpisy, podle nichž vykonávají své pravomoci.

(3) Za řádné oznámení se považuje vážné prohlášení doručené všem adresátům, které nevzbuzuje pochyby o věrohodnosti. Úkony nařízené právními předpisy buďtež řádně oznámeny.

(4) V řádně oznámeném hlasování a na řádně oznámeném zasedání se orgány usnášejí většinou přítomných, jinak většinou všech členů. Odstranitelná vadnost právního aktu zakládá jeho neplatnost, pouze pokud lze předpokládat, že by odstranění vadnosti vedlo k jinému výsledku.

(5) Návrhy označené za zásadní vyžadují schválení více než třípětinovou většinou. Přijaté zásadní návrhy lze měnit jen dalším zásadním návrhem. Stanovy lze měnit pouze na základě zásadního návrhu na zasedání.

(6) Hlasování probíhá pokud možno elektronicky, korespondenčně a s prodlouženou dobou hlasování. Tajně se hlasuje a

 • a) ve volbách a personálních otázkách,
 • b) pokud lze volit z více než dvou variant vyjadřujících intenzitu (např. čísla),
 • c) pokud o to požádá kdokoliv z oprávněných hlasujících před zahájením hlasování.

(7) Volební období všech volených funkcí je dvouleté.

(8) Volební období začíná ukončením volební schůze nebo vyhlášením výsledků volby.

(9) Volební období republikového předsednictva kromě toho končí vždy nejdéle tři měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

(10) Každý člen může zastávat nejvýše

 • a) jednu volenou funkci v republikovém výboru, republikovém předsednictvu, kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi, nebo funkci předsedy krajského sdružení
 • b) jednu funkci předsedy nebo místopředsedy komise nebo vedoucího odboru.
 • c) celkem dvě volené funkce v komisích a odborech.

(11) Na funkci v orgánu vykonávanou podle těchto stanov může fyzická osoba rezignovat řádným oznámením předsednictvu daného orgánu, v odůvodněných případech nadřízenému orgánu. Ten bere rezignaci na vědomí a informuje o ní orgán oprávněný zvolit náhradníka. Podobně se orgán může usnést na kolektivní rezignaci. Na zánik funkce se přiměřeně aplikují ustanovení o zániku členství.

(12) Zástupce učiní právní úkon za zastupovaného, který nečinností porušil právní povinnost nebo okolnosti naznačují, že se tak stane.

Organizační jednotky

Čl. 7 Oblastní sdružení

(1) Nejmenší počet členů oblastního sdružení jsou tři.

(2) Člen strany přísluší ke sdružení, které ho přijalo za člena, nebo k němuž přestoupil. Při přestupu se postupuje přiměřeně podle ustanovení o podání přihlášky a členství ve straně není dotčeno.

(3) Oblastního fóra má právo zúčastnit se každý člen oblastního sdružení.

(4) Oblastní fórum

 • a) volí a odvolává ze svého středu oblastní předsednictvo,
 • b) provádí politiku strany na oblastní úrovni,
 • c) zřizuje a ruší oblastní komise a odbory,
 • d) ukládá oblastnímu předsednictvu úkoly.

(5) Oblastní předsednictvo

 • a) sestává z předsedy a dvou až čtyř místopředsedů,
 • b) odpovídá oblastnímu fóru,
 • c) plní usnesení oblastního fóra, přijímá nové členy,
 • d) shromažďuje návrhy na kandidáty do voleb a zabezpečuje jejich odbornou a politickou přípravu, mj. předsedovi strany navrhuje volebního zmocněnce,
 • e) zabezpečuje primární volby ve své oblasti a určuje, zda v nich mohou hlasovat i registrovaní příznivci; pro tento účel může zřídit oblastní volební komisi.

(6) Předseda oblastního sdružení

 • a) svolává minimálně jednou ročně zasedání oblastního fóra,
 • b) zastupuje oblastní sdružení navenek a v jiných orgánech, stanoví-li tak právní předpis.

(7) Oblastní sdružení stejné úrovně mohou zasedat po dvou nebo po třech, pokud s tím vysloví souhlas; usnesení takto přijatá platí, jako by je přijalo každé sdružení zvlášť. Schůzi řídí člen strany, jejž určí přítomní členové oblastních předsednictev, která spolu zasedají.

Orgány

Čl. 8 Celostátní fórum

(1) Celostátní fórum je nejvyšším orgánem strany.

(2) Celostátního fóra se podle možností účastní každý člen strany.

(3) Zasedání celostátního fóra svolává předseda strany nejméně jednou za rok; nemohou-li se ho z kapacitních důvodů zúčastnit všichni, kdo o to mají zájem, omezí předsednictvo účast s hlasovacím právem na všechny, kdo vykonávají funkci volenou celostátním fórem, členy s volenou funkcí za stranu v ústředních orgánech státní správy a na delegáty z krajů. Předseda strany stanoví s oznámením zasedání i počet delegátů z krajů poměrně k počtu jejich členů tak, aby na celostátním fóru tvořili delegáti z krajů většinu. Kraje vysílají delegáty na základě poměrného zastoupení názorů.

(4) Předseda strany svolá zasedání celostátního fóra, pokud jej o to požádá republikové předsednictvo nebo republikový výbor.

(5) Celostátní fórum ve výlučné působnosti

 • a) volí a odvolává republikové předsednictvo,
 • b) volí a odvolává volené členy republikového výboru,
 • c) zřizuje a ruší komise a odbory,
 • d) volí a odvolává členy komise a vedoucího odboru,
 • e) schvaluje změny stanov,
 • f) projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany,
 • g) projednává a schvaluje výroční finanční zprávu podle 18(1) ZPS ZPS,
 • h) mimořádně přezkoumává rozhodnutí orgánu strany, pokud to pětina členů strany navrhne předsedovi do dvou týdnů od právní moci rozhodnutí; od toho okamžiku se vykonatelnost rozhodnutí pozastavuje. Celostátní fórum může do dvou týdnů od pozastavení rozhodnutí zrušit. Jinak se rozhodnutí vykoná.

(6) Celostátní fórum dále

 • a) schvaluje další předpisy k úpravě vnitrostranických poměrů,
 • b) ukládá úkoly republikovému předsednictvu a republikovému výboru,
 • c) může projednávat a schvalovat základní programové a ideové dokumenty.
Čl. 9 Republikový výbor

(1) Republikový výbor upřesňuje předpisy přijaté celostátním fórem, připravuje podklady pro celostátní fórum a rozhoduje o některých dalších, zejména odborných záležitostech.

(2) Republikový výbor se skládá z členů republikového předsednictva, z předsedů krajských sdružení a z deseti až třiceti členů volených celostátním fórem.

(3) Předseda strany svolává zasedání republikového výboru podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

(4) Předseda strany svolá zasedání republikového výboru do 14 dnů, požádá-li jej o to víc než pětina jeho členů.

(5) Republikový výbor zejména

 • a) stanoví výši členských příspěvků a příspěvků registrovaných příznivců a lhůty pro zaplacení,
 • b) navrhuje zřízení komisí a odborů a schvaluje jejich statut,
 • c) schvaluje rozpočtová pravidla, pravidla hospodaření, rozpočet strany, výsledky hospodaření,
 • d) projednává a připravuje zprávy a návrhy pro celostátní fórum,
 • e) může schválit vzorové jednací a volební řády,
 • f) ukládá úkoly předsednictvu,
 • g) projednává a schvaluje základní programové a ideové dokumenty
 • h) projednává vyžádané průběžné zprávy předsednictva,
 • i) odpovídá za kandidátní listiny pro volby do veřejných funkcí, v mimořádných a odůvodněných případech může kandidátní listinu změnit,
 • j) rozhoduje v dalších celostátních záležitostech, kde by svolání celostátního fóra nebylo účelné nebo možné pro časovou tíseň.
Čl. 10 Republikové předsednictvo

(1) Republikové předsednictvo sestává z předsedy a čtyř místopředsedů.

(2) Republikové předsednictvo

 • a) je statutárním a výkonným orgánem strany,
 • b) má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru,
 • c) plní usnesení republikového výboru a celostátního fóra,
 • d) schází se podle potřeby; sejde se vždy, požádá-li o to kterýkoli člen předsednictva,
 • e) předkládá republikovému výboru vlastní návrhy týkající se činnosti strany,
 • f) může řádně vyhlásit nové volby předsednictva oblastního sdružení.

(3) Členové republikového předsednictva mají právo zúčastnit se jednání všech organizačních jednotek a orgánů strany s hlasem poradním.

(4) Jednání republikového předsednictva může být vyhlášeno za uzavřené.

(5) Předseda

 • a) svolává zasedání celostátního fóra, republikového výboru, republikového předsednictva a předsedá jim,
 • b) jedná jménem republikového předsednictva navenek.
 • c) Místopředsedové zastupují předsedu ve stanoveném pořadí. Vykonávají funkce na základě pověření předsedou strany, republikovým předsednictvem nebo republikovým výborem.
Čl. 11 Komise

(1) Komise jsou kolegiální orgány strany, sestavené z nejméně tří členů strany a několika příznivců strany. Nejvyšší možný počet členů komise je sedm.

(2) Úkolem komisí je plnit specifický úkol na základě usnesení celostátního fóra.

(3) Členové každé komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedu komise. Registrovaní příznivci strany, kteří jsou členy komise, nemohou být zvoleni.

(4) Při všech hlasováních uvnitř komise mají registrovaní příznivci strany pouze poradní hlas.

(5) Každá komise schvaluje svůj jednací řád.

(6) Komise se řídí statutem, který schvaluje republikový výbor.

Čl. 12 Odbory

(1) Odbory jsou monokratické orgány strany, sestavené z vedoucího a případně několika členů strany a příznivců strany.

(2) Úkolem odborů je plnit specifický úkol na základě usnesení celostátního fóra.

(3) Odbor se řídí statutem, který schvaluje republikový výbor.

(4) Vedoucí odboru musí být členem strany a rozhoduje o všech záležitostech odboru.

(5) Vedoucí odboru může jmenovat další členy odboru a pověřovat je výkonem funkcí odboru; republikový výbor má přitom právo veta.

Čl. 13 Přezkumné orgány

(1) Pokud není uvedeno jinak, fungují kontrolní komise i rozhodčí komise podle čl. 11. Přezkumné orgány jednají podle právních principů běžných v demokratickém soudnictví, zejména dbají na to, aby nikomu nestranily. Ostatní orgány jsou při přezkumu povinny poskytnout součinnost.

(2) Kontrolní komise je kontrolním orgánem strany, dohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů strany. Kontrolní komise

 • a) vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti strany,
 • b) vyšetřuje kompetenční spory ve straně, které ze zákona nepřísluší jinému orgánu,
 • c) předkládá důvodné stížnosti spolu s výsledky vyšetřování rozhodčí komisi.

(3) Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech mezi fyzickými osobami navzájem, resp. mezi fyzickými osobami a organizačními jednotkami strany nebo orgány. Rozhodčí komise

 • a) rozhoduje vždy na návrh kontrolní komise,
 • b) při projednávání vyšetřených stížností vždy vyslechne účastníky řízení,
 • c) vydává předběžná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu, a rozhoduje o omezení práv člena za porušení právních předpisů a o jeho vyloučení,
 • d) rozhoduje o platnosti právního aktu organizační jednotky nebo orgánu strany, mj. zamítnutí přihlášky nebo žádosti o přestup,
 • e) odpovídá na předběžné otázky orgánů strany a jednotlivců, pokud není výklad stanov nebo předpisů jasný; taková odpověď působí při aplikaci silou přesvědčivosti,
 • f) průběžně shromažďuje návrhy na změny stanov.

Jednání jménem strany

Čl. 14 Jednání jménem strany a zastupování při právních úkonech

(1) Právní úkony jménem strany činí republikové předsednictvo. Za republikové předsednictvo podepisuje písemné úkony předseda strany, nebo jiný pověřený člen předsednictva.

(2) Při podepisování jménem strany k vytištěnému nebo předepsanému názvu strany a jménu jednajícího připojí jednající osoba vlastnoruční podpis s uvedením své funkce ve straně.

(3) Vnitřní předpisy mohou stanovit způsob udělení plné moci k zastupování strany.

Hospodaření a likvidace

Čl. 15 Zásady hospodaření

(1) Strana odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

(2) Strana nakládá s majetkem a vede svoje účetnictví v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. S majetkem strany hospodaří na základě schváleného rozpočtu a schválených rozpočtových pravidel strany republikové předsednictvo. Vnitřní předpisy mohou upravit hospodaření organizačních jednotek a orgánů strany.

(3) Rozpočet strany, jeho změny v průběhu roku a výsledky hospodaření schvaluje republikový výbor.

Čl. 16 Ukončení činnosti

(1) V případě zániku strany rozhodne republikový výbor o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vznikne z likvidace majetku a závazků, nejde-li o případ daný ustanovením §13(7) ZPS.

(2) Nebude-li přijato žádné rozhodnutí o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, připadá tento státu.

Čl. 17 Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Republikové předsednictvo nebo předsednictvo nadřízeného oblastního sdružení

 • a) svolává ustavující fóra oblastních sdružení, která nevznikla nebo zanikla,
 • b) rozhoduje o členství a plní další úkoly oblastního předsednictva v místech, kde žádná oblastní sdružení nepůsobí.

(2) Oblastní sdružení mohou předpisem zřídit vlastní rozhodčí orgán s oblastní působností rozhodující v první instanci; v odvolacích řízeních rozhoduje rozhodčí orgán nadřízené oblasti nebo rozhodčí komise strany.

(3) Orgány zvolené podle předchozích stanov se považují za zvolené podle těchto stanov; pokud někdo zastává neslučitelné funkce a neoznámí republikovému předsednictvu výběr funkce, které se chce vzdát, pozbude funkce, kterou nabyl později.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
law/vykladst.txt · Poslední úprava: 16.09.2013 03:32 autor: Tomas Kolacny