• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Statut zahraničního odboru

Zahraniční strana
znamená politickou stranu působící v zahraničí nebo jejich spolek, organizaci se zahraničním prvkem nebo politickou stranu v ní působící nebo jejich spolek.
Zástupce pro zahraničí
znamená člena strany, buď zástupce strany podle stanov (předseda strany nebo člen předsednictva, kterého předsednictvo pověřilo) nebo podle předpisu o zřízení komisí a odborů (vedoucí zahraničního odboru) nebo člena zahraničního odboru, který byl k jednání pověřen nebo zplnomocněn.
Závazná smlouva
znamená smlouvu se zahraniční stranou, ze které vznikají České pirátské straně vymahatelné závazky. Smlouvou nikdy nevznikají závazky přímo členům strany.
§1 Působnost zahraničního odboru

Zahraniční odbor je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti

  • a) jednání se zahraničními stranami jménem České pirátské strany včetně uzavírání závazných smluv,
  • b) komunikace se zahraničními stranami a zajišťování mezinárodních akcí,
  • c) přinášení osvědčených nápadů zahraničních stran do České pirátské strany,
  • d) monitorování zahraničních událostí souvisejících s politikou strany.

Zahraniční politika

§5 Dělba nákladů u zahraničních aktivit

Při aktivitách se zahraničními stranami se náklady přiměřeně rozdělí.

Smlouvy

§6 Uzavírání mezinárodních smluv

(1) Text smlouvy schvaluje za Českou pirátskou stranu výlučně alespoň jeden zástupce pro zahraničí, který ji rovněž podepisuje.

(2) Závazné smlouvy se podepisují s výhradou ratifikace republikovým výborem. Ten se před ratifikací nejprve usnese, zda smlouvu nepředložit celostátnímu fóru.

(3) Tato ustanovení nevylučují přísnější proceduru smlouvou předvídanou.

§7 Smluvní dualismus

(1) Ratifikované závazné smlouvy, které předvídají vznik závazků členům, provede republikový výbor nebo celostátní fórum vydáním předpisu.

(2) Ustanovení ratifikované smlouvy, která je v rozporu s pramenem vyšší právní síly, se neprovedou.

Vztahy k ostatním orgánům

§13 Mediální odbor

Zahraniční odbor posílá mediálnímu odboru výsledky své činnosti k publikaci v systémech strany, kde sám nemůže publikovat, spolupracuje na tiskových zprávách, překládá cizí tiskové zprávy vysoké relevance pro Českou pirátskou stranu a připravuje prezentaci zahraničních návštěv.

§14 Technický odbor

Zahraniční odbor usnadňuje komunikaci se zahraničím v oblasti technických systémů, především s těmi pirátskými stranami ve světě, které používají stejný technický model. Technický odbor plní požadavky zahraničního odboru, které podmiňují dobrou komunikaci se zahraničními stranami, veřejností, členstvem a ostatními orgány a výkon jiných pravomocí zahraničního odboru.

§15 Programové komise

Zahraniční odbor zajistí, aby se na jednáních se zahraničními stranami týkajících se politiky strany mohl podílet i zástupce příslušné programové komise.

Závěrečná ustanovení

§16 Provedení

Tento předpis provede zahraniční odbor.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.