• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Vnitřní předpis č. 3/2013


kterým se mění volební řád přijatý na jednání republikového výboru vedený pod spisovou značkou RV 6/2012 a předkládá celostátnímu fóru návrh na úpravu jednacího řádu celostátního fóra.


Republikový výbor se usnesl na tomto vnitřním předpisu České pirátské strany :

ČÁST PRVNÍ
Změna Volebního řádu

Čl. I

Volební řád ve znění přijatém na jednání republikového výboru vedeném pod spisovou značkou RV 1/2012, RV 3/2012 a RV 6/2012 se mění takto:1. V §1(1) se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e) prezident České republiky.“


2. § 3(2)a) nově zní:

„a) oznámit republikovému výboru na internetovém fóru záměr o ní jednat a“


3. §4 včetně nadpisu nově zní:

„§4

Termíny


(1) Termínem přihlášení do voleb se pro účely tohoto předpisu rozumí zákonem stanovené datum, do kterého může být kandidát nebo skupina kandidátů přihlášena do voleb (registrace kandidáta do senátu, podání kandidátní listiny apod.).

(2) Termínem zahájení voleb se pro účely tohoto předpisu rozumí první den kteréhokoliv kola voleb.“4. §6 včetně nadpisu nově zní:

„§6

Samostatná kandidátní listina


(1) Česká pirátská strana upřednostňuje podání samostatné kandidátní listiny, která je sestavena v primárních volbách a předkládá se republikovému výboru.

(2) Součástí organizace primárních voleb je též kontrola splnění podmínek kandidatury. Ke kandidátům, kteří nesplňují podmínky kandidatury se nepřihlíží a na podávané kandidátní listině se neuvedou. Před tím jim podatel stanoví lhůtu k nápravě, je-li možná.“5. §7 včetně nadpisu nově zní:

„§7

Kandidátní listina


(1) Kandidátní listinou se pro účely tohoto předpisu rozumí každý písemný úkon, kterým strana nominuje kandidáty do voleb veřejných funkcí.

(2) Kandidátní listina se sestává z
a) lídra, kterým je kandidát na prvním místě kandidátní listiny,

b) čelních kandidátů, kterými jsou kandidáti v další sedmině z nejvyššího přípustného počtu kandidátů zaokrouhlené nahoru,

c) ostatních kandidátů.


(3) Pokud je kandidátní listina jednočlenná, použijí se ustanovení §8(4).

(4) Pokud je některý kandidát nebo náhradník vyškrtnut, pořadí se posouvá.“6. §10(1) nově zní:

(1) Ve volbách za Českou pirátskou stranu, případně koalici do níž patří, smí kandidovat pouze lidé kteří před konáním primárních voleb:

a) podepsali čestné prohlášení, které obsahuje náležitosti podle volebního zákona a souhlas kandidáta s demokratickým minimem a programem pro dané volby, a

b) zřídili na webu prezentaci obsahující fotografii, životopis, případně osobní priority ve stanoveném formátu, a

c) nekandidují souběžně do vice funkcí, jejichž neslučitelnost stanoví zákon nebo program strany.„7. § 11(1) nově zní:

“(1) Člen strany a její registrovaný příznivec nesmí kandidaturou za jiný politický subjekt poškozovat dobré jméno strany (§2). Člen je povinen kandidaturu za jiný politický subjekt oznámit republikovému výboru na internetovém fóru.„


8. V §14 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e) prezidentský volební program pro volbu prezidenta České republiky.“


9. Za §23 se doplňuje §25, který včetně nadpisu zní:

„§25

Organizace sněmovních voleb


(1) Kandidátní listinu ve sněmovních volbách sestavuje příslušné krajské fórum. Republikovému výboru ji předkládá krajské předsednictvo.

(2) Každý kandidát může vydat svůj jednotlivý volební program ve své prezentaci.“10. Za §25 se doplňuje §26, který včetně nadpisu zní:

„§26

Administrativní příprava sněmovních voleb


Po administrativní stránce organizuje sněmovní volby příslušné krajské předsednictvo (čl. 7(5)d St), zejména zajišťuje splnění podmínek kandidatury (§10).“


11. Za §26 se doplňuje §27, který včetně nadpisu zní:

„§27

Volební spolupráce ve sněmovních volbách


Pravomoc vyjednávat volební spolupráci ve sněmovních volbách má republikové předsednictvo. Pro vyjednávání volební spolupráce na krajské úrovni o jednotlivém volebním programu či sestavení kandidátní listiny může být republikovým předsednictvem pověřeno předsednictvo krajské.“


12. Za §27 se doplňuje §28, který včetně nadpisu zní:

„§28

Organizace voleb do Evropského parlamentu


(1) Kandidátní listinu ve volbách do Evropského parlamentu sestavuje celostátní fórum. Republikovému výboru ji předkládá republikové předsednictvo.

(2) Každý kandidát může vydat svůj jednotlivý volební program ve své prezentaci. Jednotlivý volební program předkládá kandidát republikovému výboru.“13. Za §28 se doplňuje §29, který včetně nadpisu zní:

„§29

Volební spolupráce ve volbách do Evropského parlamentu


Pravomoc vyjednávat volební spolupráci ve volbách do Evropského parlamentu má republikové předsednictvo.“


14. Za §29 se doplňuje §30, který včetně nadpisu zní:

„§30

Organizace volby prezidenta


(1) Kandidátní listinu ve volbách prezidenta sestavuje celostátní fórum. Republikovému výboru ji předkládá republikové předsednictvo.“


15. Za §30 se doplňuje §31, který včetně nadpisu zní:

„§31

Volební spolupráce v prezidentských volbách


Pravomoc vyjednávat volební spolupráci v prezidentských volbách má má republikové předsednictvo a kandidát.“

ČÁST DRUHÁ
Návrhy k předložení celostátnímu fóru


Čl. II

Republikový výbor předkládá celostátnímu fóru následující návrhy na úpravu jeho jednacího řádu:1. Za §33b se doplňuje §33c, který včetně nadpisu zní:

„§33c

Poslanec Evropského parlamentu


(1) Způsobilost být poslancem Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu má jen její člen nebo registrovaný příznivec.

(2) Na funkci poslance Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu se jinak obdobně použijí pravidla pro volbu do republikového výboru.“2. Za §33c se doplňuje §33d, který včetně nadpisu zní:

„§33d

Prezident


(1) Pro primární volby pro volbu prezidenta se obdobně použijí pravidla pro ministra.“


3. Před §34 se doplňuje §33x, který včetně nadpisu zní:

„§33x

Primární volby příslušící celostátnímu fóru


Celostátní fórum volí v primárních volbách kandidáta strany na prezidenta České republiky a sestavuje kandidátní listinu strany pro volby do Evropského parlamentu. Primární volby upravuje volební řád1).“


ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. III

Tento předpis nabývá účinnosti vyhlášením.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.