• @cen_f has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Smlouva o dílo na zakázku

Čl. 1 Smluvní strany
Objednatel:
Česká pirátská strana
U Botiče 1390/3
140 00 Praha 4
e-mail: info@pirati.cz
kontaktní osoba:
Bc. Lukáš Nový, tel. 777-5KRTEK
náhradní kontaktní osoba, není-li kontaktní osoba k dispozici:
Mikuláš Ferjenčík, tel. 737 943 770
Zhotovitel:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
e-mail: …………………………….
Čl. 2 Předmět smlouvy
 1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli, že osobně vytvoří na své nebezpečí sjednané dílo a za sjednanou cenu ho dodá objednateli, zejména mu ho řádně předá a zajistí odstranění vad dodatečně zjištěných z zákonné záruční době.
 2. Objednatel poskytne zhotoviteli požadovanou součinnost spočívající zejména v přípravě veškerých informací a technických prostředků pro účely testování, které jsou potřebné nebo důvodně a včas zhotovitelem požadované.
Čl. 3 Sjednané dílo
 1. Sjednaným dílem je software v podobě doplňku (MODu) pro internetové fórum phpBB.
 2. Objednatel si vymiňuje, že sjednané dílo nebude mít faktické nebo právní vady, a že bude mít následující vlastnosti:
  1. funkční vlastnosti podle specifikace díla, která je nedílnou přílohou této smlouvy,
  2. splňuje pravidla pro programování doplňků phpBB (https://www.phpbb.com/mods/rules-and-policies/) a bylo před předáním úspěšně zvalidováno pomocí tam dostupného nástroje (https://www.phpbb.com/mods/mpv/),
  3. obsahuje českou i anglickou verzi v něm obsažených textů,
  4. lze ho bezproblémově používat ve verzi phpBB 3.0.11, zejména při použití dílo neohrozí integritu databáze, ani bezpečnost dat, programového či technického vybavení objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil. Pokud má zhotovitel pochybnosti o vymíněných vlastnostech díla, požádá kontaktní osobu o upřesnění.

Čl. 4 Termín zhotovení
 1. Dílo bude řádně zhotoveno do 1. září 2013 a do téhož dne předáno objednateli k testování.
 2. Vývoj díla bude prováděn průběžně na základě harmonogramu, který si strany dohodnou.
Čl. 5 Licence na dílo
 1. Zhotovitel podepsáním této smlouvy uděluje na dílo, případně na veškeré části díla, které v budoucnu vzniknou či již vznikly, licenci GNU GPL verze 2.0 (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html) k užití díla za podmínek tam uvedených. Zhotovitel není oprávněn vytvořené dílo užít a poskytnout licenci jinému jiným způsobem, než určuje tato smlouva.
 2. Zhotovitel uzavřením této smlouvy svoluje ke zveřejnění, úpravám a zpracování díla včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby objednatel uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem.
Čl. 6 Předání díla
 1. Dílo je předáno objednateli k testování, pokud zhotovitel předal zdrojový kód díla a jeho dokumentaci kontaktní osobě objednatele a s její pomocí dílo instaloval na zařízení objednatele; na testování díla má objednatel nejvýše 14 dnů.
 2. Dílo je řádně předáno objednateli, pokud bylo předáno k testování, testování bylo úspěšně provedeno a kontaktní osoba potvrdila, že dílo má všechny vymíněné vlastnosti.
 3. Pokud se při testování díla zjistí, že dílo nemá vymíněné vlastnosti, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů dílo přepracovat tak, aby mělo vymíněné vlastnosti, a předat ho opět objednateli k testování.
 4. Pokud sjednaná doba k provedení díla uplynula a dílo nebylo předáno k testování nebo pokud je sice v této lhůtě předáno, ale při testování zjistí objednatel vady, ocitá se zhotovitel v prodlení. O zjištěných vadách díla sepíše kontaktní osoba objednatele se zhotovitelem protokol, který obsahuje výčet zjištěných vad, dohodnutý způsob nápravy a termín dalšího předání díla, případně námitky druhé strany.
 5. Pokud je dílo řádně předáno, objednatel o tom bezodkladně vydá zhotoviteli veřejné písemné potvrzení. Řádným předáním díla vzniká zhotoviteli právo fakturovat.
Čl. 7 Sjednaná cena
 1. Strany si sjednaly pevnou cenu za dílo, která činí 12000 Kč.
  (výše částky slovy: dvanácttisíckorunčeských).
 2. Cena pokrývá všechna smluvní i zákonná plnění zhotovitele a objednatel ji vyplatí do 10 dnů od podepsání protokolu o převzetí na bankovní účet zhotovitele ……………….
 3. Objednatel může podle své vůle vyplatit v závislosti na plnění harmonogramu zhotoviteli též zálohu ze sjednané ceny na jeho bankovní účet.
Čl. 8 Smluvní pokuta

Smluvní strana, která poruší povinnost dílo řádně a včas předat, zaplatit nebo vrátit zálohu, anebo zaplatit smluvenou cenu, zaplatí za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 % sjednané ceny díla.

Čl. 9 Právní režim

Není-li touto smlouvou určeno jinak, právní vztahy mezi stranami smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném v den uzavření smlouvy, o zhotovení věci na zakázku, a ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění účinném v den uzavření smlouvy, o licenční smlouvě.

Čl. 10 Rozhodčí doložka
 1. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
 2. Strany pro toto řízení volí e-mailové adresy pro vedení řízení on-line uvedené v hlavičce této smlouvy.
Čl. 11 Závěrečná ustanovení
 1. Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Změna této dohody se připouští ve formě písemných číslovaných dodatků.
 2. Strany se ujišťují, že tuto smlouvu uzavřely podle své svobodné vůle.
 3. Zhotovitel souhlasí, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu a související dokumenty zveřejňovat za účelem transparence na své internetové stránce.

Za objednatele

…………………..

Za zhotovitele

…………………..

Příloha č. 1

Specifikace díla

Vysvětlení škál

Zobrazení hodnocení u příspěvku musí být kompaktní a co nejjednodušší. Design musí co nejméně vyrušovat od čtení textu a musí být intuitivní (s použitím kontextové nápovědy, sloupcových grafů, barevných škál - od červené do zelené, viz dále)

Škála 1: Názorová shoda

 • Zcela souhlasím - Spíše souhlasím - Spíše nesouhlasím - Zcela nesouhlasím

Je nejdůležitější část zpětné vazby, zde jasně říkáme zda souhlasíme s pisatelem příspěvku, nebo zda jeho názor nesdílíme, a nemusíme kvůli tomu psát příspěvky typu: „jsi vedle“, „souhlasím“ atp. Autor navíc okamžitě vidí, kolik lidí s ním souhlasí / nesouhlasí.

Škála 2: Shoda s tématem:

 • K věci - Mimo téma/Spam

V této škále můžeme dát najevo, pokud je autor příspěvku ve shodě s tématem, nebo zda se lehce odchyluje, nebo naopak ho upozornit, že se dostává úplně mimo. Opět díky tomu ušetříme příspěvky typu: „jsi offtopic“.

Škála 3: Forma příspěvku

 • Kvalitně napsáno - Vulgární/Útočné

A zde se již utváří profil každého z nás. Podle toho jak píšeme budeme také na fóru vidět. Ale samozřejmě, že pokud někdo má více bodů v sekci vulgární, neznamená to, že se takový člověk bude hned vyhazovat, je to jen vyobrazení povahy, aby třeba když k nám někdo příjde nově, a dotyčného ještě nezná může si o něm na základně tohoto vytvořit obrázek. Předejdeme tím také problémům se ktermi se setkali němečtí Piráti, když někdo tahal příspěky z jejich fóra vydával je za stanoviska - v ideálním případě by takový kontroverzní příspěvek byl tak zkritizován, že by vše bylo jasné.

Explicitně

 • Bude možno hodnotit pozitivně i negativně.
 • Bude se hodnotit příspěvek, ne uživatel.
 • Oddělí se hodnocení názoru, formy a věcnosti.
 • Toto hodnocení bude fungovat v rámci celého fóra bez rozdílů.

Technická specifikace

 • Bude provedeno jako modul pro phpbb forum.
 • Řešení bude předáno pod free software licencí České pirátské straně.
 • Texty pluginu musí být externalizované (tedy mimo kód), aby je bylo možné snadno překládat.

Příspěvky

 • U každého příspěvku se zobrazí ovládací prvky pro každou ze tří os hodnocení a popisek osy.
 • U každého příspěvku, by bylo možné vybrat vždy pouze jednu možnost z každé škály
 • Při najetí myší na tlačítko se objeví tooltip s popiskem, např. „Zcela nesouhlasím“. Při najetí na popisek osy se zobrazí popis osy, např. „Názorová shoda - vyjádřete svůj souhlas či nesouhlas s autorem.“
 • U hodnocení názoru bude možné hodnotit ++, +, -, - -
  • ++ = +1, úplná shoda
  • + = +0.5, částečná shoda
  • - = -0.5, částečná neshoda
  • - - = -1, úplná neshoda
 • U hodnocení věcnosti a kvality bude stačit + a -, tedy +1, -1 hodnocení
 • U příspěvku se také zobrazí tlačítko Hodnotilo X uživatelů (s tooltipem Zobrazit hodnocení) - čímž se rozbalí u každé osy sloupcový graf relativního poměru hodnotitelů a při najetí na jednotlivé sloupečky se v tooltipu ukáže seznam uživatelů, kteří zrovna tímto způsobem hodnotili. Současně se také zobrazí u každé osy výsledek součtu hlasů (+1 +1 +1 -1 +1 = 3) větším písmem, např. +3. Pozitivní čísla zeleně, negativní červeně.
 • Pod jménem se zobrazí miniatury případných pozitivních odznáčků (viz Souhrnné statistiky), které budou mít vysvětlující tooltip a budou odkazem na uživatelovy statistiky.
 • Hodnocení se bude odesílat pomocí technologie AJAX (tedy bez reloadu stránky) a bude možné ho později změnit. Stejně tak se pomocí AJAX bude načítat seznam hodnotitelů.
 • Nehodnotící uživatelé (kteří pouze přečtou, ale nehodnotí) se nijak nezapočítávají do hodnocení.

Souhrnné statistiky

 • Každý registrovaný uživatel by měl na svém veřejném profilu záložku statistika a zde by se jasně ukazovaly tyto informace:
  • Absolutní počty hodnocení ve třech osách.
  • Relativní počty hodnocení v poměru k počtu příspěvků.
  • Pozitivní odznáčky. Např. „slušné vyjadřování“ (škála 3), „vzorný diskutér“ (2+3), „vystižný“ (škála 2), které by se uživateli automaticky objevily v profilu, pokud dosáhne určité relativní hodnoty ve statistikách. Negativní by se nedělaly.
 • Do záhlaví fóra bude přidán odkaz na stránku obdobnou dnešnímu souhrnu poděkování, kde se budou zobrazovat tyto informace:
  • Jméno a příjmení.
  • Absolutní počty hodnocení ve třech osách.
  • Relativní počty hodnocení v poměru k počtu příspěvků.

Skrývání příspěvků

 • Každý uživatel si může nastavit limit ve škále 2 a 3 a jestli chce vidět pouze příspěvky nad nebo pod tento limit (dvě možnosti).
 • Na jedno kliknutí však takový příspěvek může zobrazit individuálně - bez načítání stránky, tzn. pomocí AJAX.
 • Takové příspěvky budou implicitně sbaleny a bude u nich uveden pouze autor, čas napsání, důvod skrytí a tlačítko Zobrazit.
 • Takové příspěvky se nebudou zobrazovat v Nových příspěvcích, Vašich příspěvcích a Nepřečtených příspěvcích.
 • Skrývání bude ve výchozím nastavení vypnuto pro všechny uživatele.

Kdo může hodnotit

 • Administrátor bude mít možnost nastavit, které skupiny uživatelů budou moci hodnotit ve kterých škálách na kterých fórech.
 • Hodnotit by mohli pouze členové strany a registrovaní příznivci.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
law/navrhy/dilo.txt · Poslední úprava: 15.08.2013 20:05 autor: Jakub Michalek