• @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
  • @Předsedající má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Forma programových bodů

Obsah návrhu

Celostátní fórum schvaluje formu programových bodů a ukládá předkladatelům vymezených programových bodů, aby se jí drželi.

Pirátský program je politický program České pirátské strany. Nejde tedy o program volební, ani program k aktuálním tématům, ale program dlouhodobý, který vyhlašuje základní východiska, ke kterým se Piráti hlásí na všech úrovních a ve všech krajích. Z tohoto důvodů se program věnuje zásadám, nikoliv konkrétním zákonům. Konkrétní opatření ve státě, krajích a obcích by naopak měla být shrnuta ve volebních programech, které pro každé volby schvaluje republikový výbor.

Pirátský program se člení do programových bodů. Cílem je, aby programový bod byl bez dalších znalostí srozumitelný pro každého občana – tomu musí odpovídat i rozsah, struktura a odbornost textu. Na jednotlivé programové body jsou kladeny formální podmínky:

První odstavec vymezeného programového bodu vždy shrnuje základní tezi programového bodu a neměl by být delší než dvě věty. Program má dále spoléhat na krátké a srozumitelné věty, zpravidla v činném rodě, které na sebe logicky navazují, bez frází a vycpávkových výrazů. Každý programový bod by měl mít přibližně 2000 znaků včetně mezer, v odůvodněných a nezbytných případech nejvýše 3500 znaků. Podrobná stanoviska není možné rozebírat v programovém bodu, který obsahuje pouze základní východiska, lze na ně ale odkázat. Zásadně by neměla být používána cizí slova přejatá do češtiny s výjimkou případů, kdy slovo stejného významu v českém jazyce není nebo se přejaté slovo běžně používá. Ani v takových případech by však v jedné větě neměla být více nakupených přejatých cizích slov. Technické termíny by měly být používány v souladu s jejich významem a konzistentně. Každý programový bod musí projít nejprve vnitrostranickou diskusí na internetovém fóru a veřejným připomínkovacím procesem přes sociální sítě a internetové fórum. Text programového bodu by měl být kompromisní, podložený důvodovou zprávou a měl by na něm být široký konsensus mezi členy Pirátů. Text každého programového bodu i Pirátský program jako celek musí být formulován konzistentně a stejné otázky by neměly být řešeny ve více bodech. Programové body schvaluje republikový výbor a následně se předkládají celostátnímu fóru.

Pirátský program je průběžně doplňován a vylepšován. Vedle schváleného programu proto zveřejňujeme i pracovní verzi, abyste se mohli informovat, v jakém stadiu je příprava dosud neschválených programových bodů. Upravujte ji prosím jen tehdy, pokud ji dokážete vylepšit a pokud ještě nebyl programový bod schválen republikovým výborem.

Posouzení návrhu

Argumenty pro návrh

Argumenty proti návrhu

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek navrhl začlenit tyto změny:

  • „větě neměla“ změnit na „větě nemělo“
  • „, lze na ně ale odkázat“ změnit na „; lze na ně ale odkázat“

Důvodová zpráva

Pirátský program je politický program České pirátské strany. Nejde tedy o program volební, ani program k aktuálním tématům, ale program dlouhodobý, který vyhlašuje základní východiska, ke kterým se Piráti hlásí na všech úrovních a ve všech krajích. Z tohoto důvodů se program věnuje zásadám, nikoliv konkrétním zákonům. Konkrétní opatření ve státě, krajích a obcích by naopak měla být shrnuta ve volebních programech, které pro každé volby schvaluje republikový výbor.

První odstavec opakuje to, co Pirátský program vlastně je, abychom to nemuseli opakovat stále dokolečka a měli v tom sami jasno. Zkrátka jsou dva typy programů, jeden dlouhodobý a univerzální (politický program), který charakterizuje celé naše hnutí, a dále podrobné volební programy. Stejně dělení má Pirátská strana Německa a myslím, že i u nás bylo toto dělení srozumitelné, když jsme ve shodě s Pirátským programem schválili program pro krajské volby v roce 2012 (byl to náš největší volební úspěch od založení strany v celostátních volbách). Zásadně se tedy neočekává, že v programu budou konkrétní stanoviska, pokud nejde o dlouhodobé a komplexní otázky typu celostátního referenda, dělby moci atd.

Pirátský program se člení do programových bodů. Cílem je, aby programový bod byl bez dalších znalostí srozumitelný pro každého občana – tomu musí odpovídat i rozsah, struktura a odbornost textu. Na jednotlivé programové body jsou kladeny formální podmínky:

Následuje vyslovení hlavního cíle, tj. srozumitelnosti. Není možné schvalovat dlouhé programové body, přehnaně strukturované programové body nebo programové body, jejichž text je ryze odborný. Zkrátka bychom si měli dát pozor, aby schválený programový bod byl pochopitelný pro každého člověka. Zkusme třeba maminku nebo spolupracovníky, takový experiment se vždycky hodí (důležité je, aby ho pochopil, i když souhlasit s ním nemusí). Vyhraňujeme se tím proti nesrozumitelným programům ostatních politických stran, které jsou často psány tak, aby je s realitou nebylo vůbec možné konfrontovat.

První odstavec vymezeného programového bodu vždy shrnuje základní tezi programového bodu a neměl by být delší než dvě věty. Program má dále spoléhat na krátké a srozumitelné věty, zpravidla v činném rodě, které na sebe logicky navazují, bez frází a vycpávkových výrazů.

Na začátku vymezeného programového bodu (tj. nikoliv ohniska, demokratického minima či dvanáctera) by mělo být shrnutí. Další pravidla vycházejí z praxe dobrého psaní, k řadě z nich mě inspiroval Ivo Vašíček.

Každý programový bod by měl mít přibližně 2000 znaků včetně mezer, v odůvodněných a nezbytných případech nejvýše 3500 znaků. Podrobná stanoviska není možné rozebírat v programovém bodu, který obsahuje pouze základní východiska, lze na ně ale odkázat.

Rozsah programového bodu se stanoví jako přibližně jedna normostrana, aby mohl být vytištěn na jednu stránku včetně komixu. Pouze opravdu dlouhé body by byly na dvě stránky (např. svoboda podnikání), ale takový jev je nežádoucí. Všechna podrobná stanoviska, odborné výklady apod. je třeba rozebrat v odkazovaných textech, které se umisťují do pravého sloupce.

Zásadně by neměla být používána cizí slova přejatá do češtiny s výjimkou případů, kdy slovo stejného významu v českém jazyce není nebo se přejaté slovo běžně používá. Ani v takových případech by však v jedné větě neměla být více nakupených přejatých cizích slov. Technické termíny by měly být používány v souladu s jejich významem a konzistentně.

Na jednu stranu se výrazně zamezuje používání cizích slov, pokud jejich význam není jasný. V některých případech však ekvivalent neexistuje, proto je slovo nutné použít a v textu nebo acronymu vysvětlit (např. e-government, whistleblowing). Pokud se začne používat některý odborný termín (např. dělba moci), není přípustné ho nazývat jiným souslovím (např. oddělením moci), má-li být význam stejný.

Každý programový bod musí projít nejprve vnitrostranickou diskusí na internetovém fóru a veřejným připomínkovacím procesem přes sociální sítě a internetové fórum. Text programového bodu by měl být kompromisní, podložený důvodovou zprávou a měl by na něm být široký konsensus mezi členy Pirátů. Text každého programového bodu i Pirátský program jako celek musí být formulován konzistentně a stejné otázky by neměly být řešeny ve více bodech. Programové body schvaluje republikový výbor a následně se předkládají celostátnímu fóru.

Popisuje se připomínkovací proces, který dobře známe. Důležitá je zde konzistence; měli bychom se vyhnout tomu, aby stejná problematika byla ve více bodech (např. třídění odpadu na úřadech je jen v životním prostředí, ale už ne v programovém bodu služební zákon, který se týká úředníků). Naproti tomu tento vztah může být vyjádřen v jedné větě nebo odrážce s odkazem na tento programový bod. Je zde znovu vysloven úkol, aby byl program předložen celostátnímu fóru, s čímž počítáme.

Pirátský program je průběžně doplňován a vylepšován. Vedle schváleného programu proto zveřejňujeme i pracovní verzi, abyste se mohli informovat, v jakém stadiu je příprava dosud neschválených programových bodů. Upravujte ji prosím jen tehdy, pokud ji dokážete vylepšit a pokud ještě nebyl programový bod schválen republikovým výborem.

Poslední odstavec vyjadřuje princip zapojení, ke kterému se hlásíme. Viz podrobněji zde https://www.pirati.cz/_media/prezentace … incipy.pdf

Abych to tedy shrnul, podle mého názoru jde o nutná technická pravidla, na kterých je potřeba se dohodnout, abychom se nedočkali toho, že celostátní fórum odhlasuje programový bod drogy třikrát delší než všechny programové body, a že výsledný program jako celek bude kvalitní a konzistentní dokument. Existující dokument vychází z dosavadní praxe, která se podle mě osvědčila a vede ke sbližování našich názorů a vytváření dokumentů, které jsou srozumitelné a je na nich široká shoda.

Stav projednávání

  • Předloženo celostátnímu fóru
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.