• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Lidská práva a svobody

Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, lidská práva a svobody vykazují jistou systematiku, která se projevuje i v základním prameni práva pro tuto oblast, v listině základních práv a svobod. Listina základních práv a svobod má prakticky právní sílu ústavního zákona (blíže k tomu Mikule, V., Sládeček, V.: Listina základních práv a její osudy).

Subjektem lidských práv jsou osoby fyzické i právnické (pokud jsou k tomu přirozeně způsobilé). Stát se většinou nepovažuje za způsobilý být nositelem základních lidských práv a svobod.

Systematika lidských práv

Podle listiny lze rozeznávat následující hierarchický systém základních práv a svobod (základní práva a svobody je celkový název pro všechna práva v něm obsažená):

 • Lidská práva a základní svobody
  • Základní lidská práva a svobody
  • Politická práva
 • Práva národnostních a etnických menšin
 • Práva hospodářská, sociální a kulturní
 • Právo na soudní a jinou právní ochranu

Pro pochopení tohoto systému, který je z hlediska systematiky práv poměrně komplikovaný, se hodí několik poznámek:

 • Lidská práva a základní svobody, jak jsem již uvedl, je základní pojem pro všechna práva, jejichž zdroj se bere za Všeobecná deklarace lidských práv. Tato deklarace není právně závazná, protože už ze samé povahy lidských práv a základních svobod plyne, že pokud nejsou nazírány ve vztahu k veřejné moci, ale také ve vztazích mezi jednotlivci, tak stojí proti sobě a každé se uskutečňuje pouze z části. Jde o to, aby žádné právo nebylo zcela potlačeno a aby zákonná úprava odpovídala tomu, že listina považuje některá práva (lidská práva a svobody) za silnější (např. právo sdružovat se v politických stranách podle čl. 22).
 • Základní lidská práva a svobody jsou jejich nejužší podskupinou, která musí být nejvíce chráněna.
 • Lidská práva a základní svobody je termín pocházející z (evropské) Úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod; jejich vymezení se shoduje s touto úmluvou. Tato práva jsou podobně jako základní lidská práva a svobody privilegovaná skupina, což vyplývá např. z preambule listiny: „pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů.“ Například hospodářská, sociální a kulturní práva v ní zmíněna nejsou. Lidská práva a základní svobody na našem území právně zakotvil Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (120/1976 Sb.).
 • Práva hospodářská, sociální a kulturní byla zavedena podle socialistických proklamací pod vlivem východního bloku v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (120/1976 Sb.). Jejich charakter většinou vyžaduje provedení zákonem, teprve na základě něhož se jich může dovolávat poškozený u soudu.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.