• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Důvody odmítnutí

 • Z důvodů uvedených v zákoně o svobodném přístupu k informacím může povinný subjekt poskytnutí informací odmítnout nebo omezit.
 • V případě, že poskytnutí informací odmítne, musí povinný subjekt vydat rozhodnutí o odmítnutí.
 • V případě, že poskytnutí informací omezí, musí povinný subjekt vydat rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
 • Informace, u kterých je dán důvod odmítnutí, se v poskytnutých materiálech začerní nebo jinak znečitelní.
 • Povinný subjekt musí v rozhodnutí uvést důvod, proč informace neposkytl, a odkaz na příslušné zákonné ustanovení, aby mohlo být rozhodnutí přezkoumáno.

Přehled důvodů odmítnutí

Povinný subjekt nesmí poskytnout informace v těchto případech:

 • Informace z lidského soukromí jako jsou projevy osobní povahy (§8 InfZ), informace o čerpání sociálních dávek, poskytování zdravotní péče, nemocenské a stavebního spoření (§8b InfZ) a informace o majetkových poměrech soukromé osoby, které stát získal kvůli daním, poplatkům, penzijnímu a zdravotnímu pojištění a sociálnímu zabezpečení (§10 InfZ)
 • Informace vytvořené bez použití veřejných prostředků, ledaže by je získal od jiného povinného subjektu (§11(2)a InfZ), a informace z kontrol třetích osob, které nevznikly činností povinného subjektu a na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti (§11(3) InfZ)
 • Obchodní tajemství, vyjma informací o rozsahu a příjemci veřejných prostředků (§9 InfZ)
 • Pravidelně zveřejňované informace, které ještě nebyly zveřejněny (§11(3)b InfZ)
 • Informace o rozhodování soudů s výjimkou rozsudků (§11(4)b InfZ)
 • Informace z trestního řízení, které probíhá (§11(4)a InfZ), a spisů orgánů činných v trestním řízení, pokud by to zmařilo účel trestního řízení (§11(6) InfZ)
 • Utajovaná informace (§7 InfZ) a informace vzniklé při plnění úkolů zpravodajských služeb (§11(4)c InfZ), kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (§11(4)d InfZ), činnost ministerstva financí proti praní špinavých peněz, financování terorismu a činnost podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (§11(4)e InfZ)
 • Informace s copyrightem, jejichž poskytnutím by bylo porušeno právo třetích osob (§11(2)c InfZ) nebo které jsou v držení rozhlasu a televize, škol a vědeckých zařízení, muzeí, galerií, divadel, orchestrů a jiných kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky (§11(5) InfZ), a informace považované za průmyslové vlastnictví (§2(3) InfZ)

Povinný subjekt může odmítnout poskytnutí informace v těchto případech:

 • vnitřní pokyny a personální předpisy povinného subjektu (§11(1)a InfZ),
 • informace vzniklé při přípravě rozhodnutí, dokud se příprava neukončí rozhodnutím (§11(1)b InfZ)
 • jde o informaci označenou NATO nebo EU (§11(1)c InfZ)
 • dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§2(4) InfZ)
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.