• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Žádání o informace

Pokud vás zajímá nějaká informace, kterou má Česká pirátská strana v držení a tato informace není dosud zveřejněna, můžete nás požádat o její poskytnutí. Použijte standardní cestu uvedenou v přehledu povinně zveřejňovaných informací. Před tím se však prosím pomocí vyhledávání na našich internetových stránkách, na webu a na fóru ujistěte, že informace nebyla již zveřejněna.

Důvody odepření informací

Poskytují se všechny informace s výjimkou těch, u kterých je dán některý důvod odepření informací. Informace vám nemůžeme poskytnout a vaši žádost budeme muset odmítnout z následujících důvodů:

 • informace neexistuje nebo není zaznamenána (dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací),
 • jde o chráněné osobní údaje (informace týkající se osobnosti, projevy osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje) s výjimkou informací o příjemcích veřejných prostředků,
 • jde o informaci týkající se přípravy rozhodnutí, které se podle vnitřních předpisů neposkytuje, a která je zveřejňována v pravidelných intervalech (např. uzavřená fóra mediálního odboru připravující kampaně, uzavřené jednání republikového předsednictva nebo porady kontrolní a rozhodčí komise).
 • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá a tato osoba s tím nesouhlasí,
 • jde o autorská díla, jejichž poskytnutím by byla porušena práva třetích osob,
 • jde o žádost o již prokazatelně poskytnuté informace nebo jinou zjevně nerozumnou žádost zneužívající právo na informace.

O odmítnutí žádosti. Podrobnosti naleznete v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění).

Sazebník úhrad

Informace poskytnou na internetovém fóru zpravidla naši dobrovolníci, případně je poskytne příslušný orgán strany. S poskytnutím informace není zpravidla spojena žádná úhrada. V souvislosti s poskytováním informací však můžeme žádat

 • úhradu ve výši, která nepřesahuje náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli, přičemž tato cena bude stanovena nákupní cenou v rámci obvyklé ceny na trhu,
 • úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, tj. zejména poskytnutí informace, jejíž nalezení zabere více jak hodinu času a kterou nemáme okamžitě k dispozici. Tato úhrada bude požadována ve výši 250 Kč za hodinu strávenou mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací pro vás.

Požadavek úhrady písemně oznámíme žadateli spolu s její výší a vyčíslením před poskytnutím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost odložíme.

Opravné prostředky

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí. Odvolání se podává některým z výše uvedených způsobů pro podání. O odvolání rozhoduje předsednictvo České pirátské strany.

Stížnost na postup

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,

 • kterému byl zaslán odkaz na zveřejněnou informaci a trvá na přímém poskytnutí informace,
 • nebyla v zákonné lhůtě poskytnuta informace ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • který nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytováním informací.

O stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace rozhoduje předsednictvo České pirátské strany.

Související odkazy

 • Podat žádost o informace
 • Přehled povinně zveřejňovaných informací
 • Informace poskytnuté na žádost
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.