• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Původní znění komponenty

-krátké a srozumitelné věty, v činném rodě, logicky navazující bez frází a vycpávkových výrazů
-cíl=programový bod bez dalších znalostí srozumitelný pro každého občana
-dálku cca ponechat (máme 2500/2500 znaků)

Padesát let po podepsání Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 jsme svědky celosvětového selhání války proti drogám. Výroba nelegálních drog a obchod s nimi dnes představují jedno z nejvýdělečnějších světových průmyslových odvětví. Jeho odhadovaný obrat 320 miliard dolarů ročně1) je beze zbytku kontrolován zločinci. Současný stav, kdy na prodeji státem zakázaných drog zločinci vydělávají, zatímco uživatelé jsou trestáni nákladnou státní mašinérií, společnosti neprospívá a vyžaduje přehodnocení.

Cca dvě-tři věty → shrnutí programového bodu První věta obsahově OK. Zbytek odstavce nepřesný - přepracovat ve smyslu: -hloupá válka skončila, propagandu nechme za sebou a konečně se věnujme vědě a léčení.
-„Nejlepší cestou jak snížit poptávku po drogách je jejich legalizace.“
- „drogy tu byly, jsou a budou ⇒ snaha minimalizovat dopady užívání spíš, než jej perzekvovat“

Pirátská strana považuje za nezbytné opustit předsudky a začít jednotlivé typy drog regulovat podle jejich vědecky prokázané škodlivosti. Zákonná úprava by měla zohlednit na jedné straně svobodné a informované rozhodnutí člověka, včetně pomoci závislým, jejichž svobodná vůle je omezena, na druhé straně systém prevence, regulace a pomoci, který předchází rizikovému chování a zmírňuje jeho následky.

Odstavec přepracovat
legalizace+samopěstování+osobní užití(masti)+zdanění(spotř.daň)+přínosy
+ naťuknout stav v EU

Prosazujeme účinnou politiku státu v oblasti drog, kterou lze shrnout do tří bodů:

  • Reforma. Zákony musí brát ohled na fungování společnosti – jen tak si znovu zaslouží respekt. Umožněno bude léčebné užití konopných mastí a jiných léčivých drog, které je dnes zakázané. Dospělí občané nebudou postihováni za držení drog a domácí pěstování pro osobní potřebu. Prodej drog občanům bude povolen subjektům, které splní podmínky státem předepsané pro danou drogu podle stupně její nebezpečnosti.
  • Regulace. Regulace bude dbát na informování uživatelů o riziku a na bezpečnost. Stejně jako dosud musí i nadále podléhat regulaci například přístup dětí k drogám, reklama, kouření na zastávkách, řízení motorových vozidel nebo jiné činnosti, kde vliv drog může způsobit obecné ohrožení. Nutit lidi k užívání drog bude stále trestné.
  • Zdanění. Obchod s konopím a dalšími drogami bude předmětem spotřební daně stejně jako prodej alkoholových a tabákových drog. Tato daň přinese do státního rozpočtu prostředky, ze kterých bude možné financovat programy v oblasti veřejného zdraví, vzdělávání a volnočasových aktivit jako nástroje prevence drogových rizik.
odstavec nahradit souhrnem protidrogové politiky v ČR
snižování nabídky drogsnižování rizik\\spojených s užíváním drogsnižování poptávky po drogách
snižování dostupnosti drogsnižování rizikprimární prevenceléčba a sociální začlenování

Příklad Portugalska ukazuje, že ukončení prohibice nezvyšuje užívání drog, naopak snižuje jejich pouliční prodej a tedy i dostupnost pro děti, výskyt nemocí mezi závislými i počet policejních zásahů.2)

portugalsko nechat - přepracovat -citovat policii a úřady ze studie Portugalsko

Nadále je třeba informovat o riziku, které s přihlédnutím k dispozicím každého člověka může přinést užívání některých drog. Nelze ale přehlížet ani léčebné, relaxační a jiné prospěšné účinky drog v rozumné míře a jejich tradiční roli v naší kultuře. Pouze nezaujaté informace dají dětem i dospělým možnost zhodnotit rizika a vytvořit si k drogám zodpovědný přístup. Prolomme tabu, které brání diskusi a reformám.

přepracovat -léčba, samopěstitelé, věda, etc.

Přidat závěr

nějaký pěkný konec
1) Úřad Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu: Oceňování hodnoty trhu s nelegálními drogami, 2005.
2) Hughes, Caitlin; Stevens, Alex (2010-7-21): What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs?. British Journal of Criminology. Oxford University Press, pp. 1014.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.