• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Drogy

Padesát let po podepsání Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 jsme svědky celosvětového selhání války proti drogám. Výroba nelegálních drog a obchod s nimi dnes představují jedno z nejvýdělečnějších světových průmyslových odvětví. Jeho odhadovaný obrat 320 miliard dolarů ročně1)

hmac:fbbd5a4519893211723846e73ec2bccf : garanti:drogy:navrhy:drogyodstraneni
A je beze zbytku kontrolován zločinci. Současný stav, kdy na prodeji státem zakázaných drog zločinci vydělávají, zatímco uživatelé jsou trestáni nákladnou státní mašinérií, společnosti neprospívá a vyžaduje přehodnocení.

Pirátská strana považuje za nezbytné opustit předsudky a začít jednotlivé typy drog regulovat podle jejich vědecky prokázané škodlivosti. Zákonná úprava by měla zohlednit na jedné straně svobodné a informované rozhodnutí člověka, včetně pomoci závislým, jejichž svobodná vůle je omezena, na druhé straně systém prevence, regulace a pomoci, který předchází rizikovému chování a zmírňuje jeho následky.

Prosazujeme účinnou politiku státu v oblasti drog, kterou lze shrnout do tří bodů:

  • Reforma. Zákony musí brát ohled na fungování společnosti – jen tak si znovu zaslouží respekt. Umožněno bude léčebné užití konopných mastí a jiných léčivých drog, které je dnes zakázané. Dospělí občané nebudou postihováni za držení drog a domácí pěstování pro osobní potřebu. Prodej drog občanům bude povolen subjektům, které splní podmínky státem předepsané pro danou drogu podle stupně její nebezpečnosti.
  • Regulace. Regulace bude dbát na informování uživatelů o riziku a na bezpečnost. Stejně jako dosud musí i nadále podléhat regulaci například přístup dětí k drogám, reklama, kouření na zastávkách, řízení motorových vozidel nebo jiné činnosti, kde vliv drog může způsobit obecné ohrožení. Nutit lidi k užívání drog bude stále trestné.
  • Zdanění. Obchod s konopím a dalšími drogami bude předmětem spotřební daně stejně jako prodej alkoholových a tabákových drog. Tato daň přinese do státního rozpočtu prostředky, ze kterých bude možné financovat programy v oblasti veřejného zdraví, vzdělávání a volnočasových aktivit jako nástroje prevence drogových rizik.

Příklad Portugalska ukazuje, že ukončení prohibice nezvyšuje užívání drog, naopak snižuje jejich pouliční prodej a tedy i dostupnost pro děti, výskyt nemocí mezi závislými i počet policejních zásahů.2)

Nadále je třeba informovat o riziku, které s přihlédnutím k dispozicím každého člověka může přinést užívání některých drog. Nelze ale přehlížet ani léčebné, relaxační a jiné prospěšné účinky drog v rozumné míře a jejich tradiční roli v naší kultuře. Pouze nezaujaté informace dají dětem i dospělým možnost zhodnotit rizika a vytvořit si k drogám zodpovědný přístup. Prolomme tabu, které brání diskusi a reformám.

  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
1) Úřad Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu: Oceňování hodnoty trhu s nelegálními drogami, 2005.
2) Hughes, Caitlin; Stevens, Alex (2010-7-21): What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs?. British Journal of Criminology. Oxford University Press, pp. 1014.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.