• virtual_user má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozhodnutí o odvolání

Č.j.: 432355/12/006962109679
Vyřizuje: Svobodová L.
Telefon: 220363443 linka: 3443
Fax: 220363698 č. dveří: 443

Shora uvedený správce daně rozhodl podle ust. § 113 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve věci odvolání příjemce rozhodnutí České pirátské strany podaného poštovní přepravě dne 1.8.2012, doručeného správci daně dne 2. 8. 2012 a zaevidovaného pod č.j. 409176/12/006962109679, proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 6 č.j. 375351/12/006962109679 ze dne 13. 7. 2012, takto:

Podanému odvolání se v plném rozsahu vyhovuje a rozhodnutí č.j. 375351/12/006962109679 ze dne 13.7.2012 se ruší.

Odůvodnění: Daňový subjekt podal dne 31. 1. 2011 daňové přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 nebo podle § 20 odst. 10 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o trojdani“). Dne 25. 2. 2011 podal daňový subjekt další přiznání k dani darovací, které bylo dne 31.3.2011 doplněno sdělením, ve kterém byl správce daně informován, proč k podání dodatečné daňového přiznání došlo. Správce daně považoval přiznání k dani darovací podané dne 25. 2. 2011 za řádné a za pozdní podání daňovému subjektu vyměřil dle ust. 250 daňového řádu pokutu. V odvolacím řízení správce daně zjistil, že řádné přiznání k dani darovací bylo podáno poštovní přepravě dne 28. 1. 2011 a doručeno správci daně dne 31. 1. 2011, a tudíž nejsou naplněny podmínky pro vznik pokuty dle ust. § 250 daňového řádu. Správce daně se rozhodl odvolání vyhovět a své rozhodnutí zrušit v plném rozsahu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek. (§ 109 daňového řádu).

Rozhodnutí o odvolání

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.