• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Česká pirátská strana

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2009 (v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění)

1. Název a sídlo účetní jednotky :

Česká pirátská strana
Zkratka strany: ČPS
Adresa sídla: Zavadilova 1297/3, 16000 Praha 6
Den registrace MV ČR: 17.6.2009
Číslo registrace: MV-39553-7/VS-2009
Identifikační číslo: 71339698
Statutární orgán a způsob jednání: Republikové předsednictvo, za které jedná předseda, v případě nepřítomnosti další pověřený člen předsednictva.

2. Právní forma účetní jednotky

711 - Politická strana, politické hnutí

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena

Strana je registrována podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPS), a působí v České republice.

Česká pirátská strana je liberální strana, která vznikla v reakci na omezování práv a svobod jednotlivce zejména v oblasti informační společnosti. Lidskou svobodu svévolně omezuje jednak stát (sledování, osobní údaje, odpojování od internetu, právo na dobrou správu) a jednak velké korporace (distributoři, nahrávací společnosti, ochranné svazy podle autorského zákona, správci připojení).

Její vznik podnítily pokusy o cenzuru pirátského portálu Pirate Bay, z něhož si stejně jako ostatních 33 pirátských stran světa vypůjčila jméno. Klade si za cíl, aby se praktiky jako svévolné odpojování uživatelů od internetu, nebezpečné zacházení s biometrickými údaji a sledování občanů nerozšiřovaly i do České republiky, a přináší efektivní řešení dlouhodobých problémů české státní správy cestou otevřenosti. Program české pirátské strany má za cíl přeměnit právo tak, aby nesloužilo zájmům skupin, ale zájmu každého občana.

4. Ostatní činnosti účetní jednotky

Nejsou.

5. Statutární orgán

Republikové předsednictvo, za které jedná předseda, v případě nepřítomnosti další pověřený člen předsednictva.
Předseda: Ivan Bartoš
1. místopředseda: Kamil Horký
2. místopředseda: Robert Adámek
3. místopředseda: Jiří Rezek
4. místopředseda: Mikuláš Ferjenčík

6. Informace o zakladatelích

Strana vznikla dnem registrace ve středu 17. června 2009 kdi ji zaregistrovalo ministerstvo vnitra České republiky pod číslem MV-39553-7/VS-2009 jako nový politický subjekt - Česká pirátská strana (oficiální zkratka ČPS).

První ustavující schůze proběhla dne 28. června 2009 v Club Hotelu – Průhonice, kde byla ustanovena mandátová a volební komise a zvoleny orgány strany.

7. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2009. Rozvahovým dnem podle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“), je 31.12.2009.

8. Použité účetní metody

Účetní jednotka používá soustavu podvojného účetnictví.

- Účetní jednotka neměla v účetním období roku 2009 žádný hmotný ani nehmotný majetek s výjimkou finančního majetku, tudíž ani neodpisuje.
- Cenné papíry, podíly apod. organizace nepořídila
- Oceňovací rozdíly organizace nepoužila
- Opravné položky netvořila
- Organizace netvoří rezervy
- Vzájemné zúčtování se v organizaci nevyskytlo
- Účetní jednotka nepoužívá kursové rozdíly, protože nedisponuje s devizovými prostředky
- Účetní jednotka dosud nevytvořila žádné fondy.

9. Způsob zpracování účetních záznamů

Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí účetního softwaru POHODA. Účetnictví (finanční) je zpracováváno osobou k tomu pověřenou.

10. Způsob a místo úschovy účetních záznamů

Účetní záznamy jsou uschovávány po dobu, která je v souladu se ZoÚ a vnitřním předpisem účetní jednotky.
Po zaúčtování jsou řádně označeny a uloženy v sídle organizace. Uložení, skartace a archivace účetních záznamů probíhá podle platných předpisů o skartačním řízení a archivaci.

11. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností

Hlavní činnost
Náklady 56 417.30 Kč
Výnosy 297 584.53 Kč
Zisk 241 167.23 Kč
Hospodářská vedlejší činnost nebyla v roce 2009 provozována.

12. Informace o zaměstnancích

Účetní jednotka neměla v účetním období 2009 žádné zaměstnance.

13. Informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

Organizace vede účetnictví v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

- Účetní jednotka účtuje od v soustavě podvojného účetnictví.
- V účetním období nebyl pořízen žádný majetek s výjimkou finančního majetku v hotovosti a na běžném účtu.
- V účetním období nebyly evidovány žádné ceniny.
- Ke konci účetního období (stejně jako na počátku účetního období) nemá účetní jednotka žádné pohledávky.
- Závazky jsou k 31.12.2009 běžné povahy.
- Vlastní jmění účetní jednotky 0 Kč
- Náklady byly běžné povahy (organizační a administrativní služby, propagační materiály a náklady na bankovní operace)
- Výnosy tvořily především příjmy z členských příspěvků, darů a z bankovních úroků.

14. Přijaté dary, členské příspěvky

Období Dary Členské příspěvky
2009/06 0.00 1 100.00
2009/07 44 497.00 24 050.00
2009/08 168 666.00 12 000.00
2009/09 7 096.00 12 900.00
2009/10 0.00 300.00
2009/11 24 765.00 7 000.00
2009/12 2 225.20 2 900.00
2009 247 249.20 50 250.00

15. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

Účetní jednotka vznikla v roce 2009. Žádné vypořádání nebylo třeba.

16. Okamžik sestavení účetní závěrky

V Praze dne 31.3.2009
Pro body zde neuvedené nemá organizace náplň.
Zpracoval : Martin Brož

Schválil: ………………………………..
PhDr. Ivan Bartoš, předseda

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.