• @cen_fo has delete permissions
 • @financni_tym has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Pravidla fungování finančního odboru

Tato vyhláška ještě nebyla vyhlášena vedoucím finančního odboru.

§ 1 Tento dokument obsahuje postupy k provedení pravidel hospodaření a rozpočtových pravidel. Finanční odbor může akceptovat i jiný způsob splnění náležitostí vnitřního předpisu, který má srovnatelný účinek nebo plní daný účel.

Základní společné cíle

§ 2 Základními společnými cíli jsou, aby:

 • a) dodavatelé a členové obdrželi co nejdříve peníze, které jim náleží,
 • b) podávání žádostí o proplacení probíhalo jednoduše a na jednom místě (v rozpočtovém systému),
 • c) účetnictví bylo vedeno průběžně a bezvadně a byla minimalizována byrokracie.

Základní postupy

Žádosti o proplacení

§ 3 Žádosti podávejte v rozpočtovém systému přes položku rozpočtu, ze které má být výdaj proplacen 1)

§ 4 Žádost doložte dokladem o koupi zboží či poskytnutí služby vystaveným v souladu s účetními předpisy. V případě potřeby požádejte o pomoc krajského koordinátora nebo administrativní podporu.2)

 • a) Pokud nebyl doklad vystaven elektronicky, potřebujeme uchovat jeho originál. Originály se shromažďují na centrále, fyzicky je předejte svému krajskému koordinátorovi do 14 dnů od vystavení nebo finančnímu odboru (např. poštou na adresu sídla strany).
 • b) Doklad musí mít náležitosti, uvedené v Návodu pro vystavování a zasílání dokladů .
 • c) Pozor, v případě zálohových faktur je třeba nahrát k žádosti či předat i konečnou fakturu za výše uvedených podmínek!

§ 5 V případě zjištění nedostatků napíše finanční odbor výhrady do wiki pod žádost a vyzve k odstranění nedostatků autora žádosti.3)

§ 6 Žádosti o proplacení za předchozí rok podávejte a dokládejte nejpozději do 15. ledna následujícího roku.

Podepisování žádostí

§ 7 Žádost hospodář odsouhlasí v rozpočtovém systému tak, nahradí slovo „neschválená“ v poli stav žádosti slovem „schválená“. Zároveň také do poznámky žadatele vloží podpis.4)

1) Rozklikněte si rozpočet a příslušnou položku, použijte odkaz je úplně na konci stránky položky.
2) Tobias Esner, Jan Loužek, Elizabet Kovačeva
3) např. e-mailem, SZ, v urgentních případech telefonicky
4) viz speciální tlačítko nad editačním oknem v dokuwiki
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.