• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Často kladené otázky k rozpočtu

Kdo sestavuje rozpočet?

Kdo sestavuje rozpočet?

Kdo sestavuje rozpočet?

Rozpočet sestavuje strana jako celek a vedle toho každé krajské sdružení samostatně. Ten, koho se rozpočet týká, je tzv. subjektem rozpočtu. Ten, kdo rozpočet sestavuje a jménem subjektu ho předkládá finančnímu odboru, je tzv. předkladatelem rozpočtu. Úpravu nalezneme v rozpočtových pravidlech.

Co má obsahovat rozpočet?

Co má obsahovat rozpočet?

Co má obsahovat rozpočet?

To, co by měl obsahovat rozpočet, je podrobně upraveno v pravidlech hospodaření.

Rozpočet sestává z tzv. rozpočtových položek. Každá rozpočtová položka obsahuje peníze, se kterými hospodaří určitá organizační složka a které jsou vyhrazeny pro účel uvedený v rozpočtu.

Rozpočet strany musí schválit republikový výbor, rozpočet krajského sdružení musí schválit krajské fórum.

Rozpočet je pak předložen finančnímu odboru, ten ho zkontroluje a pokud vyhovuje požadavkům předpisů a dostatečně určitě upravuje využití prostředků, tak rozpočet registruje.

Jak lze schválený rozpočet měnit?

Jak lze schválený rozpočet měnit?

Jak lze schválený rozpočet měnit?

Ano, registrovaný rozpočet lze měnit, a to rozpočtovým dodatkem, prostým připojením k rozpočtu nebo zkrácením některých orgánů:

 • Rozpočtový dodatek
  Záleží to na tom, zda jde o příjmy s věcným účelovým určením. Pokud jde o mimořádné příjmy bez věcného účelového určení, např. dary na kampaň krajského sdružení, které přesahují původní odhad v rozpočtu, lze z těchto mimořádných příjmů čerpat až po schválení rozpočtového dodatku.
 • Mimořádné dary na věcný účel
  Jednodušší je situace u mimořádných příjmů, u nichž je určen věcný účel. Příkladem mohou být dary na kauci na senátora. Pokud je totiž takto přesně vymezen účel, mimořádný příjem se prostě připojí novou rozpočtovou položkou k rozpočtu a není potřeba tuto rozpočtovou položku při každém novém daru znovu schvalovat krajským fórem. Jakmile se vybere dost peněz na zaplacení kauce, tak ji krajské předsednictvo z rozpočtu vyplatí. Stejně se postupuje u peněz určených na jiné konkrétní věci (např. koupě určité věci, kampaň určité osoby atd.)
 • Zkrácení orgánů
  Vedle těchto změn rozpočtu má předsednictvo možnost zkrátit rozpočet určitého orgánu a tuto částku převést do rozpočtu jiného orgánu, nikoliv však sobě. Republikové předsednictvo tak může např. převádět peníze mezi odbory. Tento převod však musí být bez vlivu na saldo rozpočtu a smí zahrnovat maximálně pětinu volných peněz z příslušné výdajové rozpočtové položky orgánu. Tímto způsobem nelze krátit rozpočty přezkumných orgánů.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.