• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Změna jednacího řádu a doplňující volby

Usnesení

Celostátní fórum se usneslo na tomto:

 1. Na konec §20(1) JdŘ se připojuje písmeno v, které zní „v) způsobu losování.“

 2. V §29(3) JdŘ se za slova „Zrušením orgánu“ vkládají slova „nebo uplynutím jeho volebního období“

 3. V §29(4) JdŘ se na konec vkládá věta: „Celostátní fórum volí náhradníky jako v doplňující volbě; při doplňující volbě se přiměřeně použijí ustanovení o způsobu volby.“

 4. Celostátní fórum bere na vědomí, že funkce Pavla Černého jako člena rozhodčí komise a člena volební komise zanikly dne 28. prosince 2009.

 5. Celostátní fórum bere na vědomí, že funkce Kamila Horkého jako vedoucího technického odboru zanikla dne 28. prosince 2009.

 6. Celostátní fórum se usneslo, že §31(2) JdŘ, který upravuje způsob volby do republikového výboru, mění na

  „Republikový výbor se volí ve dvoukolovém systému. Hlasující nemusí použít všechny hlasy, které mají. Před prvním kolem se určí počet členů do republikového výboru, který se bude volit.

  a) V prvním kole má každý hlasující tolik hlasů, kolik je kandidátů.

  b) Do druhého kola postupují kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by do druhého kola nemělo postoupit víc kandidátů, než činí určený počet volených členů, jsou postupující kandidáti zvoleni v prvním kole a volba končí.

  c) V druhém kole má každý hlasující tolik hlasů, kolik činí určený počet volených členů. Do republikového výboru jsou zvoleni kandidáti s nejvíce hlasy tak, aby počet zvolených kandidátů nepřesáhl určený počet volených členů.“

 7. Celostátní fórum volí v doplňující volbě do republikového výboru Mikuláše Ferjenčíka za voleného člena republikového výboru.

 8. Celostátní fórum bere na vědomí, že funkce Michala Zdražila jako místopředsedy České pirátské strany zanikla 12. února 2010. Usnesení provede předseda strany.

 9. Celostátní fórum volí v doplňující volbě do rozhodčí komise Martina Švadlenku.

 10. Celostátní fórum volí v doplňující volbě do kontrolní komise Zbyňka Krystýna.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.