• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Stanovy sdružení Černá perla

Ministerstvo vnitra stanovy registrovalo 13.7.2010.

Základní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Název občanského sdružení je Černá perla. Anglický ekvivalent názvu zní The Black Pearl.

(2) Sídlem sdružení je Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6.

(3) Sdružení je dobrovolným občanským sdružením registrovaným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v účinném znění.

(4) Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 2 Cíle činnosti

(1) Cílem činnosti sdružení je na prvním místě prosazování základního lidského práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století. K dosažení tohoto cíle informuje sdružení o nutnosti revize práv k nehmotným statkům tak, aby se tato práva nemohla stát záminkou pro útoky na svobodu Internetu.

(2) Sdružení chce svou činností podporovat

 • a) svobodný přístup jednotlivců k informacím,
 • b) svobodu slova a vyjadřování,
 • c) rovné šance pro svobodný i proprietární software,
 • d) nezávislost soudů a státních zastupitelství na státu,
 • e) transparentní nakládání s příjmy z autorských a podobných poplatků a omezení nebo zrušení takových poplatků,
 • f) demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování,
 • g) transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru,
 • h) vzdělávání a vědecké instituce.

(3) Sdružení chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti

 • a) zneužívání zákonů k omezování svobody,
 • b) cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti potlačování lidských práv.

(4) Sdružení může vyvíjet obecně prospěšnou činnost v oblastech ochrany mládeže, sociálních služeb, udržování informačních zdrojů, kultury, vzdělávání a výchovy, souvisí-li prováděné úkony s cíli činnosti.

Členové sdružení

Čl. 3 Způsobilost k členství

(1) Sdružení má dvě kategorie členství:

 • a) obecné členství a
 • b) zvláštní členství.

(2) Způsobilost k obecnému členství mají lidé, kteří souhlasí s cíli činnosti a těmito stanovami a nebyli ze sdružení vypuzeni, pokud valná hromada nestanoví jinak.

(3) Způsobilost k zvláštnímu členství má pouze Česká pirátská strana, politická strana působící v České republice (dále jen zakladatelka).

Čl. 4 Vznik a zánik členství

(1) Obecné členství vzniká přijetím do některé posádky. První posádka vznikne z přípravného výboru. Způsob a podmínky přijetí a vyloučení platný v posádce stanoví její vedoucí v mezích vnitřních předpisů. Člen může být přijat do více posádek. Vyloučením z poslední posádky se stává automaticky členem své vlastní jednočlenné posádky.

(2) Obecné členství zaniká okamžitě smrtí, vystoupením po oznámení některému vedoucímu posádky, nebo vypuzením na valné hromadě.

(3) Zvláštní členství vzniká a zaniká výlučně jednostranným právním úkonem, kterým k tomu zakladatelka projeví vůli; jiná ustanovení o vzniku a zániku členství se nepoužijí.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů

(1) Člen sdružení má zejména právo

 • a) svobodně vyjadřovat své názory a obhajovat je, podílet se na projednávání vnitřních záležitostí sdružení,
 • b) účastnit se činnosti posádek, do kterých přísluší,
 • c) účastnit se valné hromady,
 • d) ucházet se o funkce vedoucího posádky a předsedy sdružení, pokud je k nim způsobilý.

(2) Člen je povinen

 • a) podporovat cíle činnosti sdružení,
 • b) dodržovat ustanovení právních předpisů, těchto stanov a dalších vnitřních předpisů.

Organizační jednotky a orgány

Čl. 6 Orgány a organizační jednotky

(1) Nejvyšším tělesem sdružení je valná hromada všech členů.

(2) Orgánem sdružení je předseda sdružení, který je jednočlenným statutárním orgánem sdružení.

(3) Organizační jednotky sdružení jsou posádky vytvořené na osobním principu. Organizační jednotky nemohou jednat vlastním jménem.

(4) V organizačních jednotkách je orgánem vedoucí posádky.

Čl. 7 Obecné zásady

(1) Za řádné oznámení se považuje vážné prohlášení doručené všem adresátům, které nevzbuzuje pochyby o věrohodnosti. Svolání zasedání k volbě a odvolání budiž řádně oznámeno nejméně 30 dní předem, jinak úkony na něm provedené neplatí.

(2) Předseda sdružení a vedoucí posádky je volen ve dvou kolech. Pokud získá některý z kandidátů v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů přítomných, vítězí ve volbě a druhé kolo se nekoná. Do druhého kola postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů a každý další kandidát, který dosáhl stejného počtu hlasů. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získal největší počet hlasů.

(3) Volební období všech funkcí je dvouleté. Volební zasedání se svolává tak, aby se konalo nejdříve 30 dnů a nejpozději den před uplynutím volebního období.

Čl. 8 Předseda sdružení

(1) O všech záležitostech sdružení rozhoduje předseda sdružení, k čemuž může vydávat vyhlášky. Způsobilost stát se předsedou má ten, kdo je způsobilý k právním úkonům v celém rozsahu. Předseda si může jmenovat zástupce. Předseda zejména

 • a) spravuje seznam členů,
 • b) rozhoduje o zřízení bankovních účtů,
 • c) svolává valnou hromadu.

(2) Pokud předseda ani jeho zástupci neplní své povinnosti, zastupují ho vedoucí posádek podle počtu členů.

(3) Předsedu sdružení lze odvolat jednostranným prohlášením vedoucích posádek, kteří zastupují většinu členů, jehož přílohou je svolání valné hromady k volbě nového předsedy. Odvolání nabývá účinnosti volbou nového předsedy.

Čl. 9 Posádky a jejich vedoucí

(1) O všech záležitostech posádky rozhoduje její vedoucí. Způsobilost stát se vedoucím posádky má osoba starší 10 let, která nebyla zbavena způsobilosti k právním úkonům rozhodnutím soudu. Vedoucí posádky si může jmenovat zástupce.

(2) Posádka může požádat předsedu o zřízení svého transparentního bankovního účtu na peníze sdružení, které posádka spravuje.

(3) Každý člen může kdykoliv založit novou posádku.

(4) Vedoucího posádky lze odvolat jednostranným prohlášením většiny členů posádky, jehož přílohou je svolání posádky k volbě nového vedoucího. Odvolání nabývá účinnosti volbou nového vedoucího.

Čl. 10 Valná hromada

(1) Na valné hromadě má každý přítomný člen rovný hlas. Valné hromadě předsedá předseda sdružení nebo jím pověřený člen.

(2) Valná hromada má výlučnou příslušnost

 • a) přijmout většinou hlasů vnitřní předpis nebo jiný dokument,
 • b) volit předsedu sdružení,
 • c) vypudit člena ve veřejném hlasování na základě návrhu vedoucí posádek, kteří zastupují většinu členů.

(3) Veškeré jednání valné hromady nechť se zapíše do usnesení, které podepíše předseda a přítomní vedoucí největších posádek a které se zveřejní.

Hospodaření

Čl. 11 Jednání jménem sdružení

(1) Právní úkony jménem sdružení činí předseda sdružení, který písemné úkony podepisuje.

(2) Ostatní činí právní úkony jménem sdružení, jen pokud jim předseda udělí plnou moc k zastupování sdružení.

Čl. 12 Zásady hospodaření

(1) Sdružení odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

(2) Sdružení nakládá s majetkem a vede svoje účetnictví v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. S majetkem sdružení hospodaří předseda a vedoucí posádek, kterým majetek přísluší, k dosažení cílů činnosti sdružení jako pečliví hospodáři.

(3) Peníze sdružení jsou výlučně na transparentních bankovních účtech. Připravované a skutečné výdaje se zveřejňují.

Závěrečná ustanovení

Čl. 13 Oprávnění zakladatelky

Pokud je zakladatelka zvláštním členem,

 • a) připadá jí majetkový zůstatek, který vznikne z likvidace jmění sdružení, v případě zániku sdružení,
 • b) smí zakázat výdaje, u nichž shledá rozpor s cíli činnosti; jednání přes tento zákaz se posuzuje jako nepřikázané jednatelství,
 • c) podléhá změna stanov sdružení, kterou provede valná hromada, písemnému souhlasu zakladatelky, jinak je neplatná.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.