• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Tvorba kandidátek

Název: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Termín: 28.–29. května 2010
  • Kandidátní listina se podává nejpozději do 23. března 2010 do 16.00 hodin, krajskému úřadu, v hlavním městě Praze Magistrátu hlavního města Prahy, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Podání kandidátní listiny krajský úřad potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí nebo koalice.
  • Zmocněnec musí být svéprávný a nesmí ve volbách kandidovat.
  • Věk udávejte ke dni podání kandidátní listiny. (Je to nesmysl, ale je to tak.)
  • Pokud kandidát není členem České pirátské strany, uveďte „bez politické příslušnosti“.
  • Pro kandidátní listinu použijte úpravu Moravskoslezský kraj. Každý kraj si založí stránku :ao:kandidatky:(zkratka kraje) a do ní okopíruje strukturu v kandidátce msk. Údaje změňte podle vlastní potřeby, např. doplňte údaje o zmocněnci (dejte i kontakt či datovou schránku, má-li), náhradníkovi (pokud je), místo a datum podpisu. Podepíše zmocněnec a předseda strany.
  • Je nezbytně nutné mít správně vyplněná prohlášení kandidátů. Podpis na prohlášení nemusí být úředně ověřen1).
  • Krajský úřad přezkoumá ve lhůtě od 23. do 29. března 2010 předložené kandidátní listiny. V případě, že zjistí nedostatky, vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce kandidující subjekt nejpozději 31. března 2010, aby byly zjištěné závady odstraněny, a to nejpozději do 8. dubna 2010.
  • Kandidátní listiny budou podepsány předsedou ČPS Ivanem Bartošem a poté odeslány na adresy krajských předsedů.

Odkazy

1) Usnesení krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 101/2002
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.