• @cen_po has upload permissions
  • @cen_koord has edit permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Návod pro členy volebních komisí - zastupitelstva krajů

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů

Základním zdrojem informací je Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. Tento zákon si můžete vytisknout a v případě, že máte pochybnosti se podívejte, jak má jednání probíhat podle zákona.

Dostupné formáty:

  • HTML – vhodný pro zobrazení

Často kladené otázky

Kdo tvoří okrskovou volební komisi a co je jejím úkolem?

Okrsková volební komise se stará o řádný průběh voleb v daném volebním okrsku. Dbá tedy o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh. Následně sčítá hlasy, vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování a odevzdává volební dokumentaci. Představuje tak tedy takovou základní jednotku každých voleb a bez jejího správného fungování si můžeme nechat o demokracii jenom zdát.

Okrskovou volební komisi tvoří zapisovatel jmenovaný starostou (resp. primátorem apod.) a členové komise; všichnií mají hlasovací právo. Členové se mohou stát předsedou či místopředsedou komise1). Jednotlivé členy okrskové volební komise delegují volební strany. Vy jste v okrskové volební komisi za Piráty (Českou pirátskou stranu) nebo jejich koalici a vaším úkolem je, aby volby proběhly regulérně, a okamžitě upozornit na případné nesrovnalosti.

Členství v komisi - kromě jiného - zaniká, je-li člen nepřítomen ve volební místnosti nepřetržitě déle než dvě hodiny, z důvodu jiného než výkonu funkce. Například návštěva voliče s přenosnou volební urnou je takovým výkonem funkce.2)

Kdy potřebuji voličský průkaz?

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Jak se dozvím o prvním zasedání volební komise? Mám povinnost se na něj dostavit?

Ano, musíte se dostavit na první zasedání okrskové volební komise nebo se z něho řádně omluvit. Pozvánku vám starosta zašle poštou a současně ji zveřejní na úřední desce. Úřad by vás také měl kontaktovat telefonem nebo e-mailem, pokud to bude třeba.

První zasedání okrskové volební komise se musí uskutečnit nejpozději 11. záři 2020. Delegace za Českou pirátskou stranu byly odeslány 30. srpna 2020. Pokud do několika dnů nedostanete poštou informaci o zasedání okrskové volební komise, najděte si ji na úřední desce, případně na internetu 3).

Ve chvíli, kdy je zveřejněn termín 1. zasedání komise na úřední desce, považuje se pozvánka za doručenou.

Jak se volí předseda okrskové volební komise?

Předseda okrskové volební komise se nevolí, nýbrž se losuje z členů okrskové volební komise na prvním zasedání okrskové volební komise. Vylosováni tedy můžete být i vy, což znamená trochu více práce, ale zase vyšší odměnu. Losování řídí zapisovatel4).

Některé úřady tento postup nedodržují a za předsedy komise dosazují své vybrané spolupracovníky; tento postup je v rozporu se zákonem. Jakákoliv „volba“ nebo „dosazení“ bez losování jsou neplatné. Trvejte na řádném losování.

Kdy může okrsková volební komise přijmout usnesení?

Zákon o volbách volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, § 18 (2), říká: „Okrsková volební komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.“

Na co si mám dávat pozor?

Ověřte si, že volební urna je vhodně zapečetěna tak, aby pečeť nebylo možné beze stopy porušit. To stejné platí o volební místnosti, která musí být přes noc zabezpečena. Vaším nejdůležitějším úkolem je kontrola a sčítání hlasů po skončení voleb. Dbejte na to, aby vycházely kontrolní počty. Všechno je lepší přepočítat dvakrát. Jednotlivé výsledky za váš okrsek si zapište a zkontrolujte prosím jejich správné zanesení na serveru www.volby.cz.

V případě, že ve vašem okrsku paralelně probíhají i volby senátní, nedopusťte dělení komise na dvě skupiny. Všichni mají kontrolovat všechny.

Co mám dělat, pokud mám podezření na porušení regulérnosti voleb?

Informujte se u předsedy okrskové volební komise a sdělte mu svoje podezření. Okrsková volební komise vyhotoví o průběhu a výsledku hlasování zápis, který podepisují všichni členové okrskové volební komise. Pokud máte podezření na neregulérnost voleb, zápis nepodepisujte a trvejte na tom, aby byly důvody odepření podpisu uvedeny v samostatné příloze k zápisu5).

V okrskové volební komisi jste právě proto, abyste případným nesrovnalostem a pochybným pokusům zabránili. Nebojte se odmítnout zápis podepsat a veškeré výhrady uveďte v protokolu. Bez protestu člena komise nelze postup komise nebo výsledek hlasování u soudu zpochybnit.

Kde budou zveřejněny výsledky voleb?

Výsledky voleb zveřejňuje Český statistický úřad průběžně na webové adrese volby.cz. Na tomto serveru prosím ověřte správnost výsledků zanesených za váš okrsek.

Jakým způsobem zpracováváte mé osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Pirátská strana přijala přísná pravidla na nakládání s osobními údaji. Využíváme je pouze v souvislosti s informováním o okrskových volebních komisích a úřadů, kterým se delegace zasílají. nepředáváme vaše osobní údaje třetím stranám. Podrobné informace najdete v tomto dokumentu.

Náleží mi odměna?

Jako člen volební komise dostanete za oba dva dny odměnu 2 300 Kč. Předseda komise, který je vylosován, dostane odměnu 2 700 Kč, místopředseda 2 600 Kč. V případě souběhu se senátními volbami se odměna zvyšuje o 400 Kč, a pokud se u senátních voleb bude konat i druhé kola, pak se celková odměna zvyšuje o dalších 1000 Kč předsedovi a místopředsedovi a o 700 Kč ostatním členům komise. Navíc vám podle zákona náleží za dobu výkonu funkce náhrada mzdy, platu či ušlého výdělku a pokud jste zaměstnán, je zaměstnavatel povinen vás na tuto dobu uvolnit.

V případě, že vám v průběhu práce okrskové volební komise funkce člena komise zanikne (například z důvodu nedostavení se na 2. kolo senátních voleb), bude vaše celková odměna adekvátně zkrácena (tedy například při nedostavení se na 2. kolo senátních voleb cca na polovinu).

Poznámky

Související

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
adresát:
člen volební komise
třízeníAO:
ovk
stav:
aktuální
1) Zákon č. 130/2000 Sb., § 16: „Okrsková volební komise.“
2) Zákon č. 130/2000 Sb., § 17(5)f)
3) § 15 odst. d: „Starosta svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb,“
4) Zákon § 18 (3): „Okrsková volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel; zapisovatel se do losování nezařazuje. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; do losování místopředsedy okrskové volební komise nebude zařazen předseda okrskové volební komise.“
5) Zákon § 40 odst. 1: „Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.“
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/komise-kraj.txt · Poslední úprava: 20.08.2022 18:53 autor: vojtech.pikal