• @cen_po has upload permissions
 • @cen_koord has edit permissions
 • @cen_ao has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Voličský průkaz

Voličský průkaz je v českém volebním právu průkaz umožňující voliči volit pro většinu voleb kdekoliv na území Česka mimo volební okrsek (obec), kam přísluší podle jeho trvalého pobytu. Wikipedie

O co jde?

Podle zákona o volbách do Parlamentu, voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu1) je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky voličský průkaz opravňuje voliče k uplatnění jeho volebního práva v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Například občan s trvalým bydlištěm v Písku může do Poslanecké sněmovny volit v Brně či na zastupitelském úřadě České republiky v New Yorku.

Kde a jak průkaz získat?

Volič může požádat již dnes o vydání voličského průkazu. Žádost si můžete vygenerovat zde.

1. Žádost v listinné podobě

Žádost v listinné podobě je opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář, můžete si ho vygenerovat.

2. Žádost v elektronické podobě

Žádost v elektronické podobě může být zaslána pouze prostřednictvím datové schránky voliče, nebo přes portál občana.

3. Žádost podaná osobně

V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

Ověření podpisu

Úřední ověření podpisu voliče provádějí:

 • Úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů:
  1. krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady,
  2. držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.
 • Notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Při ověření podpisu u správních úřadů (viz „Úřady“) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.

Lhůty

 1. Od pondělí 27. června 2022 lze podat žádost o vydání voličského průkazu (v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, nebo osobně na úřadě).
 2. Do neděle 4. prosince 2022 v 16:00 mají voliči, kteří mají bydliště mimo území ČR, možnost doručit nebo předat písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.
 3. Ve čtvrtek 29.12. se začínají vydávat a rozesílat voličské průkazy.
 4. V pátek 6. ledna 2023 v 16:00 končí lhůta pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz (v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky). (Pro 1. kolo, stále lze zažádat o vydání na úřadu osobně.)
 5. Ve středu 11. ledna 2023 v 16:00 končí lhůta pro osobní žádost o voličský průkaz na úřadě (pro 1. kolo).
 6. V pátek 20. ledna 2023 v 16:00 končí lhůta pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz pro 2. kolo. (Stále lze zažádat o vydání na úřadu osobně.)
 7. Ve středu 25. ledna 2023 v 16:00 končí lhůta pro osobní žádost o voličský průkaz na úřadě pro 2. kolo.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
adresát:
volič
tag:
volby, voličský průkaz
třízeníAO:
volby
stav:
aktuální; chtělo by to nabídnout vzor žádosti

Na tento návod odkazují tyto stránky.

Užitečné odkazy

zdroj:MVČR

1) stálý seznam je seznam voličů, kteří mají v obci trvalé bydliště
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/prukaz.txt · Poslední úprava: 03.12.2022 10:50 autor: vojtech.pikal