• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Voličský průkaz

Voličský průkaz je v českém volebním právu průkaz umožňující voliči volit pro většinu voleb kdekoliv na území Česka mimo volební okrsek (obec), kam přísluší podle jeho trvalého pobytu.

Wikipedie

O co jde?

Podle zákona o volbách do Parlamentu, voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu1) je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky voličský průkaz opravňuje voliče k uplatnění jeho volebního práva v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Například občan s trvalým bydlištěm v Písku může do Poslanecké sněmovny volit v Brně či na zastupitelském úřadě České republiky v New Yorku.

Kde a jak průkaz získat?

Volič může požádat již dnes o vydání voličského průkazu:

1. Žádost v listinné podobě

Žádost v listinné podobě je opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář.

2. Žádost v elektronické podobě

Žádost v elektronické podobě je podepsaná uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo je zaslána prostřednictvím datové schránky.

3. Žádost podaná osobně

V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. Úřední ověření podpisu voliče provádějí:

 • Úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů:
  1. krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady,
  2. držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.
 • Notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Při ověření podpisu u správních úřadů (viz „Úřady“) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.

Lhůty

 1. Od čtvrtku 13. února 2014 lze podat žádost o vydání voličského průkazu (v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nebo osobně).
 2. Do neděle 13. dubna 2014 mají voliči, kteří mají bydliště mimo území ČR, možnost doručit nebo předat písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.
 3. Ve čtvrtka 8. května 2014 končí lhůta pro doručení žádosti o voličský průkaz v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nebo osobním podáním.
 4. Ve čtvrtek 8. května 2014 se začínají vydávat voličské průkazy.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

1) stálý seznam je seznam voličů, kteří mají v obci trvalé bydliště
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.