• @cen_po has upload permissions
  • @cen_koord has edit permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Návod pro členy volebních komisí - Evropský parlament

Zákon o volbách do Evropského parlamentu

Základním zdrojem informací je Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a některých zákonů. Tento zákon si vytiskněte a v případě, že máte pochybnosti se podívejte, jak má jednání probíhat podle zákona.

Dostupné formáty:

  • HTML – vhodný pro zobrazení

Často kladené otázky

Kdo tvoří okrskovou volební komisi a co je jejím úkolem?

Okrsková volební komise se stará o řádný průběh voleb v daném volebním okrsku. Dbá tedy o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh. Následně sčítá hlasy, vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování a odevzdává volební dokumentaci. Představuje tak tedy takovou základní jednotku každých voleb a bez jejího správného fungování si můžeme nechat o demokracii jenom zdát.

Okrskovou volební komisi tvoří zapisovatel jmenovaný starostou (resp. primátorem apod.) a členové komise, kteří mají hlasovací právo. Členové se mohou stát předsedou či místopředsedou komise1). Jednotlivé členy okrskové volební komise delegují volební strany. Vy jste v okrskové volební komisi za Piráty (Českou pirátskou stranu) a vaším úkolem je, aby volby proběhly regulérně, a okamžitě upozornit na případné nesrovnalosti.

Členství v komisi - kromě jiného - zaniká, je-li člen nepřítomen ve volební místnosti déle než tři hodiny, z důvodu jiného než výkonu funkce. Například návštěva voliče s přenosnou volební urnou je takovým výkonem funkce.2)

Jak se dozvím o prvním zasedání volební komise? Mám povinnost se na něj dostavit?

Ano, musíte se dostavit na první zasedání okrskové volební komise nebo se z něho řádně omluvit. Pozvánku vám starosta zašle poštou a současně ji zveřejní na úřední desce. Úřad by vás také měl kontaktovat telefonem nebo e-mailem, pokud to bude třeba.

První zasedání okrskové volební komise se musí uskutečnit nejpozději 2. května 2019. Delegace za Českou pirátskou stranu budou odeslány 16. 4. 2019 (přičemž zákonem stanovený termín pro podání delegací je do 23. 4.). Pokud do několika dnů nedostanete poštou informaci o zasedání okrskové volební komise, najděte si ji na úřední desce, případně na internetu3).

Jak se určí předseda okrskové volební komise?

Předseda okrskové volební komise se nevolí, nýbrž se losuje z členů okrskové volební komise na prvním zasedání okrskové volební komise. Vylosováni tedy můžete být i vy, což znamená trochu více práce, ale zase vyšší odměnu. Losování řídí zapisovatel4).

Některé úřady tento postup nedodržují a za předsedy komise dosazují své vybrané spolupracovníky; tento postup je v rozporu se zákonem. Jakákoliv „volba“ nebo „dosazení“ bez losování jsou neplatné. Trvejte na řádném losování.

Kdy může okrsková volební komise přijmout usnesení?

Zákon o volbách volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, § 19 (2), říká: „Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.“

Na co si mám dávat pozor?

Ověřte si, že volební urna je vhodně zapečetěna tak, aby pečeť nebylo možné beze stopy porušit. Totéž platí o volební místnosti, která musí být přes noc zabezpečena. Vaším nejdůležitějším úkolem je kontrola a sčítání hlasů po skončení voleb. Dbejte na to, aby vycházely kontrolní počty. Všechno je lepší přepočítat dvakrát. Jednotlivé výsledky za váš okrsek si zapište a zkontrolujte prosím jejich správné zanesení na serveru www.volby.cz.

Co mám dělat, pokud mám podezření na porušení regulérnosti voleb?

Informujte se u předsedy okrskové volební komise a sdělte mu svoje podezření. Okrsková volební komise vyhotoví o průběhu a výsledku hlasování zápis, který podepisují všichni členové okrskové volební komise. Pokud máte podezření na neregulérnost voleb, zápis nepodepisujte a trvejte na tom, aby byly důvody odepření podpisu uvedeny v samostatné příloze k zápisu5).

V okrskové volební komisi jste právě proto, abyste případným nesrovnalostem a pochybným pokusům zabránili. Nebojte se odmítnout zápis podepsat a veškeré výhrady uveďte v protokolu. Bez protestu člena komise nelze postup komise nebo výsledek hlasování u soudu zpochybnit.

Kde budou zveřejněny výsledky voleb?

Výsledky voleb zveřejňuje Český statistický úřad průběžně na webové adrese volby.cz. Na tomto serveru prosím ověřte správnost výsledků zanesených za váš okrsek.

Template clear not found. [Click here to create it]

Jakým způsobem zpracováváte mé osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Pirátská strana přijala přísná pravidla na nakládání s osobními údaji. Využíváme je pouze v souvislosti s informováním o okrskových volebních komisích a úřadů, kterým se delegace zasílají. nepředáváme vaše osobní údaje třetím stranám. Podrobné informace najdete v tomto dokumentu.

Náleží mi odměna?

Jako člen volební komise dostanete za oba dva dny odměnu 1 800 Kč. Předseda komise, který je vylosován, dostane odměnu 2 200 Kč, místopředseda 2 100 Kč. Navíc vám podle zákona náleží za dobu výkonu funkce náhrada mzdy, platu či ušlého výdělku a pokud jste zaměstnán, je zaměstnavatel povinen vás na tuto dobu uvolnit.

Poznámky

Související

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Administrativní odbor
adresát:
člen volební komise
třízeníAO:
ovk
stav:
aktuální
1) Zákon č. 62/2003 Sb., § 18: „Okrsková volební komise.“
2) Zákon č. 62/2003 Sb., § 18 (6) f)
3) § 16 (1) d: „Starosta svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb,“
4) Zákon § 19 (3): „Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; pokud odstoupí místopředseda okrskové volební komise, nebude do losování zařazen předseda okrskové volební komise.“
5) Zákon § 44 (1): „Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.“
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/navody/komise-ep.txt · Poslední úprava: 20.08.2022 17:37 autor: vojtech.pikal